پایان نامه با کلید واژگان زیان دیده، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

که،قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد پزشک نپذیرفته و از نظریه تقصیر پیروی کرده است.ماده 489 قانون جدید چنینمقرر می دارد«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است،مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد،یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند ان ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره1-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد،هرچند برائت اخذ نکرده باشد»طبق این ماده اصولا پزشک مسئول خسارت وارده به بیمار استمگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود و یا برائت اخذ کرده باشد و در صورتی از مسئولیت معاف می شود که مرتکب تقصیر نشده باشد. فرض تقصیر و یا اماره تقصیر از این ماده قابل درک است.اثبات تقصیر برای مسئولیت لازم نیست ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را با رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی و بدون ارتکاب هرگونه بی احتیاطی ثابت کند.چنانچه پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته،بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.بنابراین شرط برائت از ضمان فقط بار اثبات را در صورت اثبات تقصیر جابه جا می کند.بدین صورت که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد،بار اثبات عدم تقصیر بر عهده پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.
در مسئولیت ناشی از انتقال خون الودهبرحسب نوع دخالت پزشک در حادثه مسئولیت او نسبت به زیان ناشی از این انتقالمتفاوت است.اگر بر مبنای تجویز پزشک به بیمار خون تزریق شود و در اثر آلودگی آن به او صدمه برسد ،نمی توان پزشک را ضامن دانست مگر اینکه پزشک تقصیری مرتکب شده باشد.تعهد پزشک به تزریق خون یک عمل پزشکی و از نوع تعهد به وسیله است و هیچ گونه رابطه سببیتی بین تجویز پزشک از یک سو و زیان بیمار وجود ندارد.
حال اگر پزشک در تجویز خون مرتکب تقصیر شده باشد و در اثر آن به بیمار زیانی برسد پزشک مسئول است.(علی رغم عدم نیاز بیمار به خون، تزریق خون را تجویز نماید)و با توجه به میزان تاثیر او در وقوع ضرر میزان مسئولیت او مشخص می شود.
در موردی که پزشک در مطب خود به بیمار خون تزریق می کند همانند بیمارستان و مراکز درمانی که تزریق خون در آنجا صورت می گیردمسئولیت مشابه دارد.و برحسب اینکه خون از مرکز انتقال خون گرفته شود و یا خود پزشک خون را از دیگری بگیرد و به بیمار تزریق کند متفاوت است که در اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در فرض دوم مسئولیت نوعی دارد.مسئولیت پزشک در خصوص زیان وارد بر بیمار در حقوق اسلام،مبتنی بر تقصیر نیست و همین که رابطه سبببیت بین فعل پزشک و زیان وارده وجود داشته باشد،کافی است.
باید افزود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار راجع به مسئولیت پرستار نص خاصی وارد شده است که این نص بی شک در مسئولیت این قشر مهم جامعه نقش اساسی خواهد داشت.در ماده 496 قانون مجازات مصوب 1392 آمده است:«پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند ان صادر می نماید،در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل نماید.تبصره1-در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است…».همانگونه که مشاهده می شود در این ماده مسئولیت عمل پرستار و مریض یا هر کس دیگری که دستور پزشک را نسبت به درمان بیمار عملی می کند بر عهده پزشک سرپرست قرار داده شده است.
ولی در ادامه ماده در ذیل تبصره1 آن،استثنایی بر ماده وارد شده است.طبق تبصره فوق الذکر در صورت علم به اشتباه بودن دستور پزشک توسط هریک از اشخاص فوق و باز عمل کردن به آن مسئولیت متوجه شخص فاعل است نه پزشک سرپرست و این قاعده ای نو در قانون است،مبنی بر عدم لزوم اطاعت از دستور مافوق در زمانی که مادون علم بر اشتباه بودن دستور مافوق دارد.نظری که برای اولین بار و البته به درستی مورد تایید از سوی قانون گذار قرار گرفته است.
