پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاری، نامه نگاری، روزنامه نگاران، حقوق رسانه

دانلود پایان نامه ارشد

دهند.
تبصره: بازرسان می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی و هیئت مدیره استانی شرکت کنند.
ماده 52 – چنانچه‌ بازرسان‌ در ضمن‌ بازرسی‌، تخلف‌ و یا تقصیری‌ را از سوی رئیس‌ کل‌ و یا معاونین‌ و یا سایر رؤسای‌ هیأت‌ مدیره‌ استان مشاهده‌ کنند باید‌ فورا به‌ شورای‌ عالی‌ اطلاع‌ دهند.
ماده 53- بازرسان‌ در مقابل‌ سازمانها و اشخاص‌ ثالث‌ نسبت‌ به‌ قصور یا تخلفاتی‌ که‌ در انجام‌ وظایف‌ خود مرتکب‌ می‌شوند طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود مسؤولیت‌ خواهند داشت‌.
فصل هفتم : هیاتهای رسیدگی به تخلفات حرفه ای
ماده54 ‌ – هیأتهای‌ رسیدگی به تخلفات حرفه ای به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ رسانه‌ای در دو سطح بدوی‌ و تجدیدنظر مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون برای چهار سال‌ تشکیل‌ می‌شوند.
تبصره‌ – شورای‌ عالی‌ می‌تواند مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ حرف‌ تخصصی حوزه رسانه‌ چند استان را به‌ یک‌ هیأت‌ بدوی‌ محول‌ و واگذار نماید.
ماده 55ـ هیأت بدوی با ترکیب زیر در محل سازمان استان تشکیل می شود:
الف- یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رئیس دادگستری استان؛
ب- دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت؛
ج- یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛
د- یک روزنامه نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر مرکز استان.
تبصره 1: افراد موضوع این مادّه در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می کنند.
تبصره 2 : اعضای روزنامه نگار هیئت های بدوی و تجدیدنظر باید حداقل 4 سال سابقة عضویت در سازمان را داشته باشند.
تبصره 3 : در دورة اول فعالیت این سازمان، 4 سال سابقة فعالیت روزنامه نگاری کافی است.
ماده 56 – عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ در تولیدات رسانه ای و عدم رعایت مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ توسط روزنامه نگاران، تخلف‌ محسوب‌ می شود و متخلفین‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن‌ حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای درجات‌ زیر محکوم‌ می‌گردند:
1- احضار به هیأت مدیره برای تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌
2‌- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌.
3‌- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ و انتشار در تارنمای اختصاصی سازمان.
4- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌.
5- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌.
6 – محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌
ماده57- تخلفات موضوع بندهای زير به مجازات حرفه اي از درجه 1 تا 3 محکوم مي‌شوند:
١. عدم پرداخت حق عضویت روزنامه‌نگاری به سازمان‌های استانی؛
٢. سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی مصوب از سوي مراجع ذي‌صلاح
ماده58- تخلفات موضوع بندهای زير به مجازات حرفه اي از درجه 3 تا 5 محکوم مي‌شوند:
١. انتشار محتوای رسانه اي‌ بدون ذكر منبع يا بدون رضایت پدیدآورنده آن در صورت تصريح قبلي
2. دوبار تكرار تخلفات حرفه اي تا درجه 3
ماده59- تخلفات موضوع بندهای زير به مجازات حرفه اي درجه 5 محکوم مي‌شوند:
١. تبلیغ و یا ترویج رفتارهای مجرمانه .
٢. سابقه 3 بار تخلفات حرفه اي از درجه 2 تا 4
ماده60- تحلفات موضوع بندهاي زير به مجازات حرفه اي درجه 6 محكوم مي شوند :
1.صدور حکم قطعي مبني بر محکوميت روزنامه‌نگار به مجازات‌های تعزیری درجه 4 به بالا به جز در جرايم غير عمد.
2. سابقه 3 بار مجازات حرفه اي درجه 5.
‌ماده61- هريک از روزنامه‌نگاران عضو ارکان يا واحدهای تابع سازمان که از انجام تکاليف قانونی ناشی از سمت خود تخلف کند، علاوه ‌بر محروميت دائم از عضويت در ارکان و واحدهای تابع مذکور، به مجازات حرفه اي درجه 5 نيز محكوم می‌شود.
ماده‌ 62– هیات بدوی درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:
الف‌ – شکایت‌ شاکی‌؛
ب‌ – اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی‌ – اداری‌؛
ج‌ – اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و رییس کل‌؛
د – شکایت‌ وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
هـ – تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء هیات رسیده‌ است‌.
