پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، روزنامه نگاری، نامه نگاری، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

خبرنگاران ” که به دنبال تغییر نام وزارت اطلاعات، به وزارت اطلاعات و جهانگردی ، در تاریخ 22 شهریور 1354 ، از سوی هیات وزیران تصویب شد .
(مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )
فصل اول یکم و دوم این آیین نامه (شامل1 و3 ) به “تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار” اختصاص یافته بود در ماده یک آیین نامه ، یادآوری شده بود: ” نویسنده مطبوعاتی، شخصی است که به طور حرفه ای ، به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه ها یا مجلات ، مشغول و دارای پروانه ، از وزارت اطلاعات و جهانگردی باشد” ماده 2 آن هم پیش بینی کرده بود: “خبرنگار، نماینده روزنامه ، مجله، خبرگزاری و یا موسسه است که به موجب پروانه صادره از طرف وزرات اطلاعات و جهانگردی، به این سمت شناخته شده است.” در ماده 3 آیین نامه نیز مانند ماده 2 آیین نامه پیشین، به طبقه بندی خبرنگاران ، به سه دسته خبرنگاران سیاسی ، خبرنگار امور اجتماعی و خبرنگار عکاس، اشاره گردیده بود و تنها تفاوت این ماده با ماده 2 آیین نامه قبلی آن بود ، که در آن ، انواع فرعی خبرنگار امور اجتماعی، در زمینه اقتصادی ، قضایی ، جنایی، هنری ، فرهنگی ، آموزشی، ادبی ، ورزشی، و غیره ، هم مشخص شده بودند.
(مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )
در فصل ها و مواد متعدد بعدی این آیین نامه ، شرایط احراز صلاحیت و دریافت پروانه و چگونگی کار و فعالیت نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، مدت اعتبار و تمدید پروانه ها و همچنین وظایف خاص و محدودیت های فعالیت نویسندگان و خبرنگاران و الزام موسسات مطبوعاتی و خبرگزاری ها به ارسال فهرست مشخصات و شرایط کار همکاران تحریریه ای خود به طور مرتب به وزارت اطلاعات و جهانگردی و نیز مکلف بودن ماموران انتظامی به جلوگیری از فعالیت نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران بدون پروانه یا دارای پروانه فاقد اعتبار، مورد پیش بینی قرار گرفته بودند. (مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )
لازم به یادآوری است، که با وجود ماهیت منفی این آیین نامه و هدف اصلی گردانندگان رژیم سابق از تصویب چنین مقرراتی در جهت محدویت آزادی مطبوعاتی و استقلال روزنامه نگاران معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای اخیر ، به جای اقدام در مورد تهیه یک لایحه قانونی به منظور به رسمیت شناخته شدن استقلال حرفه ای روزنامه نگاران ، و تامین حقوق و امتیازات شغلی آنان ، به اجرای مفاد آیین نامه مذکور، گرایش یافته بود و در این باره آگهی های مکرر در مطبوعات منتشر کرده بود. (مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )
4-2- سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و نخستین پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاران
یکی از اولین نمونه های توجه مثبت به تعریف روزنامه نگار در جهت تامین حقوق و امتیازات حرفه ای همکاران تحریریه ای مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی در ایران را
می توان در اقدام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ، برای امضای نخستین پیمان دسته جمعی کار بین این سندیکا و موسسات بزرگ مطبوعاتی وقت، که در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد در این پیمان، که پس از کوشش های طولانی و هیات مدیره سندیکا و مذاکرات پیاپی با صاحبان و مدیران چهار موسسه مطبوعاتی معروف آن زمان– کیهان ، اطلاعات آیندگان و رستاخیز – و همکاری معاونت فنی وزارت کار و امور اجتماعی، در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء رسید ، تعریف های در مورد”موسسه مطبوعاتی” کارکنان تحریری ” کارکنان حقوق بگیر” و ” کارکنان حق التحریری بگیر ارائه شده بودند.
فصل اول پیمان دسته جمعی (شامل مواد 1 تا 4 ) به تعریف ها” اختصاص یافته بود .
در ماده یک پیمان ، راجع به تعریف “موسسه مطبوعاتی ” چنین آمده بود: ” موسسه مطبوعاتی از این لحاظ این پیمان، هر سازمانی است که از طریق وسایل ارتباط جمعی، مانند نشریه های چاپی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه یا خبرگزاری ها به امر تهیه و تنظیم و تدوین و انتشار خبر ، و فیلم خبری ،
می پردازد. به طوری که ملاحظه می شود، در این تعریف ، با تاکید خاص بر “موسسه مطبوعاتی” فقط نشریات چاپی و خبرگزاری ها مورد نظر قرار گرفته بودند و به بخش های خبری رادیو و تلویزیون ، که دارای همکاران تحریریه ای و روزنامه نگارند، توجه نشده بود . ماده دو پیمان مذکور، در تکمیل ماده یک، راجع به “کار فرما ” نیز تعریفی به شرح زیر، عرضه کرده بود: ” کارفرما از لحاظ این پیمان، عبارتند است از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی که موسسه مطبوعاتی را اداره می کند، خواه مالک و سازمان دهنده اصلی آن باشد و خواه با سمت نمایندگی یا در رابطه حقوقی دیگری، آن را اداره کند.
تبصره – کارفرما قبل از هر تغییر وضعیت حقوقی موسسه مطبوعاتی باید تکلیف تمام حقوق قانونی کارکنان تحریری خود را به منظور تنفیذ این حقوق با کارفرماهای بعدی معلوم کند .”
در ماده 3 پیمان دسته جمعی یاد شده ، تعریف ” کارکنان تحریری ” به شرح زیر بیان شده بود :
” تمام افرادی که به دستور کارفرما به امر تهیه و تنظیم و تدوین خبر ، مقاله، تفسیر ، عکس خبری و فیلم خبری ، به صورت نوشته ، ترجمه ، گفتار یا تصویر اشتغال دارند ، کارکنان تحریری محسوب می شوند .
تبصره – انتقال هر یک از کارکنان تحریری به قسمت های اداری یا فنی موسسه مطبوعاتی ، فقط با موافقت وی امکان پذیر است و در این صورت ، وی از شمول مقررات این پیمان ، خارج می شود.” ماده 14 این پیمان ، تقسیم” کارکنان تحریری” به دو گروه “حقوق بگیر” و حق التحریر بگیر” را به ترتیب زیر مشخص کرده بود: کارکنان تحریری حقوق بگیر، که حقوق و مزایا ی مستمرماهانه دارند و مشمول تمام مفاد و مزایای این پیمان هستند. کارکنان تحریری حقوق بگیر که به ترتیب زیر درباره آن عمل خواهد شد :
الف : افرادی که کار آنها به طور غیر مستمر یا سفارشی و یا اتفاقی می باشد، مشمول این پیمان نمی باشند .
ب: کارکنان تحریری حقوق بگیر که علاوه بر کار معمولی، کار تحریری فوق العاده ای انجام می دهند . حق التحریر این افراد در لیست حقوق ماهانه، محاسبه و پرداخت می شود و لیکن مبنای محاسبه پاداش آخرسال و مرخصی و اضافه کار ، قرار نمی گیرد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)
ج: افرادی که بر اساس کار مستمر روزانه یا هفتگی ، حق التحریر می گیرند، در صورت تمایل باید بر طبق مقررات این پیمان، به استخدام موسسات مطبوعاتی خود در آیند و از مزایای اعضای تحریریه حقوق بگیر استفاده نمایند.
تبصره1 – کارکنان تحریری حقوق بگیر می توانند با توافق کارفرما از حقوق و مزایای گروه دیگر نیز استفاده نمایند.
تبصره 2 – افرادی که پس از تصویب این پیمان، به عنوان یکی از کارکنان تحریری حقوق بگیر ، به استخدام یک موسسه مطبوعاتی در می آیند، نمی توانند بدون موافقت کارفرمای خود در موسسه مطبوعاتی مشابه، استخدام یا مشغول به کار شوند.
در فصل های دوم ، سوم ، چهارم، و پنجم، و ششم پیمان دسته جمعی کار اعضای تحریری موسسات مطبوعاتی، به ترتیب” وضع استخدام” (ماده 5) ،”سرویس کار” (ماده 6) ، “تعطیلات و مرخصی ها ” (مواد 7 و 8)،”پرداخت حقوق و مزایا ( مواد 9 تا 15 ) و”سایرمقررات ” (مواد 16 تا 20)، پیش بینی شده بودند، که چون جزء موضوع مورد بحث در این بخش قرار ندارند، از بررسی آنها خودداری می شود و در بخش های آینده ، به تشریح و تجزیه و تحلیل آنها ، پرداخته خواهد شد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)
همانگونه که ملاحظه می شود، در تعریف های ارائه شده در فصل اول این پیمان ، به برخی از عناصر حقوقی مورد نظر در تعریف قانونی روزنامه نگار حرفه ای توجه شده است ، اگر چه این عناصر ، به طور دقیق ، با یک تعریف جامع در این باره ، تطبیق نمی کنند، اما می توانند در تجربه های بعدی ، برای تدارک متن های جدید پیمان های دسته جمعی کار حرفه ای روزنامه نگاران و یا تهیه وتدوین لایحه ها یا طرح های قانونی در این زمینه، طرف توجه واقع شوند.