2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه
ممکن است در اثر جراحتی که توسط شخصی در اثر تقصیر او به وجود آمده شخص به انتقال خون نیاز پیدا کند(مثلا در اثر ارتکاب تقصیر راننده اتومبیل،عابر مصدوم می شود و در جریان معالجات نیاز به انتقال خون پیدا می کند و به او خون تزریق می شود و در اثر این تزریق و آلودگی خون به ایدز مبتلا می گردد و فوت می کند) در مورد رابطه سببیت در مسئولیت مدنی طبق نظریه پذیرفته شده از میان عواملی که در وقوع یک حادثه نقش دارند سبب متعارف مسئول می باشد.در این مورد مرکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع خون آلوده را بر عهده دارد..نظریه برابری اسباب و شرایط علی رغم اینکه در رابطه با دعوای رجوع عاملین زیان به یکدیگر مورد انتقاد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است، ولی در دعوایی که قربانی زیان به منظور جبران خسارت علیه عاملین زیان اقامه می کند قابل توجیه به نظر می رسد و تا حد بسیار زیادی به نفع زیان دیده است.با توجه به وجود صدور آرایی در کشورهای دیگر،صراحتا عامل حادثه را مسئول زیان ناشی از انتقال خون آلوده دانسته اند.به عنوان مثال شخصی در اثر تصادف رانندگی مصدوم شده و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و در راستای نیاز او به انتقال خون به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به هپاتیت C مبتلا می شود.طی اقامه دعوا زیان دیده علیه مرکز انتقال خون خوانده دعوا عامل حادثه را نیز به عنوان یکی از اسباب به دادگاه جلب می کند.دادگاه علت اصلی خسارت زیان دیده را طبق نظریه سبب متعارف مرکز انتقال خون می شناسد و دعوای جلب خوانده را رد می کند.ولی شعبه اول مدنی دیوان عامل حادثه را به عنوان یکی از اسباب مسئول حادثه اعلام می کند.صدور این رای برمبنای تحولاتی که در رویه قضایی و دکترین فرانسه ایجاد شد و به سوی جبران هرچه بیشتر خسارت وارد بر قربانی ایجاد شد به وجود آمد و دادگاهها تلاش می کنند تا هرچه بیشتر این ایده را جنبه عملی ببخشند.توجه به نظریه برابری اسباب و شرایط،در مواقعی که زیان دیده برای مطالبه خسارت علیه کلیه وارد کنندگان زیان اقامه دعوا می کند مناسب تر و مفیدتر به نظر می رسد.باید افزود در مواقعی که خود عامل زیان مقصر باشد،خود مسئول است و مرکز انتقال خون مسئولیتی ندارد حتی اگر خون تزریق شده آلوده بوده باشد و در مواقعی که قابلیت انتساب زیان به هر دو وجود داشته باشد،مسئولیت به نحو تساوی بین آنها تقسیم می شود.
2-2-2:اشخاص حقوقی مسئول
2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی
در موردی که بیماران در بیمارستانها و درمانگاهها بستری می شوند و نیاز به انتقال خون پیدا می کنند اگر در این میان خون آلوده ای به آنها تزریق گردد موضوع مسئولیت این مراکز درمانی مطرح می شود.که در 2فرض مورد بررسی قرار می دهیم.
یک فرض حالتی است که در خود بیمارستان یا آن مرکز درمانی مرکز خاص انتقال خون وجود دارد. به عبارتی فرآورده خونی در همان مرکز تهیه می شود.یعنی خون را از اشخاص می گیرد و نگهداری می کند و در مواقع لزوم به بیماران تزریق می کند که در این حالت همان وضعیت سازمان انتقال خون حاکم است که به عنوان تهیه کننده خون تعهد ایمنی دارد(تعهد به نتیجه) و در صورتی که در اثر آلودگی خون زیانی به شخص برسد مسئول می باشد مگر اینکه بتواند وجود یک عامل خارجی را اثبات کند.
فرض دیگر حالتی است که مراکز درمانی خون را از مرکز انتقال خون تهیه می کنند و خودشان در تهیه و گرفتن آن از افراد داوطلب دخالتی نداشته اند که در این مورد در خصوص مسئولیتشان اختلاف نظر وجود دارد.در حقوق فرانسه علی رغم پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون مسئولیت مراکز درمانی که خون تهیه شده از مرکز انتقال خون را به بیمار تزریق می کند مبتنی بر تقصیر می داند.به این معنی که اگر به سبب انتقال خون به بیمار تقصیری متوجه بیمارستان و یا درمانگاه شود و این تقصیر ثابت گردد آن مرکز درمانی مسئولیت دارد و الا مسئول نیست.در این مورد تعهدشان از نوع تعهد به وسیله است زیرا تهیه کننده و فروشنده خون محسوب نمی گردند.البته این رویه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.زیرا در گذشته که امکانات لازم برای پالایش خون در بیمارستانها وجود نداشت این نظر قابل پذیرش بود.ولی در حال حاضر این برخلاف رویه ای است که در دادگاهها وجود دارد و قابل توجیه به نظر نمی رسد زیرا دادگاهها مسئولیت نوعی را برای بیمارستانها پذیرفته اند.
