پایان نامه با کلید واژگان رفتار خرید، مصرف کننده، عزت نفس، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی با استفاده از مدل محرک-ارگانیسم-پاسخ168 پرداخته شد. همچنین در این تحقیق به توصیف و تشریح مفهوم خرید آنی با توجه به تأثیری که عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی دارند، پداخته شد. در این تحقیق عوامل موقعیتی با دو متغیر: نمای فروشگاه و هیجان و عوامل فردی با متغیرهای برونگرایی و نوآوری و ویژگیهای روحی-روانی به طور همزمان مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از این امر بود که دو عامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان) و یک عامل فردی (ویژگی های روحی-روانی) بر خرید آنی افراد تأثیر مثبت دارند و ویژگی های فردی بر خرید آنی تأثیر غیر قابل ذکر دارد.
نوشین اویسی درسال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، به تمايل به خريد مجدد آنلاين در تجارت الكترونيك بين بنگاه و مصرف كننده بارويكرد كيفيت ارتباطات آنلاين پرداخت و دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائي را برای مطالعه خود انتخاب کرد و برای انجام تحقیق خود، تأثیر متغیرهای ويژگیهاي وب سايت (شامل قابليت استفاده از وب سايت، تخصص و مهارت ادراك شده در انجام و تكميل سفارش و اعتبار و شهرت ادراك شده)، ويژگيهاي فروشنده اينترنتي (شامل بياعتمادي نسبت به رفتار فروشنده اينترنتي) وكيفيت ارتباطات آنلاين را بروی خريد مجدد آنلاين بررسی کرد. نتايج حاصل شده با استفاده از تحليل همبستگي نشان داد كه هر چهار متغير مورد تحقيق داراي رابطه معنادار مثبت باكيفيت ارتباطات آنلاين بوده و به دنبال آن بر متغير وابسته قصد خريد مجدد آنلاين اثر دارند. از طرفي كيفيت ارتباطات آنلاين داراي رابطه مثبت معناداري با تمايل به خريد مجدد آنلاين ميباشد.
مطالعهای توسط پيمان غفاري آشتياني و بهزاد اكبري در سال 1391، با عنوان بررسي عوامل تاثيرگذار بر خريد ناگهاني لوازم آرايشي صورت گرفت. نوع تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت علي محسوب مي گردد. روش آماري در اين پژوهش روش معادلات ساختاري است و با استفاده از نرم افزار آماري ليزرل تجزيه و تحليل داده ها انجام پذيرفته است. شيوه جمع آوري داده ها ميداني و با استفاده از ابزار پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق خانم هاي مصرف كننده لوازم آرايشي شهرستان خرم آباد ميباشد. در اين تحقيق 290 پرسشنامه آماده و بين جامعه آماري پخش گرديد كه نهايتأ 260 پرسشنامه جمع آوري گرديد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت. نتايج تحقيق به طور كلي مشخص نمود كه محيط فروشگاه، لذت خريد و درگيري كالا بر خريد ناگهاني لوازم آرايشي تاثير مثبت دارند. همچنين بازارگردي به صورت غيرمستقيم و با تاثير بر لذت خريد، خريد ناگهاني را تقويت مي نمايد.
بابک صومی درسال 1392 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، به بررسی رفتار مصرف کنندگان در فروشگاههای زنجیرهای هایپراستار تهران پرداخت و تأثیر شخصیتهای مختلف (آزرده خو N،برونگرا E، پذیرش تجارب جدید O، سازگاریA و وظیفه شناسی) و جمعیت شناختی (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، درآمد و شغل) و محرکهای داخل فروشگاه را بر روی خرید آنی مورد سنجش قرار داد. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی، تعداد نمونه 151 مصرفکننده و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه بوده است. این تحقیق شامل 12 فرضیه بوده است که در بخش مربوط به شخصیت افراد با نوع شخصیت Nو Eبرای خرید آنی مستعد هستند ولی به صورت معکوس افراد با شخصیت C ،خرید آنی کمتری دارند و از میان عوامل جمعیت شناخی نیز خرید آنی با جنسیت و شغل در ارتباط است.
وحیدرضا میرابی و ابولقاسم غلامرضا تهرانی تحقیقی را در سال 1392، با عنوان ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر رفتار خرید آنی با هدف بررسی تأثیر مولفههای خرید آنی در کشور را انجام دادند. این افراد به بررسی اثر غیر قابل ذکر میانجیگرایانه مقاصد خرید در وقوع رفتار خرید آنی پرداخته و این فرضیه ابراز شده که خصوصیات مصرف کننده (هیجان و عزت نفس) و دانشی که مصرف کننده درباره محصول جدید دارد، به طور مستقیم بر وقوع یا عدم وقوع خرید آنی محصولات جدید، تأثیر گذارند. این تحقیق. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است. داده های مقطعی این تحقیق به وسیله پرسشنامه در سال 1391 در سطح شهر کرج در پاساژهای فروش البسه و پوشاک جمع آوری شده است. تعداد نمونه محاسبه شده 385 مورد، تعداد پرسشنامه نوزیع شده 450 عدد و تعداد پرسشنامه سالم و قابل استفاده 412 عدد بدست آمد که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات کدگذاری گردید. سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده، ویژگی های جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و فرضیات تحقیق از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است، که بر اساس آن بیشترین میزان تأثیر بین متغیرهای هیجان مصرف کننده و رفتار خرید آنی به صورت مثبت و به میزان 62/0 می باشد. کمترین میزان تأثیر بین متغیرهای دانش محصول جدید و قصد خرید به صورت مثبت و به میزان 17/0 است. نتايج به دست آمده نشان داد كه خصوصیات مصرف کننده (هیجان و عزت نفس) بر قصد خرید و رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و همینطور دانش محصول جدید بر قصد خرید و خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و قصد خرید بر رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مشبکی، خداداد و نيکبخت مطالعهای را در 1393، با عنوان بررسی تأثير عوامل آنیگرايی خريدار و عوامل درون فروشگاهی بر خريد آنی در فروشگاههای زنجيرهای انجام دادند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺍست.
عابدی و همکاران مطالعهای را در 1393، با عنوان نقش عوامل فردی، محيطی و مدگرايی در تسهيل خريد آنی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان میدهد مدگرایی و احساس مثبت به طور مستقيم رفتار خرید آنی را افزایش میدهند و عوامل محيطی و فردی نيز می توانند به تسهيل خریدهای آنی کمک کنند.
خلاصه مطالب ارائه شده در قسمت بالا در جدول (2-2) آورده شده است.

جدول 2-4) مطالعات داخلی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
1. محسن نظري و اميرحسين قادري عابد (1390)
عنوان ارائه مدلي جهت بررسي عوامل مؤثر بر رفتار خريد ناگهاني
عوامل موقعیتی و عوامل روانشناختی و عوامل آمیخته بازاریابی
تنها به خريد رفتن، سطح عزت نفس، تحريك پذيري، نوع محصول و ابزارهاي ترفيعي تاثير معناداري بر رفتار خريد ناگهاني داشته و تاثير عوامل جنسيت، محيط خريد، راهنمايي فروشنده، فردگرايي و قيمت محصول مورد تاييد قرار نمي گيرد.
2. افشین رهنما
(1390 )
ارزیابی تأثیر عوامل موقعیتی و فردی بر خرید آنی
عوامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان)، ویژگی های فردی و ویژگی های روحی-روانی)
دو عامل موقعیتی (نمای فروشگاه و هیجان) و یک عامل فردی (ویژگی های روحی-روانی) بر خرید آنی افراد تأثیر مثبت دارند و ویژگی های فردی بر خرید آنی تأثیر غیر قابل ذکر دارد.
3. عباس جوادی و
لیلا جعفری
(1390)

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید آنی زنان بر محصولات سوپر مارکتی (FMCG)
متغیر بیرونی خرید: زمان در دسترس برای خرید، گرایش به خرید آنی و خرید داخل فروشگاهی و متغیر بیرونی : پول در دسترس
زمان در دسترس برای خرید بر گرایش به خرید آنی و خرید داخل فروشگاهی تأثیر مثبت دارند و پول در دسترس بر گرایش به خرید آنی و هر دو نهایتأ بر وقوع خرید برنامه ریزی نشده تأثیر دارند و همچنین دو متغیر (لذت خرید و گرایش به خرید آنی) بر وقوع این رفتار تأثیر دارند.
4. نوشین اویسی (1390)

تمايل به خريد مجدد آنلاين در تجارت الكترونيك بين بنگاه و مصرف كننده
ويژگیهاي وب، ويژگيهاي فروشنده اينترنتي، كيفيت ارتباطات آنلاين، خريد مجدد آنلاين.
تحليل همبستگي نشان داد كه هر چهار متغير مورد تحقيق داراي رابطه معنادار مثبت باكيفيت ارتباطات آنلاين بوده و به دنبال آن بر متغير وابسته قصد خريد مجدد آنلاين اثر دارند. از طرفي كيفيت ارتباطات آنلاين داراي رابطه مثبت معناداري با تمايل به خريد مجدد آنلاين ميباشد.

ادامه جدول 2-4) مطالعات داخلی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
5. پيمان غفاري و بهزاد اكبري
(1391)
بررسي عوامل تاثيرگذار بر خريد ناگهاني لوازم آرايشي
درگیری کالا، لذت خرید، بازارگردی، محیط فروشگاه
نتايج تحقيق به طور كلي مشخص نمود كه محيط فروشگاه، لذت خريد و درگيري كالا بر خريد ناگهاني لوازم آرايشي تاثير مثبت دارند. همچنين بازارگردي به صورت غيرمستقيم و با تاثير بر لذت خريد، خريد ناگهاني را تقويت مينمايد.
6. بابک صومی
(1392)
تأثیر عوامل شخصیتی و محیط درونی فروشگاه بر خرید آنی
شخصیتهای مختلف (آزرده خو N، برونگرا E، پذیرش تجارب جدید O، سازگاریA و وظیفه شناسی) و جمعیت شناختی و محرکهای داخل فروشگاه
افراد با نوع شخصیت Nو Eبرای خرید آنی مستعد هستند ولی به صورت معکوس افراد با شخصیت C ،خرید آنی کمتری دارند و از میان عوامل جمعیت شناخی نیز خرید آنی با جنسیت و شغل در ارتباط است.
7. وحیدرضا میرابی و ابولقاسم غلامرضا تهرانی (1392)
با عنوان ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر رفتار خرید آنی با هدف بررسی تأثیر مولفه های خرید آنی
خصوصیات مصرف کننده (هیجان و عزت نفس)، دانش مصرف کننده، تبلیغات شفاهی، هنجارهای اجتماعی، قصد خرید و رفتار خرید آنی
خصوصیات مصرف کننده بر قصد خرید و رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و همینطور دانش محصول جدید بر قصد خرید و خرید آنی تأثیر مثبت و معنادار و قصد خرید بر رفتار خرید آنی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

ادامه جدول 2-4) مطالعات داخلی خرید آنی
نام محقق
عنوان
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
8. عابدی و همکاران (1393)
نقش عوامل فردی، محيطی و مدگرايی در تسهيل خريد آنی
اﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﺒﺖ، ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﯽ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﺩی، ﻣﺪﮔﺮﺍیی، ﻭیژگیهای محیطی

مدگرایی و احساس مثبت به طور مستقيم رفتار خرید آنی را افزایش میدهند و عوامل محيطی و فردی نيز می توانند به تسهيل خریدهای آنی کمک کنند.
9. مشبکی، خداداد و نيکبخت (1393)
بررسی تأثير عوامل آنیگرايی خريدار و عوامل درون فروشگاهی بر خريد آنی در فروشگاههای زنجيرهای
ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭﻭن فرﻭﺷﮕﺎﻫﯽ، ﻁﺮﺍﺣﯽ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﺮﻭﻧﯽ ﻭ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻁﻠﺒﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺍست.

2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی:
در این قسمت نیز به بررسی مهمترین مطالعاتی که در سایر کشورها در مورد خرید آنی انجام شده است، پرداخته میشود:
وینبرگ و ولفگانگ169 در سال 1983 به مطالعه خرید آنی مصرفکننده به عنوان نتیجه ای از هیجانات پرداختند. این تحقیق در مورد عکسهای برگردان طراحی شده بود و ابتدا از افراد فیلم برداری صورت گرفت و سپس از خریداران خواسته شد تا پرسشنامهای را پر کنند. فیلم 47 خریدار و 154 غیر خریدار ضبط شد که 15 نفر از هر کدام از گروه ها انتخاب شدند و مدت فیلم از 3 تا 17 ثانیه بود. برای سنجش هیجانات از سه عامل قدرت، جهت و کیفیت استفاده شد که هر کدام از این موارد صفاتی را در خود جای میدهند و در کل سنجه ای 17 گزارهای آماده گردید. این مطالعه در دو بعد صورت گرفت یکی در موارد خودادراکی و دیگری ادراک بیرونی. نتایج تحقیق نشان داد که خریداران آنی خودشان را بیشتر از غیر خریداران، احساسی ارزیابی میکنند و خریداران آنی خودشان شدیداً در چگونگی وانمود کردن با غیر خریداران متفاوت هستند و پردازش اطلاعات نقش مهمی در خرید آنی بازی میکند اما پیوند هیجانی (احساسی)، بیشتر این رفتار را تحت تأثیر قرار میدهد.
آبرات و گوودی170 در سال 1990به مطالعه اثر محرکهای داخل فروشگاهی و فرهنگ بر رفتار خرید آنی پرداختند. نتایج مطالعه این افراد حاکی از آن است که محرک های فروشگاهی بسیار زیادی بر خریدهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رفتار خرید، مصرف کننده، خرید برنامه ریزی نشده، مادی گرایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رفتار خرید، مصرف کننده، عزت نفس، مادی گرایی