پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استان کرمان، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

اساس واقعي پژوهش علمي، تبيين رابطه ميان متغير هاست. دو روش اصلي که براي تعيين روابط در اختيار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. يکي از اين دو روش، روش توصيفي است و شامل مجموعه روشهايي است که هدف از آن توصيف کردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري مي باشد (سرمد، مرتضي، ص 80: 1380)
هرگز نمي‌توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت هاي بدست آمده حقيقت دارند زيرا زمينه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهي و روشهاي ما براي کشف حقيقت محدود هستند. حال اگر فرض بر اين باشد که هدف فعاليتهاي پژوهشي حقيقت جويي است و پژوهشگران با صداقت به دنبال اين هدف مي باشند آنچه را که ايشان انجام مي دهند و مي يابند.مي توان کوششي براي نزديکي به حقيقت دانست (رفيع‌پور، ص 80: 1383)
فصل سوم به بررسي روش اجراي تحقيق مربوط مي شود. ابتدا نوع تحقيق از نظرروششناسي مشخص شده است و سپس جامعه آماري و مشخصات آن، حجم نمونه مورد نياز و روش نمونهگيري، روش جمع‌آوري داده‌ها، پايايي وروايي ابزار و همچنين روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق به‌طور مفصل شرح داده شده است.

3-2) روش نمونه گيري وحجم نمونه
3-2-1)جامعه آماری
در این پژوهش جامعـه آماری شامل شرکت‌های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده استان کرمانشـاه است و در مجمـوع 23 گروه صنعتی و 795 شرکت را شامل میشود.

جدول3-1 جامعه آماري
گروه صنعت
تعداد شرکت
حجم نمونه
گروه صنعت
تعداد شرکت
حجم نمونه
ابزار پزشکی
1
1
ساخت منسوجات
10
5
استخراج سایرمعادن
1
1
مواد و محصولات شيميائي
61
29
انتشار چاپ و تکثیر
4
2
تجهيزات حمل ونقل
5
2
بازیافت
8
4
سايرمحصولات کاني غيرفلزي
215
103

تولید پوشاک
3
1
کک وفراورده هاي حاصل ازنفت
13
7
چوب ومحصولات چوبي
16
8
ماشين آلات دفتري وحسابداري
1
1
ساخت انواع کفش

6
3
ماشين آلات ودستگاههاي برقي
24
12
راديوتلويزيون و ارتباط
4
2
مبلمان سايرمصنوعات
15
7
ساخت فلزات اساسي

24
12
محصولات لاستيک وپلاستيک
79
38
ساخت کاغذومحصولات کاغذي
22
11
محصولات غذائي وآشاميدنيها
189
90

ساخت ماشين آلات
25
12
محصولات فلزي
53
25
وسايل نقليه موتوري
16
8
جمع
795
384
3-2-2)تعيين حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه سادهترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد.
اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت:

N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می‌باشد
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد میتوان آن را 05/0درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می‌رسد.
q= درصد افرادی كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p).
d= مقدار اشتباه مجاز
اگر حجم جامعه مشخص نباشد خواهیم داشت:

اگر مقدار خطای مجاز را درنظر بگیریم و با توجه به نامعلوم بودن p و q هر کدام را 5/0میگیریم.آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 384 خواهد بود.
3-2-3)روش نمونه گیری
در نمونهگيري طبقهاي، واحدهاي جامعه مورد مطالعه در طبقه‌هايي كه از نظر صفت متغير همگنتر هستند، گروه بندي مي شوند، تا تغييرات آنها در درون گروه‌ها كمتر شود. پس از آن از هر يك از طبقه‌ها تعدادي نمونه به صورت تصادفي انتخاب مي‌شود. معمولا براي طبقه بندي واحدهاي جامعه، متغيري به عنوان ملاك در نظر گرفته مي‌شود كه با صفت متغير مورد مطالعه همبستگي داشته باشد.
براي مثال به منظور بررسي نسبت قبول شدگان در پايه پنجم آموزش ابتدايي در شهر تهران و رابطه آن با محل جغرافيايي دبستان، مي‌توان ابتدا دبستان هاي شهر تهران را بر حسب محل دبستان به پنج طبقه تقسيم كرد: طبقه يك شامل دبستانهاي شمالغربي، طبقهدومدبستانهايشمال شرقي، طبقه سوم دبستانهاي مركزي شهر، طبقه چهارم دبستان هاي جنوب غربي و طبقه پنجم دبستان هاي جنوب شرقي. پس از آن از هر طبقه تعدادي دبستان به روش تصادفي ساده انتخاب كرد. (سرمد و همکاران، 1376)
در مطالعه حاضر هر یک از شرکت‌های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده استان کرمانشاه در یک طبقه قرار داده می‌شوند، که در مجموع 23 طبقه را شامل می‌شود.
در نمونه‌گيري طبقه‌اي حجم نمونه(n) را به شيوه هاي مختلف مي‌توان ميان طبقه‌ها تقسيم كرد. سادهترين شيوه، تقسيم مساوي تعداد نمونه ميان طبقههاست. ساير شيوهها شامل انتساب بهينه و انتساب متناسب است. در انتساب متناسب به تناسب حجم هر طبقه، حجم نمونه در آن طبقه تعيين مي‌گردد.
در این پژوهش از روش تخصیص متناسب با تعداد شرکت‌های هر صنعت استفاده شده است. توضیح اینکه با توجه به تفاوت زیاد در تعداد شرکت‌های هر گروه صنعتی، استفاده از روش تخصیص مساوی صحیح نخواهد بود.
3-3)ابزارگردآوري داده ها:
3-3-1)اسناد و مدارك گذشته
يكي از منابع، گزارشها و مدارك موجود درباره طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي است كه درزمينههاي مرتبط باپژوهش حاضروجود دارد.
3-3-2) متون ومنابع علمي
كتاب‌هايي كه در زمينههاي شرکت‌های صنعتی تولیدکننده و توزیع کننده به زبان فارسي وانگليسي نوشته شده ودردسترس بودهاند، ديگرابزارمهم اين تحقيق به‌شمار مي‌آيد.
3-3-3)اينترنت
شايد يكي ازابزارهايي كه امروز هم جديد است وهم اطلاعات ارزشمندي رادرخوددارد، اينترنت باشد. پژوهشگرتلاش نموده است اطلاعات مرتبط بازمينه هاي تحقيق راازاينترنت جستجوكند. بديهي است آخرين نظرات برخي ازانديشمندان وصاحب نظران رابه سرعت بتوان ازطريق اين شبكه به دست آورد.
3-3-4)پرسشنامه
پرسشنامه شايد یکی از دقيقترين ابزارجمعآوري دادهها تلقي شود، زيراپژوهشگر درطراحي پرسشنامه بادقت و براساس سؤالات تحقيق و در راستاي پاسخگويي به سؤالات پژوهش، پرسشها را تنظيم ميكند. البته پرسشنامه بايد با دقت كافي و با احاطه كامل تنظيم شود، بطوري كه بتواند زبان مشتركي را بين محقق و پاسخ دهنده برقراركند تاپاسخدهنده بتواندجواب موردنظرخود را با كمال اطمينان ارائه كند. تلاش شده است تاپرسشها منطقي ودرراستاي سؤالات پژوهش باشدوتاحدممكن شفاف وقابل فهم ارائه گرديده است.
پرسسشنامه به عنوان يکي از متداول ترين ابزار‌ها جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي، عبارتي است از مجموعه اي از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گيري از مقياس هاي گوناگون، نظر ديدگاه و بينش يک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد. در ساختن يک پرسشنامه بايد به چهار جنبه توجه شود:
الف) انتخاب موضوع سؤالها
ب) محتواي سؤال.
ج)جمله بندي پرسش ها.
د) انتخاب نوع سؤال (خاکي، ص 242: 1382).

جدول3-2 دسته بندي سؤالات پرسشنامه
مولفه
شماره سؤال
بخش‌بندی تقاضا
2-1
پیش‌بینی تقاضا
4-3
برنامه‌ریزی فروش و عملیات
7-5
حمایت از مدیریت تقاضا
9-8
عملکرد مدیریت تقاضا
11-10
عملکرد زنجیره تأمین
14-12

3-4) نحوه امتيازبندي پرسشنامه:
مقياس اندازه گيري پرسشنامه راطيف (خیلیموافق، موافق، بی‌تفاوت، مخالف و خیلی مخالف) تشكيل ميدهد. علاوه برسؤالات مربوط به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین، 6 سؤال نيزدرخصوص ويژگيهاي جمعیتشناختی پاسخدهندگان طرح شده است. اين سؤالات در زمينه جنسيت، سن، سطح تحصيلات پاسخگويان می‌باشد كه بصورت پاسخ بسته طرح شده است.

3-5)روايي وپايايي پرسشنامه
معمولاً در تحقيقات اجتماعي، اثبات اين نكته که آیا پژوهش انجام شده نتايج پايا و معتبري داشته يا خير، بسيار ضروري است. در عرف علمي سنجش يك پديده آن گونه كه به‌وسيله يك مفهوم خاص طراحي شده، هنگامي اعتبار داردكه آن پديده، واقعاً مورد سنجش قرارگرفته باشد (فيليپس،1976). اعتبار سنجش ممكن است به اين بستگي داشته باشد كه تا چه ‌اندازه تفاوت در نمرات، نشانگر تفاوت ميان ويژگيهاي افراد و يا ويژگيهاي موردنظر و تا چه ‌اندازه ناشي از خطاي تصادفي است (سلتيزوهمكاران،1976).
3-5-1) روايي
روايي از واژه روا به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي درست و صحيح بودن است. مقصود از روايي آن است که وسيله‌اندازهگيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که‌اندازهگيريهاي نامناسب و ناکافي ميتواند هر پژوهش علمي را بيارزش و ناروا سازد(خاکي، 179،1384).
مفهوم اعتبار(روايي) به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را ميسنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي‌توان به دقت دادههاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد.
3-5-2) پايايي
اصطلاح پايايي كه گاهي اوقات مترادف باقابليت اعتماد، ثبات، همساني، قابليت پيش بيني، دقت ياصحت و اعتبار به كار مي‌رود عبارت است از ثبات اندازه‌ها در دفعات اندازهگيري.
درتحقيقات علمي اثبات اين نكته كه پژوهش انجام شده نتايج پايا ومعتبري داشته باشدياخير، بسيارضروري است. هيچ سنجشي از خطا مصون نيست و ابزار تحقيق هرقدر هم كه دقيق طراحي شده باشد و هرقدر در استفاده ازآن دقت شود، باز هم سنجش نهائي آن همواره آميخته با خطاست. اما هدف محقق كاهش خطاي سنجش تاحد امكان است (ازكيا،1382).
پايايي پرسشنامه همان دقت اندازه گيري وثبات آن است. سنجش بايدازثبات برخوردارباشد، يعني هرگاه آن رادوباره تكرار كنندبه همان نتايج برسند. اين ثبات راپايايي ميگويند. همچنين ميزان اعتمادازطريق بررسي ميزان توافق ميان نتايج اندازه گيري شده است كه به اعتبارهمساني دروني سؤالات اشاره داردومفهوم آن اين است كه سؤالهاي آزمون تاچه‌اندازه بايكديگرهمبستگي متقابل دارند. به منظورمحاسبه ضريب قابليت اعتمادابزاراندازهگيري شيوههاي مختلفي به كاربرده ميشود. ازآن جمله ميتوان به این موارداشاره كرد:
1)روش بازآزمايي2)روش فرم هاي هم ارز
3)روش دونيمه كردن 4)روش كودر-ريچاردسون
5)روش آلفاي كرونباخ
در تحقيق حاضراز روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. معمولادرمقياس هاي نگرش سنج، براي سؤالهاي آزمون پاسخهاي درست وغلط وجودنداردوهيچ يك ازپاسخها به خودي خود درست ياغلط نيست. كرونباخ براي برآورد همساني دروني مقياسهايي كه پاسخ درست ياغلط ندارند اين روش راابداع كرده است كه به نام خوداومطرح است. دامنه ضريب آلفاي كرونباخ بين صفرتايك است وهرچه ضريب بيشترباشد، اعتبارمقياس بيشتراست. طبق قاعده آلفا، دست كم بايد70% باشد تابتوان مقياس را داراي اعتباردانست(ازكيا، 1382).
تحقيقي پايااست كه اگروسیله سنجش(در این پژوهش پرسشنامه)رابه گروه واحدي ازافراد دريك فاصلۀزماني كوتاه چندين باربدهيم،نتايج حاصل نزديك به هم باشد. درتحقيق حاضرپايايي پرسشنامه به‌وسيله آزمون آلفاي كرونباخ سنجيده می‌شود. هرقدراين عددبه يك نزديكترباشدپرسشنامه ازپايايي بيشتري برخوردار مي‌باشد. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با 962/0 است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه میکنیم.
جدول3-3 نتايج آلفاي كرونباخ
متغیر
آلفای کرونباخ
بخش‌بندی تقاضا
918/0
پیش‌بینی تقاضا
976/0
برنامه‌ریزی فروش و عملیات
986/0
حمایت از مدیریت تقاضا
990/0
عملکرد مدیریت تقاضا
989/0
عملکرد زنجیره تأمین
921/0

با توجه به اطلاعات ارائه شده درمورد ضريب آلفاي محاسبه شده وباتوجه به قاعده نتيجه گيري درمورد اعتبارپرسشنامه، علاوه براينكه كل پرسشنامه داراي اعتباراست، بلكه ضريب آلفاي كرونباخ هريك از مؤلفه‌هاي مورد بررسي نيز داراي اعتبارلازم وكافي است. بنابراین در بررسيهاي انجام شده هيچ يك از سؤالات پرسشنامه نامناسب تشخيص داده نشده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مدیریت منابع انسانی، سودآوری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون