پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، فراوانی تجمعی، قانون کار، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

جدول و نمودار:

با توجه به جدول و نمودار فوق 7/73 درصد پاسخگویان موافق هستند که انجمن های صنفی روزنامه نگاران می توانند جایگاه قانونی مطبوعات و روزنامه نگار را حفظ کنند و 5/15 درصد مخالف و 8/10 درصد مابقی هیچ نظری نداشتند.6 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

18-6 تدوين مقررات و ضوابط و دستورالعملهای خاص برای انجمن صنفي روزنامه نگاران را ضروری می دانید ؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
288
75.2
75.2
مخالف
48
12.5
87.7
بی نظر
47
12.3
100.0
جمع
383
100.0

34-4 جد ول و نمودار :

با توجه به جدول و نمودار فوق 2/75 درصد پاسخگویان تدوين مقررات و ضوابط و دستورالعملهای خاص برای انجمن صنفي روزنامه نگاران را ضروری می دانند و موافقت خود را ابراز داشتند و 5/12 درصد پاسخگویان مخالف و 3/12 درصد مابقی پاسخگویان هیچ نظری در این زمینه نداشتند.3 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

19-6 نبود جایگاه حقوقی مشخص برای انجمن های صنفی روزنامه نگاران یک کوتاهی از طرف خود روزنامه نگاران است

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
201
53.2
53.2
مخالف
101
26.7
79.9
بی نظر
76
20.1
100.0
جمع
378
100.0

35-4جدول و نمودار:

با توجه به جدول و نمودار فوق 2/53 درصد پاسخگویان موافق هستندکه نبود جایگاه حقوقی مشخص برای انجمن های صنفی روزنامه نگاران یک کوتاهی از طرف خود روزنامه نگاران است و 7/26 درصد پاسخگویان این با این موضوع مخالفت کرده اند و ما بقی 1/20 درصد هیچ نظری در این زمینه نداشتند.
8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

20-6 باید قوانین خاصی برای روزنامه نگاران با توجه به مقتضیات شغلی آنها تدوین شود .

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
276
71.9
71.9
مخالف
47
12.2
84.1
بی نظر
61
15.9
100.0
جمع
384
100.0

36-4 جدول و نمودار :

با توجه به جدول و نمودار فوق 9/71 درصد پاسخگویان موافق هستند که باید قوانین خاصی برای روزنامه نگاران با توجه به مقتضیات شغلی آنها تدوین شود و 2/12 درصد مخاطبین مخالف تدوین قوانین خاص برای روزنامه نگاران هستند و 9/15 درصد پاسخگویان هیچ نظری در این زمینه نداشتند. 2 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

21-6 جایگاه حقوقی و حرفه ای روزنامه نگاران در شرایط فعلی به خوبی رعایت شده است ؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خیلی زیاد
28
7.4
7.4
زیاد
40
10.6
18.0
تا حدودی
148
39.2
57.1
کم
101
26.7
83.9
حیلی کم
61
16.1
100.0
جمع
378
100.0

37-4 جدول و نمودار:

با توجه به جدول و نمودار فوق 4/7 درصد پاسخگویان معتقد هستند که جایگاه حقوقی و حرفه ای روزنامه نگاران در شرایط فعلی در حد خیلی زیادی و به خوبی رعایت شده است. 6/10 درصد این میزان را در حد زیاد و 1/16 درصد پاسخگویان جایگاه حقوقی و حرفه ای روزنامه نگاران در شرایط فعلی در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

22-6 چه میزان خبرگزاری ها و روزنامه ها از قانون کار، برای استخدام خبرنگاران تبعیت میکنند

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خیلی زیاد
25
6.9
6.9
زیاد
32
8.8
15.7
تا حدودی
118
32.4
48.1
کم
116
31.9
79.9
حیلی کم
73
20.1
100.0
جمع
364
100.0

38-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 9/6 درصد پاسخگویان میزان تبعییت خبرگزاری ها و روزنامه ها از قانون کار ، برای استخدام خبرنگاران را در حد خیلی زیاد و 8/8 درصد در حد زیاد و 4/32 درصد میزان تبعیت خبرگزاری ها را از قانون کار جهت استخدام خبرنگاران و روزنامه نگاران را تا حدودی و1/20 درصد پاسخگویان این میزان را در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. 22نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

23-6 چه میزان قانون فعلی مطبوعات را پاسخگوی نیازهای انجمن های صنفی روزنامه نگاران در این حرفه می دانید؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خیلی زیاد
35
9.4
9.4
زیاد
43
11.5
20.9
تا حدودی
157
42.1
63.0
کم
92
24.7
87.7
حیلی کم
46
12.3
100.0
جمع
372
100.0

39-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 4/9 درصد مخاطبین ، قانون فعلی مطبوعات را در حد خیلی زیادی پاسخگوی نیازهای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ارزیابی کرده اند و 5/11 درصد مخاطبین این موضوع را در زیاد و 1/42 درصد پاسخگویان این قانون را تا حدودی پاسخگویی نیاز های انجمن صنفی روزنامه نگاران می دانند و 3/12 درصد ما بقی قانون فعلی را برای پاسخگویی به نیاز خبرنگاران و روزنامه نگاران در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. 14 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
24-6 شما مشارکت خبرنگاران وروزنامه نگاران مطبوعات در انجمن جدید پیش بینی میکنید

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
57
15.2
15.2
زیاد
117
31.3
46.5
تاحدودي
133
35.6
82.1
کم
45
12.0
94.1
خيلي کم
22
5.9
100.0
جمع
374
100.0

40-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق2/15 درصد پاسخگویان مشارکت خبرنگاران و روزنامه نگاران مطبوعات را در انجمن جدید در حد خیلی زیاد پیش بینی میکنند و 3/31 درصد مخاطبین این مشارکت را در حد زیاد پیش بینی میکنند 6/35 درصد تا حدودی و 9/5 درصد در حد خیلی کم می دانند12. نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

25-6 با انحلال انجمن های صنفی موافق هستید ؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
27
7.3
7.3
زیاد
59
15.9
23.2
تاحدودي
57
15.4
38.5
کم
92
24.8
63.3
خيلي کم
136
36.7
100.0
جمع
371
100.0

41-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 3/7 درصد پاسخگویان با انحلال انجمن های صنفی در حد خیلی زیادی موافق هستند و 7/36 درصد پاسخگویان با انحلال انجمن های صنفی درحد خیلی کم موافق هستند و 4/15 درصد تا حدودی و 8/24 درصد در حد کم ، انحلال انجمن های صنفی را مورد ارزیابی قرار داده اند. 15 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

26-6 با احیای مجدد انجمن های صنفی موافق هستید ؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
151
40.4
40.4
زیاد
136
36.4
76.7
تاحدودي
54
14.4
91.2
کم
19
5.1
96.3
خيلي کم
14
3.7
100.0
جمع
374
100.0

42- 4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 4/40 درصد پاسخگویان با احیای مجدد انجمن های صنفی در حد خیلی زیاد و 4/36 درصد در حد زیاد موافق هستند و 7/3 درصد پاسخگویان احیای مجدد انجمن های صنفی در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند . 12 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

جنس

43-4 نمودار و جدول :

فراوانی
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصد فراوانی تجمعی

زن
139
36.0
36.0
36.0

مرد
247
64.0
64.0
100.0

جمع
386
100.0
100.0

سن
44-4 نمودار و جدول :

فراوانی
فراوانی مطلق
درصدفراوانی
فراوانی تجمعی

20الی 30
68
17.6
17.6
17.6

30 الی 40
208
53.9
53.9
71.5

40 الی 50
110
28.5
28.5
100.0

جمع
386
100.0
100.0

]

تحصیلات
نمودار و جدول :4-45

فراوانی
فراوانی مطلق
درصدفراوانی
درصدفراوانی تجمعی

دیپلم
22
5.7
5.7
5.7

فوق دیپلم
89
23.1
23.1
28.8

لیسانس
179
46.4
46.5
75.3

فوق لیسانس
92
23.8
23.9
99.2

دکتری
3
.8
.8
100.0

جمع
385
99.7
100.0

رشته تحصیلی
نمودار و جدول: 4-46

فراوانی
درصدفراوانی
فراوانی مطلق
فراوانی تجمعی

انسانی
326
84.5
84.9
84.9

تجربی
14
3.6
3.6
88.5

ریاضی
38
9.8
9.9
98.4

هنر
6
1.6
1.6
100.0

جمع
384
99.5
100.0

سابقه فعالیت
47-4- نمودار و جدول :

فراوانی
درصدفراوانی
فراوانی مطلق
درصد فراوانی تجمعی

1 الی 5
88
22.8
32.2
32.2

5 الی 10
47
12.2
17.2
49.5

10 الی 15
77
19.9
28.2
77.7

15الی 20
61
15.8
22.3
100.0

جمع
273
70.7
100.0

**********
آمار استنباطي: در تحليل استنباطی، همواره محقق با جريان نمونه گيری وانتخاب يک گروه کوچک موسوم به نمونه ازيک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری يا جمعيت اصلی سرو کار دارد. پژوهشگربه وسيله داده هاواطلاعات حاصله از نمونه به برآورد وپيشگويی ويژگيهای جمعيت مورد مطالعه می پردازد.

48-4 بین نبودن جایگاه حقوقی و انحلال انجمن

انحلال انجمن
جمع

خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم

نبودن
حقوقی
موافقم

17
35
26
42
76
196

% جایگاه حقوقی
8.7%
17.9%
13.3%
21.4%
38.8%
100.0%

% انحلال انجمن
63.0%
59.3%
45.6%
46.2%
55.9%
53.0%

مخالفم

6
15
18
20
42
101

% نبودن جایگاه حقوقی
5.9%
14.9%
17.8%
19.8%
41.6%
100.0%

% انحلال انجمن
22.2%
25.4%
31.6%
22.0%
30.9%
27.3%

بی نظر

4
9
13
29
18
73

% نبودن جایگاه حقوقی
5.5%
12.3%
17.8%
39.7%
24.7%
100.0%

% انحلال انجمن
14.8%
15.3%
22.8%
31.9%
13.2%
19.7%
جمع

27
59
57
91
136
370

% نبودن جایگاه حقوقی
7.3%
15.9%
15.4%
24.6%
36.8%
100.0%

% انحلال انجمن
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

بین نبودن جایگاه حقوقی برای خبرنگاران ، روزنامه نگاران و انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران رابطه معنا داری وجود دارد. جدول 49-4
Chi-Square Tests

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
15.760a
8
.046
Likelihood Ratio
15.194
8
.055
Linear-by-Linear Association
.095
1
.758
N of Valid Cases
370

احیای انجمن صنفی
جمع

خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم

پیش بینی مشارکت
خیلی زیاد

35
17
3
0
2
57

% پیش بینی مشارکت
61.4%
29.8%
5.3%
0.0%
3.5%
100.0%

% احیای انجمن
23.2%
12.5%
5.9%
0.0%
14.3%
15.4%

زیاد

46
53
12
5
1
117

% پیش بینی مشارکت
39.3%
45.3%
10.3%
4.3%
0.9%
100.0%

% احیای انجمن
30.5%
39.0%
23.5%
26.3%
7.1%
31.5%

تا حدودی

50
41
25
8
7
131

% پیش بینی مشارکت
38.2%
31.3%
19.1%
6.1%
5.3%
100.0%

% احیای انجمن
33.1%
30.1%
49.0%
42.1%
50.0%
35.3%

کم

16
11
10
5
3
45

% پیش بینی مشارکت
35.6%
24.4%
22.2%
11.1%
6.7%
100.0%

% احیای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، آزادی بیان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق شهروندی، روزنامه نگاران