پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، خلیج فارس، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

دوباره کاري اختصاص داده نمي شود. هم چنين در توليد انبوه سابقه نداشته که يک کارگر بتواند خط را متوقف کند. در سيستم توليد ناب هر فردي مي تواند خط را متوقف کند. وقتي خط متوقف شود، کل گروه به فکر راه حل مي افتند و اين سؤال ايجاد مي شود که چه کسي خط را متوقف کرده و چه اتفاقي رخ داده است. خطا به طور سيستماتيک رديابي مي شود و امکان وقوع آن در آينده رفع مي شود. البته وقتي تويوتا اين سياست را پياده کرد، اين امر موجب نارضايتي بعضي از کارگران شد. ولي با پيشرفت گروه ها تعداد خطاها به طور چشم گيري کاهش پيدا کرد. امروزه کارخانه ي تويوتا بازده ي تقریباً 100% دارد. اين بدان معني است که خط تقریباً هيچ گاه متوقف نمي شود. علاوه بر این مقدار دوباره کاري ها به طور پيوسته اي کاهش يافته است. در توليد انبوه 20% فضاي کارخانه و 25% کل زمان به دوباره کاري اختصاص مي يافت. امروزه تويوتا نه فضايي براي دوباره کاري دارد و نه واقعاً دوباره کاري اي انجام مي دهد.
2-8- تفکر ناب
بنابراین به طور ساده تفکر ناب، به معنای حذف ضايعات است. يعني کاهش تمام فعاليت هاي غير ضروري مربوط به حمل و نقل مواد، حرکت مواد، نگهداري موجودي و… و همين طور توليد ناب راهي براي بهبود فرآيند توليد است. مثلاً سازماني را در نظر بگيريد مطابق با شکل 2-13- که فرآيند زير را براي تحويل کالا از ابتدا تا انتها طي مي کند. يک چالش بزرگ اين است که سازمان بايد هزينهي کل را در فرآيند توليد کمينه کند. يعني مثلاً مجموع هزينه ي حمل و نقل در هر بار تحويل کالا و هزينه نگهداري موجودي را با هم در نظر گرفته و خط مشي پياده کند که مجموع اين دو هزينه حداقل شود (باورساکس و همکاران، 1389).

شکل 2-13- فرآیند تحویل کالا
در همهي سازمان ها فعاليت هايي وجود دارد که پول و زمان را مصرف مي کنند، اما هیچ گونه ارزشي را به محصول اضافه نمي کنند. البته بعضي از اين فعاليت ها را بايد ناگزير انجام داد (به علت بعضي محدوديت ها) ولي بعضي از اين فعاليت هاي غير ارزش آفرين را بايد حذف کرد. در تفکر ناب در حالت ايده آل نبايد هيچ فعاليت غير ارزش آفريني وجود داشته باشد، يعني ضايعات نداشته باشيم، زمان تحويل نداشته باشيم، دريافت و ارسال کالا در يک روز انجام گيرد و… .
کلاً فعاليت ها در تفکر ناب به بخش های زیر تقسيم مي شوند:
• فعاليت هاي ارزش آفرين: فعاليت هايي هستند که تغييري در محصول ايجاد و يا چيزي را به آن اضافه کند که در راستاي نياز و خواسته ي مشتري باشد.
• فعاليت هاي غير ارزش آفرين (مودا): تمام فعاليت هايي که منابع را مصرف مي نمايند ولي در جهت ارزش آفريني در محصول نيستند؛
اين نوع فعاليت ها بر دو نوع هستند:
– موداي نوع اول: فعاليت هايي که ارزش آفرين نيستند ولي به علت دانش فني يا دارايي هاي موجود اجتناب ناپذيرند.
– موداي نوع دوم: فعاليت هايي که هيچ ارزشي نمي آفرينند و قابل حذف هستند.
