پایان نامه با کلید واژگان روش تحقیق، جامعه آماری، روزنامه نگاران، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

هاي مختلف تنها قدم هاي اوليه برنامه ريزي و اجراي برنامه ها محسوب مي شود. شاخص سازي از اقلام آماري بايد يکي از فعاليت هاي مستمر بخش هاي آمار و برنامه ريزي دستگاه هاي اجرايي باشد و برنامه ها و گزارش عملکرد از اجراي آن ها براساس -شاخص هاي احصاء شده مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
با توجه به نقش اساسي آمار و اطلاعات در برنامه ريزي ملاحظه مي شود که کشورهاي پيشرفته همان کشور هايي هستند که حوزه مشمول آمار و اطلاعات وضعيت موجود خود را در سطح گسترده و کاملي دارند و در مقابل، کشورهاي کمتر توسعه يافته حوزه آماري زنده و به روز کمتري دارند، دولت در اين کشورها حتي در آمار نيروي انساني، امکانات، کميت و کيفيت خدماتي که ارائه مي نمايد نيز دچار مشکل است.

2-3- روش تحقیق:
از اصطلاح “روش پژوهش ” معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. در اینجا روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش و یا راه حل یک مسئله در نظر گرفته شده است.(غلامرضا خاکی، 1379،ص 201) پژوهش ها از نظر هدف به سه دسته تقسیم میشوند.(محمدی فاتح، 1386)
1-بنیادی(Basic Research)
2-کاربردی((Applied Research
3-توسعه ای(Development Research )
این تحقیق در رشته پژوهش های کاربردی تعریف می گردد و از نظر چگونگی بدست آوردن داده- های علمی در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار میگیرد و روش آن نیز همبستگی است. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه ای از روشهایی هستند که هدف آنها شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای این گونه تحقیقات می تواند به منظور شناخت بیشتر شرایط یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.(سرمد و همکاران، 1383 )
پژوهش های پیمایشی به منظور بررسی مسایل سازمانهای آموزشی، صنعتی، دولتی و سیاسی استفاده می شوند. در اینگونه پژوهشها محقق درباره وضعیت موجود تحقیق میکند تا برای اصلاح یا بهسازی موضوع تحقیق طرح هایی بر اساس آن شکل بگیرد. (حسن زاده، 1385)

پژوهش ها براساس روش تحقیق به گونه تحقیقات کتابخانه ای و میدانی تقسیم میشوند.(اورمزدی ،1387)که این پژوهش شامل هر دو نوع میباشد.به این نحو که در مرحله ابتدایی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای فرمول بندی موقتی طرح تحقیق بصورت یک پرسش آغازین شکل گرفت.سپس مطالعات اکتشافی جهت کسب اطلاعات در خصوص موضوع مطالعه و بهترین شیوه بررسی موضوع انجام شده شاخص های کلیدی شناسایی شدند و در نهایت آن شاخص ها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند. با عنایت به موضوع پژوهش و اهداف مورد نظر روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، از نظر هدف كاربردي و از نظر شيوه اجرا توصیفی– پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی می باشد.
3-3- نحوه جمع آوري اطلاعات
هر یک از ابزارهای جمع آوری داده ها، در واقع این امکان را فراهم می آورد که داده های مختلف را از آزمودنی ها (یا پیرامون آنها) جمع آوری نمود. در میان این ابزارها، پرسشنامه هایی که دارای سئوالات بسته وگاهی چند سوال باز هستند به علت وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخورداند . (خاکی، 1378،ص247)
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش بی نام و از نوع سئوالات بسته و دو سوال باز بر اساس مقیاس لیکرت می باشد. در مورد هر یک از این گزینه ها پاسخگو آزاد می باشد که با استفاده از دیدگاه خویش یکی از این 5 الی 3 گزینه را که با نگرش وی همخوانی بیشتری دارد را انتخاب و علامت گذاری کند. و در سوال های باز سوالات 4 و سوال 5 پاسخگو می تواند نکات مهم و نظر شخصی خود را برای پرسشگر یاداشت نماید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش بر اساس طیف نگرش سنجی طرح ریزی شده است که در پایان شخص پاسخگو به سئوالات عمومی نظیر جنسیت سن ، میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی ، سابقه فعالیت خود پاسخ می دهد تفکیک سئوا لات در پرسشنامه و تناظر آنها با فرضیات تحقیق به شرح زیر می باشد : پرسشنامه اي كه براي اين تحقيق طراحي گرديده متشكل است از تعداد 36 سئوال در 6 بخش تنظیم شده است .
4-3- جامعه آماري
جامعه آماری به کل افراد ویا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در مورد آنها بپردازد. با توجه به تعریف فوق، جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگیهای همگون مشترک و قابل اندازه گیری می باشند.(عزت الله نادری و مریم سیف فراقی، 1375 ،ص41) به عبارت دیگر جامعه آماری مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آنها انتقال داده
می شود.(علی دلاور، 1387 ،ص101) جامعه آماری عبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند.(ناصر خلیلی وابراهیم دانشوری ،1387 ،ص87) جامعه آماری این تحقیق را خبرنگاران و روزنامه نگاران و جمعی از اصحاب رسانه شرکت کننده در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات تشکیل داده اند که تعداد آنها 5093 نفر مي باشند كه از اين تعداد جمعيت جامعه، اندازه جامعه نمونه در جدول مورگان..می باشد كه محقق براي اطمينان خاطر اقدام به توزيع 386 پرسشنامه بین خبرنگاران نموده كه داده هاي 386 پرسشنامه قابل استفاده بوده است.
تعيين اندازه جامعه نمونه : اندازه جامعه نمونه باتوجه به جدول كرجس و مورگان بشرح ذيل تعيين گرديد:

جدول (2): اندازه جامعه نمونه طبق جدول کرجیس مورگان
رديف
خبرنگاران و روزنامه نگاران
کل جامعه
5093 نفر
اندازه جامعه نمونه طبق جدول کرجیس مورگان
386
تعداد توزیع شده
386
تعدادقابل استفاده
386

5-3- نحوه اندازه گيري ها و نوع آنها و دليل استفاده از اين روش
در این تحقیق از طیف لیکرت استفاده شده است. هدف این طیف اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی ، اجتماعی و حرفه ای می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت ، بی ربط و ابهام آور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشد و نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از چهار قسمت تشکیل شده است (خیلی زیاد، زیاد، تا حدودی،کم ، خیلی کم) که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.در تدوین گویه ها باید دقت شود تا گویه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند گویه مستقیما پس از تحقیقات مقدماتی پخش میشوند.پس بهتر است بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی pretest حداقل با ده تا پانزده نمونه گرفته شود تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن گویه های ابهام انگیز حذف گردد. محقق در گام نخست اعتبارسنجی ، قابل اطمینان بودن داده های جمع آوری شده را محک زد تا مشخص نمايد سوالات پرسشنامه تا چه ميزان همبستگی درونی دارند. برای اين منظور از ضريب آلفای کرونباخ استفاده نمود.
اطلاعات جمع آوری شده، دسته بندی و تجزيه و تحليل گرديد. محقق در گام بعدی با استفاده از آمار توصيفی، اطلاعات جمع آوری شده را با تهيه جدول توزيع فراونی خلاصه کرده و به کمک نمودار نشان داده است. با توجه به رتبه ای بودن مقیاس متغیر ها از روش آماری ناپارامتریک برای آزمون فرضیه ها استفاده شد و با نرم افزار اس پی اس اس رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته از طريق آزمون كای اسكوئر بررسي گردید و سپس با محاسبه ضريب توافقي شدت تاثير متغير هاي مستقل بر متغير وابسته مشخص گرديد.
6-3- اعتبار داده ها و قابليت اطمينان داده
1-6-3- روايي محتوا :
فاز اول: پرسشنامه ای حاوي 36 پرسش، براي اندازه گيري روايي محتوا ميان خبرنگاران توزيع شد. نظرات ، در قالب مقادير كمي پنج گزينه اي و سه گزینه ای جمع آوري گرديد.
فاز دوم : بعد از بررسي و تصحيح و حذف سئوالات مبهم ، پرسشنامه ای حاوي 36 پرسش چهار گزینه ای توزيع و نسبت به جمع آوري اطلاعات اقدام شد. پرسشنامه تحقيق با توجه به مباني نظري تحقيق كه در ادبيات رساله حاضر آمده است براساس آنچه را كه محقق سعي در يافتن و سنجش آن دارد طراحي گرديده است و از نظر اساتيد و صاحب نظران براي بهينه شدن پرسشنامه استفاده گرديده است و در نهايت نظرات سازنده اساتيد راهنما جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر ، و مشاور جناب آقای دکتر محمد مهدی فرقانی نيز در اين زمينه راهگشا بوده است.

2-7-3- پايايي مدل:
توانايي ابزار در حفظ پايايي خود در طول زمان (عليرغم شرايط غير قابل كنترل آزمون و وضعيت خود پاسخگويان) حاكي از پايداري آن و تغيير پذيري اندك آن مي باشد.دو راه وجود دارد ؛ اعتبار باز آزمايي و اعتبار سازگاري.در اين تحقيق از اعتبار سازگاري استفاده شده است. منظور از اعتبارآزمون ، دقت اندازه گيري و اثبات و پايايي آن است . منظور از دقت اندازه گيري اين است كه نمره كسب شده هر متغير تا چه حدي مي تواند بيانگر نمره واقعي آن باشد. )گهبان،عليرضا ، ،ص67) برای این منظور داده های جمع آوری شده را محک می زنيم تا مشخص گردد اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه تا چه ميزان با هم همبستگي دروني دارند در این تحقیق بررسی اعتبار پرسشنامه از روش بازآزمائي(آزمون مجدد) استفاده شده است. آیا بین داده یک پرسشنامه که در چندین نوبت توزیع و جمع آوری شده است همبستگی وجود دارد برای پاسخ به این سوال میانگین نمرات هر نفر را در هر نوبت محاسبه و سپس از طریق رابطه همبستگی اسپیرمن شدت ارتباط شان سنجیده می شود. جدول (3): بررسی اعتبار پرسشنامه
%
N

0/60

1/39

0/100
235

151

386

CASES valid

Clluded

total
N of items

Cronb ach s alpha
45

746.
با توجه به اینکه عدد 7 به یک نزدیک است ، پرسشنامه از پایایی یا اعتبار برخودار می باشد. روایی با توجه به جدول آلفاکروباخ است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

1-4- مقدمه:
ابتدا محقق با استفاده از نرم افزا اکسلExcel1 دادهای خام استخراج شده از پرسشنامه را مرتب و آماده برای استفاده نرم افزار SPSS نموده و درگام نخست اعتبار پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محک زده و سپس با استفاده آمار توصیفی داده هارا در جدول و نمودار نشان داده و در نهایت برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی استفاده نموده است.
آمار توصيفي: اين نوع آمار صرفاً به توصيف جامعه مي پردازد و هدف آن محاسبه پارامتر هاي جامعه است. به عبارت ديگر براي توضيح جداول دو بعدي از آزمون خي دو استفاده شده است كه عبارت است : از:
مجذور خي= x2
فراواني مشاهده شده= fo فراواني مورد انتظار=fe مجموع=
هم چنين براي به دست آوردن فراواني مورد انتظار از فرمول
جمع ردیف × جمع ستون
استفاده شده است. کل
درجه آزادي نيز برابر است با (تعداد ستون ها-1)(تعدادسطرها-1)

1- به نظر شما روزنامه نگاران برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ، چه نوع حمایت ها و امکاناتی را نیاز دارند؟
الف ) قوانین حمایتگرایانه
1
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خیلی زیاد
222
58.7
58.7
زیاد
118
31.2
89.9
تا حدودی
37
9.8
99.7
خیلی کم
1
3
100.0
جمع
378
100.0

2-4-الف) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق 58.7 درصد پاسخگویان (اصحاب رسانه) برای انجام هر چه بهتر وظایف حرفه ای خود ابراز داشتند به حمایت ها و امکانات بیشتری نیازمند هستند.8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ب) مصونیت حرفه ای :
1
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خیلی زیاد
178
47.3
47.3
زیاد
151
40.2
87.5
تا حدودی
40
10.6
98.1
خیلی کم
7
1.9
100.0
جمع
376
100.0

3-4- ب) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار فوق 3/47 درصد پاسخگویان مصونیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت فرهنگی، روزنامه نگاران، روزنامه نگاری، نامه نگاری Next Entries منبع مقاله درمورد and، of، pp.، Vol.