پایان نامه با کلید واژگان سطح معنادار، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

امور
31
9/7
0/10
کارشناسان
351
0/90
0/100
جمع
390
0/100

نتايج نشان مي‌دهد پست سازماني پاسخگويان 1/ 2 درصد مدير کل، 9/7 درصد روساي گروه و اداره و امور و 0/90 درصد داراي کارشناسان مي‎باشند.

نمودار 4-4 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازماني

?-?- يافته‏هاي استنباطي
پيش از انجام هرگونه تحليل آماري، ضروري است تا نسبت به نرمال بودن يا عدم نرمال بودن توزيع دادهها اطمينان حاصل نماييم. براي انجام اينکار بايد از آزمون کولموگروف اسميرنوف استفاده نماييم. بر اساس نتايج جدول زير، توزيع دادهها در پرسشنامه به صورت نرمال ميباشد و در ادامه کار بايد از آزمونهاي پارامتريک براي تحليل دادهها استفاده نماييم.
جدول 4-5 آزمون کولموگروف اسميرنوف براي پرسشنامه
ابعاد مورد بررسي
فرايندهاي مديريت دانش
فناوري اطلاعات
ابعاد فرهنگ
کل پرسش نامه
تعداد
390
390
363
363
پارامترهاي نرمال
ميانگين
24/3
26/6
41/3
357/0

انحراف معيار
496/0
410/0
439/0
03/0
بيشترين تخمين
مطلق
073/0
092/0
076/0
063/0
تفاوتها
مثبت
061/0
049/0
065/0
051/0

منفي
073/0-
092/0-
076/0-
063/0-
آماره کلموگروف ـ اسميرنوف
44/1
82/1
45/1
19/1
سطح معنيداري
31/0
03/0
029/0
114/0

در اين قسمت، نتايج تحليل دادهها مربوط به هريک از ابعاد فرآيندهاي مديريت دانش، فناوري اطلاعات و ابعاد فرهنگ بيان خواهد شد تا اثر و اهميت معنادار هريک در در زمينهي زيرساختهاي پيادهسازي مديريت دانش مشخص گردد. در قسمت اول، نتايج حاصل از تحليل دادهها با استفاده از آزمون تک متغييره تي-استيودنت و بر اساس سوال طراحي شده مورد بررسي قرار ميگيرد. با توجه به اينکه پرسشنامه بر مبناي طيف 5 گزينهاي بوده است، بر اساس کتب آماري بايد ميانگين را به صورت سختگيرانه عدد 3 در نظر بگيريم.

سوال کلي1: آيا ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان داراي اثرگذاري معنادار است؟
براي بررسي، اين سوال فرضيه اي به شکل زير طراحي گرديد.
ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي، داراي اثرگذاري معنادار نيست.
ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي، داراي اثرگذاري معنادار است.
جهت آزمون اين فرضيه آزمون تک متغييره تي- استيودنت به کار رفت که يافتههاي آن در جدول (4-6) نشان داده شده است.

جدول 4-6 يافته هاي برآمده از سوال 1 ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان
سوال
ميانگين
حد بالا

حد پايين

آماره‌ آزمون

مقدار معناداري

نتيجه‌ي
آزمون
1
357/3
360/0
354/0
45/224
000/0
رد فرضيه صفر

همان‌گونه که نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد در سطح اطمينان 95% فرضيه صفر رد و فرضيه مخالف تائيد مي‌شود. اين امر بدين معناست که شاخصهاي مربوط به ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان، داراي اثرگذاري معنادار هستند.
لازم به ذکر است در تحليل جدول بالا بايد به سطح معناداري و همچنين حد بالا و پايين توجه نمود. به عنوان مثال در بعد ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي که داراي معناداري 000/0 مي‏باشد، به اين معناست که ارزيابي وضعيت عوامل زمينهاي در پيادهسازي مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان داراي اهميت بالا بوده است زيرا سطح معناداري کمتر از 05/0 بوده است. در تحليل حد پايين (Lower) و حد بالا (Upper) در جدول نيز بايد بر اساس توضيحات زير عمل نمود:
1- هرگاه هر دو حد پايين و بالا مثبت باشد، ميانگين از مقدار مورد آزمون بزرگتر است. (مقدار مورد آزمون در اين تحقيق عدد 3 مي‏باشد).
2- هرگاه هر دو حد پايين و بالا منفي باشد، ميانگين از مقدار مورد آزمون کوچکتر است.
3- هرگاه حد پايين منفي و حد بالا مثبت باشد، ميانگين با مقدار مورد آزمون تفاوت معنيدار ندارد.

سوال‏هاي فرعي
سوال 1: آيا بررسي و ارزيابي وضعيت شاخصهاي مولفه‏هاي فرايندهاي مديريت دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان داراي اثرگذاري معنادار است؟
براي بررسي اين سوال، فرضيه آماري به شکل زير طراحي گرديد.
بررسي و ارزيابي وضعيت شاخصهاي مولفه‏هاي فرايندهاي مديريت دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي، داراي اثرگذاري معنادار نيست.
بررسي و ارزيابي وضعيت شاخصهاي مولفه‏هاي فرايندهاي مديريت دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي ، داراي اثرگذاري معنادار است.

جدول 4-7 يافته هاي برآمده از سوال 1 بررسي و ارزيابي وضعيت شاخصهاي مولفه‏هاي فرايندهاي مديريت دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان
سوال
ميانگين
حد بالا

حد پايين

آماره‌ آزمون

مقدار معناداري

نتيجه‌ي
آزمون
1
24/3
29/3
19/3
02/129
000/0
رد فرضيه صفر

همان‌گونه که نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد در سطح اطمينان 95% فرضيه صفر رد و مولفه‏هاي فرايندهاي مديريت دانش فناوري براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان، داراي اثرگذاري معنادار هستند.

مولفه‏هاي فرآيندهاي مديريت دانش
سوال 2: آيا بررسي و ارزيابي وضعيت خلق و كسب دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه‏هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان داراي اثرگذاري معنادار است؟
براي بررسي اين سوال، فرضيه آماري به شکل زير طراحي گرديد.
بررسي و ارزيابي وضعيت خلق و كسب دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي، داراي اثرگذاري معنادار نيست.
بررسي و ارزيابي وضعيت خلق و كسب دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي ، داراي اثرگذاري معنادار است.

جدول 4-8 يافته‏هاي برآمده از سوال 2 بررسي و ارزيابي وضعيت خلق و كسب دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان
سوال
ميانگين
حد بالا

حد پايين

آماره‌ آزمون

مقدار معناداري

نتيجه‌ي
آزمون
2
14/3
20/3
07/3
72/89
000/0
رد فرضيه صفر

همان‌گونه که نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد در سطح اطمينان 95% فرضيه صفر رد و فرضيه مخالف تائيد مي‌شود. اين امر بدين معناست که خلق و كسب دانش مربوط به بررسي و ارزيابي وضعيت شاخصهاي عامل فناوري براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان، داراي اثرگذاري معنادار هستند.

سوال 3: آيا بررسي ارزيابي و سازماندهي دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان داراي اثرگذاري معنادار است؟
براي بررسي اين سوال، فرضيه آماري به شکل زير طراحي گرديد.
بررسي و ارزيابي وضعيت ارزيابي و سازماندهي دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي، داراي اثرگذاري معنادار نيست.
بررسي و ارزيابي وضعيت ارزيابي و سازماندهي دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي ، داراي اثرگذاري معنادار است.

جدول 4-9 يافته هاي برآمده از سوال 3 بررسي و ارزيابي وضعيت ارزيابي و سازماندهي دانش براي استقرار مديريت دانش در دستگاه هاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان
سوال
ميانگين
حد بالا

حد پايين

آماره‌ آزمون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره مصرف انرژی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آميخته، تحقيقات، استراتژي