پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، فعالیت های اجتماعی، آزادی بیان

دانلود پایان نامه ارشد

حرفه ای را از جمله نیازهای ضروری و مهم دانسته اند. و 9/1 درصد از پاسخگویان ابراز داشتند مصونیت حرفه ای تاثیر خیلی کمی دارد و نیاز آن را چندان ضروری ندانسته اند . 10 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند . درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ج) همکاری سازمانها و مسئولان :
1
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
166
43.8
43.8
زیاد
158
41.7
85.5
تاحدودي
48
12.7
98.2
کم
5
1.3
99.5
خيلي کم
2
.5
100.0
جمع
379
98.2

4-4- ج ) جدول و نمودار :

با توجه به جدول و نمودار ج 8/43 پاسخگویان همکاری سازمانها و مسئولان را عامل تاثیرگذار می دانند اما 05 درصد آنها این تاثر را در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. 7 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

د) وجود تشکل های صنفی:
1
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
136
36.6
36.6
زیاد
132
35.5
72.0
تاحدودي
89
23.9
96.0
کم
15
4.0
100.0
خيلي کم
372
100.0

جمع
386

5-4- د ) جدول و نمودار :

با توجه به جدول و نمودار فوق 6/36 درصد از پاسخگویان وجود تشکل های صنفی را عامل ضروری برای اصحاب رسانه دانسته اند و ابراز داشتند که نیازمندی اصحاب رسانه به وجود تشکل های صنفی خیلی زیاد است ها نیازمند و بابقی پاسخگویان تا حدودی این نیاز را ضروری دانسته اند .

ه )تضمین حقوق حرفه ای خبرنگاران :
1
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
195
51.5
51.5
زیاد
131
34.6
86.0
تاحدودي
41
10.8
96.8
کم
6
1.6
98.4
خيلي کم
6
1.6
100.0
جمع
379
100.0

6-4- ه)جدول و نمودار :

با توجه با نمودار و جدول فوق 5/51 درصد پاسخگویان ضرورت تضمین حقوق حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران را به میزان خیلی زیاد ارزیابی کرده اند و 8/1 درصد آنها این ضرورت این نیاز را خیلی کم ارزیابی کرده اند. 7 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس
بی جواب است.
ن) جدول استقلال حرفه ای :
1
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
197
52.3
52.3
زیاد
134
35.5
87.8
تاحدودي
41
10.9
98.7
کم
5
1.3
100.0
جمع
377
100.0

7-4- ن ) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق 3/52 درصد پاسخگویان ضرورت و نیاز استقلال حرفه ای خبرنگاران و روزنامه نگاران را به میزان خیلی زیاد ارزیابی کرده اند و 5/35 درصد ضرورت این نیاز را زیاد و مابقی پاسخگویان تا حدودی مهم دانسته اند. 9 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

ی) جدول جایگاه رسمی مطبوعات و روزنامه نگاران :
1
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
171
45.1
45.1
زیاد
164
43.3
88.4
تاحدودي
30
7.9
96.3
کم
14
3.7
100.0
جمع
379
100.0

8-4- ی ) جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق 1/45 درصد پاسخگویان ضرورت و نیاز خبرنگاران و روزنامه نگاران را به داشتن جایگاه رسمی لازم دانسته اند و3/43 درصد نیز این امر را مهم می دانند و7/3 درصد پاسخگویان این ضرورت را خیلی کم ارزیابی کرده اند.7 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است

2- چه میزان از عوامل زیر در استقلال شغلی و حرفه ای شما تاثیر دارد ؟
شرایط اجتماعی :

2
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
143
37.7
37.7
زیاد
196
44.6
82.3
تاحدودي
61
16.1
98.4
کم
6
1.6
100.0
جمع
379
100.0

9-4- جدول و نمودار :

با توجه به نمودار و جدول فوق 6/44 درصد پاسخگویان ، تاثیر شرایط اجتماعی را در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران را زیاد ارزیابی کرده اند و 6/1 درصد پاسخگویان شرایط اجتماعی را عامل چندان مهمی در استقلال شغلی روزنامه نگاران ندانسته اند.7 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

شرایط سیاسی :
2
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
124
32.8
32.8
زیاد
136
36.0
68.8
تاحدودي
90
23.8
92.6
کم
19
5.0
97.6
خیلی کم
9
2.4
100.0
جمع
378
100.0

10-4- جدول و نمودار شرایط سیاسی :

نمودارسیاسی: با توجه به جدول و نمودار زیر8/32 درصد پاسخگویان معتقد هستند که عوامل سیاسی در استقلال شغلی و حرفه ای وروزنگاران تاثیر خیلی زیادی دارد و 8/23 درصد پاسخگویان تاثیر عوامل سیاسی بر استقلال شغلی روزنامه نگاران را تا حدودی مهم می دانند و و 4/2 درصد، تاثیر عوامل سیاسی را خیلی کم ارزیابی کرده اند .8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

حقوقی:
2
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
162
43.4
43.4
زیاد
150
40.2
83.6
تاحدودي
53
14.2
97.9
کم
7
1.9
99.7
خیلی کم
1
.3
100.0
جمع
373
100.0

11-4- جدول و نمودار حقوقی :

با توجه به جدول نمودار فوق 4/43 درص پاسخگویان معتقد هستند که عوامل حقوقی تا حد خیلی زیادی در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران تاثیر دارد و 2/40 درصد نیز این عامل را تا حد زیاد و 9/1 درصد این پاسخگویان میزان تاثیر عواملی حقوقی را در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. 13نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
مالی:
2
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
180
47.6
47.6
زیاد
158
41.8
89.4
تاحدودي
28
7.4
96.8
کم
12
3.2
100.0
جمع
378
100.0

12-4- جدول و نمودار مالی:

با توجه به نمودار و جدول فوق 6/47 درصد پاسخگویان معتقد هستند که مسائل مالی در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران تاثیر خیلی زیادی دارد و 8/41 درصد آنان این تاثیر را در حد زیاد ارزیابی کرده اند و با بقی 2/3 درصد پاسخگویان تاثیر عوامل مالی را در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند . 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
تخصصی :
2
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
خيلي زیاد
184
49.1
49.1
زیاد
132
35.2
84.3
تاحدودي
54
14.4
98.7
کم
4
1.1
99.7
خیلی کم
1
.3
100.0
جمع
375
100.0

13-4- جدول و نمودار تخصصی:

با توجه به نمودار و جدول فوق 1/49درصد پاسخگویان معتقد هستند که تخصصی بودن در حرفه ای روزنامه نگاری در استقلال شغلی و حرفه ای آنها تاثیر خیلی زیادی دارد و 2/35 درصد آنها این مورد را در حد زیاد و 1/1 درصد پاسخگویان آن را در حد کم ارزیابی کرده اند. 11نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
3- ضعف عمومی مطبوعات را ناشی از چه عواملی می دانید ؟
3
فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
ضعف نیروهای کیفی و تخصصی
50
13.4
13.4
شرایط اجتماعی و سیاسی
72
19.4
32.8
تنگ نظری ها و نگرش های غلط
33
8.9
41.7
کیفیت و تلقی مدیریتها
6
1.6
43.3
عدم شناخت از نقش مطبوعات و استنباط های شخصی
15
4.0
47.3
همه آنها
196
52.7
100.0
جمع
372
100.0

14-4 جدول و نمودار ضعف عمومی مطبوعات :

با توجه به نمودار و جدو فوق 4/19 درصد پاسخگویان عف عمومی مطبوعات را ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی ارزیابی کرده اند . 4/12 درصد پاسخگویان ضعف عمومی مطبوعات را ناشی از ضعف نیروهای کیفی تخصصی می دانند و 7/52 درصد پاسخگویان تمامی عوامل که در سوال به آن اشاره شده است را تاثیرگذار درضعف عمومی مطبوعات می دانند. 14نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
4- به نظر شما راهکارهای عملی ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات درکشور ما چیست؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
استقلال مطبوعات
27
11.8
11.8
همکاری اصولی نهادها و سازمان ها
9
3.9
15.7
استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده
17
7.4
23.1
رعایت قوانین و حقوق رسانه
16
7.0
30.1
آزادی مطبوعات
63
27.5
57.6
سلیقه شخصی مدیریت ها
8
3.5
61.1
عدم سانسور
12
5.2
66.4
آموزش تخصص خبرنگاران
29
12.7
79.0
بالا بردن سواد رسانه های
12
5.2
84.3
ارتباط خوب بین خبرنگاران و مسئولین
10
4.4
88.6
حمایت های دولت
4
1.7
90.4
احیای انجمن های صنفی
19
8.3
98.7
اعتماد سازی رسانه
3
1.3
100.0
جمع
229
100.0

4- 15 –4 جدول و نمودار استاندارهای فعالیت مطبوعات :

15-4جدول و نمودار استاندارهای فعالیت مطبوعات :

با توجه به نمودار و جدول فوق 5/27 درصد پاسخگویان آزادی مطبوعات را به عنوان یک راهکار عملی جهت ارتقای استاندارهای فعالیت مطبوعات در کشور ارزیابی کرده اند و 7/12 درصد مخاطبین معتقد هستند آموزش تخصصی خبرنگاران و روزنامه نگاران را در ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات تاثیر دارد. 8/11 درصد پاسخگویان استقلال داشتن برای مطبوعات را به عنوان یک راهکار عملی برای ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات در کشورمی دانند. و 3/1 درصد پاسخگویان اعتماد سازی رسانه ها را به عنوان یک راهکار در جهت ارتقای فعالیت های بهتر مطبوعات در کشورارزیابی کرده اند157نفر پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

5 – چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات و احیای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ناشی از چیست؟
16- 4 جدول و نمودار:

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
تنگ نظریهای مسئولیین
28
14.8
14.8
رعایت نکردن حقوق و قوانین
24
12.7
27.5
چالش های مالی و اجتماعی
25
13.2
40.7
حرکت های خار ج از فعالیت های اجتماعی
18
9.5
50.3
نبود قوانین مربوطه
22
11.6
61.9
نبودن آزادی بیان
27
14.3
76.2
به رسمیت شناختن روزنامه نگاران
14
7.4
83.6
نبودن یک انجمن صنفی فعال
13
6.9
90.5
بروز مشکلا ت سیاسی و اجتماعی
11
5.8
96.3
عدم استقلال روزنامه نگاران
7
3.7
100.0
جمع
189
100.0

16-4 جدول و نمودار چالشهای احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات:

با توجه به نمودار و جدول فوق 8/14 درصد پاسخگویان تنگ نظریهای مسئولین را از چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات و احیای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ارزیابی کرده اند. 7 /12 درصد پاسخگویان به رعایت نکردن حقوق و قوانین ، 2/13 درصد مخاطبین به چالش های مالی و اجتماعی، اهمیت بیشتری داده اند. 5 /9 درصد پاسخگویان حرکت های خارج از فعالیت های اجتماعی را عامل مهمی در احقاق حقوق شهروندی در حوزه مطبوعات دانسته اند . و 6/11 درصد پاسخگویان نبود قوانین مربوط را به عنوان یک عامل اساسی ارزیابی کرده اند .3/14 درصد پاسخگویان نبودن آزادی بیان را یک مانع در جهت احقاق حقوق شهروندی روزنامه نکاران و خبرنگاران ارزیابی
کرده اند. 197نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس
بی جواب است.

1-6 جامعه ما به یک نظام صنفی رسانه ای مستقل نیازمند است ؟

فراواني مطلق
درصدفراواني مطلق
درصدفراواني تجمعي
موافقم
372
85.6
85.6
مخالف
32
8.4
94.0
بی نظر
23
6.0
100.0
جمع
382
100.0

17-4 نمودار و جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روش تحقیق، جامعه آماری، روزنامه نگاران، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، آزادی بیان