پایان نامه با کلید واژگان روایی پیش بینی، توسعه اقتصادی، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

مورد سنجش قرار می دهد.
قسمت دوم شامل 5 سوال دو گزینه ای بله-خیر و یک سوال سه گزینه ای می باشد. سوالات بله-خیر، ایجاد برخی از اقلام هزینه ای را برای منطقه مورد سوال قرار می دهند تا متخصصان، لزوم ایجاد آن ها را بسته به بازار منطقه تشخیص دهند. سوال آخر نیز سطح امکانات و تجهیزات لازم را براساس بازار موجود می سنجد.
سوالات 1 تا 6 پرسشنامه جهت پاسخ گویی به سوال 5 و 6 تحقیق طراحی شده اند. این سوالات مربوط به تمایل مردم بومی و غیر بومی جهت استفاده از مجموعه پیست اسکی گرین می باشد. سوالات 7 تا 10 پرسشنامه جهت پاسخگویی به سوال 7 تحقیق طراحی شده اند که میزان اثر گذاری احداث این مجموعه را در توسعه اقتصادی منطقه می سنجد. سوالات 11 تا 16 پرسشنامه نیز جهت پاسخگویی به سوال 8 تحقیق طراحی شده اند تا لزوم امکانات جانبی برای این پیست مورد سنجش قرار گیرد.
1-6-2-3 روایی پرسشنامه
روایی50 پرسشنامه عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه گیری صفتی که پرسشنامه برای اندازه گیری آن طراحی شده است و شامل روایی صوری، روایی محتوایی، روایی سازه، روایی پیش بینی و …. می باشد (قوجازاده). در حقیقت پرسشنامه یک ابزار اندازه گیری است که قرار است ویژگی هایی از یک جمعیت را اندازه گیری کند. هر قدر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان محیط زیست، دوره بازگشت، شاخص TCI Next Entries پایان نامه با کلید واژه های شبیه سازی، فضاهای مسکونی، معیارهای طراحی