پایان نامه با کلید واژگان روایی محتوا، تحلیل عوامل، روایی سازه

دانلود پایان نامه ارشد

بار انجام شد.)
در مرحلۀ بعد، كلية اطلاعات آزمون (هر يازده صفحه) جهت انجام کارهای آماری به طور دقیق در نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از حروف اختصاري زير وارد شد:
مادر M ( Mother)=
پدر F ( Father) =
(اينگونه است) نظر، عقيده O (Opinion)=
(دوست دارم اينگونه باشد) انتظار P (Prospect)=
(اختلاف بين نظر و انتظار) تفاوت D (Difference)=
مثال: امتياز بخش دوست دارم اينگونه باشد از سؤال چهارده MP 14 =
نمرة كل مقياس رضايت از ارتباط با پدر = مجموع قدر مطلق تفاضل بخش نظر و انتظارSum FD =
نمرة كل مقياس رضايت از ارتباط با مادر= مجموع قدر مطلق تفاضل بخش نظر و انتظارSum MD =
فرم پدر مقياس رابطة ولي- فرزندي Fpc= فرم مادر مقياس رابطة ولي- فرزندي Mpc=
3 ـ 6) روش تجزيه و تحليل داده ها :
1) از شاخصهاي آمار توصيفي از جمله توزيع فراواني، ميانگين، نما، جهت تعيين ويژگيهاي آماري نمونه و نمايش داده ها استفاده گردید.
2) جهت سنجش پایایی آزمون از دوروش زیر استفاده شد:
– دونیمه کردن آزمون و سنجش همبستگی سوالات با فرمول اسپیرمن – براون89.
– روش آلفای کرونباخ، که جهت تعیین پایایی پرسشنامه هایی با مقادیر مختلف پاسخ استفاده می شود.
3) سنجش روایی نیز به سه صورت زیر مورد ارزیابی قرار گرفت:
– تایید روایی محتوا با نظر متخصصان امور نوجوانان.
– روایی سازه با استفاده از ماتریس همبستگی و تحلیل عوامل و چرخش عاملها به روش واريماكس.
– روایی همزمان با استفاده از تعیین همبستگی با مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی.
4) تعيين نقطة برش آزمون با محاسبة ميانگين و انحراف استاندارد.(محاسبه بر اساس دامنة اطمينان)

در مرحله دوم پژوهش :
5) استفاده از آزمون من- ويتني- يو90 (مقايسة توابع توزيع دو نمونة مستقل در حالت ناپارامتري ) براي تعيين تفاوت بين گروههاي :1) دختران و پسران. 2) شاخة تحصيلي كاردانش و نظري.
6) استفاده از آزمون كروسكال واليس91 ( مقايسة ميانگين هاي يك متغير كمي پيوسته در سطوح مختلف يك متغير اسمي يا رتبه اي در حالت ناپارامتري ) براي تعيين تفاوت نمرات در موقعيتهاي جغرافيايي متفاوت.
7) استفاده از آزمون ويلكاكسون92 ( مقايسة ميانگين دو نمونة وابسته در حالت ناپارامتري ) براي تعيين تفاوت نمرات ارتباط با پدران در مقايسه با مادران.

