پایان نامه با کلید واژگان سبک زندگی، انحراف معیار، جذابیت فیزیکی

دانلود پایان نامه ارشد

0.801 و جذابیت ظاهری 0.796 و سبک زندگی قابل عرضه 0.785 می باشد و ضریب آلفای کرونباخ کل 0.781به دست آمد که گویای پایایی مناسب ابزار بود.

جدول شماره (3-1) متغیرهای پژوهش و محدوده سوالات مربوط به هریک
متغیرها
پرسشنامه شماره
محدوده سوالات
جمع سوالات
جایگاه اخلاقی
1
1-5
5
اهمیت استفاده از برند انسانی
1
6-9
4
ویژگیهای برند انسانی
عملکرد ورزشکار
2
1-13
13

جذابیت ظاهری
2
14-20
7

سبک زندگی قابل عرضه
2
21-52
32
در پرسشنامه شماره 1 از طیف 2 تایی شامل گزینه های : 1- بله 2- خیر و در پرسشنامه شماره 2 از طیف 4 تایی ارزش گذاری شده به وسیله لیکرت استفاده گردید و شامل گزینههای : 1-کاملاً مخالف 2- مخالف 3-موافق 4-کاملاً موافق استفاده شده است.

3-7) روایی سازه
در مرحله آخر، تحلیل عاملی پرسشنامه به منظور بررسی روایی سازه صورت گرفت و همانطور که نتایج درج شده در زیر نشان میدهد، کلیه عوامل مورد نظر تحقیق در پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.

جدول شماره (3-2). نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 1
سئوالات
بارعاملی
جایگاه اخلاقی
71/0

89/0

45/0

33/0

37/0
اهداف استفاده از برند انسانی
55/0

28/0

38/0

08/0

جدول شماره (3-3). نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 2
سئوالات
زیرمقیاسها
بارعاملی
ویژگیهای برند انسانی
عملکرد ورزشکار
96/0

جذابیت ظاهری
72/0

سبک زندگی قابل عرضه
57/0

3-8) روش جمع آوری داده ها
برای جمع آوری دادهها ، پژوهشگر به دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای تهران مراجعه نموده و به صورت حضوری نسبت به تکمیل پرسشنامهها اقدام نمود. پرسشنامهها به دانشجویان و اساتیدی که در دسترس نبودند از طریق پست الکترونیکی ارسال شده و در مورد نمونههایی که در مورد پست الکترونیکی آنها اطلاعاتی در دسترس نبود از طریق دوستان و همکلاسیهای آنها اقدام شد.

3-9) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
روش های آماری و تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به نوع پژوهش، اهداف و فرضیه های پژوهشی تعیین میشود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. در بخش اول مشخصات فردی ، میانگین ، انحراف استاندارد و فراوانی درصدی یافتههای پژوهش به صورت جدول گزارش شده و در بخش دوم فرضیات تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تمام فرضیه ها در سطح معناداری (P≤0.05) مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به منظور بررسی طبیعی بودن دادههای پژوهش استفاده شده است و درادامه بااستفاده از آزمون تحليل واريانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه- آزمون یومن ویتنی- کروسکال والیس و آزمون t-test دو گروه مستقل دادههای بدست آمده مورد تجزیه و تحليل آماری قرار گرفته است .

3-10) قلمرو زمانی پژوهش
این پژوهش در سال 1392 انجام پذیرفته است.

3-11) قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاههای دولتی شهر تهران ( شهید بهشتی، علامه طباطبایی، خوارزمی، تهران، شهید رجایی، الزهراو تربیت مدرس ) میباشد.

4-1) مقدمه
اين فصل به دو بخش آمار توصيفی و استنباطی تقسيم میشود. در بخش اول، متغيرهای پژوهش با استفاده از جداول شاخصهای گرايش به مرکز و پراکندگی به توزيع فراوانی، نمودار توزيع فراوانی و شاخص نرمال بودن توزيع متغيرها توصيف میشود. در بخش دوم ، فرضيه های پژوهش با استفاده از آزمون تحليل واريانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه- – کروسکال والیس- یو من ویتنی و آزمون t-test دو گروه مستقل مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است .

