پایان نامه با کلید واژگان روش های تصمیم گیری، روابط عمومی، سازمان ملل، روش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

بين‌المللي در مورد فضا است، به اقدامي دست زد كه به پرپايي يك هيئت فاقد عموميت منجر شد كه با ايجاد كميته‌ي دائمي براي كاربريهاي صلح‌آميز فضاي ماورای جو تداوم مي‌يابد.
به خاطر تعلل ناشي از نظريات متفاوت در رويه‌هاي سازماني و رأي‌گيري، کوپیوس، كارش را سه‌سال بعد از تأسيس آن در سال 1962 آغاز كرد.
از سال 1968، يك بخش ويژه – بخش امور فضاي ماورای جو-كه از يك واحد مجزا در شوراي امنیت تشكيل شده است، UNCOPUOS را در كمك به خدمات اداري و دبيرخانه همراهی میکند، در حالي كه در اداء وظيفه‌اش در رابطه با اكتشافات و مصارف صلح‌آميز فضاي ماورای جو به دبيركل كمك مي‌كند.
از آغاز،UNCOPUOS يك نقش عمده در همكاري بين‌المللي در زمينه‌ي اكتشافات و بهره‌برداري از فضا داشته است. به علاوه يكي از كارهاي عمده‌ي آن تحقيق و بررسي موضوعات حقوقي مربوط به بخش فضا است. امروزه كميته‌ي ملل متحد در موارد صلح‌آميز فضاي ماورای جو،‌با 69 عضو فعاليت مي‌كند.
در چارچوب UNCOPUOS يك كميته‌ي فرعي حقوقي وجود دارد كه نماينده‌اي براي «تشكيل هنجارهاي قانوني مربوط به فعاليتهاي فضايي» است. اين امر در فرايند تصميم‌گيري مربوط به جوانب قانوني در موضوعات مربوطه بسيار تعيين كننده است. اين كميته‌ي فرعي اساس قانوني معاهدات و اسناد فضايي مربوط به فضاي ماورای جو و فعاليتهاي مربوطه را كه تحت مجمع عمومي ملل متحد حل و فصل مي‌شود، تدارك ديده و عهده‌دار «تشويق توسعه‌ي روزافزون حقوق بين‌الملل و تدوين قوانين مربوطه» مي‌باشد.
1-5)نحوه‌ي قانونگذاري
مباحثات، بررسي‌ها، مذاكرات و پيش‌نويس قانوني اسناد قضايي، در گروههاي كاري و پيش‌نويس كميته‌ي فرعي قانوني انجام مي‌شود. اين رويه‌هاي غيررسمي و فعاليتها، به موقع وضعيت يك سند مفيد را براي بدست آوردن نياز به معاهدات قانوني بين‌المللي، بدست مي‌آورند.
با اين وجود، اين اجماع، خودش را با وجود مانعي براي گسترش حقوق فضا اثبات مي‌كند.
تعدادي از عوامل كه تأثير منفي بر اجماع دارند، آن را به زوال پتانسيل به عنوان يك سنددر قانونگذاري بين‌المللي سوق مي‌دهد.آنها از مجموعه توسعه‌هاي سياسي و تكنولوژيكي، با انواع هميشه موجود ساختارهاي سياسي و اقتصادي-اجتماعي و ايدئولوژيهاي مختلف، كشورهاي عضو تغيير مي‌كنند. به بياني ديگر، در حالي كه رويه‌ي توافقي(اجماع) در تصميمات مناسب ايجاد شده توسط تعداد محدودي از كشورهاي قدرتمند فضايي با ارزش باشد، و وقتي منافع مربوطه‌ي آن همزمان به وجود آيند، انواع منافع بوجود آمده طي سالها، پذيرش تصميمات و احكام متفق‌الراي بسيار دشوار مي‌شود. به علاوه، پيشرفتهاي تكنيكي كه تعداد كشورهاي فعال را در زمينه‌ي فضايي گسترش داد، و باعث افزايش تعداد كميته‌هاي فرعي UNCOPUOS مي‌شود، پتانسيل توافقي به عنوان يك روش مؤثر در تصميم‌گيري را كاهش مي‌دهد.
در عواملي كه به طور متداول شكافهاي بيشمار بين مدل صنعتي و توسعه يافته در رابطه با بسياري از موارد را افزايش مي‌دهند، پديده‌اي كه آن را بسيار مشكلتر مي‌سازد، استفاده از توافق به عنوان يك روش مصالحه است.
بايستي در بسياري از موارد متذكر شويم كه دشواريهايي كه توسط كميته‌ي فرعي UNCOPUOS با اكثريت سازمانهاي بين‌المللي مشترك است، در ايجاد يك چارچوب قانوني جهاني شامل ITU درگير است.

2-5)The corp امریکا Iuris spatialis
چارچوب قانوني كه توسط UN و UNCOPUOS به وسيله‌ي رويه‌ي توافقي (اجماع)ايجاد شده مي‌تواند به عنوان يكي از بهترين نتايج در رويه‌هاي قانونگذاري بين‌المللي به شمار آيد. به طور عادي علوم حقوقي به اين سري از قوانين به عنهوان corpامریکا Iuris Spatialis، اشاره مي‌كند. اين شامل پنج معاهده و كنوانسيون عمده‌ي بين‌المللي است.
1-معاهده اصول حاکم بر فعاليتهاي كشورها در اكتشافات و استفاده از فضاي ماورای جو كه شامل ماه و ديگر اجرام سماوي است.
2-موافقت نامه نجات فضانوردان، بازگشت فضانوردان، و بازگشت اشیای فرستاده شده به فضاي ماورای جو
3-كنوانسيون مسئوليت بين‌المللي براي آسيبهاي ناشي از اشیای فضايي.
4-كنوانسيون ثبت اشیای ارسال شده به فضاي ماورای جو.
5-موافقت نامه حاکم بر فعاليتهاي كشورها بر روي ماه و ديگر اجرام سماوي.
مورد اول، به طور عادي به «معاهده‌ي فضاي ماورای جو» اشاره دارد كه در سال 1967 مورد توافق قرار گرفته و اساس واقعي حقوق فضا را تشكيل مي‌دهد.
چهار كنوانسيون ديگر مي‌توانند به عنوان جزئيات اصولي به حساب آيند كه با مواد معاهده‌ي فضاي ماورای جو مطرح مي‌شوند.
اين امر از تعدادي از قطعنامه های سازمان ملل در استفاده از فضاي ماورای جو مقدمتر است.دو قطعنامه ی ويژه (16)1721 و (18)1962 – که به اصطلاح اعلامیه ی اصول قانوني حاکم بر فعاليتهاي كشورها را در اكتشافات و استفاده از فضاي ماورای جو نامیده میشوند، به طور متفق‌الرأي توسط مجمع عمومي UN به عنوان اصل راهنمایی کننده در ارتباط با ايجاد يك مقرره جهاني در رابطه با امور فضايي و فعاليتهاي مربوطه،به تصویب رسیده اند .
با نگاهي به«corpامریکا Iuris spatiali» تحقق چهار معاهده كه در يك دوره‌ي زماني كوتاه به توافق رسيده‌اند و ناگهان به وسيله‌ي تعداد زيادي از كشورها به مشاركت گذاشته و اجرا شده است، آسان مي‌شود.
از سوي ديگر، توافقنامه ماه تنها بعد از يك مذاكره‌ي دشوار و طولاني، بعد از سالها انتظار براي تكميل تعدادي از مصوبات کشورها، اجرایی شد.
آن دشواريها عمدتاً مربوط به حقايقي بود كه اين كنوانسيون اولين موردي بود كه صراحتاً مربوطه به ايجاد قواعد بين‌المللي در رابطه با فعاليتهاي بهره‌برداري‌هاي تجاري بوده است.