مودا هاي اصلي در يک سازمان به طور کلي موارد زير را شامل مي شوند:
• اضافه توليد
• مواد انبار شده
• حمل و نقل اضافي
• حرکت نيروي انساني
• انتظار ماشين و کارگر
• فرآيند اضافي غير ارزش آفرين
• عيوب
• نيروي کار مازاد
• محصولي که به نياز مشتري پاسخ نمي گويد.
حال با شناخت موارد فوق و غیر ارزش آفرین بودن آنها در زنجیره تأمین به معرفی اصول تفکر ناب جهت ایجاد ارزش خواهیم پرداخت و در زمینه ساخت و بهره برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به کار خواهیم بست.
2-9- اصول ناب
اصول ناب با تمرکز بر پنج اصل که از آن به متدولوژي54VVFPP ياد مي شود مطابق شکل 2-14 به ايجاد جريان ارزش مي پردازد؛ این اصول عبارتند از (شکاری و همکاران، 1387):

1. تعريف ارزش55
2. شناسايي جريان ارزش56
3. ايجاد حرکت پايدار57
4. ايجاد امکان کشش58
5. تعقيب کمال59

شکل 2-14- فرآیند ناب سازی
تعيين دقيق ارزش هر محصول: نقطه ي اصلي شروع تفکر ناب ارزش است. اين تنها مصرف کننده ي نهايي است که مي تواند ارزش را تعريف کند و ارزش تنها هنگامي داراي معنا و مفهوم است که در چهارچوب يک محصول معين (يک کالا يا خدمت و يا هردو به طور هم زمان) بيان شود، محصولي که نياز هاي مصرف کننده ي خود را با “قيمتي معين” و در”زماني معين” برآورده سازد؛ اما اين توليد کننده است که ارزش مي آفريند و از ديدگاه مصرف کننده، همين امر دليل وجودي اوست؛ اما به دلايل بسياري براي توليد کنندگان، تعريف درست ارزش کار بسيار سختي است. بعضي از مديران وقتي مي بينند که مشتري به کالاي آن ها علاقه اي نشان نمي دهد، صرفاً خصوصياتي را به محصول اضافه کرده و يا قيمت محصول را کاهش مي دهند. به جاي اين کار آن ها بايد ارزش را در کالاهايشان بر حسب خواسته ي مشتري تعريف کنند، يعني ببينند مشتري خواستار چيست.
شناسايي جريان ارزش محصول: مجموعه اي است از کليه اعمال لازم در طي سه جريان تبلور محصول براي ارائه ي يک محصول که سه جريان تبلور محصول شامل موارد زير است:
1- (مديريت طراحي)
2- (مديريت زمان بندي و اطلاعات)
3- (مديريت ساخت و تأمین)
در این رابطه در ادامه به بررسی مطالعه موردی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس خواهیم پرداخت.
ايجاد حرکت پايدار: هنگامي که ارزش به طور دقيق تعيين مي شود و بنگاه اقتصادي ناب جريان ارزش يک محصول معين را نقشه برداري کرده و گام هاي پراتلاف حذف مي شوند، آن گاه نوبت گام بعدي تفکر ناب فرا مي رسد، گام بعدي همانا به حرکت در آوردن گام هاي ارزش آفريني است که پس از حذف گام هاي اضافي باقي مانده اند.
بنابراین فعاليت هايي که باعث ارزش آفريني مي شوند بايد طوري چيده شوند که از يک مرحله به مرحله ي بعد بدون تأخیر جريان يابند يا به عبارت ديگر تلاش در به حرکت در آوردن گام هاي ارزش آفرين به صورت پيوسته با:
– پشت سر هم قرار دادن گام هاي اصلي و اساسي تا اين که بدون توقف حرکات به صورت پيوسته و پايدار انجام شوند.
– ايجاد حرکت در سه جريان طراحي، توليد و سفارش با کاهش زمان هاي راه اندازي، حذف صف ها و…
طبق چهارمین اصل تفکر ناب کشش بدین معناست که در بالا دست، کالا و خدمتي توليد نمي شود مگر اين که در پايين دست، خريداري آن را طلب کرده باشد و هدف ايجاد سيستمي که مشتري نهايي بتواند نياز خود را که به عنوان يک جريان ارزش ساز، در کل سازمان جريان يافته است، به ميزان دلخواه، نوع دلخواه و در زمان دلخواه، از سازمان بيرون بکشد. کشش از جانب مشتري و فشار از جانب شرکت ايجاد مي شود. با توجه به اهميت انتخاب سيستم کششي يا فشاري در يک سازمان، لازم است تا در مورد هر يک به طور مختصر توضيحي داده شود.
با وجود استفاده از انواع تكنولوژيها، زنجیره‌ی تأمین در بسياري از صنايع از زياد آمدن يا كمبود محصول در مضيقه هستند. سؤال اين است كه چرا ايدهها و تكنولوژي جديد به کارایی بهبود يافته منجر نشدهاند؟ پاسخ اين است كه مديران از عدم وجود يك چهار چوب براي تصميم گيري در مورد شرايط خاص سازمان خود رنج ميبرند مشكلي كه در اكثر زنجيرههاي تأمین به وجود مي آيد عدم مطابقت نوع محصولات با نوع زنجيره تأمین است.
هنگامي که سازمان به تعيين درست ارزش، شناسايي کل جريان ارزش، ايجاد گام هاي ارزش آفرين به منظور ايجاد حرکت پيوسته محصولات معين مبادرت ورزند و اجازه دهند مشتري ارزش را از بنگاه اقتصادي بيرون بکشد، آن گاه اتفاق عجيبي روي مي دهد. دست اندرکاران در مي يابند که فرآيند کاهش ميزان نيروي کار، زمان، فضا، هزينه و اشتباهاتي که در حين ارائه ي يک محصول صورت مي گيرد، فرآيندي پايان ناپذير است و محصول بيش از پيش، تقریباً همان چيزي خواهد شد که مشتري واقعاً مي خواهد. پس کمال مطلوبي که به گونه اي غير قابل انتظار حاصل مي شود، همان که اصل پنجم و نهايي تفکر ناب است
2-10- استراتژي هاي خريد جهاني در تأمین ناب
در راستاي گسترش زنجیره‌ی تأمین شرکت ها در سرتاسر جهان شرکت ها معمولا از استراتژي هاي عمومي اي استفاده مي کنند که در ذيل به آن اشاره مي شود.
استراتژي هاي عمومي:
– ارزان ترين خريد در کل جهان
– خريد از دو منبع
ولي در مقابل شرکت تويوتا از استراتژي هاي نابي استفاده مي کند که در زير مي آيد:
استراتژي هاي تويوتا:
– خريد با کمترين مقدار هزينه ي کل
– در صورت امکان خريد داخلي
– حداقل سازي تعداد تأمین کنندگان
– کوتاه کردن زنجيره تأمین تا حد ممکن
– توان تويوتا برابر است با توان ضعيف ترين تأمین‌کننده اش
با توجه به اینکه شرکت تویوتا یک شرکت تولید کننده خودرو محسوب می گردد و بیشتر از موادی که قبلاً توسط شرکت های دیگر در سراسر جهان تهیه و ساخته شده است استفاده می کند لیکن با توجه به اینکه زنجیره تأمین این پالایشگاه منحصراً به‌صورت پروژه تعریف گردیده و هدف آن بهره برداری از مواد خام زیرزمینی است و به دلیل استراتژیک بودن این محصولات، مواد تولیدی این پالایشگاه به‌صورت انحصاری است با توجه به اینکه این نوع محصولات صرفاً در اختیار برخی از کشور ها در جهان است نمی توان برخی از استراتژی های موفقیت آمیزی که شرکت تویوتا در نظر گرفته برای این پالایشگاه در نظر گرفت به عنوان مثال خرید تجهیزات تولید شده داخلی و.. حال برای داشتن دیدگاهی مناسب تر برای ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین به بررسی نگاشت جریان ارزش خواهیم پرداخت که تأثیر بسزایی در رسم نمودار FAST این پالایشگاه خواهد داشت.
