پایان نامه با کلید واژگان سطح معنادار، عرضه و تقاضا، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي با کيفيت،مخصوص اشخاص پياده وپارک ها به طور اخص نشان دهنده ي وجود دموکراسي واقعي در جامعه است (براون ،1386).
بنابراين فضاهاي سبز شهري يکي از مهم ترين ابزار هاي دستيابي به توسعه ي پايدار مي باشدکه نه تنها ارزش تفريحي داشته و محل مناسبي براي سپري کردن اوقات فراغت افراد بشمار مي آيد .بلکه در مواردي از توسعه ي بي قواره و نسنجيده ي شهر ها نيز جلوگيري مي کنند (وارثي و همکاران ،1387).
براساس مطالعات انجام شده ،وضعيت پارک ها وکيفيت تجهيزات وتاسيسات آن از منظر شهروندان با توجه به انحراف معيار 1.310 و ميانگين 2.93 درحد مطلوب ارزيابي نشده است .
4-3-1-2-کيفيت اجتماعي
4-3-1-2-1-وضعيت پارکها از لحاظ امکانات و تجهيزات مناسب براي معلولان و سالخوردگان
فضاي سبز، از جمله اساسي ترين عوامل حيات انسان به شمار مي رود و موجب تجديد قواي جسمي و روحي وي مي شود . لذا مناسب سازي پارکها از لحاظ امکانات و تجهيزات براي معلولين و سالخوردگان از جمله وظايف برنامه ريزان و کارشناسان امورمي باشد ،تاامکان استفاده ي اين افراد را از پارکها و فضاهاي سبز شهري در کنار ساير افراد جامعه فراهم آورند.در ارتباط باامکانات و تجهيزات پارک ها درشهر ساري جهت استفاده ي معلولان و سالخوردگان براساس تحليل آزمون انحراف استاندارد 1.414وميانگين 3.29 مناسب ارزيابي شده است .
4-3-1-2-2-جرم
خيابان هاي كم نور و ياتاريک، ساختما نها ومحله هاي مخروبه وخالي ازسكنه و اطراف پل هاي بزرگ، زيرگذرها و حريم ريلهاي راه آهن، مكان هاي مناسبي براي افزايش و تشديد وقوع جرايمي چون قتل، سرقت، شرارت، تجمع معتادان وموارد مشابه است .با بررسي ميزان وقوع جرايم در ميدانها و خيابان هاي اصلي شهر آشكارمي گردد كه به لحاظ وجود امكانات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، انتظامي و مراكز كنترل ونظارت اجتماعي در اين بخش ها، درصد جرايم بسيار پا يين تر از مناطق حاشيه اي شهر مي باشد. نکته حائز اهميت اينکه نوع و كيفيت معماري و شهرسازي نيزرابطه مستقيمي با جرم خواهد داشت.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، بزهکاري درشهر مورد مطالعه باميانگين 3.53وانحراف معيار 1.214 يکي از مشکلات مهم واساسي ودغدغه هاي شهروندان در ارتباط با امنيت اجتماعي بيان شده است .
4-3-1-3-کيفيت حمل و نقل
4-3-1-3-1-وضعيت پياده رو هاي شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده
حرکت پياده طبيعي ترين ،قديمي ترين وضروري ترين شکل جابجايي انسان درمحيط است وپياده رو مهمترين شبکه دسترسي شهري است .اين شبکه از آن جهت مهم است که در مقياس حرکت انسان قرار دارد و از اين رو بايد از ديدگاه سهولت در حرکت ،کاملا بي مانع باشد.
ايمن سازي و روان سازي پياده رو ها براي عابران پياده مخصوصا معلولان و سالمندان ، کاناليزه کردن عبور پياده و سواره ،تعريض پياده رو ها و بهسازي محل تلاقي پياده ها و سواره ها از اهميت فراواني برخوردار است. طراحي اين گونه پياده رو ها نه تنها هيچگونه مشکلي براي تردد افراد جامعه بوجود نمي آورد ،بلکه موجب افزايش ايمني افراد جامعه نيز مي گردد.عرض مفيد پياده رو براي حرکت دو صندلي چرخدار از کنار يکديگر 2متر است .حد اکثر شيب عرضي پياده رو 2% و حداکثر شيب طولي آن بايد 8% باشد بين پياده رو و سواره بايد اختلاف سطح يا جدول جهت حفظ ايمني اين افرادوجود داشته باشد (سعيد نيا ،1383).
پوشش کف پياده رو بايد از مصالح سخت و غير لغزنده باشد وقرار دادن تک پله ويا اختلاف سطح ناگهاني در طول پياده رو ممنوع مي باشد . گسترش فضاي پياده در سطح شهر ها به جهت ارتقاي سطح کيفي زندگي شهري و ايجاد ميل به پياده روي در شهروندان با گسترش اين مقوله در سطح شهرها مي توانيم شاهد برقراري رابطه عميق تري بين شهروندان و محيط شهري باشيم( فرجي ملائي، 1390 :18 ).

براساس برداشت هاي ميداني وتصوير فوق حاکي از آن است که اکثر خيابان هاي ساري فاقد پياده رو و يا پياده رو باعرض کمتر از ميزان استاندارد (حداقل2متر)مي باشد .بعضي از پياده روهانيز بدليل عريض نمودن خيابانها موردتعرض قرار گرفته و فاقد عرض مناسب مي باشند و عواملي چون اشغال وسايل کسبه در پياده رو هاوپوشش نامناسب کف و وجود اختلاف سطح سبب ايجاد مشکل رفت و آمد براي عابرين پياده ، معلولين و سالخوردگان مي شود.بنابراين نتايج آزمون انحراف استاندارد 1.273 وميانگين 1.97 با سطح معناداري صفر ، عدم مطلوبيت پوشش معابر را در شهر ساري مي رساند.
4-3-1-3-2-وضعيت ترافيک در ساعات خاصي از روز
از نظر شهر سازي کاربري معابر وشبکه هاي ارتباطي مهمترين و حساس ترين فضاهاي عمومي يک شهر را تشکيل مي دهد .زيرا علاوه بر اين که درصد زيادي از اراضي شهر ها به اين فضاها اختصاص يافته است،راه ها مهمترين عنصر شکل دهنده ي شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربري هاي شهر به يکديگر به شمار مي روند.اين شبکه ها نماد توسعه ي فرهنگ شهري و نهايتا مهمترين ابزار طراحي شهري است (رضويان،1381).
شلوغي معابر و ازدحام اتومبيل ،سبب افزايش زمان دسترسي افراد به مکان هاي مورد نظر شده و از جمله موارد تهديد کننده ي آسايش شهروندان محسوب مي شود .دربررسي به عمل آمده ازعرض معابر و وضعيت ترافيک وبرآورد آزمون باانحراف استاندارد1.472 وميانگين 2.39وضعيت ترافيک در معابر شهر ساري مطلوب ارزيابي نشده است .
4-3-1-3 -3- دسترسي به پارکينگ
پارکينگ ،يکي از کاربري هاي مهم شهري است که در مرکز خريد،مجتمع ها و مناطق مسکوني،مراکز صنعتي،
فرودگاه ها،مراکز اجتماعي و استاديوم هاي ورزشي مسئله ي دسترسي به آن به طور گسترده مطرح است و با افزايش ابعاد شهر نمايان تر نيز مي گردد(مهندسين مشاور آمودراه،1376).در تحقيق حاضر ،وضعيت شهر از لحاظ دسترسي به پارکينگ در مناطق تجاري مورد بررسي قرار گرفته است .که در اين مورد انحراف استاندارد 1.141وميانگين 2.28 نشان دهنده ي کاهش کيفيت دسترسي به پارکينگ و در نتيجه پارک خودرو درگوشه ي معابر وپارک هاي دوبل و درنتيجه افزايش ترافيک در ساعات اوج آن مي شود .
4-3-1-3-4-دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي
دسترسي و ارتباط از پيش شرط هاي اساسي زندگي شهري به شمار مي روند. سهولت دسترسي شهروندان به فعاليتها و خدمات مختلف شهري، يكي از شاخصهاي مهم كيفيت محيط زندگي مي باشد. بطور كلي دسترسي از طريق سفر با شيوه هاي پياده روي، دوچرخه سواري، وسايل نقليه عمومي و شخصي صورت مي گيرد. اهميت توجه به شيوه سفر، از آن جهت است كه شيوه هاي مختلف، هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي- رواني و زيست محيطي متفاوتي را با توجه به سوخت مصرفي، به دنبال دارند. با توجه به اينكه موضوع اصلي برنامه ريزي شهري، ساماندهي كالبدي شهر براساس عدالت اجتماعي، كارايي و كيفيت محيطي است، بنابراين مكان گزيني مناسب فعاليتها، به منظور دسترسي راحت شهروندان (با حداقل هزينه هاي زماني، اقتصادي، اجتماعي- رواني) به خدمات شهري، اهميت ويژه اي مي يابد. انحراف استاندارد1.233 وميانگين 3.20 وسطح معنا داري 0.001 و0.05ميزان رضايتمندي شهروندان را از خدمات حمل و نقل عمومي را مطلوب ارزيابي مي کند.
4-3-1-4-کيفيت محيطي
كيفيت محيطي برآيند بخش هاي تركيبي و به هم پيوسته در يك ناحيه ي مورد نظر است كه بيش از هر بخشي،
به ادراك محيطي مطرح استVan Kamp et al, 2003 ) ) .
درواقع كيفيت محيطي مي تواند به عنوان بخش اساسي از مفهوم وسيع كيفيت زندگي تلقّي شود و مفاهيم بنياديني چون سلامت و امنيت را در تركيب با جنبه هايي چون جذّابيت در برگيرد(RIVM, 2002).براساس برآورد آزمون ،وضعيت شاخص هاي کيفيت محيطي درنمونه ي موردمطالعه باميانگين 2.81 وانحراف استاندارد 0.385 وسطح معني داري صفر، مطلوب ارزيابي نشده است .درذيل به برخي ازمهمترين شاخص هاي آن مي پردازيم.
4-3-1-4-1-آلودگي صوتي
يکي از پديده هاي ناشي از توسعه شهرها، آلودگي صوتي مي باشد.چنين عاملي، انسان و حيوان را مستقيماً از بين نمي برد،بلکه باعث ضعف دستگاه شنوايي، ناشنوايي کامل، ناراحتي هاي عصبي و استر س ها، فشار خون و بالاخره به خطر افتادن سلامتي انسان مي گردد)شيعه، 1371 :205 ).
” آلودگي هوااز جمله عوامل محيطي است که بر ميزان طول عمر، بروز بيماري هاي قلبي، ارزش اقتصادي ساختمان ها،کاهش انرژي تابشي خورشيد به زمين وحتي افزايش ياکاهش درجه حرارت تأثير مي گذارد)شيعه، 1375 :203 ). بخش صنايع و حمل ونقل را مي توان به عنوان اصلي ترين منبع آلودگي نام برد)نوروزي، 1379: 27 و مقدس،1390 :48).
براساس نتايج آزمون ميزان آلودگي درشهر ساري باميانگين 3.59 وانحراف استاندارد 1.294 نشان مي دهدکه ميزان آلودگي درشهرساري طي سالهاي اخير افزايش داشته که مي توان ناشي از دو عامل افزايش جمعيت و اتومبيل دانست.
4-3-1-4-2-کيفيت آب آشاميدني
از جمله موارد ديگري که در تامين سلامت افراد موثر مي باشد کيفيت آب آشاميدني شهر است .تامين منابع آب قابل اعتماد از جمله مهمترين مسائل شهري است که با رشد وگسترش بهداشت اهميت روز افزون مي يابد.
در حال حاضر تامين بخشي از آب شرب مصرفي مردم ساري از چاه‌هاي حفر شده در مناطق ميان‌بند هولار و تنگه لته تامين مي‌شود و بهداشت و كيفيت اين حفره‌هاي آبي به صورت دائم از سوي مراكز بهداشت درمان و آب و فاضلاب شهري مركز استان كنترل مي‌شود.
اگرچه مسوولان آب و فاضلاب استان بر استاندارد بودن آب شرب شهر ساري تاكيد دارند،امابه شكل غير كنترلي از سموم دفع آفات نباتي در بخش کشاورزي استفاده مي‌شودکه هنگام آبياري اراضي باغي و كشاورزي سموم شيميايي قابل انتقال خواهد بود . براساس نتايج آزمون در شاخص مطروحه باانحراف استاندارد 1.256 وميانگين 3.33 ونيزسطح معني داري صفر و0.05 رضايتمندي شهروندان رااز کيفيت آب مي توان دريافت.
4-3-1-4-3-وضعيت زيرساخت ها جهت هدايت ودفع آب هاي سطحي
جدول ها و جوي ها ،آب باران را هدايت و توزيع مي کنندبنابراين جهت دفع آبهاي سطحي بسيارمناسب مي باشند. حداقل شيب عرضي يک جاده ي آسفالت معمولا 2% است شيب طولي جوي مي تواند 4/0 درصد باشد (سعيد نيا ،1383).همچنين مناسب سازي کف خيابان ها و کوچه ها ،نقش مهمي در دفع آبهاي سطحي دارد. براساس برآورد نمونه ها در شهر مورد مطالعه با انحراف استاندارد 1.239 وميانگين 2.79 سطح معناداري 0.001 و0.05 کيفيت هدايت و دفع آبهاي سطحي بسيار پايين است .
4-3-1-4-4-نحوه جمع آوري و دفع زباله در شهر مورد مطالعه
اماکن دفع زباله بايستي از نظر بهداشتي در نقاط مناسب و دور از اماکن مسکوني و خارج از آن قرار داشته تا محيط زيست و آبهاي زير زميني را آلوده نکند .فاصله مناسب محل دفع زباله تا شهر،بايستي 15تا25 کيلومتر باشد(شيعه،1375) .
بررسي نتايج آزمون درارتباط باکيفيت جمع آوري زباله ،انحراف استاندارد 1.317 وميانگين 2.98 سطح معني داري 0.757به دست آمده است .اين امر خود حاکي از آن است که شهروندان از کيفيت جمع آوري زباله راضي نيستند . زيرا نبودن سطل زباله به اندازه ي کافي و تلنبار کردن زباله ها درساعات اوليه ي روزدر پياده رو ها و خيابان ها سبب توليد شيرابه و بوي نامطبوع در محله مي نمايد. درضمن انتقال زباله هاي ساري(روزانه ??? تن) به منطقه ي چهاردانگه ازسال ???? وبه همراه دفن غير بهداشتي زباله ها در کنار اراضي زراعي ،محلات مسکوني و مسير رفت و آمد مردم ،تهديدي براي سلامتي افراد محسوب شده و نيز چهره ي ناخوش آيندي به وجود آورده است .
4-3-1- 5 -کيفيت اقتصادي
تامين حداقل نيازهاي اقتصادي شهروندان، از مهم‌ترين شاخص‌هاي مديريت کيفيت زندگي شهروندان است. ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي کالاها، هزينه و درآمد و اشتغال شهروندان بسياري از مشکلات شهروندي را حل و فصل خواهد کرد.
حل مشکلات و بهبود وضعيت اقتصادي نه تنها شاخص اقتصادي کيفيت زندگي شهروندان را به سطح مطلوبي مي‌رساند بلکه به طور مستقيم برارتقاء سطح کيفي شاخص‌هاي ديگري همچون مسکن، فرهنگ، جمعيت و… تاثير خواهد داشت. درراستاي اهداف پژوهش به بررسي موضوعاتي چون ميزان درآمد،ميزان مالکيت اتومبيل،وسعت منازل مسکوني ونوع مالکيت مسکوني با مقايسه ي يک به يک محلات در فصل بعد به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان محل سکونت، سطح معنادار، فرم فشرده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر