پایان نامه با کلید واژگان روايي، روشهاي، عناوين

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌توان صفتي را كه آزمون بخصوصي مي‌سنجد تعريف كرد. اصولاٌ تمام روشهاي تعيين روايي با اين مسأله سرو كار دارند كه بين كاركرد در آزمون و واقعيتهاي قابل مشاهده و مستقل درباره ويژگيهاي رفتار مورد نظر چه روابطي وجود دارد.
روشهاي اختصاصي كه براي بررسي اين گونه رابطه‌ها به كار مي‌روند متعددند و تحت عناوين مختلف توصيف شده اند. اين روشها به سه طبقه اصلي تقسيم شده اند : روايي محتوا، روايي سازه، روايي ملاكي ( آناستازي، 1379 ).
روايي يك آزمون را به شيوه‌هاي زير اندازه گيري مي‌كنند :
الف ) روايي محتوا :
روايي محتوايي به اين مطلب اشاره مي‌كند كه نمون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اعداد و ارقام Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرکانسهای، هارمونیک، هرتز