پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ش دارد یا نه؟
4-8-26-3- ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
086/9
155/0
1/342
028/0

313/0
722/6
605/5
001/0
001/0
313/0
098/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیرکمال و تعهد حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای انسجام اجتماعی پیش بینی کننده نبود.

4-8-27-محاسبه بیستموهفتم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-8-27-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
853/20
178/0
146/1
042/0

278/0
189/18
233/4-
001/0
001/0
287/0
770/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
96-8-27-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

*در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و پذیرش اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-27-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
891/10
108/0
153/1
024/0

296/0
940/0
519/4
001/0
001/0
296/0

374/0

087/0

140/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
540/15
094/0
148/0-
717/1
024/0
041

259/0
232/0
085/9
019/4
600/3-

001/0
001/0
011/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای پذیرش اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای پذیرش اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(374/0278/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.

4-8-28-محاسبه بیستموهشتم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،مشارکت اجتماعی)
– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی مشارکت اجتماعی است یا نه؟
4-8-28-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
801/13
143/0
519/1
056/0

145/0
085/9
546/2
100/0
011/0
145/0
021/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده مشارکت اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟
4-8-28-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و مشارکت اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-28-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
063/9
179/0
559/1
032/0

304/0
813/5
548/5
001/0
001/0
304/0

367/0

092/0

134/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
506/2
200/0
205/0
296/2
032/0
054/0

341/0
208/0
092/1
259/6
822/3
001/0
001/0
011/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای مشارکت اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای مشارکت اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آن جا شرط چهارم(b1b3) در این مولفهبرقرار نشد(367/0145/0) میتوان گفت که امکان نقش تعدیلگر برای تفکر انتقادی میرود.
4-8-29-محاسبه بیستمونهم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،انطباق اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی انطباق اجتماعی است یا نه؟
4-8-29-1 جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
316/11
094/0
263/1
047/0

328/0
333/11
006/2
100/0
046/0
328/0
016/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده انطباق اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟

4-8-29-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا کمال و تعهد به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و انطباق اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-29-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
206/11
116/0
334/1
027/0

260/0
399/8
243/4
001/0
001/0
260/0

194/0

068/0

086/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت هنجاری
378/8
118/0
101/0
831/1
027/0
045/0

265/0
136/0
576/4
357/4
235/2
001/0
001/0
026/0

*در با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای انطباق اجتماعی است و همچنین متغیرکمال و تعهد برای انطباق اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (194/0<328/0). بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(تعهد) تایید شد
4-8-30-محاسبه سیام:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتهنجاری،تعهد،شکوفایی اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی شکوفایی اجتماعی است یا نه؟
104-8-30-1-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
337/18
108/0-
333/1
0490

162/0
768/13
177/2-
001/0
031/0
162/0
026/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده شکوفایی اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت هنجاری پیشبینی کنندهی کمال و تعهد است یا نه؟

4-8-30-2 ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت اطلاعاتی
541/68
764/0
582/1
058/0-

609/0
318/43
132/13
001/0
001/0
609/0
370/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت هنجاری پیش بینیکننده کمال و تعهد است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت هنجاری و شکوفایی اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-8-30-3- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد
t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت هنجاری
249/12
067/0
244/1
026/0

193/0
844/9
601/2
001/0
001/0
193/0
037/0

با توجه به جدول با توجه به اینکه سطح اطمینان بزرگتر از 05/0 است متغیر کمال و تعهد حذف شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت هنجاری پیشبینیکننده ای برای شکوفایی اجتماعی است اما متغیر کمال و تعهد برای شکوفایی اجتماعی پیش بینی کننده نبود.
4-9- فرضیهسوم: بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی و مولفههای سلامت اجتماعی مولفههای تفکر انتقادی نقش واسطهای دارد. (ضمن بررسی فرض اول: سبک هویت سردرگم/اجتننابی پیشبینی کنندهی سلامت اجتماعی و تفکر انتقادی است.)
4-9-31-محاسبه سیو یکم:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم،خلاقیت،انسجام اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی انسجام اجتماعی است یا نه؟
4-9-31-1- جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایباستاندارد

t
سطح اطمینان

R

R^2

B
انحرافاستاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
473/21
143/0-
440/1
042/0

202/0-
915/14
412/3-
001/0
001/0
202/0-
041/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده انسجام اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-9-31-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/-0
573/2
075/0

250/0-
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0-
062/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده خلاقیت است .

3–آیا خلاقیت به عنوان متغیر واسطهای بین متغیرهای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و انسجام اجتماعی نقش دارد یا نه؟
4-9-31-3-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
923/9
162/0
713/1
041/0

255/0
792/5
955/3
001/0
001/0
255/0-

341/0-

065/0

116/0

مقادیر(ثابت)
خلاقیت
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
438/14
041/0
176/0-
087/2
041/0
049/0

313/0
234/0-
918/6
831/4
604/3-

001/0
001/0
011/0

* با توجه به اینکه سطح اطمینان کوچکتر از 05/0 است متغیر خلاقیت حفظ شده به عبارتی با توجه به مندرجات جدول بالا، متغیر سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیشبینیکننده ای برای انسجام اجتماعی است و همچنین متغیرخلاقیت برای انسجام اجتماعی نیز پیش بینی کننده بود. از آنجا که شرط چهارم(b1b3) :ضریب مستقل به وابسته در نظر گرفتن نقش واسطه کوچکتر از مستقل به وابسته است متغیر مستقل به تنهایی پیشبینی کنندهی مستقل به وابسته است (341/0-<202/0-) بعبارتی نقش واسطهای تفکر انتقادی(خلاقیت) تایید شد. 4-9-32-محاسبهسیودو:(ضرایبرگرسیونی،بینسبکهویتسردرگم ،خلاقیت،پذیرش اجتماعی)
1– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی پذیرش اجتماعی است یا نه؟
4-9-32-1جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیراستاندارد
ضرایباستاندارد

t

سطح اطمینان

R

R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
271/20
124/0-
317/1
039/0

217/0-
390/19
217/3-
001/0
001/0
217/0-
047/0

* در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0>p) سبک هویت سردرگم/اجتنابی پیش بینیکننده پذیرش اجتماعی است.

2– آیا متغیر سبکهویت سردرگم/اجتنابی پیشبینی کنندهی خلاقیت است یا نه؟
4-9-32-2-جدول ضرایب

مدل
ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد

t
سطح اطمینان

R
R^2

B
انحراف استاندارد
Beta

مقادیر(ثابت)
سبکهویت سردرگم/اجتنابی
459/31
297/-0
573/2
075/0

250/0-
226/12
978/3
001/0
001/0
250/0-
062/0

**در جدول همانطور که مشاهده میشود با توجه به سطح اطمینان کمتر از 05/0 (001/0p) سبک هویت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سبک هویت، انسجام اجتماعی، رگرسیون، مشارکت اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سبک هویت، رگرسیون، ضرایب رگرسیونی، سلامت اجتماعی