پایان نامه با کلید واژگان سازمان ملل، شهر فشرده، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

متحده در 1973 سازمان ملل متحد نيز از اين موضوع حمايت نموده و در کنفرانس 1975 بر ابعاد اجتماعي مسکن، کيفيت زندگي و بهزيستي اجتماعي در برنامه هاي توسعه مسکن تاکيد نمود. تعريف رسمي سازمان ملل متحد از رفاه اجتماعي در سال 1963و گزارش باشگاه رم در سال1975، طرح مفهوم توسعه پايدار از سوي کميسيون جهاني محيط زيست در سال 1980، برنامه سازمان ملل متحد با عنوان ارزشيابي آثار زيست محيطي توسعه، گزارش توسعه انساني 1994 سازمان ملل گزارش کيفيت زندگي انجمن توسعه ماوراء از جمله مهم ترين برنامه ها و حمايت هاي جهاني است. که همگي بر ضرورت توجه به بهبود کيفيت زندگي شهري تاکيد داشتند.
4) روش هاي و رويکردهاي جديد در برنامه ريزي شهري:
همزمان با تقويت رويکردهاي اجتماعي در طرح هاي برنامه ريزي شهري، به جايگاه شهروندان و مسائل مربوط به کيفيت زندگي آنان بيش از پيش توجه شد. اهم رويکردها در اين زمينه عبارتند از: برنامه ريزي حمايتي سال 1965 که توسط پل داويد اف 62 در آمريکا باهدف مبارزه با تبعيض نژادي و حمايت از فقرا و محرومان شکل گرفت و البته ارتباط نزديکي با برنامه ريزي عدالت خواه داشت، در دهه 1970، برنامه ريزي مشارکتي و دموکراتيک که با تاکيد بر کثرت گرايي، جامعه مدني، نهادهاي اجتماعات محلي و سازمان هاي غيرحکومتي63 تدوين گرديد، برنامه ريزي گام به گام چارلز ليند بلوم و هم چنين برنامه ريزي پاسخگو از شين مک کوئل در سال1981 با تاکيد برپاسخگويي مديران به نيازهاي مردمي در حين اجراي برنامه ها اشاره دارد(علي اكبري وهمکار ، 1389:127و 128).
2-12 – تجربيات کشور هاي جهان در زمينه کيفيت زندگي
كنفرانسها و گنگره هاي بين المللي تحت عنوان توسعه ي پايدار شهري در قالب كنفرانس ريو و اسكان بشر در استانبول و …. تاكيد جدي بر مشاركت جهاني به منظور تحقيق توسعه پايدار به مفهوم تامين نيازهاي اساسي و به طور كلي ارتقاء كيفيت زندگي شهري بوده است (مهدي زاده ،1382: 65-59 ).
دکتر فوتو آن سيک 64 بر مبناي کار وانگ و دي 65 در کشورسنگاپور 14 شاخص ذهني (زندگي خانوادگي، تحصيل، ثروت، سلامت، زندگي اجتماعي، زندگي کاري، خودشکوفايي، ايمان و مذهب، فراغت، مسکن، خدمات عمومي، محيط زيست، رسانه ها و کالا و خدمات مصرفي)را براي ارزيابي کيفيت زندگي استخراج کرد.وي در سال 1988 حوزه خدمات عمومي را به سه حوزه جداگانه شامل سلامت، حمل و نقل و صنايع همگاني (آب، برق) تقسيم و دو حوزه جديد امنيت عمومي و سياست را به آنها اضافه نمود و بدين ترتيب 18 حوزه کيفيت زندگي را تشکيل داده اند (FooTuan seic,2000: 33).