در نظام های دیگر به نظر می رسد که همان طور که گفته شد علاوه بر تردید در اصل پذیرش مسئولیت نوعی برای مراکز انتقال خون، در مورد مراکز درمانی هم این تردید وجود دارد.باید خاطر نشان کرد که این مسئولیت موجب عدم ابتکار عمل پزشکان می گردد و آثار بدی بر بهداشت عمومی خواهد داشت.
در حقوق ایران با توجه به عدم وجود قانون و رویه قضایی باید گفت همان روشی که در مورد مسئولیت مراکز انتقال خون برای پذیرش مسئولیت نوعی آنها وجود دارد باید برای مراکز درمانی هم پذیرفت.پذیرش مسئولیت نوعی سبب بالارفتن دقت نظر و احتیاط این مراکز نسبت به پالایش آلودگی فرآورده های خونی که به بیماران تزریق می گردد می شود.در این راستا بیمار نقشی منفعل دارد و خود را به آن مرکز درمانی می سپارد وانتظار دارد که خونی عاری از هرگونه الودگی را دریافت دارد.از دیدگاه بیمار ، بیمارستان تهیه کننده یا توزیع کننده خون است و او به طور مستقیم با بیمارستان در ارتباط است و هیچ ارتباطی با مراکز انتقال خون ندارد.علی رغم اینکه در نظام سنتی حقوق اسلام بارقه هایی از مسئولیت ناشی از عیب تولید وجود دارد ولی باز هم این مسئولیت در حقوق ایران نوپا می باشد. چنانکه اگر مسئولیت ناشی از عیب تولید را بپذیریم می توان بر اساس آن بیمارستانها و مراکز درمانی را نوعا مسئول خسارت ناشی از آلودگی خون دانست.
در این میان موضوع امکان اخذ برائت توسط بیمارستان یا مراکز درمانی مطرح می شود که سبب از بین رفتن کارآیی این نوع راه حل ها می شود(ماده 495 کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی).با فرض اینکه در مورد ارتکاب تقصیر شرط برائت بی اثر باشد حداقل اثر آن این است که در مورد مسئولیت های نوعی اماره مسئولیت را از بین می برد و زیان ديده را ملزم می کند که تقصیر عامل زیان را برای جبران خسارت ثابت نماید.از آنجایی که ما می خواهیم بدون نیاز به اثبات تقصیر مراکز درمانی را مسئول بدانیم این هدف برخلاف نتیجه ای است که از ارائه این راه حل دنبال می شود.در این راستا قانون گذار باید برای اصلاح این ماده اقدام نماید.و تا زمانی که این ماده وجود دارد باید آن را به گونه ای تفسیر کردکه از آثار سوء آن جلوگیری شود.رویه قضایی در راستای کمک به بیمار هرگاه 48 ساعت پس از اینکه فرد در بیمارستان مورد پذیرش قرار گرفت،علائمی دال بر بیماری او آشکار شود،اینکه این آلودگی بیمارستانی و در محیط بیمارستان به بیمار وارد شده است،مفروض انگاشته می شود.
2-2-2-2:مسئولیت دولت
قدما در خصوص تقدس دولت این چنین می پنداشتند که هر کاری که دولت انجام می دهد،درست و شایسته است و اگر از این رهگذر خسارتی به افراد وارد گردد در راستای حفظ منافع عمومی،باید بی پاسخ گذاشته شود.زیرا دولت اشتباه نمی کند و حقوق فردی در برابر قدرت حکومتی وجود ندارد.زیرا حاکمیت در سایه خداست و سایه خدا هرگز اشتباه نمی کند.اما به تدریج و با گذشت زمان،دولت با توجه به قدرت روز افزون خود،سبب نقض حقوق مردم گردید و در مقابل خدمات خود،به عنوان بزرگترین دشمن مردم شناخته شد(غمامی،1376: 13و16و17).این اعتقاد،پس از اسلام نیز وجود داشت که پس از بروز اختلافات و اعتراضات مردمی تا حدودی تعدیل شد و حکام حکومتها از حکومت انحصاری و استبدادی فاصله گرفته و متوجه جایگاه و نقش مردم برای بقاء حکومتشان شدند(کریستین سن،به نقل از صانعی،1377: 84و85).
در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، خون آلوده، مسئولیت محض Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مسئولیت مدنی، جبران خسارت، رابطه سببیت