پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، صنعت خودرو، انتخاب بازار

دانلود پایان نامه ارشد

–توزيع– موجودي را ارائه شده است و به كمك انجام آزمايشهاي عددي ومقايسه آن با نتايج شبيه سازي از اعتبار مدل اطمينان حاصل شده است. (اكبري جوكار، شيخ سجاديه 1384)
در تحقيقي با نام” مدل سازي زنجيره ارزش در صنعت خودرو ايران به منظوردستيابي به استراتژي رهبري هزينه ” كه در دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است، مدلي به منظور طراحي و تبيين استراتژي رهبري هزينه در صنعت خودروايران توسعه داده شود. تاكيد اين مقاله دستيابي به مزيت رهبري هزينه از طريق تمركر بر منابع درون سازماني است. بنابراين از ادبيات مربوط به ديدگاه مبتني بر منابع شركت استفاده شده است. هم چنين، به منظور تجزيه و تحليل ساختار هزينه شركت‌ها و كمك به تصميمات استراتژيك و نيزبررسي درون سازماني، از مدل زنجيره ارزش مايكل پورتر استفاده شده است. به منظور آزمون مدل پيشنهادي، ابتدا يك مدل برنامه ريزي رياضي تصميم گيري چند هدفه براساس مدل پيشنهادي توسعه داده شده. سپس، به منظور سنجش اعتبار مدل رياضي از داده هاي مربوط به يك شركت خودروساز استفاده شده است. نتايج حل مدل نشان داده كه استفاده از مدل پيشنهادي موجب بهبود در هزينه استفاده از منابع، هزينه نگهداري، تخصيص بهينه بودجه، هزينه تامين مواد اوليه و هزينه حمل و نقل مي شود(اسد اله، ماكويي،شاهرودي 1384).
در مقاله اي با نام ” طراحي مدل شبيه سازي زنجيره تامين در كارخانه ماشين سازي سپاهان “، از دانشگاه صنعتي امير كبير در سال 1385، بعد از دنبال كردن ادبيات موضوع مديريت زنجيره تأمين، مديريت لجستيك، يکپارچه سازي فعاليتهاي زنجيره تأمين، سيستمهاي اطلاعاتي زنجيره تأمين و برون سپاري فعاليتهاي زنجيره تأمين، سيستم فعلي زنجيره تأمين شركت ماشين سازي سپاهان از دو جنبه اطلاعاتي و فيزيكي شبيه سازي شده و مشكلات آن مورد بررسي قرار گرفته است. ملاحظه شده است كه واريانس سفارشاتي که به تأمين کننده‌ها داده مي شود بيشتر از واريانس سفارشاتي است که از طرف خريداران و مشتريان داده مي شود. اين اثر بعلت رفتار نوساني تقاضا در طول مسير زنجيره تأمين به نام اثر شلاق گاوي ناميده شد. سپس يك سيستم جامع زنجيره تأمين از دو جنبه اطلاعاتي – با طراحي يك بانك اطلاعاتي توسط نرم افزارAccess براي اهم فعاليتهاي بيروني شركت و همچنين ارزيابي و كنترل پروژه آن به كمك نرم افزار Ms Projectو فيزيكي پيشنهاد – براي برون سپاري فعاليتهاي اصلي شركت – براي شركت شبيه سازي شده و به كمك شاخصهايي همچون موجودي، زمان پاسخگويي، هزينه حمل و نقل، توقفات خط توليد و هزينه اين توقفات، سيستم پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج چشمگيري را نشان داد. و به اين نتيجه رسيده شده است كه زنجيرة تأمين، توالي رخدادهايي است كه مقصود از آن رضايت مشتري ميباشد. اين رخدادها مي تواند شامل تداركات، ساخت، توزيع و بازيافت ضايعات همراه با حمل و نقل پيوسته،انبارداري و فناوري اطلاعات باشد. همچنين به اين نتيجه دست يافته‌اند كه با توجه به بهبود هاي ايجاد شده بنظر مي رسد سرمايه مورد نياز جهت طراحي وپياده سازي مدل شبيه سازي مديريت زنجيره تأمين، بسيار كمتر از منافع و صرفه جوييهاي بعدي باشد. لذا سرمايه گذاري در اين زمينه توجيه اقتصادي قابل قبولي خواهدداشت.(پور طباطبايي، باقر زاده، شعباني 1385).
در تحقيقي با نام «‌‌ طراحي عمليات مهندسي مجدد مديريت سفارش »، كه در سال 1383 در دانشگاه آزاد اصفهان انجام شده است، محقق با بررسي فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين و در نظر گرفتن فرآيند « مديريت سفارش » در يك شركت توليدي به يك مدل بهينه براي اين فرآيند در آن شركت دست يافته است كه كارايي سيستم حسابداري سفارش را از لحظه دريافت تا تكميل كالا بهبود بخشيده است و هزينه‌ها را نيز كاهش داده است، با استفاده از مدل پيشنهادي مي توان روند سفارش دهي آتي را تخمين زد و فاصله زماني بين دريافت سفارش تا تحويل آن را كوتاه نمود. براي نمايش بهبود بدست آمده از يك ابزار نرم افزاري استفاده شده كه با شبيه سازي فرآيند در دوحالت قبل از مهندسي مجدد و بعد از آن، توسط رسم نمودارها و ايجاد جداول به مقايسه آن دو كمك نموده است (عاملي، 1383).
در مقاله‌اي با عنوان «استراتژي تامين منابع از خارج از سازمان »، به تشريح مزايا و معايب اين استراتژي پرداخته شده است، استراتژي تامين منابع از خارج سازمان يعني اينكه كالاها و خدماتي كه قبلاً در داخل سازمان تهيه مي شد، از ديگران خريداري شود و از خدمات آنها استفاده گردد. در اين مقاله بيان شده است كه
تأمين منابع از خارج سازمان مي تواند باعث كاهش هزينه‌ها شود و به شركت اين امكان را مي دهد تا توجه بيشتري را صرف فعاليتهاي كسب و كار اصلي خود كند. شركتهاي بسياري براي حفظ مزيت رقابتي خود از اين روش استفاده مي كنند(280IBID, P.) سيستم هاي خدمات و اطلاعات مديريت، اولين فضاهاي عملياتي بودند كه به شدت براي تامين نيازهاي آن، از منابع خارج از سازمان استفاده شد.مزاياي عمده استفاده از اين استراتژي عبارتند از:
1- آشكارسازي هزينه هاي پنهان (اين امر ضرورتاً به اين معني نيست كه هزينه هاي پنهان جزو هزينه‌هاي غيراساسي هستند)؛
2 – آزاد گذاشتن دست شركت در تمركز بر فعاليتهاي هسته اي؛
3 – القا نقدينگي به شركت: اگر شركت نياز بيشتري به پول يا منابع مالي براي خريد داراييهاي خاصي داشته باشد، مي تواند برخي از داراييهاي فعلي را به پيمانكاران اجاره داده و از اين طريق نقدينگي دريافت كند؛
4 – ايجاد استعداد براي شركت: شركتهاي كوچك و شركتهايي كه درحال رشد سريع هستند ممكن است، قادر به پاسخگويي در مقابل تغيير تقاضاهاي بازار يا نياز به تجهيز سريع به امكانات جديد نباشند. در اين صورت شركت مي تواند در اين حوزه‌ها از پيمانكاران استفاده كند (مقابله با فرسودگي تكنولوژي)؛
5 – مهندسي مجدد و كوچك سازي اندازه سازمان: واگذاري برخي فعاليتها به پيمانكاران مي تواند فرصتي بهتر را براي انجام كارها نسبت به زماني كه شركت اصلي آنها را انجام مي دهد، ايجاد كند. بدين صورت سازمان از نو مهندسي شده (طراحي شده) و فرايندها تسهيل مي شوند.
6 – نوسازي فرهنگ شركت: اگر شركت پيمانكار داراي فرهنگي است كه شديداً با فرهنگ شركت اصلي سازگار است تامين منابع از خارج سازمان مي تواند به راحتي صورت بگيرد؛
7- كاهش مسئوليت كاربران؛
8 – كاهش مشكلات اداري و حقوقي و پرسنلي مديريت؛
9 – ترويج فرهنگ كارمزدي به جاي روزمزدي؛
10 – توجه كلان به نتيجه كار و افزايش كمي و كيفي توليد با اعمال روشهاي نظارتي و كنترلي.
مهمترين نتيجه اين مقاله اين بوده است كه با توجه به مزاياي اين استراتژي براي جلوگيري از بروز مشكلاتي مانند: از دست دادن كنترل توزيع و تحويل به موقع محصول ؛ احتمال ناديده گرفتن مشتري توسط پيمانكار؛
مشكلات تعيين فعاليتهاي قابل واگذاري ؛ ارتباط نامناسب سازمان با طرف پيمانكار؛ عدم توان پيمانكار در تحقق اهداف پيمانكاري؛ افشاء اطلاعات محرمانه شركت و استفاده رقبا از آن،عدم هماهنگي بين خرده سيستم‌ها و تضمين ايفاي تعهدات،كاهش ابزار كنترلي و كليدي تحت اختيار مديريت و… ؛ شركت‌ها بايد قلمروخدمات و اندازه سطح عملكردي كه از عرضه كننده انتظار مي رود را مشخص و تعيين كننند.(كنعاني و حسن پور، 1386)
در مقاله‌اي ديگر به بحث درباره «مديريت توزيع فيزيكي» پرداخته شده است و ضمن اينكه بيان شده است كه مديريت توزيع فيزيكي بر مفاهيم اصلي، پردازش سفارشات ؛ سطوح موجودي ؛ انبارداري ؛ حمل ونقل در سطح زنجيره تاكيد مي كند به اين نتايج دست يافته شده است كه مديريت توزيع فيزيكي با تمام وظايف بخشي بازاريابي در ارتباط است و نقش عمده اي را به عنوان يك عامل مهم در دسترسي به اهداف و رضــايت مشتري ايفا مي كند. به طور خلاصه مي توان گفت هدف مديريت توزيع فيزيكي عبارت است از: «فراهم آوردن كالاهاي مناسب، در محل و زمان مناسب با حداقل هزينه».(متكي، 2006).
در مقاله اي با نام «مديريت استراتژيك تأمين كنندگان» پس از معرفي مدل‌هاي مطرح در زمينه مديريت تامين كنندگان و تحليل و مقايسه آنها، به معرفي استراتژيكهای مشارکتی و رده بندي استراتژيك تامين كنندگان پرداخته است و به اين نتيجه دست يافته است كه مونتاژگران كالاهاي صنعتي مدرن و پيچيده (مانند خودرو)، بايد در زمينه مديريت تامين كنندگان قطعاتشان حساسيت بيشتري به خرج داده و درواقع برحسب استراتژيك يا عدم استراتژيك بودن قطعه مورد نظر در فرآيند شكل دهي محصول نهايي، به انتخاب تامين كنندگان همت گمارند. لازم به توضيح است كه هرچند تامين هر قطعه اي، مديريت تامين كننده مورد نظر را مي طلبد، اما در مورد قطعات استراتژيك، اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و نيازمند آن است كه به مسائلي نظير طول مدت قرارداد، تداوم رابطه، سطح به اشتراك گذاري اطلاعات، سرمايه گذاريهاي ويژه در خصوص رابطه في مابين و سطح اعتماد في مابين توجه بيشتري معطوف گردد. بنابراين، شركتهايي در آينده از مزيت نسبي رقابتي برخوردار خواهند بود كه بتوانند در زمينه مديريت استراتژيك تامين كنندگانشان موفق تر از ساير رقبا عمل كنند.(غضنفري، حافظ، كاظمي، 2003).
تحقيقات بسيار ديگري در زمينه نقش فناوري اطلاعات و پيشرفت هاي بسيار آن، در مديريت زنجيره تامين و به كارگيري از يافته هاي اين بخش از علم در مديريت هر چه بهتر زنجيره تامين انجام شده و مثلا يكي از نتايج آن ايجاد سيستم مديريت زنجيره تامين هوشمند است.
در بيشتر تحقيقات انجام شده ي ديگر هركدام يكي از فرآيند هاي مديريت زنجيره تامين را در صنعتي خاص مورد بررسي قرار داده و به مشكلات و ارائه راه حلهايي براي آنها پرداخته‌اند.
در تحقیقی که با عنوان «بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی‌مدیریت زنجیره تأمین چابک» انجام شده است. نحوه توسعه محصول جدیدو مدیریت تأمین و تولید به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی شد و نحوه‌ی زمان در تولید محصولات در زنجیره تأمین و اختلاف بین تولیدات در دو مرحله‌ی مستقیم و غیرمستقیم بررسی شده و این نتیجه از مدل مفهومی‌نشان داد که مدیریت تحویل تنها به‌طور غیرمستقیم بر چابکی زنجیره‌ی تأمین اثرگذار است. (زند حسامی، رجب زاده، طلوعی1388).
در مقاله‌ای با نام «ارایه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه‌ریزی ارزیابی و انتخاب بازار در زنجیره تأمین» جهت برنامه‌ریزی ارزیابی و انتخاب بازار درزنجیره‌ی تأمین به بررسی اینکه چه عواملی می‌توانند در انتخاب بهترین بازار مؤثر باشند پرداخت و مدلهای چند متغیره‌ای بررسی شد و نحوه‌ی فعالیت‌های درون و برون سازمانی مورد توجه قرار گرفت. و این نتیجه‌گیری کلی بیان شد که باید تصمیم‌گیری‌های چند معیاری و چندهدف مورد بررسی قرار گیرد تا به راه‌حل بهینه رسید (رزمی، اکبری جوکار، کرباسیان، 1383).
در تحقیقی با نام «اثر تسهیم اطلاعات بر استراتزی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین» از اطلاعات به موقع و مفید و به‌روز در زنجیره‌ی تأمین به‌عنوان یک دارایی با ارزش و کلیدی در زنجیره‌ی تأمین تعریف شد. به این نتیجه رسیدند که تسهیم اطلاعات با استراتژی‌های رقابتی دارای رابطه مستقیم و معنادار می‌باشد. و نیز از استراتژی‌های رقابتی به‌عنوان یک بنای اصلی در زنجیره‌ی تأمین تعریف شده و نیز استراتژی‌های رقابتی دارای ارتباط مستقیم و معناداری با عملکرد زنجیره‌ی تأمین می‌باشد. (رحمان‌سرشت، افسر 1387).
در مقاله‌ای با نام «شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین» و هدف اصلی در این مقاله شناسایی عوامل مدیریتی و عوامل مالی مؤثر و نحوه‌ی تسهیم اطلاعات به‌صورت درست و صحیح در کل زنجیره‌ی تأمین می‌باشد که عوامل انسانی و غیرانسانی مورد توجه قرار گرفت. (مانیان، دهقان نیری، قربانی 1389).
در تحقیقی با نام «تحلیل و بررسی تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی سیستم‌های اطلاعاتی در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین» محیط در شرکت‌هایی که به نحوی کاملاً صحیح به‌عنوان زنجیره‌ی تأمین تعریف شده بودند، محیط اگر در آن تغییراتی رخ می‌داد در این مدل تأثیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، سودآوری، اجرای برنامه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، مدیران زن، کارآفرینی