پایان نامه با کلید واژگان سلامت روان، گروه مرجع، بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي گروه مرجع نوجوانان دختر و پسر مدارس راهنمايي شهرستان تربت حيدريه.
ب ) بررسي ميزان روايي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي گروه مرجع نوجوانان پسر و دختر مدارس راهنمايي شهرستان تربت حيدريه .
ج ) بررسي ميزان پايايي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي گروه مرجع نوجوانان پسر و دختر مدارس راهنمايي شهرستان تربت حيدريه .
اهداف جزئي :
الف ) بررسي رابطه بين افسردگي در نوجوانان و تحصيلات پدر.
ب ) بررسي رابطه بين افسردگي در نوجوانان و تعداد اعضاي خانواده آنها.
ج ) بررسي رابطه بين افسردگي در نوجوانان و مشاغل مختلف پدر و مادر.
د ) بررسي ميزان شيوع افسردگي در دختران و پسران و ميزان تفاوت آنها.
ه ) بررسي ميزان شيوع افسردگي در دانش آموزان روستايي و شهري و تفاوت شدت آنها .
ر ) بررسي ميزان شيوع افسردگي و شدت آن در سنين مختلف.
ز ) بررسي رابطه بين افسردگي نوجوانان و جايگاه فرزندي آنها .

تعاريف نظري واژه‌ها و مفاهيم :
اختلالات خلقي :
« اختلالاتي كه مهمترين ويژگي آنها، ناراحتي خلقي اوليه است، اختلالات افسردگي و اختلال دو قطبي كه در آن نوسان خلق بين افسردگي عميق و شنگولي و هيجان زدگي شديد است » ( دبليو، 1383،ص 185 ).
« در فرهنگ جامع لغات روانشناسي و روانپزشكي اختلالات خلقي به معني : هر گروهي از حالات باليني كه با اختلال خلق ( حالت هيجاني دروني فرد ) فقدان احساس كنترل، احساس ذهني، ناراحتي شديد مشخص است ؛ متشكل از افسردگي و ماني است و در DSMIII اختلال عاطفي ناميده مي‌شود » (كاپلان و سادوك، 1374، ص 2.5 ).
در فرهنگ لغات اصطلاحات چهار زبانه روان پزشكي اختلالات خلقي اينگونه تعريف شده است : « احساس نامطلوب و ناخوشايند و ناراحتي اي را گويند كه وضع خلقي بصورت رضامندي عمومي، بيقراري، ناراحتي افسردگي و اضطراب تظاهر مي‌نمايد » ( بهرامي و معنوي،0 137، ص 324(.
افسردگي :
در فرهنگ لغات معين افسردگي اينگونه تعريف شده است : « پژمردگي، اندوهگيني، انجماد، دلسردي، بي حال شدن است » ( معين، 1376، ج : اول، ص 319 ).
اختلال افسردگي عبارتست از « پاسخ طبيعي فرد به فشار‌هاي زندگي، اين اختلال در برابر يك تعارض دروني در پاسخ به يك عامل تشخيص خارجي بروز مي‌كند در افسردگي تغيير خلق و دگرگوني افكار برداشتها و عملكردهاي فيزيولوژيك مشاهده مي‌شود » ( گنجي و همكاران، 1376، ص 74 ).
« حالت رواني مشخص با احساس نوميدي، غمگيني، تنهايي، درماندگي، احترام به نفس پايين و خودملامتگري، نشانه‌هاي همراه مشتملند بر كندي رواني ـ حركتي يا گاه بگاهي تحريك، گريز از روابط بين فردي و علائم نباتي نظير، بي خوابي و بي اشتهايي » ( كاپلان و سادوك، 1382،جلد اول، ص 89 ).
افسردگي تك قطبي :
« اختلال افسردگي تك قطبي زماني رخ مي‌دهد كه افسردگي، بر خلق فرد غالب است، اما همه جنبه‌هاي زندگي او را در بر نمي گيرد علائمي مانند، كم خوري يا پرخوري، بي خوابي يا پرخوابي، كاهش سطح انرژي و تنبلي، عزت نفس پايين، كاهش سطح تمركز » ( افروز، 1380، ص 22 ).
