پایان نامه با کلید واژگان زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

کیفیت زندگی کاری رابطه ای تعاملی- تصاعدی است توجیه منطقی این الگو بر مبنای نظریه های موجود در علوم رفتاری به ویژه نظریه های انگیزشی است.
 متغیرهای عمده ای که در مسیر کیفیت زندگی کاری و بهره وری قرار دارند عبارتند از:ایجاد شرایط مناسب برای کار کردن و ایجاد تناسب بین شغل و شاغل و ارزشیابی به جا و به موقع و داشتن فرصت حرکت در مسیر شغلی و ارتقا و…
متغیرهای عمده ای که در مسیر تاثیر بهره وری بر کیفیت زندگی کاری قرار دارند عبارتند از: احساس موفقیت (فرا جویی) و در نتیجه احساس رضایت از کار که نقش عمده ای در کیفیت زندگی کاری ایفا می کنند.
نیاز به فراجویی عبارت است از توجیهی خاص برای رسیدن به سطح بالایی از موفقیت و تمایل به توفیق در صحنه رقابت.
بین کیفیت زندگی کاری رابطه ای دو سویه موجود است نه یک سویه یعنی نباید فقط حقوق و مزایا داد و کار خواست بلکه کار را جزیی از کیفیت کاری دانست چه کسانی باید تقویت کننده این رابطه دو سویه باشند؟ تردیدی نیست که این وظیفه به عهده رهبران سازمان است زیرا این  اشخاص به عنوان تصمیم گیران سازمان می توانند در فرهنگ سازمان و باورهای مشترک افراد تاثیر بگذارند.
ایجاد رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری و ایجاد باورهای مشترک در سازمان با به کارگیری رهبری و مدیریت صحیح شکل می گیرد که به دو شرط بستگی دارد:
1 0 مدیران برای رهبری سازمانی دارای مهارت لازم باشند.
2 0 مدت مدیریت آنها آنقدر طولانی باشد که فرصت آموزش و تغییر فرهنگ و ایجاد ارزش های مشترک را داشته باشند (کیفیت زندگی کاری،داود سلمانی،1384، ص 127-125).

2-26-رابطه زمان بندی کار با کیفیت زندگی کاری
پژوهش ها نشان می دهند که جداول زمانی گوناگون کار انعطاف بیشتری به کارکنان در تضاد میان تقاضاهای کار و تقاضاهای زندگی کاری می دهد. گزینه های معمول در تنظیم برنامه زمان کار شامل:
1- برنامه کاری منعطف؛این امکان را به کارکنان که زمان شروع و خاتمه کار خود را در یک فاصله معین انتخاب نمایند. ولی همه کارکنان باید ساعاتی را بطور همزمان در محل کار حاضر باشند.
2- فشرده کاری؛کارکنان به طور تقریب چهل ساعت کار در کمتر از 5 روز به دو صورت انجام می دهند چهل ساعت کار در 4 روز یا 38 ساعت کار در 3 روز انجام می بذیرد.
3- نوبت کاری؛یک کار تمام وقت به گونه ای سازماندهی میشود که به وسیله دو نفر کار مند باره وقت انجام می شود.بدین ترتیب کار به وسیله هر فرد ظرف 5/2 روز انجام میشود. نوبت کاری در بست های حرفه ای مانند بانک،  بیمه، مراکز آموزش و کتابخانه معمول است. 
4- مبادله کامپیوتری؛دریافت و ارسال کار در خانه با استفاده از رابط که کامپیوتر خانه را به محل کار وصل میکند صورت میبذیرد افرادی که به طور تمام وقت کار می کنند به طور معمول در روز در خانه و سه روز در محل کار انجام وظیفه می کنند. برنامه مبادله کامپیوتری در مشاغلی که بیشتر با پردازش اطلاعات سر و کار دارد معمول است(علی رضائیان،مبانی مدیریت رفتار سازمانی،1384،ص 135).