3-5)ارزيابي
همچنين تعداد بسياري از ابتكارات قانونگذاري در هردوي خارج از چارچوبو يا در درون کوپیوس ، وجود دارد كه در ملل متحد رأي آورده و مي‌تواند به طور اساسي به دو دسته‌ي عمده‌ي مختلف تقسيم شود.
اولين مورد مربوط به دو كميته‌ي فرعي(علمی، فنی و قانونی)کوپیوس می شود، که باید بوسیله افزایش روش های تصمیم گیری ،اصلاح شوند و ارتقا یابند.
مورد دوم براي ايجاد نوعي از سازمان فضايي جهاني ایجاد شده كه به عنوان يك سازمان بين دولتي جهاني بر يك اساس پايدار به عنوان يك آژانس از ملل متحد در توسعه‌ي همكاريهاي بين‌المللي با هماهنگي و اجراي مأموريتها و برنامه‌هاي فضايي، عمل مي‌كند.به علاوه، وظيفه‌ي حفظ فضاي ماورای جو براي اهداف صلح‌آميز، فراهم آوردن كمكهايي براي همه‌ي كشورهاي عضو و مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه كه فرصت دستيابي به اصطلاح «سرمايه فضايي» را دارند را دارد.
هر چند، باقيماندن بر چارچوب موجود، مخصوصاً در مورد UNCOPUOS،بايستي فرصت غلبه بر اجماع(توافق)، كه سند قابل اجرا مي‌باشد وجود داشته باشد. (امین زاده ،1393)

فصل دوم
اقدامات تجاري سازی فضا
تحت شرايطIURIS SPATIALTS

بخش اول : مقدمه
هم‌اكنون داده‌ها به طور مشخص اشاره دارند كه روش استفاده روزافزون فضا به طور اقتصادي آنقدر شدت گرفته كه اشاره به واژه‌ي بدون بازگشت را صراحتاً مي‌توان بكار برد. بازار اقدامات فضايي فقط يك مورد آكادميك نيست.
جالب توجه است كه اشاره كنيم اكثر مردم فكر مي‌كنند كه در ايالات متحده، اروپا و آسيا بخش خصوصي فرصتهاي برابري برای اقدامات فضايي پيشرفته به همراه هر دولت ديگري را داراست اين به دليل قواعد مورد توافق و رضایت ايجاد شده طي دهه‌ها یی است كه اهداف دولتها و يا آژانس‌هاي فضايي توسط شركتهاي خصوصي انجام مي‌پذيرد. به اين ترتيب شركتهاي خصوصي ياد گرفتند كه چگونه تخصص فني و قابليتهاي بينش‌آفرين به طور مستقل همه‌ي سيستم‌هاي فضايي را خلق مي‌كنند. ممكن است اين امر كمك‌كننده باشد مثلاً اگرشرکت مايكروسافت بيل‌گيتز به هر دليلي(تبلیغات یا روابط عمومی) قبل از دولت چين، هند و ايالات متحده، تمايل داشت كه شخصي را روي ماه پياده كند، منابع اقتصادي سازمانش را که وی مالک آنهاست براي تكميل طرح «پياده كردن مردي روي ماه» بکار می گیرد. به درستي، محدوده‌ي اقداماتي كه هم‌اكنون وجود دارد، ايستگاههاي زميني قابل عرضه در بازار، و شركتهاي تجاري که قادر به انجام هر مأموريت تجاري فضايي هستند،نياز به منابع دولتي يا آژانس‌هاي فضايي ندارند هر چند، اجازه دولت براي انجام مأموريتهاي فضايي اغلب مورد نياز است.
قبل از اينكه پتانسيل‌هاي جديد فضايي به مرحله‌ي كاربرد تجاري برسد، زمان لازم داشت اما نه زياد.
به علاوه، از آنجائي كه اقدامات فضايي با وجود ريسك بالا و نياز به سرمايه‌گذاريهاي زياد، اعتبار ويژه‌اي در هر فرايند بازاريابي به طور اقتصادي دارد.
به طور آشكار استفاده‌ي تجاري از فضاي ماورای جو نبايستي به مدت طولاني در خيال پرورانده شود به طوري كه يك غفلت در قوانين، موقع طرح ريزيهاي جديد وقتي كه موارد كاربريهاي بعدي تجاري فضايي روي مي‌دهد، تعيين مي‌كنند كه اقدامات بيشتر براي تجاري سازي كلي، ترديدها و سؤالات اقتصادي و اجرايي زيادي را بجا مي‌گذارد.
به علاوه، ملاحظات مبني بر نقطه نظرات تجاري هم‌اكنون اغلب در رويه‌ها‌يي كه قبلاً اشاره شده و سؤءاستفاده از وجوهات بوده، و نياز به شروع زمينه‌هاي كاربري فضايي جديد يا پوشش توسعه در زمينه‌هاي موجود، در مقايسه‌ي با گذشته احساس مي‌شود. در بسياري از كشورها، اين روش بازاريابي را مي‌توان مشاهده كرد.
جوامع و كشورهايي كه به سطح عمده‌اي از تكنولوژي فضايي دست يافته‌اند، در نتيجه‌ي سياستهاي فضايي ملي و منطقه‌اي، به سادگي توسط موارد تجاري اداره مي‌شوند. كشورهاي اروپايي، امریکاA، كانادا، هند، ژاپن و چين در اين دسته قرار دارند. آشكارا يكي از كشورهاي عمده در تكنولوژي فضايي امریکاSR (روسيه)، نشانه‌هاي مهمي از ساختار منافع تجاري‌اش را در فعاليتهاي فضايي به وسيله‌ي سيستم‌هاي جهاني پرتاب موشك، نشان مي‌دهد.
روش و رشد اقدامات فضايي آينده به شدت بر آينده‌نگري سرمايه‌گذاري در اين بخش تكيه دارد. در حالي كه انگيزه‌هاي نظامي گذشته يا محركهاي مربوط به امنيت وطن و منافع آن به برنامه‌هاي فضايي ملي سوق مي‌يابد.
موارد تجاري به طور رايج در تعيين سياست فضايي، از يك دوره صرف دارايي‌ها براي تحقيقات و توسعه براي توليد ابزارهاي اصلي در استفاده از محيط فضاي ماورای جو، در اولويت مي‌باشند.
بايستي توجه كنيم كه اين كار به تنهايي يك نشانه از وضعيت فعلي است. رشد آينده در موارد جديد اقدامات فضايي مي‌تواند به شدت مورد تصور باشد. از آنجائي كه سودهاي تجاري در معرض خطر قرار دارند، فعاليتهاي فضايي تحت موضوعات مختلف در فصل‌هاي بعدي ازاين مقاله موجود مي‌باشند. حمل و نقل فضايي، ارتباطات ماهواره‌اي، پخش مستقيم و دريافت از راه دور توسط ماهواره، از جمله‌ي آنها مي‌باشند.(تویبل،1996)11

بخش دوم : ارزيابي مجدد حقوق بين‌الملل فضا
با پذيرش حقايق مذكور، توجه به حقوق بين‌الملل فضا موجود براي ارزيابي اصول آن، كه در زمان بوجود آمدن حقوق فضا بنا نهاده شداند بطوریكه اين اصول مركز قلمرو جديد امكاناتت بشري هستند که در پيش‌نيازهاي قوانین فضای ظاهر شده‌اند، هم‌اكنون براي فراهم آوردن گرايش‌هاي فضايي مخصوصاً مربوط به فرايند تجاري عمومي(همگاني) كافي مي‌باشد،ضروریست.ناچارا برای بررسی بک گراندحقوق فضا، ناچار به بررسی معاهده فضاي ماورای جو میباشیم در صورتي‌كه اين معاهده‌ي حياتي بين‌المللي، اقدامات تجاري فضا را با هدف ارزيابي مجدد، مورد موافقت قرار مي‌دهد.
در زير سؤالي وجود دارد كه: آيا معاهده‌ي فضاي ماورای جو در شكل متداولش، قادر به اداره‌ي كامل نتايج قانوني اقدامات تجاري فضايي مي‌باشد؟ و اگر پاسخ به اين سؤال مهم مثبت است، آيا اقدامات تجاري فضايي تحت معاهده‌ي فضاي ماورای جو مجاز مي‌باشند؟2

بخش سوم : تعيين مفهوم تجارت يا سودآوري
اجازه دهيد با توضيح در مورد اصطلاح «فعاليتهاي فضايي تجاري» يا عبارت «استفاده‌ي تجاري از فضاي ماورای جو»، شروع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، حقوق مالکیت، مالکیت معنوی، قانونگذاری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ثبت اسناد