مهمترین این ایرادها و اشکال های موجود در این تعریف ها، عدم توجه به کار روزنامه نگاری به عنوان شغل اصلی و مرتب همکاران تحریریه ای موسسات مطبوعاتی و عدم تاکید بر تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی آنان از این طریق، به شمار می روند ، که باید در آینده مورد نظر قرار گیرند. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)
لازم به یادآوری است که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سبب توقف فعالیت سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و عدم ایجاد تشکل حرفه ای دیگری از سوی روزنامه نگاران و همچنین دگرگونی های مختلف در مدیریت موسسات بزرگ مطبوعاتی و ترکیب هیات های تحریریه آنها ، کوشش های تازه ای برای تدوین و تصویب پیمان های دسته جمعی کار و اصلاح تجربیات قبلی در مورد تعریف روزنامه نگار حرفه ای ، صورت نگرفته اند. باید امیدوار بود که انجمن صنفی جدید روزنامه نگاران ، با فعالیت خویش بتواند هر چه زودتر برای رفع خلاء موجود در این زمینه اقدام کند و به احیاء مقررات پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاران و نیز تدارک مقدمات تصویب قانون خاص به رسمیت شناخته شدن حرفه روزنامه نگاری ، کمک نماید. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)
همچنین باید امید داشت که معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد اسلامی نیز بتواند به نوبه خود به موازات کوشش برای تجدید نظر در قانون مطبوعات ، در مورد تامین حقوق و امتیازات حرفه ای روزنامه نگاران، که نخستین بار در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 15 بهمن ماه 1331 ، مورد توجه قرار گرفته بود و در دوره پس از انقلاب اسلامی، به فراموشی سپرده شده است ، اقدام کند و خلاکنونی در این زمینه را، یا از طریق پیشنهاد لایحه قانونی جداگانه درباره استقلال حرفه ای روزنامه نگاری و یا حداقل با اختصاص بخش مهمی از قانون مطبوعات به این امر ، از میان بر دارد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)
لازم است خاطر نشان شود که در دوره پس از پیروزی انقلاب ، در مقایسه با پیش بینی ماده 10 لایحه قانونی مطبوعات مصوب دوره حکومت دکتر مصدق راجع به تهیه آیین نامه لازم ” نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران ” که هرگز تحقق نیافت ، تنها می توان اشاره بسیار مبهمی به این زمینه، در ماده چهل لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (20 مرداد 1358) پیدا کرد .
در این ماده چنین گفته شده بود :” تنظیم آیین نامه های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است، که در آنها سعی خواهد شد، جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است، اجرای این قانون به سازمان های صنفی واگذار شود” شاید با توجه به قسمت آخر این ماده و اشاره آن به موضوع واگذاری بعضی از جنبه های اجرایی این قانون به سازمان های صنفی ، بتوان گفت که تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران از طریق سازمان های صنفی خاص آنان نیز مورد نظر بوده است .
هرچند که در این میان ، استفاده از همکاری سازمان های صنفی مطبوعاتی ، برای تدارک تجهیزات چاپی و کاغذ مورد نیاز روزنامه ها و توزیع و پخش نشریات در سراسر کشور هم ، اهمیت خاصی دارد. همچنین باید اضافه کرد که در آخرین قانون مطبوعات(مصوب 12 اسفند 1364) ، دیگر هیچ گونه اشاره ای نیز به واگذاری برخی جنبه های اجرایی قانون به سازمان های صنفی وجود ندارد و موضوع تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، کاملا مسکوت مانده است. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)
5-2- مروری بر تاریخ تشکل های صنفی
تشکل های صنفی و اتحادیه های شغلی ریشه در قرون وسطی دارد و بیانگر گروههای صاحب نفود و قدرتمند در حیات سیاسی اجتماعی است که حتی در بعضی از کشورها (نظیر انگلستان و ایتالیا ) قدرت موثری در برگزاری انتخابات به حساب می آمدند. لیکن با حرکت جامعه به سوی پیدایی کارخانه های بزرگ، نهضت اصناف نیز فروکش کرد و جای خود را به انواع اتحادیه های دیگر و سندیکاها سپرد. گروههای صنفی در معنای محدود کلمه ، افرادی را که دارای فعالیت حرفه ای مشابهی هستند ، گرد هم
می آورند. در معنای وسیع ، کسانی را که در یک مدرسه پرورش یافت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، اوقات فراغت، خودپنداره، مواد مخدر Next Entries منبع مقاله درمورد خودپنداره