پایان نامه با کلید واژگان ساختار سازمانی، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

است از تفاوت هاي فردي در شیوه درك، تفکر، حل مسائل، یادگیري و مرتبط شدن افراد با یکدیگر. همه این تعاریف بیانگر این است که هر شخصی چگونه به محیط خود براي داشتن اطلاعات نگاه کرده و چگونه این اطلاعات را سازماندهی و تفسیر نموده و چگونه از این تفسیرها براي جهت دهی به اعمال خود استفاده میکند.
د-هوش: طبق نظریه استرنبرگ یکی از عوامل متمایزکننده افراد خلاق از غیر خلاق هوش میباشد(استرنبرگ،1991،ص34)18. هوش، بخشی از مجموعه فرایندهاي ذهنی است که براي درون داد، فرایند و برون داد اطلاعات به کار گرفته میشود. هوش یکی از پیش نیازهاي خلاقیت است و پایین بودن درجه هوش فرد معمولاًٌ به پایین قرار گرفتن خلاقیت منجر میشود. اما هوش سرشار نیز دلالت بر خلاق بودن فرد نمیکند.
ه- چالش پذیري: یکی از مهمترین عوامل تمایز افراد بسیار خلاق از افراد کمتر خلاق، پذیرش فعالیت چالشانگیز توسط این افراد میباشد. بدین معنی که تقریباًٌ توانمندي فرد و چالش فعالیتش برابر و هر دو در اوج میباشند: شاید بتوان گفت یکی از مهمترین کارها براي تحریک خلاقیت، برقراري تناسب بین توانمندي و چالش کاري مستلزم آن است که مدیران اطلاعات جامع و کاملی درباره کارکنان و جایگاههاي در دسترس خود داشته باشند.

2- عوامل محیطی:
سیکزنتمی هالی صاحب نظر سیستمی خلاقیت بر نقش محیط در شکل گیري خلاقیت تاکید کرده و بیان میکند که نمیتوانیم به افراد و کارهاي خلاق آنها جداي از محیطی که در آن فعالیت میکنند بپردازیم(سیکزنت میهالی،1990،ص28)19 . زیرا خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست. برخی از صاحب نظران بر اساس دیدگاه اکولوژي در زیست شناسی، نظریه اجتماعی خلاقیت را ارائه میکنند. به عقیده آنها خلاقیت محصول فردي و شخصی منفک از محیط نیست، بلکه خلاقیت یک اکوسیستم است. همانطوري که در یک اکوسیستم موجودات زنده با یکدیگر مرتبطاند، در اکوسیستم خلاقیت نیز همه اعضاء یا جنبههاي محیطی در تعامل با یکدیگر بوده تا اینکه خلاقیت شکل بگیرد.