« افسردگي، احساس نااميدي و بي ارزش بودن، بدبيني شديد، كند تفكر و عمل، بدبيني نسبت به چشم انداز آينده » ( شريعتي، 1373، ص 397 ).
افسردگي دو قطبي :
« نوعي نابهنجاري خلقي است كه وجه مشخصه آن نوسانات شديد بين افسردگي و شنگولي و به تناوب بهبودي و عود كردن بيماري مي‌باشد » ( شاملو، 1383، ص 116 ).
« افسردگي دو قطبي زماني رخ مي‌دهد كه افسردگي، همه جنبه‌هاي زندگي فرد را در بر مي‌گيرد و ممكن است شامل يك دوره مانيا نيز بشود و نياز به دارو درماني و روان درماني دارد »
( افروز، 1380.، ص 22 ).
در فرهنگ لغت افسردگي دو قطبي اينگونه تعريف شده است : « علائم بارز اين بيماري عبارتند از : خوشحالي، افسردگي شديد و يا نوسان بين اين دو، پرش افكار و هيجان زدگي، با حالت خوشحالي همراه است و كندي فقدان حركت و فعاليت با حالت افسردگي توأم است »
(كاپلان و سادوك، 1374، جلد اول، ص 207 ).
افسردگي عمده :
« افسردگي بسيار شديد، عقب ماندگي ذهني و حركتي، نگراني، ناآرامي، گيجي، عصبيت، احساس گناه، فكر خودكشي كه تكرار مي‌شود » ( شاملو، 1383، ص 178 ).
« اختلال افسردگي اساس با يك يا چند دوره اساسي ( يعني حداقل دو هفته خلق افسرده يا از دست دادن علاقه، به اضافه حداقل چهار علامت ديگر از افسردگي مشخص مي‌شود » ( يرامي،1378، ص 106 ).
« حالت غمزدگي، فقدان علاقه تقريباً به تمام فعاليتها، تغييرات رواني حركتي، فقدان انرژي اشكال در خواب رفتن، احساس گناه و خود ملامتگري، مسائل مربوط به تمركز و افكار مكرر درباره مرگ يا خودكشي » ( آزاد، 1378، ص 57 ).
ماني يا شيدايي :
در فرهنگ جامع لغات روانشناسي و روانپزشكي ماني به معني « اختلال خلقي كه با سر خوشي، بيقراري، بيش فعالي ، تحريك پذيري مفرط و تفكر و گفتار سريع ( پرش افكار ) مشخص مي‌باشد ؛ مشخصه مرحله مينك اختلال دو قطبي است » كاپلان و سادوك 1374، ص 325 ).
در فرهنگ لغت دهخدا درماني يا شيدايي به معني « نادر است كه از ندرت است كه بي همتا و بي مثل و يكه و تنها باشد و همچنين به معني ديوانگي، به آشفتگي گرابيدن است » ( دهخدا، 1377، جلد 3، ص 821 ).
« در اين حالت، رفتار شخص مبتلا به ماني شامل خوشحالي زياد، سرحال بودن شديد، سرعت در تفكر، تكلم و حالت هيجاني توأم با حركات زياد جسمي » ( شاملو، 1383، ص 113 ).
هنجاريابي :
هنجاريابي آزمون يعني « همسان كردن روش كار براي اجرا و نمره گذاري آزمون » ( آناستازي، 1379، ص 25 ).
تبديل كردن مجموعه اي از نمرات خام به صورتي كه منجر به تشكيل توزيعي با شكل تقريبي نرمال شود ( ربر، 1378، ص 152 ).
يكي از مراحل اصلي در استاندارد كردن آزمودنيها وابسته به فرهنگ است (سيف،1383،ص 392).
نرم يا هنجار :
در لغت نامه روانشناسي هنجار به اين معني است كه « آنچه بايد به منزله انكار يا به منزله قاعده در نظر گرفته شود، استاندارد يا ارزش كه معرف يك گروه است » ( دادستان، راد، 1365، ص 357 ).
نرم يا هنجار عبارت است از « متوسط عملكرد گروه نمونه اي از آزمودنيها كه به روش تصادفي از يك جامعه تعريف شده انتخاب مي‌شود » ( شريفي، 1373، ص 231 ).
« ميانگينهايي كه از اجراي يك آزمون در گروههاي بسيار وسيع بدست مي‌آيد » ( گنجي، 1377، ص 173 )

روايي :
« روايي يعني اين كه آزمون بايد چيزي را اندازه بگيرد كه براي اندازه گيري آن ساخته شده است»
( گنجي، 1377، ص 124 ).
در تعريف سنتي گفته مي‌شود روايي آزمون عبارت است از « ميزان كارايي كه براي اندازه گيري خصيصه اي كه به منظور اندازگيري آن خصيصه ساخته شده است » ( شريفي، 1373، ص 211 ).
« روايي اصطلاحي است كه به هدفي كه آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است اشاره مي‌كند » ( سيف 1381، ص 251 ).
پايايي يا اعتبار :
« پايايي يك وسيله اندازگيري به دقت آن اشاره مي‌كند. يك آزمون در صورتي داراي پايايي است كه اگر آن را در يك فاصله زماني كوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نمرات حاصل از اين چندين بار اجرا نزديك به هم باشند » ( سيف، 1381، ص 272 ).
« اعتبار به اين معني است كه نتايج اجراهاي متوالي آن، ثبات يا پايايي داشته باشند » ( گنجي، 1380، ص 94 ).
« اعتبار آزمون به دقت اندازگيري و ثبات و پايايي آن مربوط مي‌شود » ( شريفي، 1373، ص 185 ).

تعاريف عملياتي واژه‌ها و مفاهيم :
افسردگي :
در اين پژوهش منظور از افسردگي نمره اي است كه فرد در آزمون افسردگي مارياكواس بدست مي‌آورد مي‌باشد در صورتي كه نمره اش بالاتر از 2. باشد فرد افسرد تلقي خواهد شد.
روايي :
در اين پژوهش منظور از روايي محاسبه ميزان روايي آزمون افسردگي مارياكواس از طريق روايي ملاك مي‌باشد.
پايايي :
در اين پژوهش منظور از پايايي محاسبه ميزان ثبات يا پايايي نمرات حاصل از اجراي آزمون افسردگي مارياكواس از طريق روش دو نيمه كردن آزمون مي‌باشد.

سؤالات تحقيق :
1 ) آيا آزمون افسردگي مارياكواس از روايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد؟
2 ) آيا آزمون افسردگي كودكان مارياكواس از پايايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟

فرضيه‌هاي تحقيق :

1 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان متعلق به خانواده‌هاي پرجمعيت و كم جمعيت تفاوت معني دار وجود دارد.
2 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان متلق به خانواده‌ها با تحصيلات پدر بالا و پايين تفاوت معني دار وجود دارد.
3 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان با مشاغل مختلف پدر تفاوت معني دار وجود دارد.
4 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان با جايگاههاي مختلف فرزندي تفاوت معني داري وجود دارد.
5 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان پسر و دختر تفاوت معني دار وجود دارد.
6 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان شهري و روستايي تفاوت معني دار وجود دارد.
7 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان متعلق به گروههاي سني مختلف تفاوت معني دار وجود دارد.
8 ) بين ميزان افسردگي نوجوانان داراي مادران شاغل و غير شاغل بودن تفاوت معني دار وجود دارد.

مقدمه :
يكي از بزرگترين نعماتي كه خداوند به انسان ارزاني داشته است، نعمت سلامتي مي‌باشد. زماني كه از سلامتي صحبت مي‌كنيم منظورمان تنها بهرمند بودن از جسمي سالم و تنومند و نداشتن بيماري جسمي نيست بلكه در واقع منظور و مقصودمان تعادلي است كه بين ارگانيسم و محيط ايجاد مي‌شود و در واقع بر يك مفهوم سازگاري استوار است ( گنجي، 1374 ).
مبحث سلامت و سلامت رواني و عوامل موثر در ايجاد سلامتي و سلامت رواني كه در اين فصل به بررسي آن مي‌پردازيم به لحاظ اهميتي كه دارند يكي از مقوله‌هاي مهم در روانشناسي امروزي است. ما در اين فصل يعني پيشينه پژوهش در دو بخش نظري و عملي به بررسي و توصيف اختلالات رواني و تاريخچه بررسي اين اختلالات و همچنين به انواع اختلالات رواني بر اساس طبقه بندي DSM پرداختيم اما قبل از اين مبحث به بررسي و توصيف سلامت و سلامت رواني و عوامل مؤثر در سلامت و سلامت رواني مي‌پردازيم و بعد از اين مباحث به توصيف اختلالات خلقي و انواع آن و همچنين در مورد تاريخچه بررسي آن مروري داشته، و سپس به توصيف و تعريف يك طبقه از اختلالات خلقي به نام افسردگي پرداختيم و همچنين انواع آن و ميزان شيوع آن در سنين مختلف و همچنين به بررسي اين اختلال در ميان دو جنس دختر و پسر پرداخته شده و سپس به آزمونهاي كه در اين زمينه ساخته شده است و ويژگيهايي كه يك آزمون خوب بايد دارا باشد پرداختيم و هر كدام را بطور جداگانه تعريف كرديم و اما در پيشينه عملي اين تحقيق به بررسي تحقيقاتي تمام كساني كه در زمينه هنجاريابي تحقيق انجام داده اند مي‌پردازيم و نتايجي را كه آنها از اين هنجاريابي بدست آوردند مورد بررسي قرار داديم.

سلامتي و تعريف آن :
« سلامت تن و روان و انبساط خاطر و در نهايت شادكامي و تن آرامي پديده‌هاي هستند كه در اتباط با محيط زيست انسانها تحقيق مي‌پذيرد. كار كردهاي نامناسب نهادها و نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي در يك جامعه در ارتباط مستقيم با بهداشت رواني و جسمي مردم آن جامعه است و سلامت افراد را دچار مخاطره مي‌كند » ( احمدوند، 1382، ص 2 ).
سازمان جهاني بهداشت، سلامت را چنين تعريف مي‌كند. « سلامت وضعيتي از تعادل كامل جسمي، رواني، و اجتماعي است و صرفاً عدم وجود بيماري يا ناتواني نمي باشد » اين تعريف در سالهاي اخير با گنجاندن « توانايي داشتن يك زندگي سالم از نظر اجتماعي و اقتصادي تقويت شده است » ( كاپلان و سادوك، 1382، ص 23 ).
تعريف ديگري از سلامتي كه « سلامتي را تعادلي كه بين ارگانيسم و محيط ايجاد مي‌شود و در واقع بر يك مفهوم سازگاري استوار است، تعريف كرده اند » ( گنجي، 1374،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آذربایجان شرقی، استان آذربایجان شرقی، بازآفرینی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد زندگی شهری، گروههای اجتماعی، فرهنگ معنوی