پایان نامه با کلید واژگان روایی محتوا، روابط صمیمی، همسانی درونی، روایی سازه

دانلود پایان نامه ارشد

می شود.معنای دیگر اعتبار، همسانی درونی آزمون است و مفهوم آن این است که سؤالهای آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب اعتبار درونی آزمون کم باشد، بدان معناست که سؤالای مختلف آزمون، متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند. از جمله روشهای تعیین پایایی روش دونیمه کردن است. در این روش نمره های نیمی از آزمون را با نمره های نیم دیگر مقایسه می کنند. روش دیگر کودر- ریچارد سون است. کودر و ریچارد سون، روشهایی را ابداع کرده اند که با استفاده از این روش ها، می توان متوسط ضریب اعتبار آزمون را که بر اساس ضرایب همبستگی دو نیمه های آن از طریق همۀ روشهای ممکن دو نیمه کردن آزمون بدست می آید برآورد کرد. یکی از محاسن این روش آن است که برآورد ضریب اعتبار آزمون با صرف وقت کمتری امکان پذیر است. ضریب محاسبه شده با این روش، ثبات و همسانی درونی آزمون را نشان می دهد.. کرونباخ برای برآورد همسانی آزمونها یا مقیاس هایی که پاسخ های درست یا غلط ندارند (پاسخهای پیوستاری)، بر اساس روش کودر ریچاردسون فرمول دیگری برای برآورد اعتبار پیشنهاد کرد که به آن روش آلفای کرونباخ می گویند. (فتحی آشتیانی، 1388)
مقصود از روایی9 آزمون ، مناسب بودن، با معنا بودن و مفید بودن استنباطهای خاصی است که از روی نمرۀ آزمون به عمل می آید. به عبارت دیگر روایی به معنی آن است که آیا یک ابزار سنجش آنچه را که در نظر دارد می سنجد یا خیر؟ (فتحی آشتیانی، 1388) روان شناسان از چند نوع روایی استفاده می کنند که از جملۀ آنها روایی ظاهری، محتوا، پیش بین، همزمان و سازه است. روایی ظاهری یا صوری یعنی اینکه مواد یا سؤالهای آزمون باید از نظر ظاهر در رابطه با موضوعی باشند که آزمون برای اندازه گیری آن تهیه شده است. روایی محتوا یعنی اینکه آزمون باید ارتباط کامل با کل زمینۀ مورد نظر داشته باشد.(گنجی، 1370) روان شناسان برای تعیین روایی محتوا، هر یک از مواد آزمون را ارزیابی می کنند، برای اینکه ببیند آیا این مواد با آنچه آزمون قرار است اندازه گیری کند مربوط می شود یا خیر. روایی همزمان، رابطۀ همزمان بین آزمون تهیه شده را با آزمونی که در گذشته روایی آن تعیین شده است، مشخص می کند. هر اندازه همبستگی بین این دو آزمون بیشتر باشد می گویند آزمون جدید از روایی بیشتری برخوردار است. روایی سازه نیز به توانایی آزمون در اندازه گیری سازه، یعنی مؤلفۀ فرضی یا نظری رفتار، مثل یک صفت یا انگیزه، مربوط می شود. (فتحی آشتیانی، 1388) روايي سازه بيشتر از روايي محتوا جنبة نظري دارد. بنابر تعريف، يك آزمون در صورتي داراي روايي سازه است كه نمرات حاصل از اجراي آن به مفاهيم يا سازه هاي نظرية مورد نظر مربوط باشند. براي مثال، يك آزمون يا پرسشنامة اضطراب در صورتي داراي روايي سازه است كه نمرات حاصل از آن به سازه هايي كه در نظرية هاي اضطراب آمده اند ارتباط داشته باشد.