 2-27-ارتباط بین نظام مشارکت و بهبود کیفیت زندگی کاری
هر انسانی نیاز به تفکر و اندیشیدن دارد و از تفکر و حل مساله لذت می برد. هر انسانی دوست دارد تا دیگران توانایی های او را ببینند و از سوی مدیران بالاتر تشویق شود. اینها نیازهای عمیق هر انسانی با هر فرهنگی است و پاسخگویی به این نیازها موجبات سلامت روحی و روانی کارکنان را فراهم می آورد. همه انسان ها در هر سنی و با هر معلومات و هر فرهنگی در هر رده سازمانی و در هر رده شغلی لازم است تشویق به اندیشیدن و تفکر شوند. لازم است به افکار و ایده های آنان احترام گذاشته شود.و مورد تقدیر و تشویق و حمایت قرار گیرند. اگر با توجه به این نیازهای بشری و مقتضیات فرهنگی نظام مشارکت فکری و روحی کارکنان را در محیط کار شکل دهیم البته نظامی که بتواند این نیازهای روحی و روانی را پاسخ دهد و تلاش های افراد را برای بهبود محیط کار سازمان دهد می تواند باعث شود که کارکنان با انگیزه و علاقه بیشتری کار و فعالیت کرده حرکت بهبود بهره وری در سازمان را ایجاد نموده و در نتیجه باعث افزایش کیفیت زندگی کاری شود.
به دلیل این که نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی تولید و مهمترین عامل در بهبود و ارتقای مستمر بهره وری مطرح است مشارکت نیروی انسانی و ایجاد نظام مشارکت کارکنان در سازمان از راه های اساسی برای بهبود کیفیت زندگی کاری به شمار می آید(کیفیت زندگی کاری،داود سلمانی،1386،ص 146-145).

 2-28-نقش فرهنگ در بهبود کیفیت زندگی کاری
فرهنگ کلید موفقیت هر سازمان است. در محیطی که تغییرات سریع است فرهنگ سازمانی ایستا نمی تواند در بلند مدت کارآمد باشد. مدیران باید توانا باشند تا در محیط متغییر شایستگی و مهارت لازم را برای اجرای تغییرات به مرحله ظهور برسد. یکی از روش های مناسب در چنین زمانی استفاده از فرهنگ مدیریت بیشنگر است که نشانگر توانا بودن سازمان در این مقوله می باشد(سلمانی،1384،ص 149).

 2-29-روش نوین در ارزیابی کیفیت زندگی کاری
توسعه و بهبود در کیفیت زندگی کاری اخیرا به عنوان یکی از موضوعات اصلی جامعه صنعتی مطرح شده است. منطبق این موضوع چنانکه دراکر بیان میدارد براین اعتقاد بیان شده است که تمامی موسسات از جمله موسسات بازرگانی مجبورند که مسئولیت کیفیت زندگی کاری را بر عهده گرفته و ارزش ها، اعتقادات و مقاصد یا اهداف بنیادین اجتماع را به عنوان یک هدف عمده در تداوم فعالیت های جاری خود به تحقق برسانند.
هدف یک موسسه تجاری بیشرفته این است که بازده اقتصادی را از طریق افزایش بهره وری بهبود بخشد. در عین حال افزایش سود بازرگانان را وا می دارد تا کیفیت زندگی کاری را بهبود دهند که این امر خود یکی از اجزاء لازم در تلاش برای توسعه بهره وری است.
یک نظریه عمومی وجود دارد مبنی بر این که یک استاندارد از سطح زندگی به عنوان یک عنصر ضروری بر کارایی و بهره وری نیروی انسانی از دو طریق موثر است:
ارتقای مهارت نیروی انسانی در به انجام رساندن کار اختصاصی و کارآمد از طریق بهبود وضعیت بهداشتی و تغذیه.
افزایش و تقویت نیروی انسانی و ارتقای خوشبینی در خصوص فعالیت ها شرایط کاری از جمله رفتار نیروی انسانی در قبال مدیریت و همکاران.
علاوه بر این افزایش و ارتقای کیفیت زندگی کاری بستگی به مدیریت، جبران خدمت و محیط کار دارد.محیط کاری ایمن و سالم که با رعایت استانداردهای ارگونومی فراهم شود باعث افزایش خلاقیت و نوآوری و ایجاد انگیزه جهت نیروی انسانی می شود که در نهایت منجر به بهره وری بهینه نیروی کار خواهد شد.

 2-30-روابط بین نیروی کار و کیفیت زندگی کاری
یک واحد نیروی انسانی موثر به خاطر چنین بهبود و بیشرفتی تقاضای ارائه مزیت از سوی مدیریت کند. این سود می تواند در قالب افزایش دستمزد و دیگر مزایای غیر نقدی از طریق یک قرار داد جدید باشد. (سلمانی،1384 ص199-198).