4-2) توصيف آماری دادهها
در اين بخش داده های مرتبط با فرضيههای پژوهش از طريق 1) شاخص گرايش به مرکز 2) جـداول تـوزيع فراوانی 3) نمودار توزيع فراوانی 4) شاخص تـوزيع نـرمال تـوصيف میشود .
4-2-1) شاخص گرايش به مرکز و پراکندگی
جدول(4-1) شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین ورزشکاران

میانگین
انحراف معیار
واریانس
جایگاه اخلاقی
1.6840
.31307
.098

جدول(4-2) شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین مربیان

میانگین
انحراف معیار
واریانس
جایگاه اخلاقی
1.7589
.29643
.088
جدول(4-3) شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین اساتید

میانگین
انحراف معیار
واریانس
جایگاه اخلاقی
1.7209
.30967
.096

جدول(4-4) شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین ورزشکاران

میانگین
انحراف معیار
واریانس
تخصص ورزشکار
3.5546
.72927
.532
سبک رقابت
3.2919
.56500
.319
روحیه
3.4032
.43960
.193
جذابیت فیزیکی
3.4432
.54334
.295
سمبل
3.3604
.60756
.369
داستان زندگی
3.0342
.54951
.302
مدل نقش
3.2668
.49260
.243
نوع رابطه
3.4213
.48482
.235
عملکرد ورزشکار
3.4341
.37365
.140
جذابیت ظاهری
3.3796
.54670
.299
سبک زندگی
3.2408
.44581
.199

جدول(4-5) شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین مربیان

میانگین
انحراف معیار
واریانس
تخصص ورزشکار
3.5546
.72927
.532
سبک رقابت
3.2919
.56500
.319
روحیه
3.4032
.43960
.193
جذابیت فیزیکی
3.4432
.54334
.295
سمبل
3.3604
.60756
.369
داستان زندگی
3.0342
.54951
.302
مدل نقش
3.2668
.49260
.243
نوع رابطه
3.4213
.48482
.235
عملکرد ورزشکار
3.4341
.37365
.140
جذابیت ظاهری
3.3796
.54670
.299
سبک زندگی
3.2408
.44581
.199

جدول(4-6) شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین اساتید

میانگین
انحراف معیار
واریانس
تخصص ورزشکار
3.5231
1.03742
1.076
سبک رقابت
3.2418
.60260
.363
روحیه
3.2330
.62130
.386
جذابیت فیزیکی
3.4139
.55409
.307
سمبل
3.1392
.53764
.289
داستان زندگی
3.0073
.55160
.304
مدل نقش
3.1493
.50839
.258
نوع رابطه
3.4110
.36952
.137
عملکرد ورزشکار
3.2962
.55885
.312
جذابیت ظاهری
3.2466
.56262
.317
سبک زندگی
3.1892
.39649
.157

4-2-2) جداول فراوانی و نمودارهای توزیع فراوانی ویژگی های فردی
جدول(4-7) فراوانی و درصد فراوانی متغیر جنسیت بر حسب گروههای مورد پژوهش

دسته
ورزشکار
مربی
اساتید
کل
زنان
فراوانی
104
55
15
174

درصد فراوانی
17.1%
9.1%
2.5%
28.7%
مردان
فراوانی
227
130
76
433

درصد فراوانی
37.4%
21.4%
12.5%
71.3%
کل
فراوانی
331
185
91
607

درصد فراوانی
54.5%
30.5%
15.0%
100.0%

جدول(4-8) فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروههای مورد پژوهش
رشته
دسته
ورزشکار
مربی
اساتید
کل
تربیت بدنی
فراوانی
331
113
91
535

درصد فراوانی
54.5%
18.6%
15.0%
88.1%
غیر تربیت بدنی
فراوانی
0
72
0
72

درصد فراوانی
.0%
11.9%
.0%
11.9%
کل
فراوانی
331
185
91
607

درصد فراوانی
54.5%
30.5%
15.0%
100.0%

جدول(4-9) فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروههای مورد پژوهش
رشته ورزشی
دسته
ورزشکار
مربی
اساتید
کل
انفرادی
فراوانی
154
86
44
284

درصد فراوانی
25.4%
14.2%
7.2%
46.8%
تیمی
فراوانی
177
99
47
323

درصد فراوانی
29.2%
16.3%
7.7%
53.2%
کل
فراوانی
331
185
91
607

جدول(4-10) فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن بر حسب گروههای مورد پژوهش
سن
دسته
ورزشکار
مربی
اساتید
کل
زیر 30 سال
فراوانی
312
155
8
475