ماده‌ 63 – درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ شکایت‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌،‌ پرونده‌ جهت‌ رسیدگی‌ مجدد به‌ هیأت‌ تجدید نظر استان‌ ارجاع‌ می‌شود.
ماده 64- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ استان علاوه‌ بر این‌ که‌ مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ روزنامه نگاران را به عهده‌ دارند، مراجعی‌ صلاحیتدار در اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی نیز هستند.
ماده 65- هر یک‌ از هیأتهای‌ بدوی‌ می‌توانند در امر رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نظرات‌ کارشناسی‌ کمیسیونهای‌ تخصصی‌ – مشورتی‌ سازمان استان مربوطه‌ را درخواست‌ کنند. کمیسیونهای‌ مذکور موظفند حداکثر ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز نظرات‌ کارشناسی‌ خود را دراختیار هیأتهای‌ بدوی‌ قرار دهند.
ماده‌ 66- به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هائی‌ که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، هیأتی‌ به‌ نام‌ هیأت‌ تجدیدنظر استان‌ با ترکیب‌ زیر در محل‌ سازمان استان در مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد:
الف‌ – یک‌ نفر از قضات‌ دادگاههای‌ تجدیدنظر استان‌ و آشنا به حقوق رسانه با معرفی‌ رئیس کل دادگستری استان؛
ب‌ – یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌‌؛
ج‌ – دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت؛
د- یک روزنامه نگار به انتخاب مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی.
تبصره 1: افراد موضوع این ماده در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیئت انتخاب می کنند.
تبصره‌2: اعضای روزنامه نگار این هیأت می بایست حداقل‌ پنج‌ سال سابقة فعالیت‌ در حرفه‌ روزنامه نگاری داشته‌ باشند.
تبصره 3: اعضای این هیأت توسط رئیس سازمان استان معرفی و حکم آنان توسط‌ رییس‌ کل‌ صادر‌ خواهد شد و تغییر یا عزل‌ آنان‌ قبل از انقضای مدت 4 سال با مراجع معرفی کننده خواهد بود.
ماده‌ 67- آراء هیأتهای‌ تجدیدنظر تا حد مجازاتهای‌ درجات 1، 2 و 3 ماده 53 قطعی‌ است‌.
ماده‌ 68- برای رسيدگی به تخلفات حرفه اي اعضاي روزنامه‌نگار شورای عالی، رييس کلّ، رييس و اعضاي هيأت مديره‌ سازمان‌هاي استانی، اعضاي روزنامه‌نگار هيأت های بدوی و تجدیدنظر و نیز رسيدگی به آرای صادره از سوی هيأت‌های بدوی و تجدیدنظر، هيأت عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای مرکب از اعضاي زير در سازمان تشکيل می‌گردد:
الف- یک نفر از قضات باتجربه و آشنا به حقوق رسانه با معرفی رئیس قوه قضائیه.
ب- معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندم تام الاختیار وی.
ج- یک روزنامه نگار به انتخاب کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
د- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه به انتخاب شورای عالی.
هـ- یک روزنامه نگار عضو یکی از هیأت های رسیدگی به تخلفات حرفه ای به انتخاب شورای عالی.
ماده 69- اعضای هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات حرفه ای با حکم‌ رئیس‌ کل‌ سازمان‌ برای‌ مدت‌چهار سال‌ منصوب‌ می‌گردند.
تبصره 1: عزل و یا تغییر‌ آنها قبل‌ از انقضای‌ مدت‌ چهار سال‌ با مراجع معرفی کننده خواهد بود.
تبصره 2: تجدید انتخاب‌ آنها برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.
تبصره 3: افراد موضوع این مادّه در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس هیأت انتخاب می کنند.
تبصره 4: اعضای روزنامه نگار این هیئت باید عضو سازمان بوده و حداقل 7 سال سابقة فعالیت روزنامه نگاری داشته باشند. در دورة اول، عضویت در سازمان موضوعیت ندارد.
ماده 70 – اعضای هيأت عالی بايد واجد شرايط زير باشند:
1. حداقل 35 سال سن؛
2. عدم پیشینه محكوميت كيفري مؤثر؛
3. عدم پیشینه محكوميت قطعی حرفه اي درجه چهار و بالاتر؛
4. عدم عضویت در شورای عالی.
ماده 71 ـ مرجع انتخاب‌کننده اعضاي هيأت عالی، با رعایت شرايط مقرر در اين قانون بايد به تعداد اعضای اصلی عضو علي‌البدل انتخاب کند تا در موارد رد، غيبت، حجر، ورشکستگی یا فوت اعضای اصلي، جایگزين آنان شوند.
ماده 72ـ آئين نامه داخلي هيأت عالي توسط اين هيأت تهيه وبه تصويب شوراي عالي سازمان مي‌رسد.
ماده‌ 73- چنانچه‌ ریس‌ کل‌ سازمان و یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی، آراء قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از هیأت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد کند، رأی‌ هیأت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.

