پایان نامه با کلید واژگان سلامت و رفاه، بهشت زهرا

دانلود پایان نامه ارشد

گردآوريداده”،”کشف قواعد” “نبود فرضيه در ابتداي کار ” واستفاده از مشاهده ” با رهيافت هاي فوق اشتراک دارد.
واقعيت اجتماعي در نظر روش شناسي مردمي داراي خصايل زير است:
1- واقعيت فعاليتي بازانديشانه است. بدين معنا که کنشگران خود ،از طريق کنش ها و انديشه هايشان واقعيت را مي آفرينند و در جريان کنش متقابل هر روزه بر جريان آفرينش واقعيت نظارت دارند.
2- واقعيت مجموعه اي از معرفت ها و شناخت هاي منسجم است که در خلال کنش متقابل به دست مي آيد و جهارچوب کنش را تعيين مي کند.
3- واقعيت فعاليتي مبتني بر کنش متقابل بي وقفه است و از پيش حاضر و آماده نيست.
4- (در نتيجه ويژگي هاي اول و سوم) واقعيت شکننده است و به طرق مختلف مي توان آن را دچار اختلال نمود.
5- واقعيت تحرک پذير است ،چون انسان ها در انواع عرصه هاي اجتماعي زندگي مي کنند و مي توانند ازواقعيتي به واقعيت ديگر حرکت کنند .(منبع 18 )
روش تحقيقدر مردم شناسي:
برنامه پژوهشي روش شناسي مردمي بر اين امر توجه مي کند که مکانيسم هاي ايجاد و زندگي در جهان اجتماعي چيست.در پاسخ به اين سوال روش شناسي مردمي معتقد است که فهم هاي مشترک از تمام ابعاد جهان بر اساس مجموعه اي ازمفروضات ،روش ها و رويه ها(قواعد) استوار است. روش شناسان مردمي درصدد کشف اين مفروضات هستند .روش شناسي مردمي درصدد اين است که روش هاي ايجاد نظم اجتماعي (منبع 19 )راکشف کند .اين روش ها توسط افراد معمولي بکار گرفته مي شود .کشف اين مفروضات به روش هاي گوناگوني انجام مي شود . ايجاد روش پژوهش في البداهه در اين جا توسط روش شناسان مردمي توصيه مي شود.گارفينکل نيز در اين زمينه تمرين هايي را براي دانشجو ها توصيه کرده است که چگونه يک خيابان را توصيف کنند يا از آن عکس تهيه نمايند و يا از آزمايش هاي نقص کننده استفاده کنند.آزمايش هاي نقض کننده به عنوان يک روش پژوهش نمي تواند مطرح باشد .اين فن يا مهارت تنها براي نشان دادن انتظارات زمينه اي در سالهاي نخستين پيدايش اين ديدگاه توسط گارفينکل مطرح شد.شيوه تفسير اسنادي يکي ديکر از روش هاي ايجاد واقعيت و فهم آن است .تنها روشي که جامعه شناسان مي توان در ديدگاه روش شناسي مردمي از آن استفاده کنند ،تحليل کفتگو است.
در نظر نگارنده فرهنگ فقر در محلات محروم مورد بررسي،به مثابه يك پازل چند تكه بوده است كه هر تكه از آن از منبع و ماخذي خاص و مناسب تهيه و در نهايت تصويري كلي از اين محلات را به دست مي دهد كه هم قابليت ارائه در قالب كيفي و هم كمي را داراست.بدين ترتيب سنجه هايي را كه پاسخگويي به آن ها جندان پيچيده نيست را در قالب پرسشنامه اي كه چند صفت شاخص و مهم فرهنگ فقر را در بر مي گيرد،مورد سنجش قرار داده و نتايج حاصل از آن را بررسي و تحليل نموده است،سپس تكميل جاهاي خالي پازل از شيوه هايي چون مشاهده،مشاهده مشاركتي( مراجعه به خانواده ها و محلات به بهانه اي مانند تدريس و ساعاتي را با خانواده ها و يا در محلات گذراندن)،مصاحبه باز با افرادي خارج از نمونه هاي انتخابي نظير كسبه محل، فروشندگان،ريش سفيدان محلي و … تهيه عكس و فيلم از كوچه ها و خيابانها و بررسي وضعيت كوچه ها و محلات در ساعات مختلف شبانه روز تكميل نموده است،دست يابي به برخي از اين اطلاعات مدت ها زمان برده و گاه از شيوه هاي استنتاجي و تحليلي پيچيده جهت يافتن پاسخ يك پريس ساده ،چه در زمينه پرسشنامه و چه مصاحبه هاي باز،بهره جسته شده است.
3- 2 – انتخاب نمونه هاي مطالعه
اين تحقيق درباره بررسي فرهنگ فقر در محلات فقير شهر تهران مي باشد،لذا در ابتدا نگاهي به وضعيت فقر در ايران نموده و محله هاي فقير نشين شهر تهران را مورد بررسي قرار مي دهيم.
جامعه آماري در اين تحقيق،شامل محلات فقير شهر تهران و حاشيه نشينهاي اطراف مي باشد.
در زير برخي از مناطق فقير در تهران و شهرستان هاي اطراف آن كه محقق از آنها بازديد نموده است، نام برده مي شود:
1- منطقه شاد آباد و يافت آباد در جنوب غربي شهر تهران
2- منطقه پاسگاه نعمت آباد ، فلاح وسه راه زمزم واقع در جنوب غرب تهران
3- منطقه خاك سفيد واقع در شرق تهران در نزديكي تهران پارس
4- منطقه مولوي واقع در جنوب شهر اما وابسته به نقاط مركزي تر شهر تهران
5- منطقه شوش و دروازه غار واقع در جنوب تهران
6-منطقه خزانه و علي آباد واقع در جنوب تهران
7- منطقه فرحزاد واقع در غرب تهران و منطقه زير پل مديريت در سعادت آباد واقع در شمال غربي تهران
8-منطقه قلعه حسن خان (شهر قدس ).
9- منطقه قشلاق جي بي تو واقع در شهر قرچك تهران
10-منطقه باقر آباد در حوالي بهشت زهرا
11-منطقه محمد آباد واقع در شهر قرچك ورامين
12-منطقه پيشوا در قرچك ورامين
13-منطقه كوره پز خانه در پاكدشت ورامين
14-منطقه كوره پز خانه در جاده ساوه
15-روستاهاي اطراف شهريار(نصير آباد )
16-منطقه تقي آباد در سه راه ورامين واقع در جنوب تهران
17-مناطق حاشيه اي شهر بومهن كه مشابه زورآباد كرج بوده و در تپه هاي اطراف و به صورت غير قانوني ساخته شده است.
از آنجا كه ويژگي هاي بسياري از محلات با هم تشابهات فراوان دارد و گستره و پراكندگي محلات و عمق تحقيق، اجازه بررسي كليه آنها را نمي دهد و نظر به اين كه محدوده تعريف شده در تحقيق، شهر تهران مي باشد، نگارنده در نظر دارد براي ساده تر فرض كردن،محلات نمونه را بسته به موقعيت جغرافيايي انتخاب نمايد. براي اين منظور محلات فقير نشين زير به عنوان محلات فقير نشين جهت بررسي هاي بيشتر و تكميل پرسشنامه ها انتخاب گرديده است:
1-منطقه خاك سفيد واقع در شرق تهران
2- منطقه فرحزاد واقع در غرب تهران
3- منطقه دروازه غار واقع در جنوب تهران
4- منطقه مولوي كه نسبتا مركزيت بيشتري دارد.
اين تحقيق بر روي ساكنان فقير محلات فقيرنشين مي باشد،لذا بتدا بايد مقصود خود را از فقير تعريف كنيم و نگاهي به آمار ارئه شده از آن در شهر تهران داشته باشيم.
در ميان تعاريف مختلف انجام شده ازفقر شايد بهترين تعريف،همان تعريف فقر از ديدگاه پير مرد فقير كنيايي باشد، يعني آنچه كه از ظاهر خانه،افراد خانه و محله پيداست بهترين زبان براي سخن گفتن از فقر مي باشد.
در اينجا نگارنده ابتدا به دنبال شاخص قرار دادن خط فقر اعلام شده از طرف مقامات دولتي به عنوان شاخص فقر بوده ،لذا در اينجا به آنچه از روزنامه الكترونيكي روزنت در اين زمينه ارائه گرديده است،اشاره شود:
“احمد بزرگيان(منبع 26) ، نماينده مجلس مي گويد خط فقر در تهران 500 هزار تومان و در شهرهاي ديگر کشور 350 هزارتومان است. اين در حالي است که براساس اعلام رسمي، خط نسبي فقر در سال 83 در ايران 170 هزار تومان اعلام شده بود. با اين حساب در عرض يک سال و نيم گذشته چتر فقر به اندازه اي گسترش يافته که اکنون دارندگان در آمد پانصد هزارتوماني نيز در شمار فقرا به حساب مي آيند.
به گفته احمد بزرگيان، اين عضو فراکسيون اکثريت مجلس سياست هاي غلط دولت در حوزه اقتصاد کار را به جايي رسانده که “تخم مرغ شانه اي 1100 تومان به شانه اي 3000 تومان رسيده است
مقامات و مراکز دولتي بر خلاف سال هاي گذشته در طول شانزده ماه گذشته از اعلام خط فقر مطلق و نسبي در کشور خودداري کرده اند. وزير پيشين رفاه در برابر پرسش هاي چند باره خبرنگاران اعلام کرده بود که: “اعلام خط فقر نياز به بررسي هاي بيشتر دارد”. عبدالرضا مصري جانشين پرويز مصري نيز از هنگام آغاز به کار خود در وزارت رفاه و تامين اجتماعي، تعداد کساني را که از نظر اين وزارتخانه جزيي از”اقشار آسيب پذير” هستند “9 ميليون نفر” ذکر کرده است.
با اين حال بسياري از کارشناسان بر اين باورند که آمار واقعي فقر در ايران نه تنها اعلام نمي شود، بلکه در ماه هاي اخير مقامات دولتي براي پنهان کردن آن دست به ارائه آمارهاي نادرست هم زده اند. در مرداد ماه گذشته، اسحاق صلاحي، معاون هدفمندي يارانه‌ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه، تعداد ايرانياني را که زير “خط فقر شديد” زندگي مي کنند “يك ميليون و 316 نفر از جمعيت شهري” و “667 هزار نفر از جمعيت روستايي” و جمعا “يك ميليون و 983 هزار نفر از جمعيت كشور” اعلام کرد.
اين مقام وزارت رفاه، البته اين آمار را بر اساس شاخصي اعلام کرد که بر اساس آن “خط فقر شديد خانوار 4 تا 6 نفري شهري، 650 هزار ريال(65 هزار تومان) و براي خانوار روستايي، 514 هزار ريال (51 هزار و چهار صد تومان) با احتساب كسري يارانه‌ها” محاسبه شده بود. اما اينکه آيا اصولا يک خانوار 4 تا 6 نفره مي تواند با 65 هزار تومان، در هر شهر ايران، چند روز زيست هم ادامه دهد پرسشي است که مقامات کشور به آن پاسخ نداده اند.
اسحاق صلاحي علاوه بر اين اعلام کرد که: “خط فقر مطلق براي خانوار با چهار تا شش نفري شهري 162 هزار و پانصد تومان و براي خانوار روستايي با همين بعد نفري 113 هزار تومان بوده است”. بر همين اساس نيز اعلام شد که “10. 5 درصد جمعيت شهري و 11 درصد جمعيت روستايي زير خط فقر مطلق هستند كه از لحاظ جمعيتي معادل 4 ميليون و 935 هزار نفر جمعيت شهري و 2 ميليون و 530 هزار نفر جمعيت روستايي و جمعا 7 ميليون و 465 هزار نفر از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق هستند”.
اين آمارها در حالي ارائه از سوي مقامات دولت نهم مطرح شد، که پيشتر در بهمن سال 83 شريف زادگان وزير وقت رفاه “خط فقر نسبى را حدود ۱۷۰ هزار تومان” اعلام و تاکيد کرده بود که در شهرهاي كلان، مانند اصفهان، شيراز و مشهد درآمدى كمتر از ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان زير خط فقر نسبى” محسوب مي شود. اما مجيد يارمند، مديركل وقت دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى در فروردين 84 با اعلام 150 هزار تومان به عنوان خط فقر “درصد افراد زير خط فقر مطلق را ۱۵ درصد جمعيت کشور” اعلام کرد، که بر اساس جمعيت کل 70 ميليوني کشور، به معناي ان است که بيش از 10 ميليون و پانصدهزار ايراني با در آمد کمتر از 150 هزار تومان در فروردين 84 زير خط فقر زندگي مي کردند.
روزنامه جوان در تيرماه 84 ، به نقل از يك اقتصاد دان”خط فقر براى خانوار ايرانى را به طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان” اعلام کرده بود. و البته اين را نيز نوشته بود که “براساس ديدگاه كارشناسان اين برآورد با واقعيت منطبق نمى باشد”. اين روزنامه همچنين به نقل از کارشناسان اقتصادي تاکيد کرده بود که “اعلام 150 هزارتومان به عنوان خط فقر فقط براى جامعه روستايى است و جامعه شهرى زير ۲۵۰ هزارتومان درآمد، در فقر مطلق قرار دارد كه براين اساس به تعداد افراد زير خط فقر بيش از چهار ميليون نفر افزوده مى شود (منبع 27 )در شهرستان تـهران شاخص فقر نسبت به ديگر شهرستان هاي كشور از وضعيت بهتري برخوردار است. اما جلوه هاي مختلف فقر با وضوح بيش تري در جامعه نمودار مي شود و طبقات فقير شهر شايد بيش از اغلب شهرهاي كشور براي ضربه زدن به الگوهاي فرهنگي و اجتماعي مستعد هستند.”
شواهد نشان مي دهد كه شهر بزرگ تهران به علت تراكم غيرطبيعي ثروت در آن براي رشد بــسيـاري از پـديـده هـاي مـرتبـط بـا ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي مستعد است .گرچه آمار دقيقي از فقر و محروميت در شهر تهران در دست نيست(در كشور ما در زمينه معضلات اجتماعي،آمار رسمي و دقيقي موجود نيست و اين يكي از ضعف هاي برنامه ريزي در اين زمينه است.) آماري كه مسئولان سازمان ها و نهادهاي مختلف از ميزان فقرا در ايران ارئه مي دهند گاه اختلاف فاحشي با هم دارند،بنا را بر آمار ارائه شده توسط سازمان بهزيستي قرارمي دهيم كه تعداد افراد نيازمند به حمايت در كل كشور را19 ميليون نفر اعلام نموده است.كه از اين تعداد 5/2 ميليون زير خط فقر مطلق قرار دارند.تشتت اظهارات و نظريه ها ما را از تصميم گيري قاطع در زمينه ميزان خط فقر در ايران باز مي دارد، براي رفع اين مشكل،بازه فقر در سه رده زير تعريف گرديده است كه علاوه بر گنجتنده شدن تعاريف و مقادير ذكر شده در بالا،(دامنه) ميزان آن نيز تا حدودي معيار سنجش قرار گرفته است:
• ميزان در آمد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قضا و قدر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خارج از خانه، سلامت و رفاه، کودکان کار