درصد فراوانی
51.4%
25.5%
1.3%
78.3%
40-31
فراوانی
19
30
49
98

درصد فراوانی
3.1%
4.9%
8.1%
16.1%
50-41
فراوانی
0
0
27
27

درصد فراوانی
.0%
.0%
4.4%
4.4%
بالای51
فراوانی
0
0
7
7

درصد فراوانی
.0%
.0%
1.2%
1.2%
کل
فراوانی
331
185
91
607

درصد فراوانی
54.5%
30.5%
15.0%
100.0%

جدول(4-11) فراوانی و درصد فراوانی متغیر تحصیلات بر حسب گروههای مورد پژوهش
تحصیلات
دسته
ورزشکار
مربی
اساتید
کل
کاردانی
فراوانی
0
5
0
5

درصد فراوانی
.0%
.8%
.0%
.8%
کارشناسی
فراوانی
100
85
0
185

درصد فراوانی
16.5%
14.0%
.0%
30.5%
کارشناسی ارشد
فراوانی
223
95
24
342

درصد فراوانی
36.7%
15.7%
4.0%
56.3%
دکترا
فراوانی
8
0
67
75

درصد فراوانی
1.3%
.0%
11.0%
12.4%
کل
فراوانی
331
185
91
607

درصد فراوانی
54.5%
30.5%
15.0%
100.0%

جدول(4-12) فراوانی و درصد فراوانی متغیر وضعیت تأهل بر حسب گروههای مورد پژوهش
تأهل
دسته
ورزشکار
مربی
اساتید
کل
مجرد
فراوانی
274
123
23
420

درصد فراوانی
45.1%
20.3%
3.8%
69.2%
متأهل
فراوانی
55
62
68
185

درصد فراوانی
9.1%
10.2%
11.2%
30.5%
جدا از هم
فراوانی
2
0
0
2

درصد فراوانی
.3%
.0%
.0%
.3%
کل
فراوانی
331
185
91
607

درصد فراوانی
54.5%
30.5%
15.0%
100.0%

4-2-3) توزيع نرمال داده ها
نتايج حاصل از اجرای آزمون کولموگوروف ( جدول 4-13 و 4-14 ) در مورد مقایسه پاسخها در متغیر جایگاه اخلاقی برند و ویژگیهای برند، نشان میدهد که توزيع فراوانی کليه متغيرها منطبق با توزيع نرمال است و از اين رو میتوان در این بخش از آزمونهای آماری پارامتريک برای تحليل دادههای فرضيهها استفاده کرد .

جدول(4-13) نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر جایگاه اخلاقی برند انسانی

آماره کولموگروف- اسمیرنوف
ارزش p
جایگاه اخلاقی
1.1
0.23

جدول(4-14) نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر ویژگیهای برند انسانی

آماره کولموگروف- اسمیرنوف
ارزش p
تخصص ورزشکار
1.2
0.99
سبک رقابت
0.99
0.89
روحیه
1.23
0.7
جذابیت فیزیکی
1.01
0.67
سمبل
0.67
0.06
داستان زندگی
0.88
0.34
مدل نقش
1.23
0.21
نوع رابطه
0.87
0.22
عملکرد ورزشکار
1.15
0.08
جذابیت ظاهری
1.12.
0.87
سبک زندگی قابل عرضه
0.65
0.89

4-3) استنباط آماری دادهها
در اين بخش فرضيههای پژوهش با استفاده از آزمون تحليل واريانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه- کروسکال والیس- من ویتنی و آزمون t-test دو گروه مستقل مورد بررسی و تحليل قرار میگيرد

فرضيه 1: بین نظرات ورزشکاران، مربیان و اساتید از نظر جایگاه اخلاقی استفاده از انسان در اقدامات ترویجی تفاوت وجود دارد.
جدول (4-15) نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه متغیر جایگاه اخلاقی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
ارزش
P
واریانس عوامل
.674
2
.337
3.562
0.029
واریانس خطا
57.143
604
.095

دادههای جدول(4-15) نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین نظرات سه گروه مورد نظر تحقیق در خصوص جایگاه اخلاقی استفاده از انسان در اقدامات ترویجی وجود دارد(P<0.05)
نتايج حاصل از اجرای آزمون تحليل واريانس نشان میدهد که حداقل تفاوت واريانس يکی از عوامل از لحاظ آماری معنادار است . برای تعيين معناداری ميانگين عوامل از آزمون تعقيبی شفه به شرح جدول (4-17) استفاده گرديد.

جدول (4-16) میانگین محاسبه شده متغیر جایگاه اخلاقی
عوامل
میانگین
ورزشکار
1.6840
مربی
1.7589
اساتید
1.7209

جدول (4-17) نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جایگاه اخلاقی

اختلاف میانگین
ارزش p
ورزشکار
مربی
اساتید

-.07493*
-.03689

0.03
0.59
مربی
ورزشکار
اساتید

.07493*
.03804

.030
.627
اساتید
ورزشکار
مربی

.03689
-.03804

.599
.627

نتايج حاصل از اجرای آزمون تعقيبی شفه نشان میدهد که میزان جایگاه اخلاقی در بین ورزشکاران با مربیان متفاوت است. ( p<0.05) وطبق جدول میانگینها میانگین جایگاه اخلاقی در بین ورزشکاران1.68 و در بین مربیان 1.75 محاسبه شده است که نشان میدهد مربیان بیش از ورزشکاران استفاده از انسان در اقدامات ترویجی را اقدامی غیراخلاقی میدانند. فرضیه 2: بین نظرات ورزشکاران، مربیان و اساتید در خصوص استفاده از انسان در دستیابی به اهداف برند تفاوت وجود دارد.
جدول(4-18) میانگین رتبههای متغیر اهداف برند انسانی

ورزشکار
مربی
اساتید
خوشنامی
295.03
318.29
307.58
افزایش فروش
294.61
316.46
312.82
تقویت برند
303.85
300.92
310.78
موقعیت یابی
297.99
315.17
303.15

جدول (4-19)نتايج آزمون کروسکال والیس مربوط به متغیر اهداف برند انسانی

آماره خی دو
درجه آزادی
ارزشp
خوشنامی
4.36
2
0.11
افزایش فروش
11.99
2
0.002
تقویت برند
0.06
2
0.73
موقعیت یابی
3.98
2
0.13
جدول(19-4)نشان میدهد که هدف افزایش فروش محصولات و خدمات در بین سه گروه اساتید –مربیان-ورزشکاران تفاوت معنادار دارد (p<0.05) با توجه به جدول میانگین رتبه ها ،میانگین هدف افزایش فروش محصولات و خدمات در بین مربیان 316.46 محاسبه شده است .نشان میدهد مربیان بیش از ورزشکاران و اساتید موافق این نظر هستند که استفاده از چهره های ورزشی باعث افزایش فروش محصولات و خدمات میشود. فرضیه3: بین نظرات ورزشکاران، مربیان و اساتید در خصوص ویژگی های برند انسانی در ورزش ایران تفاوت وجود دارد.
جدول(4-20) نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه متغیر ویژگیهای برند انسانی

منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
ارزشP
عملکرد ورزشکار
واریانس عوامل
واریانس خطا
1.172
120.904
2
604
0.586
0.200
2.92
.0.05
جذابیت ظاهری

واریانس عوامل
واریانس خطا
1.124
184.894
2
604
0.56
0.30
1.83
0.16
سبک زندگی قابل عرضه

واریانس عوامل
واریانس خطا
0.162
110.409
2
604
0.08
0.18
0.44
0.64
دادههای جدول(4-20) نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین عملکرد ورزشکار-جذابیت ظاهری-سبک زندگی قابل عرضه در بین سه گروه ورزشکار – مربی- اساتید وجود ندارد(P>0.05)

جدول(4-21) نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه متغیر ویژگیهای برند انسانی

منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
ارزشP
تخصص ورزشکار
واریانس عوامل
واریانس خطا
.617
267.059
2
604
.309
.442
0.69
0.49
سبک رقابت
واریانس عوامل
واریانس خطا
.380
220.242
2
604
0.19
0.36
0.52
0.59
روحیه ورزشکاری
واریانس عوامل
واریانس خطا
2.108
165.449
2
604
1.05
0.27
3.84
0.02
جذابیت فیزیکی
واریانس عوامل
واریانس خطا
2.574
222.670
2
604
1.28
0.36
3.89
0.03
سمبل
واریانس عوامل
واریانس خطا
3.047
221.973
2
604
1.52
0.36
4.14
0.01
داستان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، تربیت بدنی، نام تجاری Next Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت خدمات، رضایت مشتری، رضایت بیمار