2-31-اهداف کیفیت زندگی کاری
     اهداف اساسی یک برنامه کیفیت زندگی کاری اثربخش، بهبود شرایط کاری ( به طور عمده از دیدگاه کارکنان ) و اثربخش سازمانی بیشتر به طور عمده از دیدگاه کارفرمایان می باشد. نتایج مثبت برنامه مذکور بوسیله شماری از مطالعات پیشین حمایت شده است که  شامل :
کاهش غیبت در سازمان، کاهش جابه جایی پرسنل و افزایش رضایت شغلی می باشد ( لائو، 2000).
 دوتن از نویسندگان مدیریت منابع انسانی نیز ایجاد احساس مسئولیت در کارکنان، افزایش رضایتمندی وخشنودی کارکنان از شغل، ایجاد زمینه دخالت و مشارکت به کارکنان، ایجاد واحترام واعتماد به کارکنان و بهبود عملکرد سازمان را از جمله اهداف عملیاتی کیفیت زندگی کاری به شمارمی آورند(شولر، 1376، ص351)
در برخی سازمان ها هدف از برنامه های کیفیت زندگی کاری عبارتست از افزایش تعهد و اعتماد کارکنان، حل مشکلات، کمک به آنها به منظور افزایش  رضایت آنان و اثربخشی سازمان، تعدادی از نویسندگان در مقاله ای تحت عنوان ” موج جدید کیفیت زندگی کاری ” موج جدید تیم های کیفیت زندگی کاری را شامل تیم هایی از کارکنان می دانند که اهداف مربوط به کار خویش را تعیین نموده اند و معیارهای تعیین چنین اهدافی را به شرح زیر می دانند :
1- بهبود روش انجام کار به گونه ای که مورد نظر مشتری، نیروی کار و مدیر باشد.
2- باعث ایجاد در آمد یا کاهش هزینه شود.
3- باعث بهبود در ارائه خدمات به مشتری ( ارباب رجوع ) شود.
4- روحیه کارتیمی را ارتقاء بخشد (برگو و لیند، 1990)

2-32-ابعاد کیفیت زندگی کاری
    اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال های اخیر رواج زیادی داشته‌است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد:
 اول، اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصت های رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد.
دوم،کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه های کیفیت زندگی کاری و بهبود کارآیی و بهره‌وری سازمانی در نظر گرفته شود(رودکی، ۱۳۸7).
کیفیت زندگی کاری یعنـی نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود. یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درچه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم؛ و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود.
تلاش های جمعی مدیریت و کارکنان به منظور بهبود کارآئی و شرایط زندگی کاری را برنامه های کیفیت زندگی کاری می نامند. برنامه های کیفیت زندگی کاری چارچوبی را برای هماهنگی، ایجاد بقا یا ادامه و ببود عملکرد و افزایش کارآئی سازمان فراهم می آورد و احتمال این فرض که به منظور افزایش سود در بخشی از یک شرکت یا سازمان، مورد استفاده قرار می گیرد، بسیار زیاد است. اجراء این برنامه ها نیاز به سطوح همکاری، تحمل، کمک، حمایت و مسئولیت بسیار بالاتری را از آنچه که در اکثر سازمان های امروزی وجود دارد، می طلبد. برنامه های کیفیت زندگی کاری معمولاً با مواردی نظیر؛ طرح های کاری، مراحل اتخاذ تصمیم رفتار و وضعیت نظارتی و شرایط کاری سروکار دارد و عموماً بر این فرض استوارند که سازمان ها دارای سیستم های باز هستند یعنی با محیط خود در تعامل هستند. برنامه های کیفیت زندگی کاری طوری طراحی شده اند که تمام گروه های ذی نفع سود ببرند. یا حداقل هیچ کدام ضرر عمده ای نداشته باشند. زیربنای این اصل این باور است که هنگامی که تمام گروه ها سود ببرند تغییر آسان تر ایجاد می شود. البته برنامه های کیفیت زندگی کاری، حرکتی به سوی لزوم همکاری بیشتر با دانش و مهارت های تاکتیکی نیرو کار است و تلاش برای بازسازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک ساز و کار که تغییرات را در طی زمان معرفی و حفظ می کند، می باشد.

2-33-اهداف برنامه های کیفیت زندگی کاری
می توان کیفیت زندگی کاری را همانند چیزی تصور نمود که بر چندین برنامه که در جهت ایجاد تغییر در سازمان به اجراء درمی آیند، سایه می افکند. از تغییرات به وجود آمده در هر سازمان در نتیجه اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری اهدافی مدنظر است. دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی، اهداف حاصل شده از اجراء برنامه های کیفیت زندگی کاری را چنین بیان می نمایند:
گروهی هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را بهبود شرایط کاری و افزایش در اثربخشی سازمانی می دانند. گروهی دیگر هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را ایجاد سازمان هائی می دانند که هم در ارائه برنامه ها و خدماتی که ارزش آن به وسیله جامعه تعیین می شود مؤثرتر باشد و هم زمینه ای پاداش دهنده تر و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان طراحی شغل، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی کاری، زندگی کاری، کیفیت زندگی