(بيابانگرد، 1384) يكي از راههاي تعيين روايي سازه تحليل عوامل است. تحليل عوامل يك روش پيشرفتة آماري است كه از طريق آن تعداد و ماهيت متغيرهايي را كه يك آزمون اندازه مي گيرد، مشخص مي كنند. اين روش روابط دروني داده هاي مورد تحليل را تعيين مي كند و براي ايجاد سهولت، متغيرها را به خوشه ها يا عوامل كاهش مي دهد. بعد اين خوشه ها يا عوامل را با توجه به آنچه به وسيلة سؤالهاي آزمون اندازه گيري مي شوند، نامگذاري مي كنند. بنابراين، يك آزمون را مي توان بر حسب عواملي كه آن را تشكيل مي دهند نامگذاري كرد. براي مثال، اگر يك آزمون براي اندازه گيري سازة آفرينندگي درست شده است، تركيب عاملي آن آزمون بايد نشان دهندة عوامل آفرينندگي در آن آزمون باشد. .(بيابانگرد، 1384)
نرم یا هنجار10 عبارت است از حد متوسط حالات، معلومات، یا خصیصۀ افرادی که در یک آزمون شرکت داشته اند و تعداد حالات، معلومات یا خصایص افراد دیگر را می توان با آن سنجید تا مشخص شود که فرد در مقایسه با افراد متجانس و مشابه خود در چه وضعیتی قرار دارد. به عبارت ساده تر میانگین نمرات گروه مرجع را نرم می گویند. (دالبرگ و همکاران .ترجمۀ کرمی و درودی، 1387)

1- 6 ) تعاریف عملیاتی:
نوجوان11: دانش آموزی که در مقطع قبل از دیپلم و روزانه تحصیل می کند.
رضایت12 از ارتباط نوجوان با والدين : حداقل فاصله میان نظر و انتظار نوجوان در هر مورد سؤال شده.
پایایی: جهت سنجش پایایی آزمون از دوروش زیر استفاده می گردد:
1- دونیمه کردن آزمون و سنجش همبستگی سوالات با فرمول اسپیرمن – براون.13
2-روش آلفای کرونباخ، که جهت تعیین پایایی پرسشنامه هایی با مقادیر مختلف پاسخ استفاده می شود.
روایی: سنجش روایی نیز به سه صورت زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:
1- تایید روایی محتوا14 با نظر متخصصان امور نوجوانان.
2- روایی سازه15 با استفاده از ماتریس همبستگی و تحلیل عوامل.
3- روایی همزمان16 با استفاده از تعیین همبستگی با مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی.
در مرحله دوم پژوهش با استفاده از آزمونهاي مقايسة توابع توزيع ( در حالت پارامتري يا ناپارامتري) تفاوت گروههاي مورد نظر در نمرة بدست آمده از آزمون بدست مي آيد.
نرم یا هنجار: نقطة برش اين آزمون بر اساس دامنة اطمينان، ميانگين و خطاي استاندارد ميانگين محاسبه مي شود.

مقدمه
در اين فصل، در بررسي مباني نظري پژوهش ابتدا به مفهوم ارتباط پرداخته شده و ضرورت و انواع آن و موانع آن بررسي مي شود. سپس به نوجوان و ويژگيهاي آن از جمله تحول شناختي، رشد اخلاقي و اجتماعي پرداخته مي شود. پس از آن مباني روانشناختي ارتباط والدين و فرزندان، انتظارات والدين و نوجوانان و عوامل كلي اثر گذار بر ارتباط بررسي مي شود. چون اساس ساخت اين پرسشنامه بر تفاوتهاي فردي در نگرش نوجوانان است، به مفهوم نگرش نيز پرداخته شده است.
در بخش دوم سابقة مقياسها و پژوهشهاي مشابه در داخل و خارج بررسي شده است.
2-1( ارتباط
2- 1 –1 ) مفهوم ارتباط17:
ارتباط فرایندی است که از طریق آن «پیامها» صرف نظر از ماهیت آن و وسیله ای که به کار برده می شود از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می کند، و به این ترتیب کنش متقابل امکان پذیر می شود (محسنی، 1379).
شاید بتوان ارتباط را در کلی ترین معنای خود فرآیندی مستلزم انتقال اطلاعات از یک فرستنده به گیرنده تعریف کرد. ازاین تعریف نتیجه می شود که هر ارتباطی مستلزم عناصر مهم زیر است: (الف) فرستنده، یا منبعی که عمل رمز گردانی (ب) پیام مورد انتقال را از طریق (ج) کانالی خاص، (د) به دریافت کننده که پیام را رمز گشایی می کند، انجام می دهد. خصوصیات فرستنده، پیام، کانال و دریافت کننده همگی بر فرایند ارتباط تأثیرات مهمی به جا می گذارند. مثلاً یک خط تلفنی بعنوان کانال ارتباطی محدودیتهای قیزیکی خاصی دارد (مثلاً نبود نشانه های دیداری )که هنگام استفاده از آن کانال، این محدودیتها استراتژیهای ارتباطی مارا بنحو مشخصی تغییر می دهند. همینطور خصوصیات فرستنده و دریافت کننده (از قبیل پایگاه، قدرت، هوش، علایق مشترک) نیز بر استراتژیهای ارتباطی اتخاذ شده تأثیر می گذارند.
سرانجام طبیعت خود پیام در تعیین نحوۀ ارتباط ما می تواند بسیار مهم باشد: وقتی از آب و هوا سؤال می شود زبان بسیار متفاوتی بکار می رود تا وقتی تقاضای اضافه حقوق می شود. (پی فرگاس18، ترجمة بيگي، 1373)
اما تعریف فوق از ارتباط محدودیتهایی نیز دارد. این تعریف مطرح می سازد که ارتباط فرایندی ساده و یکطرفه است، و پیامها بدون اشاره به دنیای اطراف و زنجیرۀ رخدادهای پیشین و مورد انتظار آینده ارسال و دریافت می شوند. سایر نظریه های ارتباط تأکید دارند که ارتباط معمولاً فرایندی پویا و دوطرفه است که طی آن ارسال پیامها و بازبینی طرف مقابل همزمان روی می دهند. بعلاوه تمامی ارتباطات میان فردی تا حدودی متکی به دانش اجتماعی مشترک فرستنده و گیرنده می باشند. به عبارت دیگر پیامها معمولاً فقط در یک محیط اجتماعی تعریف شده و معین مثلاً خانواده، کلاس مدرسه یا یک گروه فرهنگی معنا دارند. جملات رد و بدل شده بین دو جراح مغز، دو قمار باز، یا دو بچه مدرسه ای که کاملاً واضحند ممکن است برای افراد بیرون از این گروهها کاملاً بی معنا باشند. وقتی با یکدیگر در حال ارتباطیم داشتن قدری دانش مشترک را مسلم می دانیم. (پی فرگاس، ترجمة بيگي، 1373)
لیزینیا (ترجمة ‌مدبرنيا، 1375) ارتباط را اینگونه تعریف کرده است: واکنش متقابل بین دو یا چند نفر که جهت انطباق و یکی کردن فعالیتهایشان، برای رسیدن به هدفی مشترک، پیامهایی را رد و بدل می کنند.
زمانی که از رابطه 19یا ارتباط صحبت می شود ، سخن از ارتباط دو انسان است که بطور متقابل و دوجانبه بایکدیگر رابطه دارند . منظور از ارتباط این است که مربیان و معلمان احساسات ، انتظارات و نگرش های خود نسبت به دانش آموزان را بیان می کنند و به طور متقابل احساسات ، انتظارات و نگرش های او را درک می کنند و مورد توجه قرار می دهند. (به پژوه، 1375)
آن گاه که انسان برای فردی ارزش قائل شود، با وی از روی علاقه، کنش متقابل برقرار خواهد کرد. طبیعتاً در گذر از کنش متقابل، مکالماتی نیز برقرار خواهد شد. گفتگو از عناصر اصلی کنش متقابل است.گفت و گو بدین معنی است که هر دو طرف حق ابراز عقیده داشته باشند و باید اولاً به افکار طرف مقابل گوش فرا دهند؛ ثانیاً برای استمرارکنش،به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به خواسته های یکدیگر بی توجه نباشند؛ به عبارت دیگر در بین افراد گفتمان برقرار شود. (منادی، 1384)
ما برای انجام تعامل اجتماعی موفق باید بتوانیم رفتار دیگران را به طرز صحیحی درک، تعبیر و پیش بینی کنیم، و افکار، احساسات و مقاصد خود را به نحو مطلوبی به دیگران ابلاغ کنیم. ما برای عملکرد مناسب در مقام اعضاء اجتماع، باید ا طلاعات زیادی دربارۀ قواعد زندگی اجتماعی بدانیم. (پی فرگاس، ترجمة بيگي، 1373)

2- 1- 2 ) اهمیت و ضرورت برقراری رابطه:
روابط صمیمی با دیگران شاید درگیر کننده ترین تجارب زندگی باشند. عاشق شدن، داشتن دوستانی خوب، رابطۀ خوب با والدین، فرزندان و همشیران برای همه حائز اهمیتند. اکثر مردم داشتن روابط خوب با دیگران را برای خوشحالی خویش تقریباً از هر چیز دیگری ضروری تر می دانند. تحقیقات تجربی نیز این موضوع را ثابت کرده اند. کمپبل، کانورس و رادجرز20 (1976) این مسئله را که اهمیت موضوعات مختلف برای مردم چقدر است بررسی کردند. آنها پی بردند که در بیشتر پاسخها، داشتن دوستان خوب و ازدواج و زندگی خانوادگی کامروا بیش از پیشرفتهای مالی و حرفه ای اهمیت داشتند. (پی فرگاس، ترجمة بيگي، 1373)
همچنین شواهد قابل توجهی در دست اند دال بر اینکه نبود اینگونه روابط صمیمی و حمایت گر می تواند پیامدهای جدی در بر داشته باشد. آمارهای شورای بیمه زندگی آمریکا (1978) بطرز حیرت آوری نشان می دهند که افراد تنها یا غیر دلبسته احتمال بیشتری دارد که دچار مشکلات سلامتی از قبیل سکته، سل، سرطان، الکلیسم و تصادفات گردند، و در مقایسه با افراد متأهلی که در شبکه ای از روابط صمیمی زندگی می کنندنرخ مرگ ومیر و خودکشی بالاتری دارند. پایان یافتن یک رابطۀ صمیمی مثلاً بر اثر طلاق یا مرگ یکی از والدین، دوستان یا همسر یکی از استرس آمیزترین تجارب زندگی می باشد. (پی فرگاس، ترجمة بيگي، 1373)
متأسفانه، اکنون شدیدترین نوع تنهایی در خانواده دیده می شود، نهادی که در آن، ارتباط در حال فروپاشی است. یا در قتلگاه به سر می برد. ازدواج، این پیچیده ترین شکل روابط انسانی، بدون ارتباط اثربخش نمی تواند شکوفا شود. زندگی اغلب زوجهایی که امیدوارند ازدواجی بارور داشته باشند به دلیل فقدان مهارت های ارتباطی لازم به یک رابطۀ موازی بدون صمیمیت21 می انجامد. ابیاتی از تی. اس الیوت شاعر، که اغلب در این زمینه نقل می شوند، آنچه را که ممکن است در یک زندگی معمولی دیده شود توصیف می کند:
دو فردی که می دانند یکدیگر را درک نمی کنند،
بچه هایی می پرورند که درکشان نمی کنند،
و هرگز هم درکشان نخواهند کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فرایند پژوهش، قابلیت اعتماد، بهداشت و سلامت، دانش آموزان دختر Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ابراز وجود، مهارتهای ارتباطی، کودک و نوجوان، انعطاف پذیری