3- 6- 1 ) روش تعيين روايي سازه:
براي پاسخ به اين پرسش كه آيا واقعاً اين آزمون ميزان رضايت از ارتباط نوجوان با والدين را مي سنجد در حيطة روايي سازه از تحليل عاملي93 استفاده مي گردد. تحليل عاملي جهت تقليل اطلاعات و داده هاي حجيم به عاملهاي كوچكتر صورت مي گيرد و بنابر اين انتظار مي رود هر سؤال زير يك عامل بار داشته باشد و هيچ عاملي تك سؤالي نباشد. بنابراين در مواردي كه آيتمي در دو عامل داراي بالاترين بار عاملي و نزديك به هم باشد آن آيتم زير عاملي قرار مي گيرد كه داراي بالاترين بار عاملي باشد. تا جايي كه نتايج يه گونه اي شكل گيرد كه هر سؤال فقط زير يك عامل بار داشته باشد. و اگر يك آيتم زير دو عامل بار مساوي داشته باشد زير عاملي قرار مي گيرد كه به لحاظ محتوايي با آن عامل هماهنگي دارد (سهرابي، 1388).
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻓﻨﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﭘﻲ ﺑﺮﺩﻥ‬ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﻱ ﻭ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪﻱ ﻫﺪﻑ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ‬ ﻣﻠﻜﻪﻱ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ‬ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎ ﻳﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻛﺪﺍﻣﻴﻚ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭼﻴﺰ ﻭﺍﺣﺪﻱ‬ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎﺭ‬ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ،‬ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﻱ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩﺍﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪﻱ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ) ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺏ)‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻱ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺪﻑ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻜﻨﻮﻥ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ94 ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ95 ‪ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‬ ‫ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻜﻨﻮﻥ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻩﻫﺎ ﻋﻠﻞ‬ ‫ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻱ، ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻲ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﻓﺮﺿﻴﻪﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺯﺵ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺿﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻮﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.(نظري ، مختاري 1388) در اين پژوهش هدف اكتشافي تحليل عاملي مورد نظر است. ضمن اينكه پس از اكتشاف عوامل زير بنايي روايي سازة آزمون نيز تاييد مي شود.
تعيين مناسب بودن پرسشنامه جهت تحليل عاملي:
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ‬ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﻱﺩﻭ96 ﻭ ﺑﺎﺭﺗﻠﺖ97 ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﻠﺖ ﻓﺮﺽ ﺻﻔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﺩ ﻓﺮﺽ‬ ‫ﺻﻔﺮ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻥ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺮﻭﻳﺖ98 ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.(سرمد و ديگران، 1378)
ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻰ‬‫ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻩ‪ 99KMO‬ است ﻛﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ 0 ﺗﺎ 1 ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 70/0‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺑﻴﻦ 50/0 ﺗﺎ 69/0 ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﺖ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 50/0 ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ‪KMO‬ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑﻲﺭﺑﻂ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ‬ﻛﺮﺩ (ﺩﻭﺍﺱ، 1376 به نقل از نظري و مختاري 1388).
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ:‬
1 – ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺍﺯ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.‬
‫2- ﺍﺯ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ100 ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ (عامل) ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ101 ﺍﺳﺖ‬ .
‫3- ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ‬ ‫ﭼﺮﺧﺶ ﻭﺍﺭﻳﻤﺎﻛﺲ102 ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﺷﻮﺩ. (ﻛﻴﻨﻴﺮ،1380 به نقل از نظري و مختاري 1388).
4- جستجو براي كشف عوامل ساده و قابل تفسير
ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ:
اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:‬
‫1) ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺪار وﻳﮋه103: ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻣﺠﺬورات ﺑﺎرﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة درﺻﺪي از وارﻳﺎﻧﺲ‬ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ آن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ آن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‬ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه آن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪار وﻳﮋة ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﻋﺎﻣﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار وﻳﮋة ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬

‫2) ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ: اﻳﻦ روش زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬
‫3) ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺴﺖ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ: اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺰان وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﺎص ﺑﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك‬ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲدار‬ ‫اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر، ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺪار وﻳﮋه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ رﺳﻢ ﻣﻲﺷﻮد.‬ (نمودار اسكري104)
‫4) ﻣﻌﻴﺎر درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ105: در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦﺷﺪه ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﻳﻲ‬ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻤﺘﺮ از 50 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ‬ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺮاك آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ، ﺣﺬف ﻛﺮد. (زارع چاهوكي، 1389)

مقدمه:
در اين فصل ابتدا فراواني و درصد اعضاي نمونه به تفكيك موقعيت جغرافيايي، جنسيت و شاخة تحصيلي در قالب جدول آورده شده، سپس بخش اول تحليل داده ها انجام مي گيرد. اين بخش شامل مراحل استاندارد سازي پرسشنامه است، كه شامل تأييد پايايي، روايي و تعيين نقطة برش آزمون مي شود.
بخش دوم تحليل عبارت است از مقايسة توزيع نمرات آزمودنيها با توزيع طبيعي، و بررسي تفاوت نمرات بر اساس متغيرهاي جنسيت، موقعيت جغرافيايي و شاخة تحصيلي.
در انتها يافته هاي جانبي پژوهش آورده مي شود.
4-1( توصيف داده ها
4-1-1 ) بررسی حجم نمونه به تفکیک موقعيت جغرافيايي، جنسیت و شاخة تحصيلي:
جدول 4-1 : توزيع فراواني و درصد نمونة تحقيق به تفكيك موقعيت جغرافيايي
درصد
فراواني
شاخص آماري
موقعيت جغرافيايي
24.4
157
غرب
23.6
152
شمال
26.1
168
شرق
25.9
167
جنوب
100
644
جمع

جدول 4-2 : توزيع فراواني و درصد نمونة تحقيق به تفكيك جنسيت
درصد
فراواني
شاخص آماري
جنسيت
48.8
330
دختر
51.2
314
پسر
100
644
جمع

جدول 4-3 : توزيع فراواني و درصد نمونة تحقيق به تفكيك شاخة تحصيلي
درصد
فراواني
شاخص آماري
شاخه تحصيلي
48.8
330
نظري
51.2
314
كاردانش
100
644
جمع

توزيع فراواني گروهها در سه جدول فوق نشان مي دهد كه اعضاي نمونه بر اساس سه متغير مورد نظر در اين پژوهش، تقريباٌ به طور مساوي در هر دسته قرار گرفته اند.
4- 2 ) تحليل داده ها (بخش اول)
جدول 4-4 : ميانگين و انحراف استاندارد نمرات سنجش رضايت از ارتباط نوجوان و والدين در كل نمونه (قبل از استاندارد سازي)
انحراف استاندارد
ميانگين
حداكثر نمره
حداقل نمره
تعداد
پاسخ دهندگان

015/31
34/40
175
0
631
رضايت از ارتباط با مادر
330/36
03/42
184
0
616
رضايت از ارتباط با پدر

4- 2- 1 ) سؤال اول: آيا مقياس ساخته شده از پايايي قابل قبولي برخوردار است؟
جهت برآورد پايايي و همساني دروني آزمون از فرمول ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. ابتدا همبستگي هر يك از سؤالات با كل آزمون بدست آمد تا در صورت همبستگي پايين هر سؤال (زير 35/0) با كل آزمون كه به معني عدم مطابقت با محتوا و كاهش اعتبار آزمون است از پرسشنامه حذف گردد. در اين صورت با حذف سؤال از آزمون، ضريب آلفا و واريانس مقياس افزايش پيدا خواهد كرد.
نتايج نشان داد كه كلية سؤالات آزمون غير از سؤال 26 در دو فرم مادر و پدر، داراي همبستگي بالاتر از 35/0 با كل ازمون هستند. ودر صورت حذف اين سؤال، ضريب آلفا (در فرم پدر) و واريانس مقياس كمي افزايش پيدا خواهد كرد. در نتيجه اين سؤال از مقياس حذف گرديد..
ضريب پايايي محاسبه شده ( آلفاي كرونباخ) براي آزمون رضايت از ارتباط با مادر 95/0 و براي آزمون رضايت از ارتباط با پدر 97/0 بدست آمد.
همچنين با استفاده از روش دو نيمه سازي سؤالات، ضريب پايايي هر نيمه از سؤالات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کارشناسی ارشد، استقلال طلبی، جمع آوری اطلاعات، بحران هویت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اسكري، واريانس، .844، تعيين