2-11- نگاشت جريان ارزش
2-11-1- روش نگاشت جريان ارزش
يک جريان ارزش شامل تمام فعاليت ها (هم آن هايي که داراي ارزش افزوده هستند و هم آن هايي که داراي ارزش افزوده نيستند) از لحظه اي که مواد خام به شرکت وارد مي شود تا زماني که محصول به دست مشتري برسد. نگاشت جريان ارزش ابزاري است که جريان مواد و جريان اطلاعات موجود در مسير توليد محصول را روي کاغذ متصور مي کند. نگاشت جريان ارزش به مديران، مهندسان، تأمین کنندگان و مشتريان کمک مي کند تا در طول اين مسير، جاهايي که اتلاف پول و زمان وجود دارد را شناسايي کرده و منبع آن ها را بيابد. نگاشت جريان ارزش در دو مرحله انجام مي شود. مرحله ي اول رسم نقشه ي جريان ارزش وضعيت فعلي است. اين کار باعث مي شود تا يک تصويري از چگونگي انجام کارها در حال حاضر داشته باشيم. در مرحله ي دوم نقشه ي وضعيت آينده را رسم مي کنيم تا نشان دهيم که کارها بهتر است چگونه انجام شوند. يعني نگاشت جريان ارزش هم تصويري از وضعيت فعلي امور و هم تصويري از وضعيت ايده آل ما تهيه مي کند. تشخيص تفاوت بين وضعيت فعلي وضعیت آينده خطوط راهنمايي براي بهبود فعاليت ها ايجاد مي کند همانطور که قبلاً عنوان شد نگاشت جریان ارزش همان تحلیل کارکرد و یا تکنیک FAST می باشد
2-11-2- استفاده از شبيه سازي سيستم هاي گسسته پيشامد در نگاشت جريان ارزش
مراحلي که در نگاشت جريان ارزش مي توان از شبيه سازي کمک گرفت شامل:
1) تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت فعلي و آينده
2) مستند سازي حوزه هايي که مي توانند بهبود يابند
3) تعيين و ارزيابي تأثیر بهبود هاي پيشنهاد شده
اطلاعات جمع آوري شده در نگاشت جريان ارزش، اطلاعات لازم براي شبيه سازي کامپيوتري را فراهم مي کنند. اين شبيه سازي مي تواند براي تجزيه و تحليل وضعيت فعلي وضعيت آينده استفاده شود و اگر پيشنهادي براي بهبود ارائه شود، با استفاده از شبيه سازي مي توان تأثیر بالقوه ي اين پيشنهاد را اندازه گرفت. مزيت اين روش اين است که به گروه کمک مي کند تغييرات لازم را ايجاد کرده و اثرات آن را مشاهده کند، بدون اين که اختلالي در فرآيند توليد ايجاد شود و يا باعث از کار افتادن ماشين ها و يا ايجاد هزينه شود.
هم نگاشت جريان ارزش و هم شبيه سازي روش هاي کل نگر روي سيستم هستند. ولي نگاشت جريان ارزش يک ابزار قوي براي طراحي است، در حالي که شبيه سازي يک ابزار تجزيه و تحليل قوي است. نگاشت جريان ارزش مدل را ايجاد کرده و ديدگاهي در مورد آن ارائه مي دهد؛ در حالي که شبيه سازي براي ارزيابي مدل و به عينيت در آوردن اين ديدگاه استفاده مي شود و در واقع کارايي مدل را بر آورد مي کند.
نتايج زير از کاربرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، ارزش افزوده، اهداف سود Next Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مهندسی ارزش، مدیریت دانش