ماده‌ 74- هیأت‌های‌ بدوی و تجدیدنظر‌ هر یک‌ از استان‌ها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده‌های‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌‌ شاغلان روزنامه نگاری را در صورت درخواست دادگاهها و دادسراهای‌ استان حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 75- دادگاهها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در هر یک‌ از استانها باید حداقل‌ چهل‌ و هشت‌ ساعت‌ قبل‌ از احضار و جلب‌ هر یک‌ از روزنامه نگاران به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ خاطر رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ این شاغلان، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیأت‌ بدوی‌ برسانند.
ماده‌ 76- شورای‌ عالی‌ سازمان به ‌منظور اجرای هرچه‌ بهتر وظایف‌‌ گوناگون مقرر در این‌ قانون‌ می‌تواند کمیسیونهای‌ تخصصی‌ مشورتی‌ تشکیل‌ دهد که‌ نوع‌ کمیسیون‌ و ترکیب‌ و نحوه‌ کار آنها طبق‌ دستورالعملی‌ خواهد بود که‌ توسط‌ رییس‌ کل‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
فصل هشتم: صندوق حمایت
ماده 77- برای حمایت مالی از اعضاء، صندوق حمايت از شاغلان رسانه‌ای تشکيل می‌شود. اساسنامه پيشنهادي ظرف سه‌ماه پس از تشكيل سازمان توسط رئیس کل تهیه و به تصویب شورای عالی
می رسد.
فصل نهم: سایر
ماده‌ 78- کلیه‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ توسط‌ رئیس کل تهیه و به تصویب شورای عالی‌ خواهد رسید.
بیان نظرات اصحاب رسانه پیرامون جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران

9-2- دکتر روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم اظهار داشت: دولت لایحه همراهی خبرنگاران با انجمن های صنفی را تقدیم مجلس کند.
رئیس جمهوری فرمودند: خبرنگاران و رسانه ها از یک سو می توانند اطلاعات صحیح را به جامعه عرضه کرده و باعث آگاهی و تعالی جامعه شوند و همپنی می توانند واسطه بسیار خوبی بین جامعه ، و نظام و دولت باشند . رئیس جمهوری ، خبرنگاران و رسانه ها را عامل بسیار موثری برای پیشگیری از فساد در جامعه دانست و با تاکید بر اینکه باید پدیده شوم فساد را تقبیح کنیم ، گفت، فساد موضوعی است که مبارزه دائمی را می طلبد و برای مقابله با این معضل ، خبرنگاران و رسانه ها می توانند تاثیر زیادی داشته و در مهار و پیشگیری از آن ، موثر باشند . (دکتر روحانی ، سخنرانی 16 مرداد 1393 )
ریس جمهوری با تاکید بر ارتباط نزدیک دولت با رسانه ها ، اظهار داشت : دولت علاقه مند است ارتباط دو سویه و نزدیکی با رسانه ها و خبرنگاران داشته باشد . به همین دلیل از نقد آنها استقبال و در عین حال به آنها توصیه می کند که از شرافت وحرفه خود حراست و مراقبت کنند . روحانی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از فعالیت رسانه ها گفت: دولت قصد دارد لایحه ای را تقدیم مجلس کند که مجموعه خبرنگاران را با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند. و : دولت همچنین در زمینه ارایه خدمات آموزش های لازم برای حرفه ای کردن خبرنگاران ، کاملا آمادگی دارد .
10-2- آقای دکتر “محمد سلطانی فر” مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت ارشاد در مصاحبه با خبرنگار”هفته نامه خبری تحلیلی صدا” در جواب سوالات خبرنگار این هفته نامه می گوید:
سوال خبرنگار : بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه اعتقاد دارند که قانون نظام

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد آموزش مهارت، خودپنداره، سلامت روان، مصرف مواد Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، نامه نگاری