3- عوامل گروهی:
گروهها محملی براي ارضاي نیازهاي مختلف فردي و سازمانی میباشند. بر اساس یکی از نظریههاي اساسی درباره خلاقیت، یکی از مهمترین کارکردهاي گروه، سینرژي خلاق میباشد. چنانچه فعالیتهاي خلاق در گروه انجام میشود به صورت متزاید درآمده و حالت سینرژیکی به خود میگیرد. زیرا اعضاي گروه به واسطه تفاوتهاي فردي، ایدهها و راه حلهاي بیشتر و بهتري ارائه خواهند کرد. بر این اساس میتوان مهمترین متغیرهاي گروهی موثر بر خلاقیت را اندازه گروه، تنوع گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه نامید.
الف- اندازه گروه: تردیدي نیست که اندازه گروه بر رفتار گروه اثر میگذارد. تحقیقات نشان میدهد که براي انجام دادن کارهاي تخصصی، گروههاي کوچکتر )پنج تا هفت نفر( اثربخشتر از گروههاي بزرگتر عمل میکنند. چنین گروههایی از عمده مزایاي گروههاي کوچک و بزرگ برخوردارند. این گروهها به اندازهاي بزرگ هستند که میتوانند دادههاي مختلف و متنوعی تولید کنند و به اندازهاي کوچک هستند که به همه افراد براي مشارکت در فعالیتهاي گروه فرصت داده میشود.
ب- تنوع گروه: بیشتر فعالیتهاي گروهی به تنوعی از مهارت، تخصص و دانش نیاز دارد. با عنایت به چنین نیازي میتوان یک نتیجه منطقی گرفت، مبنی بر اینکه گروههاي متنوع، موثرتر میباشند .لذا چنانچه گروه از تنوع برخودار باشد، یعنی اعضاي آن داراي شخصیتها، نظرات، عقاید، مهارتها، تواناییها و دیدگاههاي متفاوت باشند احتمال زیادي وجود دارد که از عهده کار تخصصی مربوطه به خوبی برآیند.
ج- انسجام گروه: انسجام گروه عبارت است از میزانی که افراد گروه جذب یکدیگر شده، یکدیگر را حمایت کرده و د هدفهاي گروه منسجم میشوند(آمابیل-ترزا،1998،ص77)20.معتقد است براي داشتن خلاقیت علاوه بر داشتن تنوع گروهی، اعضاي گروه باید حمایت متقابلی از یکدیگر داشته باشند.
د – سیستم ارتباطات گروه: ارتباطات را میتوان تسهیم اطلاعات و انتقال معنی بین افراد، انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده، به طوري که اطلاعات براي فرستنده و گیرنده قابل درك باشد و یا فرایند انتقال اطلاعات، احساسها، حافظهها و افکار در میان افراد تعریف کرد. در زمینه تاثیر ارتباطات بر خلاقیت، بعضی از محققین، جنبههاي مختلفی از سیستم ارتباطات را موثر بر خلاقیت میدانند.

4- عوامل سازمانی:
مطالعات) آندریوپولوس2001،صص834-841)21. نشان میدهد که خلاقیت متاثر از متغیرهاي سطح سازمان میباشد. بر این اساس در قسمت حاضر مهمترین متغیرهاي سازمانی موثر بر خلاقیت شامل سبک رهبري، ساختار سازمانی، سیستم پاداش، جو سازمانی و منابع مورد بحث و بررسی قرار میگیرند.
الف- سبک رهبري: به عقیده آمابیل کار خلاق عمدتاًٌ مبهم، داراي ریسک و در معرض انتقاد است، که در نتیجه انتظار میرود از طریق سرپرستی حمایتی، خلاقیت تسهیل شود. اولدهام و کامینگز در مطالعات خود به بررسی تاثیر سبکهاي رهبري روي خلاقیت پرداختند و دریافتند که سبک حمایتی و غیر کنترلی مهمترین عامل موثر بر خلاقیت و نوآوري میباشد .
ب – ساختار سازمانی: ساختار سازمانی یکی از ابعاد سازمان است. بعضی از اندیشمندان سازمان و مدیریت از جمله رابینز ساختار سازمانی را نحوه تقسیم کارها و فعالیتها و هماهنگی و ترکیب این کارها و فعالیتها میدانند.
ج- سیستم پاداش: در مورد رابطه سیستم پاداش با خلاقیت، بعضی از محققین و اندیشمندان، جنبههایی از سیستم پاداش را موثر بر شکوفایی خلاقیت میدانند. آمابیل در تحقیقاتش تاثیر انگیزش بیرونی و درونی را بر خلاقیت مورد مطالعه قرار داده است و به اعتقاد وي انگیزش درونی در مقایسه با انگیزش بیرونی تاثیر حائز اهمیت و تعیین کنندهاي روي خلاقیت دارد. تا جایی که از تاثیر انگیزش درونی روي خلاقیت تحت عنوان اصل انگیزش درونی خلاقیت یاد کرده است و معتقد است که افراد زمانی از بیشترین خلاقیت برخوردار هستند که احساس کنند به واسطه جذابیت، تفریح، رضایت و چالشی بودن نفس کار و بطور کلی عوامل درونی و نه به وسیله انگیزش بیرونی (نظیر حقوق و دستمزد، پست و مقام، نشانها و ارتقا، بردن جایزه، خوشایندي دیگران، اجتناب از مجازات، انجام دستورات شخصی دیگر، به دست آوردن ارزیابی رضایت بخش و بطور کلی رسیدن به اهداف خارجی که جزء نفس کار نیستند) برانگیخته میشوند.
د – جو سازمانی: بعضی از محققین بین فرهنگ سازمانی و جو سازمانی تفاوت قائل شدهاند. فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشها، عقاید، تاریخ، سنتها و مفروضات اساسی سازمان. فرهنگ سازمانی از ریشههاي عمیق و پیشینههاي دیرینه برخوردار بوده و به آهستگی تغییر و تحول میپذیرد. در حالی که جو سازمانی عبارت از الگوهاي تکراري از رفتارها، نگرشها و احساساتی است که وصف کننده زندگی در سازمان میباشد .این الگوهاي رفتاري در قالب رفتارهاي روزانه در محیط کار توسط افراد تجربه، درك و تفسیر میشوند.
ه – منابع: به عقیده آمابیل دو منبع اصلی موثر بر خلاقیت، زمان و پول هستند. مدیران بایستی درتخصیص این منابع با دقت عمل کنند. همانند انتصاب افراد در مشاغل مناسب، تصمیم گیري در مورد میزان تخصیص زمان و پول به یک گروه یا پروژه، قضاوتی پیچیده است که میتواند به تشویق و ترغیب یا سرکوبی خلاقیت ختم شود(حسن بیگی،1389، ص 30 الی 34).

به نظر محقق خلاقیت ، مهارتی است که می تواند اطلاعات پراکنده را به هم پیوند دهد و عوامل جدید را به شکل تازه ای ترکیب کند و تجارب گذشته را با اطلاعات جدید پاسخ های منحصر به فرد و غیر متعارف مرتبط سازد. در عصر حاضر تعدد رسانه ها از يكسو ، تنوع آنها از سوي ديگر و مخاطب گزينش گر ، تنوع طلب، آگاه و باهوش باعث رقابت بين رسانهها شده است.امروزه مانند گذشته نيست كه در بدو ورود تلويزيون ، راديو تهديد شود. در حال حاضر باتوجه به تعدد رسانه ها ، هر رسانه اي و يا هر برنامه اي مي تواند موفق باشد. فرق نمي كند كه جنس رسانه چه باشد، زيرا اگر افراد رسانه اي باشند و بدانند كه هر رسانه چه كاركردي دارد، مي توانند با هوش و ذكاوت ، آگاه بودن از جايگاه آن رسانه، شناخت مخاطب ، رسانهاي موفق و يا ناموفق داشته باشند. آنچه به نظرم حائز اهمييت است و توجه من را به خودش جلب كرده است عنصر خلاقيت است .رسانهاي كه داراي خلاقيت است سير صعودي را طي ميكند و براي حفظ جايگاه خود مدام دست به خلاقيت مي زند. بنابراين در هر رسانه و در هر برنامه بايد برنامهاي متفاوت و با نگاهي نو ساخت. در این تحقیق با توجه به مولفههایی که درباره خلاقیت از کتابهای مختلف مطالعه شد و شاید تا اندازهای با برنامهسازی ارتباط داشت، نت برداری شد. سپس باچند نفر از برنامهسازان مصاحبه انجام شد. و این مؤلفه ها توسط محقق برای پرسشنامه انتخاب شد. لازم به ذکر است مؤلفههایی که توسط محقق استخراج شده است، با تعدادی از تهیهکنندگان درمیان گذاشته شد و مهمترین آنها در پرسشنامه آورده شد.همچنین هر یک از پرسشها و نظرات در نهایت به یک سؤال از سؤالات تحقیق پاسخ می دهند.

1- تهیه کنندگان چقدر در میان مخاطبان خود هستند و نیازها ، روحیات و… انها را می شناسند این سوال با گویه های زیر پاسخ داده می شود.
– قدم زدن در پارک
– مطالعه در خانه یا کتابخانه
– بازدید ازاماکن فرهنگی

2- باتوجه به اینکه یکی از مهمترین اقدامات برای برنامه سازی خلاق انتخاب سوژه مناسب و نگاه تهیه کننده به موضوع است این گویه ها در ارتباط با دانش برنامه ساز و نگاه برنامه ساز به سوژهها انتخاب و نظر سنجی شد.
– استفاده از موضوعات سال های قبل
– مصاحبه با افراد متخصص و آگاه
– استفاده از منابع مکتوب مانند روزنامه ، کتاب،بولتن،و…
– استفاده از موضوع های شبکه های رادیویی دیگر
– با عوامل برنامه ساز مشورت می کنیم.
– استفاده از نظرها و پیشنهادهای مخاطبان
– موضوعات از طرف سازمان تعیین می شود.
– قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران
– ایجاد زمینه برای پیشنهاد از سوی تیم برنامه ساز
– توجه به تقویم زمانی مناسبت ها

3- چند گویه در ارتباط با برنامه سازان طراحی شده است.
– استقبال برنامهسازان رادیو از روشهای جدید برنامهسازی
– وضعیت فعلی برنامهسازی رادیو نیاز به تغییر و تحول دارد.
– عواملی که در برنامه سازی رادیو فعالیت میکنند از تخصص لازم برخوردارند
– تخصصی شدن عوامل برنامه ساز در ایجاد برنامهسازی خلاق تأثیر دارد.
– تجربهی تهیه کننده در برنامهسازی رادیو در حوزههای مختلف منجر به ایجاد برنامهسازی خلاق میشود.
– معمولاً با مدیر تولید بر روی موضوعهای برنامه بحث و جدل لازم است.
– معاونت برنامهریزی بر روی خلاقیت و برنامهسازی خلاق تاثیر دارد.

4- چند گویه به عنوان عوامل تاثیر گذار انتخاب شد.
– آشنایی با موسیقی و افکتهای صوتی
– مدت زمان لازم برای تهیه یک برنامه
– مصاحبه با افراد متخصص و آگاه
– توجه به تقویم زمانی مناسبتها
– انسجام در برنامه
– پرهیز از پرداخت کلیشهای به موضوع
– داشتن هدف مشخص برای هر برنامه

5- سازمان نقش مهمی در برنامه سازی به خصوص برنامه سازی خلاق دارد.باتوجه به این مهم این گویه ها انتخاب شد.
– نحوه استخدام تهیه کنندگان: رسمی، قراردادی، پیمانی، برنامه ای
– تاثیر نظرها و دانش مدیران رادیو در ردههای مختلف در برنامه سازی خلاق
– مدیر شبکه، مدیر پخش، مدیرتولید، مدیر گروه
– انعطافپذیری سازمان در پرداخت موضوع
– رعایت حق تألیف تهیه کننده از سوی سازمان.
– برآورد مالی برنامه بر اساس ساختار برنامه
– تخصص مدیران بخشهای رادیو
– وجود استانداردهای کیفی برای تهیه کننده
– سیستم پاداش و تشویق
– دستورالعمل های سازمان
– موضوعات از طرف سازمان تعیین میشود.
– معاونت برنامه ریزی بر روی خلاقیت و برنامه سازی تاثیر دارد.

6- مولفه های سطح فردی با این گویه ها نظرسنجی شد.
– اهمیت دادن به نظر و پیشنهاد دیگران
– آزادی عمل تهیه کننده
– در نظر گرفتن مخاطب
– ترس از انتقاد و شکست
– انعطافپذیری برنامه ساز
– علاقهمندی اعضاء گروه به كار در راديو
– همکاری و تعامل گروهی
– قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خلاقیت و نوآوری، پرورش خلاقیت، فرهنگ سازمانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، فرد جامعه، شناخت علم