پایان نامه با کلید واژگان زندگی روزمره، کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، احساس امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

behavioral stress management improves stress-management skills and quality of life in men recovering from treatment of prostate carcinoma, Cancer, 100(1), 192-00.
Peterson, B.D., Newton, C.R., Rozen, KH., & Skaggs, G.E. (2006). Coping processes of couples experiencing infertility. Fam Relat. 55(2):227-39.
Richlin, SS., Shanti, A., Murphy, AA. Assisted reproductive technology. (2003). In: Scott JR, Cibbes RS, Karlan BY, Haney AF. Danforths obstetrics and gynecology. 9th ed. Philadelphia: Lipincott Williams and Wilkins. 647-713.
Schalock,
 R.L.,
 Brown,
 I.,
 Brown,
 R.,
 Cummins,
 R.A.,
 Felce,
 D.,
 Matikka,
 L.,
 et
 al.
(2002).
Conceptualization, measurement,
 and
 application
 of
 quality
 of
 life
 for
 persons
 with
intellectual
 disabilities:
 Report
 of
 an
 international
 panel
 of
 experts.
 Mental Retardation,40(6),
457‐470.
Schneider, Z., Elliot, D., LoBiondo­Wood, G., Beanland, C., Haber, J. (2004). Nursing research: methods, critical appraisal and utilization. 2nd ed. Sy dney: Mosb y­Elsevier: P: 487.
Shaw, S. E. (1979). Health education for the public: Stress and stress management. Top Clin Nurs.1(1): 53-7.
Sherrod, R.A. (2004). Understing the emotional aspect of infertility: implications for nursing practice. Journal Psychosomatic Nursing Mental Health Survey,42, 40-47.
Upkong, D. & Orji, E. (2006). Mental health of infertile women in Nigeria. Turk Psikiyatri Derg; 17(4): 259-65.
Van Balen, F. V., & Gerrits, T. (2001). Quality of Infertility Care in poor-resource Areas and the Introduction of new Reproductive Technologies, Human Reproduction Vo1. 16(2): 215-219.
Vayena, E. (2002). Current practices and controversies in assisted reproduction: report of a meeting on “Medical, ethical and social aspects of assisted reproduction” held at WHO headquarters in Geneva. Switzerland: World Health Organization; 396 p.
Verhaak, C.M., Smeenk, J.M., Van Minnen, A., Kremer, J.A., & Kraaimaat, FW. (2005). A longitudinal, prospective study on emotional adjustment before, during and after consecutive fertility treatment cycles. Hum Repord. 20 (8):2253-60.
Weiss, P., Mateju, L., & Urbanek, V. (2004). Personality and characteristics of couples in infertile marriage. Ceska Gynekologie. 69 (1). 42-47.
WHOQOL SRPB Group. (2006). A cross-cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as components of quality of life. Social Scince & Medicine, 62, 1486-1497.
WHO – QOL – GRUP. (1998). What is quality of life? World helth organization: 17: 354 – 356.
Wischmann, T. (2010). Sexual disorders in infertile couples. Journal of Sexual Medicin, 7, 5, 1868-1876.
Wischmann, T., Scherg, H., Strowitzki, T., & Verres, R. (2009). Psychosocial characteristics of women and men attending infertility counselling. Human Reproduction. 24(2):378-85

پیوست

پیوست شماره 1
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

سؤالات زیر در پی یافتن احساس شما درباره کیفیت زندگی، سلامتی و یا سایر حیطه‌های زندگیتان است
1 – کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1
2
3
4
5
بسیار بد
بد
نه خوب، نه بد
خوب
بسیار خوب
2 – چقدر از سلامتی خود رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
سؤالات زیر در مورد این است که هر یک از موارد را در چهار هفته گذشته چقدر تجربه کرده‌اید.
3 – تا چه حدی احساس می‌کنید که درد بدنی، شما را از انجام کارهایی که لازم است انجام دهید باز می‌دارد؟
1
2
3
4
5
بسیار زیاد
زیاد
به میزان متوسط
کمی
اصلاً
4 – برای کارکرد عادی در زندگی روزمره، چقدر به معالجه و درمان پزشکی نیاز دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار زیاد
زیاد
به میزان متوسط
کمی
اصلاً
5 – چقدر از زندگی لذت می‌برید؟
1
2
3
4
5
بسیار زیاد
زیاد
به میزان متوسط
کمی
اصلاً
6 – چقدر احساس می‌کنید که زندگیتان معنادار است؟
1
2
3
4
5
بسیار زیاد
زیاد
به میزان متوسط
کمی
اصلاً
7 – چقدر خوب می‌توانید تمرکز کنید؟
1
2
3
4
5
بسیار زیاد
زیاد
به میزان متوسط
کمی
اصلاً
8 – در زندگی روزمره چقدر احساس امنیت می‌کنید؟
1
2
3
4
5
بسیار زیاد
زیاد
به میزان متوسط
کمی
اصلاً
9 – محیط فیزیکی اطراف شما چقدر سالم و بهداشتی است؟
1
2
3
4
5
بسیار زیاد
زیاد
به میزان متوسط
کمی
اصلاً

سؤالات زیر درباره این است که هر یک از موارد را در چهار هفته گذشته تا چه حد تجربه کرده‌اید یا تا چه حد توانسته‌اید انجام دهید؟
10 – آیا انرژی کافی برای زندگی روزمره دارید؟
1
2
3
4
5
اصلاً
کمی
نسبتاً
زیاد
کاملاً
11 – آیا قادر هستید که وضعیت بدنی و ظاهر خود را بپذیرید؟
1
2
3
4
5
اصلاً
کمی
نسبتاً
زیاد
کاملاً
12 – آیا برای تأمین نیازهای خود پول کافی دارید؟
1
2
3
4
5
اصلاً
کمی
نسبتاً
زیاد
کاملاً
13 – اطلاعاتی که برای زندگی روزمره لازم دارید تا چه حد در دسترس شماست؟
1
2
3
4
5
اصلاً
کمی
نسبتاً
زیاد
کاملاً
14 – تا چه حد برای فعالیت‌های تفریحی فرصت دارید؟
1
2
3
4
5
اصلاً
کمی
نسبتاً
زیاد
کاملاً
15 – چقدر خوب می‌توانید از جایی به جای دیگر بروید (جابجا شوید)؟
1
2
3
4
5
بسیار بد
بد
نه خوب، نه بد
خوب
بسیار خوب
16 – چقدر از خوابتان رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
17 – چقدر از توانایی‌تان در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
18 – چقدر از قابلیت‌تان در انجام کار رضایت دارید؟
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
19 – چقدر از خودتان رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
20 – چقدر از روابط فردی خود رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
21 – چقدر از زندگی جنسی خود رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
22 – چقدر از میزان حمایتی که از دوستانتان دریافت می‌کنید رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
23 – چقدر از شرایط و اوضاع محل زندگی خود رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
24 – چقدر از میزان دسترسی خود به خدمات بهداشتی رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
25 – چقدر از وسیله نقلیه خود رضایت دارید؟
1
2
3
4
5
بسیار ناراضی
ناراضی
نه راضی، نه ناراضی
راضی
بسیار راضی
سؤال زیر اشاره دارد به این که چند وقت یک بار در چهار هفته گذشته، این موارد را تجربه کرده‌اید؟
26 – چند وقت یک بار احساس‌های منفی نظیر اندوه، ناامیدی، اضطراب یا افسردگی دارید؟
1
2
3
4
5
همیشه
اغلب اوقات
گاهی اوقات
به‌ندرت
هرگز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، مدیریت استرس، زنان نابارور، روان شناسی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تربیت جنسی، ابزار پژوهش، جامعه آماری، یافته های پژوهش