پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، آزادی بیان

دانلود پایان نامه ارشد

نظام صنفی رسانه ای :

با توجه به نمودار و جدول فوق6/85 درصد پاسخگویان معتقد هستند که جامعه ما به یک نظام صنفی رسانه ای مستقل نیازمند است و 4/8 درصد این پاسخگویان با وجود یک نظام صنفی مستقل مخالفت کرده اند و 0/6 درصد آنان هیچ نظر خاصی در این زمینه نداشتند. 4 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب
نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

2-6 موافق هستید سرنوشت رسانه ها را به دست خودشان بسپاریم ؟
18-4 جدول و نمودار :

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
167
44.2
44.2
مخالف
150
39.7
83.9
بی نظر
61
16.1
100.0
جمع
378
100.0

با توجه به نمودار و جدول فوق 2/42 درصد پاسخگویان با سپردن سرنوشت رسانه به دست خودشان موافقت کرده اند و اعلام رضایت نموده اند 7/39 درصد آنان مخالفت خود را ابراز داشتند 1/16 درصد این پاسخگویان هیچ نظری نسبت به اینکه سرنوشت رسانه ها را به دست خودشان بسپارند نداشتند. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

3-6 روزنامه نگاران قادر و مجازند با استقلال فکری خود – نه بصورت تحمیلی در تهیه و تنظیم اخبار ، گزارشها و واقعیت ها بر اساس واقعیت ها عمل کنند ؟
6-3
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافق
268
70.2
70.2
مخالف
75
19.6
89.8
بی نظر
39
10.2
100.0
جمع
382
100.0

19-4 نمودار و جدول :

با توجه به نمودار و جدول فوق 2/70 درصد پاسخگویان موافق و معتقد هستند که روزنامه نگاران قادر و مجازند با استقلال فکری خود – نه بصورت تحمیلی در تهیه و تنظیم اخبار ، گزارشها و واقعیت ها بر اساس واقعیت ها عمل کنند . 6/19 درصد پاسخگویان مخالفت کرده اند.2/10 درصد مخاطبین در این زمینه نظری نداشتند. 4نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس
بی جواب است.

20-4 نظارت بر نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران به درستی انجام می شود .

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
110
29.1
29.1
مخالف
193
51.1
80.2
بی نظر
75
19.8
100.0
جمع
376
100.0

20-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 1/29 درصد مخاطبین معتقد هستند که نظارت بر نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران به درستی انجام می شود 1/51 درصد مخاطبین ابراز مخالفت کرده اند و 8/19 درصد پاسخگویان هیچ نظری نسبت به این موضوع نداشتند. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب
نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

21-4 عدم وجود تشکیلات صنفی روزنامه نگاران باعث بروز ضعفها و اشکالاتی در کار آنها شده است.
5-6
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
113
29.4
29.4
زیاد
130
33.9
63.3
تاحدودي
125
32.6
95.8
کم
9
2.3
98.2
خيلي کم
7
1.8
100.0
جمع
384
100.0

با توجه به نمودار و جدول فوق 4/29 درصد پاسخگویان معتقد هستندکه عدم وجود تشکیلات صنفی روزنامه نگاران باعث بروز ضعفها و اشکالاتی در کار آنها شده است .9/23 درصد این موضوع را تا حد زیاد مهم دانسته اند 8/1 درصد ا پاسخگویان همیت این مطلب را خیلی کم ارزیابی کرده اند. 2نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
6-6 وجود تشکل های صنفی را برای روزنامه نگاران ضروری می دانید ؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
165
43.4
43.4
زیاد
141
37.1
80.5
تاحدودي
61
16.1
96.6
کم
8
2.1
98.7
خيلي کم
5
1.3
100.0
جمع
380
100.0

22-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 4/43 درصد پاسخگویان وجود تشکل های صنفی روزنامه نگاران را خیلی زیاد ضروری میدانند . 1/37 درصد آنان ضرروت وجود تشکل های صنفی را تاحد زیادی ارزیابی کرده اند. 3/1 درصد پاسخگویان ضرورت وجود تشکل های صنفی را در حد خیلی کم می دانند.6 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
7-6 انجمن صنفی روزنامه نگاران یک انجمن سیاسی است.

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
140
3605
3605
مخالف
181
4701
83.6
بی نظر
63
16.4
100.0
جمع
384
100.0

23-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 5/36 درصد پاسخگویان معتقد هستند که انجمن های صنفی روزنامه نگاران یک انجمن سیاسی است 1 و/47 درصد با این موضوع مخالفت کرده اند 4/16 درصد مابقی هیچ نظری در این زمینه نداشته اند. 2نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

8-6 تاسیس انجمن های متعدد مطبوعاتی در زمینه های مختلف در بین خبرنگاران و روزنامه نگاران تاثیری مثبت دارد

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
261
68.0
68.0
مخالف
71
18.5
86.5
بی نظر
52
13.5
100.0
جمع
384
100.0

24-4 نمودار و جدول : با توجه به جدول و نمودار فوق 68 درصد پاسخگویان تاسیس انجمن های متعدد مطبوعاتی در زمینه های مختلف در بین خبرنگاران و روزنامه نگاران موافق و معتقد هستند که وجود این انجمن ها می توانند تاثیری مثبت داشته باشند. 5/18درصد پاسخگویان با تاسیس انجمن های متعدد مطبوعاتی در زمینه های مختلف بین خبرنگاران و روزنامه نگاران مخالفت نموده اند و ما بقی 5/13 درصد پاسخگویان در این زمینه نظری خاص نداشته اند. 1نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
9-6 عملکرد روزنامه نگاران برای احیای مجدد انجمن صنفی ضعیف بوده است؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافق
220
57.7
57.7
مخالف
65
17.1
74.8
بی نظر
96
25.2
100.0
جمع
381
100.0

25-4 نمودار و جدول:
با توجه به جدول و نمودار فوق 7/57 درصد پاسخگویان موافق هستند که عملکرد روزنامه نگاران برای احیای مجدد انجمن صنفی ضعیف بوده است و 1/17 درصد پاسخگویان در این موضوع مخالفت خود را ابراز داشتند و ما بقی 2 پاسخگویان /25 درصد آنها هیچ نظری در این زمینه نداشتند. 12نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

10-6 انجمن های صنفی باعث ارتقای سطح آگاهی های مردم می شوند؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافق
299
78.3
78.3
مخالف
41
10.7
89.0
بی نظر
42
11.0
100.0

جمع
382
100.0

26-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 3/78 درصد پاسخگویان موافق هستند که انجمن های صنفی باعث ارتقای سطح آگاه یهای مردم می شوند 7/10 درصد پاسخگویان در این زمینه مخالف، 0/11 درصد پاسخگویان در این مورد نظری نداشتند. 4نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

11-6 انجمن های صنفی می توانند در رفع مشکلات حرفه ای روزنامه نگاران و تامین آزادی بیان تاثیر داشته باشند.

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
309
80.5
80.5
مخالف
40
10.4
90.9
بی نظر
35
9.1
100.0
جمع
384
100.0

27-4 نمودار و جدول :
با توجه به جدول و نمودار فوق 5/80 درصد پاسخگویان موافق هستند که انجمن های صنفی می توانند در رفع مشکلات حرفه ای روزنامه نگاران و تامین آزادی بیان تاثیر داشته باشند.4/10 درصد مخاطبین مخالف و 9/1 درصد پاسخگویان هیچگونه نظری در این زمینه نداشتند.2نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

12- 6 بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران از مصادیق حقوق شهروندی است ؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافق
278
72.2
72.2
مخالف
46
11.9
84.2
بی نظر
61
15.8
100.0
جمع
385
100.0

28-4 نمودار و جدول :

با توجه به جدول و نمودار فوق 2/72 درصد پاسخگویان بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران از مصادیق حقوق شهروندی است موافقت کرده اند و 9/11 درصد پاسخگویان مخالفت و 8/15 درصد
مابقی نظری در این زمینه نداشتند. 1نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

13-6 انجمن های صنفی می توانند جایگاه مطبوعات داخلی و روزنامه نگاران را در عرصه بین المللی تعیین کنند؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
287
75.9
75.9
مخالف
45
11.9
87.8
بی نظر
46
12.2
100.0
جمع
378
100.0

29- 4جدول و نمودار:

با توجه به جدول و نمودار فوق 9/57 درصد پاسخگویان موافق هستند که انجمن های صنفی می توانند جایگاه مطبوعات داخلی و روزنامه نگاران را در عرصه بین المللی تعیین کنند و 9/11 درصد مخاطبین مخالف هستند و ما بقی 2/12 درصد پاسخگویان هیچ نظری در این زمینه نداشتند. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

14-6 انجمن های صنفی می توانند زمینه را برای تبادل آراء و اندیشه فراهم نمایند؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
300
79.4
79.4
مخالف
42
11.1
90.5
بی نظر
36
9.5
100.0
جمع
378
100.0

30-4 جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق 4/79 درصد موافق هستندکه پاسخگویان انجمن های صنفی می توانند زمینه را برای تبادل آراء و اندیشه فراهم نمایند و 1/11 درصد مخاطبین مخالف این موضوع هستند و ما بقی 5/9 درصد پاسخگویان هیچ نظری در این زمینه نداشتند. 8نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

15-6 انجمن های صنفی می توانند باعث ارتقای سطح کیفی مطبوعات شوند؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
278
7302
7302
مخالف
55
14.5
87.6
بی نظر
47
12.4
100.0
جمع
380
100.0

31-4جدول و نمودار:

با توجه به جدول و نمودار فوق2/73 درصد پاسخگویان موافق هستند که انجمن های صنفی می توانند باعث ارتقای سطح کیفی مطبوعات شوند 5/14 درصد مخالفت و 4/12 درصد پاسخگویان هیچ نظری در این زمینه نداشتند. 6 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

16-6 تقویت انجمن صنفی روزنامه نگاران به ایجاد هویت جدی و واقعی حرفه روزنامه نگاران منجر می شود؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خیلی زیاد
181
47.8
47.8
زیاد
99
26.1
73.9
تاحدودی
87
23.0
96.8
کم
8
2.1
98.9
خیلی کم
4
1.1
100.0
جمع
379
100.0

32-4 جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق 8/47 درصد پاسخگویان ، تقویت انجمن صنفی روزنامه نگاران به ایجاد هویت جدی و واقعی حرفه روزنامه نگاران منجر می شود را در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده اند . 1/26 درصد پاسخگویان این تاثیر را در حد زیاد دانسته و 1/1 درصد پاسخگویان این موضوع را در حد خیلی کم مورد ارزیابی قرار داده اند . 7نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

17-6 انجمن صنفی روزنامه نگاران می توانند جایگاه قانونی مطبوعات و روزنامه نگار را حفظ کنند.

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
280
73.7
73.7
مخالف
59
15.5
89.2
بی نظر
41
10.8
100.0
جمع
380
100.0

33-4

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، فعالیت های اجتماعی، آزادی بیان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، فراوانی تجمعی، قانون کار، رشته تحصیلی