پایان نامه با کلید واژگان رگرسیون، رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

موسسات، تنها از افراد با سمت های شاغل در این چهار سمت برای سنجش مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتند از:
1-سرپرست 2- سرپرست ارشد 3- مدیر 4-حسابداران رسمی در استخدام
همچنین پس از بررسی اطلاعات دریافت شده از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران مشخص شد که کل افراد شاغل در این چهار سمت برای 20 موسسه 1071 نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه مورد نظر 285 عدد شد که باید به همین تعداد پرسشنامه توزیع می شد. لذا با توجه به بررسی سایر پژوهشهای پرسشنامه ای و راهنمایی اساتید با توجه به اینکه معمولا همیشه تعدادی از پرسشنامه توزیع شده مفقود و یا ناقص پر می شوند، بنابراین تعداد 350 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت تعداد 291 پرسشنامه به منظور تجزیه و تحلیل آماری جمعآوری گردید که ریز اطلاعات در این زمینه در جدول ذیل آورده شد.

جدول 3-1: فرایند تعیین حجم نمونه
حجم جامعه
1071
حجم نمونه طبق جدول مورگان
285
تعداد پرسشنامه توزیع شده
350
تعداد پرسشنامه جمع آوری شده
337
تعداد پرسشنامه پر نشده
27
تعداد پرسشنامه ناقص و بدون سمت
19
تعداد پرسشنامه کامل
291

3-6 روشهاي جمع‌آوري اطلاعات
گردآوري دادهها در تحقيق بايد با توجه به اهداف تحقيق، روش تحقيق و خصوصيات نمونه انتخاب شده صورت بگيرد. بنابراين براي جمعآوري دادههاي مورد نياز اين تحقيق از روشهاي گوناگون استفاده شده است. اين روشها در دو طبقهبندي مختلف جاي گرفته است،که عبارت است از:

3-6-1 روش کتابخانهاي
اساسي ترين رکن هر پژوهشکده کتابخانه ميباشد و براي هيچ پژوهشگري اجتناب از آن ميسر نيست. از اين رو براي تعريف مساله و بررسي سوابق تحقيق شده آن هر محققي ابتدا قبل از شروع و هنگامي که موضوع ويژهاي را براي تحقيق انتخاب ميکند ناگريز است به کتابخانه مراجعه نمايد و با مطالعه کتابها، مقالهها، طرحها و پژوهشهاي انجام شده توسط ديگران در حوزه مورد علاقه اش اطلاعاتي را کسب نمايد، تا موضوع تحقيق خود را بيشتر بشناسد، ابعاد آن را ببيند و هدف يا اهداف تحقيق خود را رساتر سازد. در اين تحقيق جهت جمعآوري اطلاعات براي پيريزي مباني کلي تحقيق همچون تعريف مفاهيم کليدي، طرح ضرورتها، بيان کاربردها و تشريح اهميت آن از مطالعات کتابخانهاي مانند مقالات فارسي و لاتين و کتب فارسي و لاتين در زمینه های اخلاق حرفهای حسابداری و سبکهای نوین رهبری مالی استفاده شده است، همچنین به منظور تکمیل اطلاعات مورد نیاز، از تحقيقات مشابه در اين زمينه و منابع اينترنتي و سمينارها استفاده گرديده است.

3-6-2 روش ميداني
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق در روش ميداني استفاده از پرسشنامه است. پرسشنامه يکي از ابزارهاي رايج و روشي مستقيم براي کسب دادههاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعهاي از سئوالهاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها، پاسخ لازم را ارائه ميدهد. اين پاسخ ،داده مورد نظر پژوهشگر را شامل مي شود.پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق شامل 2 بخش است:
الف) سوالات عمومي: در سوالات عمومي سعي شده است که اطلاعات کلي شامل نام موسسه و سمت شغلی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوري گردد.
ب) سوالات مربوط به متغيرهاي پژوهش: اين بخش شامل 24 سوال در پرسشنامه اول و 29 سوال در پرسشنامه دوم است که در قالب یک پرسشنامه ارائه گردیده است. در طراحي اين قسمت سعي گرديده است كه سوالات پرسشنامه تا حد ممكن قابل فهم باشد. براي طراحي اين بخش از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده گرديده است كه يكي از رايجترين مقياس هاي اندازهگيري به شمار ميرود. شكل كلي و امتياز بندي اين طيف براي سوالات مثبت به صورت ذيل مي باشد.

شکل کلی:
کاملا مخالفم
مخالفم
نه موافق، نه مخالف
موافقم
کاملا موافقم
امتیاز بندی:
1
2
3
4
5

3-7 تعيين روايي و پايايي ابزار اندازه گيري
پس از تدوين طرح مقدمات پرسشنامه تلاش گرديد تاميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود .در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي با توجه به کيفي بودن نوع تحقيق و نوع سوالات مطرح شده بهتر است اهميت استراتژيهاي مميزي پژوهشي مورد استفاده پژوهشگر در فرآيند پژوهش مد نظر قرار گيرد طوري كه روايي و پايايي به طور فعال حاصل شود. رعايت برخي اصول در فرآيند پژوهش كيفي ميتواند در تضمين دقت علمي اين پژوهشها مؤثر باشد. استدلال آن است كه استراتژيها براي تضمين دقت علمي بايد در نفس فرآيند پژوهش كيفي تزريق شوند. اين استراتژيها عبارتند از حساسيت پژوهشگر، انسجام روش شناسي، نمونه گيري نظري و كفايت نمونه گيري تحليل در گردآوري همزمان داده ها و اشباع تئوريك (دانايي فرد، 1387، 23). اصول مورد اشاره توسط پژوهشگر رعايت گرديد که در نتيجه منجر به تضمين روايي و پايايي پژوهش گرديد.
روايي: روايي از واژه روا به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است. مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که اندازه‌گيري هاي نامناسب و ناکافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستي اندازه‌گيري محقق برمي‌گردد.
براي اينکه پرسشنامه تنظيم شده از روايي لازم برخوردار باشد و داده‌هاي مورد نظر را فراهم آورد در هنگام طراحي و تنظيم سؤالات هم از کارشناسان ذيربط کمک گرفته شد و هم نيز از تجربيات پژوهشگران قبلي که در خصوص موضوع پژوهش کار کرده اند، استفاده بعمل آمد. بنابراین پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق توسط محقق تدوين گرديد و برای روایی محتواي پرسشنامه اين پرسشنامه به هفت نفر از اساتید و افرادی که در این زمینه تخصص داشتند نشان داده شد و نظرات آنها گرفته شد و بدین ترتیب برخی از سوالات حذف، ویرایش و یا اضافه شدند که در نهایت روایی آن از نظر افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه و اساتيد محترم راهنما و صاحب نظر مورد تاييد قرار گرفته است.

پايايي: پايايي ابزار كه از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذيري تعبير مي‌شود، عبارت است از اينكه اگر يك وسيله اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرارگيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود، به عبارت ديگر، يک آزمون زماني داراي پايايي است که نمره‌هاي مشاهده و نمره‌هاي واقعي داراي همبستگي بالايي باشند.
براي بدست آوردن پايايي پرسشنامه با استفاده از رايانه، ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد. نتايج مربوط به بررسی پایایی دو پرسشنامه در جدول 3-2 و 3-3 قابل مشاهده است.

جدول 3-2 نتايج آزمون پايايي پرسشنامه اول (آلفاي كرونباخ)
سؤالات
ضريب آلفاي كرونباخ
ارزش های فردی (سوال 13-18)
0.777
الزامات قانونی (سوال 19-24)
0.829
مسئولیت پذیری (سوال 7-12)
0.742
رازداری و بیطرفی ( سوال1-6)
0.864
مجموع سوالات
811/0

با توجه به نتایج جدول فوق از آنجاییکه مقدار آلفای کرونباخ برای همه فرضیات بالاتر از 7/0 است بنابراین پرسشنامه اول پایاست، به اين معني كه پاسخ‌ها ناشي از شانس و تصادف نبوده بلكه به خاطر اثر متغيري مي‌باشد كه مورد آزمون قرار گرفته است.

جدول 3-3 نتايج آزمون پايايي پرسشنامه دوم (آلفاي كرونباخ)
سؤالات
ضريب آلفاي كرونباخ
ارزش های فردی
0.761
الزامات قانونی
0.831
مسئولیت پذیری
0.742
رازداری
0.784
سبک های نوین رهبری مالی
825/0
مجموع سوالات
782/0

با توجه به نتایج جدول فوق از آنجاییکه مقدار آلفای کرونباخ برای همه فرضیات بالاتر از 7/0 است بنابراین پرسشنامه دوم پایاست.

3-8 روش های تجزيه و تحليل آماري
داده‌هاي جمع آوري شده اعداد و ارقامي بدون معني مي‌باشند که از آمار براي معني دار کردن آنها بمنظور تحقق اهداف تحقيقات کمک گرفته مي‌شود. تجزيه و تحليل اطلاعات بعنوان بخشي از فرايند روش تحقيق علمي يکي از پايه‌هاي اصلي هر مطالعه و تحقيق به ‌شمار مي‌رود که بوسيله آن کليه فعاليت‌هاي تحقيقي تا رسيدن به يک نتيجه، کنترل و هدايت مي‌شوند. در تحقيق حاضر از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
روش‌هاي آماري توصيفي شامل جداول توزيع فراواني، درصدها و شاخص‌هاي توصيفي نظير شاخص‌هاي گرايش مركزي و پراكندگي (مانند ميانه، ميانگين، انحراف معيار و ….) و در قسمت آماري استنباطي از آزمون‌هاي آماري استفاده شده است که در ادامه به اختصار توضیح داده میشوند.

3-8-1 آزمون t استیودنت برای بررسی رابطه بین متغیرها
با توجه به این که تمامی سؤالات با طیف پنج گزینهای لیکرت سنجیده شده است (عدد یک نشان دهنده‌ی خیلی کم تا عدد پنج که نشان دهنده‌ی خیلی زیاد است) بنابراین می‌توان عدد 3 را به عنوان حد وسط در نظر گرفت در صورتی که میانگین وضعیت متغیرهای مورد نظر بالای 3 باشد نشاندهنده‌ی تاثیر متغیر و در غیر این صورت نشان دهنده‌ی عدم تاثیر متغیر می‌باشد. با توجه به مطالب اشاره شده می‌توان سؤال تحقیق را به صورت فرضیه‌ی زیر بیان کرد:

H0:µ≤ (عدم تاثیر متغیر بر سبک های نوین رهبری مالی) 3
H1:µ3 (تاثیر متغیر بر سبک های نوین رهبری مالی)

به منظور بررسی فرضیات H0 و H1 باید حالت یک دنباله در آزمون t را در نظر بگیریم در صورتی که مقادیر محاسبه شده با استفاده از نرم افزار SPSS مربوط به حالت دو دنباله است. در این حالت یک سری شرایط باید بررسی شود در صورتی که هر شروط برقرار بود می‌توان نتیجه گرفت که فرضیه H0 رد و فرضیه‌ی H1 تایید می‌شود. اول اینکه میزان t مشاهده شده (بدست آمده از نمونه آماری) را با t بحرانی (با استفاده از جدول) مقایسه می‌کنیم که باید t مشاهده شده از t بحرانی بزرگ‌تر باشد. میزان t بحرانی در حالت یک دنباله با توجه به درجه آزادی 290 برابر با 1.96 است. همچنین باید سطح معناداری پایین‌تر از 05/0 باشد و از سوی دیگر بازه‌ی داده شده در سطح اطمینان 95 درصد شامل عدد صفر نباشد.

3-8-2 تحلیل همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS 19
برای بررسی فرضیات پژوهش و تعیین وجود یا عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی استفاده شده است. به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. مقدار این ضریب همواره بین 1- تا 1+ می‌باشد و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان دهنده عدم رابطه بین دو متغیر می‌باشد. هرچه مقدار ضریب همبستگی به 1- نزدیک‌تر باشد نشان دهنده قوی‌تر بودن رابطه عکس بین دو متغیر می‌باشد و هرچه به 1+ نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده رابطه مثبت و هم جهت بین دو متغیر می‌باشد. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با فرمول زیر می‌باشد:

(3-1)

3-8-3 تحلیل رگرسیون با نرم افزار SPSS 19
روش رگرسیون (چند متغیری) بسط ساده رگرسیون دو متغیری است. روش رگرسیون چندگانه روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل (x) در پیش‌بینی متغیر وابسته (y) است. متغیرهای مستقل را پیش بین و متغیر وابسته را متغیر ملاک می‌گویند. متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیون چندگانه می‌تواند پیوسته، گسسته و یا هردو باشد. متغیر وابسته در رگرسیون چندگانه پیوسته است.
می‌توان معادله رگرسیون چندگانه را در حقیقت بسط معادله رگرسیون خطی در نظر گرفت، این معادله برای پیش‌بینی مقدار y از روی مقدار x بکار می‌رود.
ŷ= Bx + a 2) (3-
اگر بخواهیم اثر بیش از یک پیش‌بینی کننده را بر مقدار y در نظر بگیریم، نیاز است که یک ارزش برای شیب (B) خط هر متغیری که اضافه می‌شود، محاسبه کنیم؛ بنابراین معادله رگرسیون چندگانه با سه متغیر پیش‌بینی به صورت زیر است:
ŷ = B1X1+B2 X2+ B3X3+ a (3-3)
پژوهشگر باید ابتدا از مقیاس اندازه‌گیری متغیرها آگاه باشد. به همین دلیل، ضرایب رگرسیون معمولاً استاندارد می‌شوند یعنی تبدیل به نمرات z می‌شوند. علامتی که برای آن‌ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اخلاق حرفه ای، حسابداران، حسابداری مدیریت، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رگرسیون، ضریب همبستگی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی