پایان نامه با کلید واژگان سطح معنی داری، پیش آزمون، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون کنترل شده است. بر اساس سطح معنی داری اثر گروه نتیجه می گیریم که بین دو گروه در میانگین درد تفاوت معنی داری مشاهده می شود زیرا مقدار سطح معنی داری از 0.05 کمتر است.

جدول(۴-۲-۱۳) تحلیل کو واریانس خودکارآمدی بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانو در دو گروه مداخله و کنترل
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
اثر ثابت
0.04
1
0.04
0.67
0.417
پیش آزمون
4.60
1
4.60
76.72
0.000
گروه
3.13
1
3.13
52.19
0.000
خطا
4.62
77
0.06
 
 
کل
817.38
80
 
 
 

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس می بینیم که میزان سطح معنی داری برای اثر ثابت از مقدار بحرانی 0.05 بزرگتر است که معنی دار نیست و همچنین از آنجا که مقدار سطح معنی داری اثر پیش آزمون معنی دار است به این نتیجه می رسیم که اثر پیش آزمون در انجام تست کنترل شده و میزان اثر پیش آزمون در پس آزمون کنترل شده است. بر اساس سطح معنی داری اثر گروه نتیجه می گیریم که بین دو گروه در میانگین خودکارآمدی تفاوت معنی داری مشاهده می شود زیرا مقدار سطح معنی داری از 0.05 کمتر است.

جدول(۴-۲-۱۴) تحلیل کو واریانس عملکرد بیماران سالمند مبتلا به استوآرتریت زانو در دو گروه مداخله و کنترل
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
سطح معنی داری
اثر ثابت
88.41
1
88.41
1.94
0.168
پیش آزمون
3893.10
1
3893.10
85.47
0.000
گروه
648.87
1
648.87
14.24
0.000
خطا
3507.47
77
45.55
 
 
کل
229351.00
80
 
 
 

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس می بینیم که میزان سطح معنی داری برای اثر ثابت از مقدار بحرانی 0.05 بزرگتر است که معنی دار نیست و همچنین از آنجا که مقدار سطح معنی داری اثر پیش آزمون معنی دار است به این نتیجه می رسیم که اثر پیش آزمون در انجام تست کنترل شده و میزان اثر پیش آزمون در پس آزمون کنترل شده است. بر اساس سطح معنی داری اثر گروه نتیجه می گیریم که بین دو گروه در میانگین عملکرد تفاوت معنی داری مشاهده می شود زیرا مقدار سطح معنی داری از 0.05 کمتر است.

پایان نامه
Previous Entries کیفیت زندگی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت Next Entries آموزش مهارت، مهارت های زندگی، کیفیت زندگی