مرکز مطالعات کيفيت زندگي در آمريکا طي سالهاي 1990 تا 1995 حدود 2100 مقاله درزمينه ي كيفيت زندگي در شهرها و سكونتگاههاي روستايي اختصاص داشته است. بسياري ازاين مطالعات هر ساله انجام مي گيرد. مثلاً در شهر شارلوت 173 محله هر ساله بر حسب شرايط اجتماعي ، اقتصادي ، و فيزيكي مورد ارزيابي قرار گرفته و محلات مورد نظر به سه دسته با ثبات ، در خطر يا شكننده ، و آسيب پذير طبقه بندي مي شوند .نتايج بدست آمده براي ايجاد تحول و برنامه ريزي آتي مورد استفاده قرار مي گيرند (خوارزمي ،1388: 17 ). دراين رابطه توجه به وضعيت فرد از نظر ثروت مادي، پايگاه اجتماعي و سلامت، برداشت و ادراک فردي از اين شرايط و رضايت از زندگي نيز موردارزيابي قرارمي گيرد.
در هلند با استفاده از شاخص LCI 66يا شاخص شرايط زندگي در سال 1974 توسط اداره برنامه فرهنگي و اجتماعي اين کشور به عنوان يک ابزار يکپارچه براي محاسبه شرايط زندگي در هلند پيشنهاد شد و از 23 شاخص 8 زمينه( مسکن، سلامت، قدرت خريد، فعاليت هاي اوقات فراغت ،تحرک، مشارکت اجتماعي، فعاليت ورزشي )با 110 متغير تشکيل شده است (Schyns & Boelhouwer, 2004:1).
در گزارش شاخص هاي کيفيت زندگي شهرداري هاي هلند علاوه بر شاخص هايي که فقر مسکن و تجهيزات شهري را مي سنجد، بر شاخص هايي چون ميانگين ساعت سفر بين محل کار و سکونت فضاي سبز، تعداد مراکز فرهنگي، تعداد اتومبيل و نسبت آن به مساحت شهر، تعداد اتوبوس در برابر 1000 نفر جمعيت و دسترسي به مرکز شهر تاکيد شده است (خاتم، 1384 : 55و56).
پژوهشي تحت عنوان رويکردي چند جانبه به کيفيت زندگي شهري در شهر استانبول توسط آلنگين 67و همکاران (2001) صورت گرفت. بعد اول: کيفيت محيط فيزيکي است كه شامل 5 شاخص به ترتيب ساختمان ها، نوع مسکن، فضاي سبز، مناطق تنوعي، خدمات و زيرساخت هاي شهري مي باشد. بعد دوم: کيفيت محيط اجتماعي است که به 6 شاخص ميزان خدمات آموزشي، هزينه خدمات آموزشي، ميزان خدمات بهداشتي، فعاليت هاي فرهنگي, امنيت تقسيم شده است و کيفيت محيط اقتصادي شامل: هزينه زندگي، فرصت پيداکردن کار رضايت بخش، هزينه مسکن و چهارمين بعد :کيفيت حمل و نقل و ارتباطات كه حمل و نقل عمومي و جريان ترافيک را شامل مي شود((خاتم، 1384 : 55و56).
مک کريا و همکاران (2006) در پژوهشي ابعاد مختلف زندگي شهري در کوئيزلند استراليا را به شرح ذيل تقسيم نموده است.
الف) دسترسي عيني : 4 شاخص فاصله تا دبيرستان، فاصله تا مرکز خريد، فاصله تا تسهيلات ورزشي، فاصله تا بيمارستان را مي توان بيان نمود.
ب) تراکم مسکوني عيني: تراکم جمعيتي (در کيلومتر مربع)، تراکم مسکوني (در کيلومتر مربع)
ج) هزينه مسکن عيني: قيمت اجاره و خريد مسکن در مناطق آماري
د) دسترسي ذهني:رضايت مندي از دسترسي به دبيرستان، رضايت مندي از دسترسي به مراکز خريد، رضايت مندي از دسترسي به تسهيلات، رضايت مندي از دسترسي به بيمارستان Mc,crea.et.al,2006:94)).
مطالعات فوق نشان مي دهد که در پيشبرداهداف توسعه پايدار ،توجه به امرکيفيت زندگي اهميت زيادي مي يابد.
2-13 – شهر پايدار و شهر پرتراکم
شهر پر تراکم، تنوع فعاليت ها ومشاغل شهروندان را به همراه دارد که خود به معناي تنوع فرهنگ ها، قوميت ها و ترکيب وسيعي از طبقات اجتماعي مختلف است. اين گستردگي اجتماعي، کيفيت زندگي شهري را بالنده کرده، شهري زنده تر، امن تر، محيطي برابر و عادلانه تر ايجاد مي کند. در شهر پرتراکم امکان عبور از مرزهاي طبقاتي و درآمدي براي شهروندان بيشتر و احتمال دستيابي به عدالت اجتماعي قوي تر است. شهر پرتراکم، با کاهش فاصله هاي فيزيکي نياز به تردد هاي شهري را کاهش داده و از آلودگي هواي ناشي از حمل و نقل و اتومبيل مي کاهد. دراين شهربا استفاده بهينه از زمين هاي درون شهري ، اراضي کشاورزي پيرامون شهرها را از دست اندازي و توسعه هاي شهري محفوظ مي دارد.
“فشرده سازي بافت هاي شهري”68 از جمله مواردي است که براي دستيابي به شهر پايدار پيشنهاد شده است. افزايش تراکم مي تواند از طريق “فرم ساخت” 69 (راه حل کالبدي)، يا تمرکز فعاليت ها (راه حل اقتصادي) انجام پذيرد ( عزيزي ،1383 :107).
2-14 – شهر فشرده و كيفيت زندگي
بيشتر تئوري هاي ” شهرفشرده ” تاكيد بر ارتباط فرم شهري و كيفيت زندگي داشته اند . متراكم سازي شهري باعث ايجاد نواحي شهري امن تر و سرزنده تر شده ونيزسبب حمايت از مشاغل ، سرويس هاي محلي و تعاملات اجتماعي شهري مي شود . اين گرايش به كيفيت زندگي در حركت هاي جاري و معاصر به سوي طراحي فرم هاي شهري، سنتي جديد و روستاشهري70به عنوان گرايش مسلط قابل مشاهده است .
ايده شهر فشرده مي تواند براي ارتقاي كيفيت زندگي شهري شهروندان با ايجاد فضاهاي پرتحرك ،مناسب و جذاب ،از نظر انرژي مقرون به صرفه و مشوق حمل و نقل عمومي ،سودمند باشد(مثنوي ،82 13 :91).
با اين استدلال كه اين مدل به بسط و پراكنش اثرات ترافيك در محيطي بازتر و در نتيجه جذب آنها در محيط و آلودگي كمتر منجر مي شود، كيفيت زندگي در اين مدل توسعه بسيار بالاتر خواهد بود:95-106) Gordon et al., 1989).
در مطالعات مطرح شده شاخصه ها ي شهر فشرده تحت دسته بندي هاي عمده زير شناسايي شده ا ند:
* دسترسي به خدمات شهري 71 ،در رابطه با مساوات در دستيابي به طيف خدمات و سرويس هاي شهري.
* كاهش نياز به سفر 72 در رابطه با طول سفر ،به خصوص از استفاده با اتومبيل شخصي .
* سلامتي و بهداشت عامه 73 ، در رابطه با بهبود سلامت جامعه ،از طريق كاهش ،آلودگي ناشي از اتومبيل ها و انتشار گازهاي سمي آنها.
* “تعاملات اجتماعي74 ، در رابطه با فرصت برخوردهاي مثبت اجتماعي در خيابان هاي شهري و محله اي و فضاهاي عمومي ، از طريق استفاده مداوم مردم از اين اماكن و از طريق سفر هاي پياده(مثنوي، 1382 :92).
2-15- كيفيت زندگي و توسعه پايدار
براي اينكه يك منطقه شهري كيفيت زندگي را ارتقاءبخشد؛بايد به سلائق و نياز هاي ساكنان آن منطقه توجه نمايد . اندوختن ويا افزايش سرمايه يکي از راه حل هايي است که سبب پايداري درهرجامعه مي گردد؛ زيرا پايداري و كيفيت زندگي تابع ارتباط افراد با سرمايه خواهد بود .متداولترين سرمايه موثر بر سيستم هاي شهري شامل: سرمايه هاي اقتصادي ،طبيعي ،انساني و اجتماعي است.که مجموع آن سبب پويايي و ارتقاءكيفيت زندگي خواهدشد .
درحال حاضربخش عمده اي از روندرشد جمعيت به دليل مهاجرت است . در همه ي شهر ها چنين رشدي مورد قبول نيست .(Taylor, et al., 2009)عوامل و بازخورد هايي كه ممكن است مهاجرت درون شهري و يا خروج افراد از يك منطقه شهري را منجرگردد در نتيجه ي نارضايتي از كيفيت زندگي مي باشد. بنابراين درك ساختاري سيستم هاي شهري موثر،در پويايي پايداري و كيفيت زندگي بسيار مهم است .تراكم بالاي جمعيت در يك منطقه كوچك ،علاوه برتهديدات اجتماعي وزيست محيطي وعدم رفاه اقتصادي ، بار اضافه اي بر سيستم شهري تحميل خواهد نمود ؛چنانچه مديريت صحيحي دررابطه با اين خطرات نشود؛ اهداف بلند مدت پايداري و كيفيت زندگي در يك شهر به لغزش و خطا خواهد رفت(McGranahan. et al, 2005).
اولين گام در شناخت نحوه مديريت ،شناخت ساختاري است كه تغيير در اصول سرمايه را مديريت کرده و تاثيربسزايي در پايداري و كيفيت زندگي دارد .درضمن ما به درك پويايي از جوامع شهري كه به روابط مردم با منابع طبيعي ورشد اقتصادي كمك كند نياز داريم .پايداري شهري و اهرم هاي سياسي براي ترفيع دادن قابليت هاي بلند مدت اجتماعي و زيست محيطي ازجمله ساختارهاي اساسي است (Campbell, 1996). كه براي رسيدن به پيشرفت هاي پايدار و رشد اقتصادي نيازمنديم . (Woodwell, 1998)
با اين حال،تصميم گيريهاي اقتصادي بايد در زمينه تمايلات اجتماعي ساكنان آن منطقه و محدوديت هاي زيست محيطي صورت گيرد) . (Levett, 1998
بنابراين ،درك صرفا اقتصادي از سرمايه ،توانايي ما را براي برقراري ارتباطات اجتماعي و زيست محيطي در جهت پايداري و سرزندگي محدود مي كند .ما براي درك نتيجه پايداري و كيفيت زندگي در بحث هاي خود مناطق شهري را به عنوان مكاني كه مدل هاي مضاعف سرمايه را اندوخته و در بين مردم توزيع مي كند در نظر مي گيريم كه اين خود باعث پايداري در ثروت و قدرت مي شود بحث در مورد پايداري و كيفيت زندگي همواره تهديد مشتركي را به دنبال دارد . تلويحا بايد گفت پايداري و كيفيت زندگي به رابطه مردم با سرمايه وابسته است .
كميسيون جهاني منابع طبيعي و تو سعه 75،پايداري را در كنار توسعه پايدار استفاده مي کند ،توسعه اي كه پاسخ گوي نياز هاي حاضر با توجه به نسل هاي آينده و نياز هاي خود آنهاست؛ تعريف مي شود(WCED, 1987).
باتوجه به اينکه پايداري بر ايده ي استفاده از منابع و نياز هاي فعلي استوار است ؛اما هيچ برنامه اي براي استفاده از منابع به گونه اي كه قابل استفاده براي نسل هاي آينده بشر باشد، ندارد؛ براي مثال: آبهاي زير زميني نبايد به گونه اي مصرف شوند كه بارش باران نتواند آن را جايگزين كند .جنگل ها نبايد بيش از آنكه كاشته شوند قطع گردند و اجراي فعاليت هاي كشاورزي نبايد به اندازه اي افزايش يابد كه ميزان ريز مغذي ها ي خاك تنزل يابد .
توسعه پايدار بر سه اصل استوار است :توسعه اقتصادي ،توسعه اجتماعي و حفاظت زيست محيطي . ريشه كن كردن فقر ،تعويض الگوهاي ناپايدار توليد ، مصرف ،مراقبت و مديريت منابع طبيعي كه پايه و اساس توسعه اقتصادي و اجتماعي است از نيازهاي اساسي در ايجاد توسعه پايدار مي باشد .
به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت در انتخابات، کرامت انسان، وجود خداوند Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وزارت امور خارجه، فرهنگ و ارتباطات، رفق و مدارا