پایان نامه با کلید واژگان رفتار خرید، خرید آنی آنلاین، مصرف کننده، جستجوی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ماندن در فروشگاه کمک میکند و بیشتر ماندن در فروشگاه باعث خرید آنی بیشتری میشود.
18. لای (2010)
نحوه تأثیر وضعیت و روش های مالی بر رفتار خرید آنی
وضعیت مالی، روش های مالی و خرید آنی
نتایج نشان داد که افرادی که خرید آنی پایینی داشتند دوره های برنامه ریزی خاصی برای وضعیت مالی خود داشتند. افراد با خرید آنی بالاتر تمایل به فعالیتهای اعتباری دارند و پول گراتر (فکر بیشتری در مورد جنبههای مختلف پول میکنند) هستند.
19. هیو چانگ و همکاران (2011)
کاربرد مدل
S-O-R
در محیط خرده فروشی و نقش انگیزه لذت جویی بر خرید آنی
مدل S-O-R، ویژگیهای محیطی فروشگاه، واکنش های هیجانی،انگیزه لذت جویی و خرید آنی
ویژگیهای محیطی فروشگاه بر واکنشهای هیجانی و واکنش های هیجانی مثبت بر رفتار خرید آنی مؤثر است. انگیزه لذتجویی در مصرفکننده به عنوان میانجی میان ویژگیهای محیطی و واکنش هیجانی مثبت عمل میکند.

ادامه جدول 2-5) مطالعات خارجی خرید آنی
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
20. ورهاگن و وندولن182 (2011)
تأثیر عقاید فروشگاه آنلاین بر خرید آنلاین مصرف کننده
جذابیت کالا، لذت بردن، سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین، احساسات، خرید آنی آنلاین
جذابیت کالا، لذت بردن و سبک ارتباطات فروشگاه آنلاین تأثیر چشمگیری بر خرید آنی آنلاین دارند و توسط احساسات تعدیل میشوند.
21. یوون (2012)
پیشزمینهها و پیامدهای تجربیات داخل فروشگاهی بر اساس گونه شناسی تجربی
انواع خرده فروشی، نوع محصول (عطر و مواد شوینده)، تجربیات احساسی و عقلایی
خریداران فروشگاه ها بیشتر تجربیات احساسی را ترجیح می دهند درحالی که خریداران فروشگاه های حراجی و اینترنتی تجربیات عقلایی را ترجیح میدهند. افراد در خرید عطر بیشتر احساسی و در خرید شوینده ها عقلایی هستند. نوع فروشگاه و محصول میانجی میان مشوق های خرید و تجربیات آن است.
22. لوپز و فرانکوس
(2013)
بررسی ویژگی های شخصیتی، مادیگرایی و خرید آنی
روان آزرده خو، برونگرایی، آزادی در مقبل تجربیات خرید و سازگار بودن، وظیفه شناسی، مادی گرایی و خرید آنی
روان آزرده خو اثر مستقیم بر روی خرید آنی دارد. برون گرایی رابطه مثبت با مادی گرایی دارد. در حالی که آزادی در مقبل تجربیات جدید و سازگار بودن با مادی گرایی رابطه منفی دارند. وظیفه شناسی نیز رابطه منفی با خرید آنی دارد.
23. یون جو پارک و همکاران183
(2013)
ویژگیهای ظاهری محصول ، وبگردی و خرید آنی اینترنتی
تنوع انتخاب، وبگردی، ویژگیهای ظاهری محصول، خرید آنی اینترنتی.
تنوع انتخاب تأثیر مثبتی بر وبگردی دارد و وبگردی تأثیر مثبتی بر خرید آنی دارد و بویژه عوامل تنوع انتخاب و ویژگی های ظاهری محصول تأثیر مستقیمی بر خرید آنی اینترنتی دارند.
ادامه جدول 2-5) مطالعات خارجی خرید آنی
منبع
موضوع
متغیرهای تحقیق
نتایج تحقیق
24. یونگ لی و همکاران184
(2013)
ویژگیهای وب سایت در تحریک خرید آنی آنلاین: بررسی تجربی بر ادراکات مصرف کننده
ویژگیهای شخصیتی، دسترسی به محصول، ویژگیهای ظاهری، آسانی استفاده از وب سایت، آنی گرایی، ارزیابی هنجاری.
ویژگیهای شخصیتی، تعیین کنندههای کلیدی تحریک به خرید آنی هستند، در حالی که عوامل وب سایت پیش سازهای مهمی برای خرید آنی آنلاین هستند.
25. موئز التیفی (2013)185
پیشینه و تأثیر تعهد بر خرید آنی توسط اینترنت.
پیمایش، ظاهر، ویژگی های وب سایت، خشنودی از خدمت، تعهد، خرید آنی.
ویژگیهای وب سایت عوامل مهمی در خشنودی مصرف کننده است که به طور فزاینده ای به تعهد مصرف کننده به سایت و در نتیجه به خرید آنی منجر میشود.
26. مویو گاناتام و بکارت186 (2013)
مروری بر رفتار خرید آنی
محرک های داخلی و خارجی، عوامل موقعیتی، عوامل مرتبط با محصول و جمعیت شناختی و
فرهنگی و خرید آنی
این پژوهش منجر به طبقه بندی عوامل مختلف مؤثر بر خرید آنی و توسعه بیشتر چارچوب پژوهش شد. این مقاله برای درک رفتار آنی مصرف کننده توسط بازاریابان و پژوهشگران مفید میباشد.
27. جیوتی بادگیان و ورما187 (2014)
عوامل درونی مؤثر بر رفتار خرید آنی- شواهدی از هند
عوامل درونی از جمله شخصیت، فرهنگ، گرایش به لذت خرید، مادی گرایی و گرایش به خرید آنی، رفتار خرید آنی
نتایج نشان داد که در حالی که سه سازه مادیگرایی، گرایش به لذت خرید و گرایش به خرید آنی رابطه مثبت و معنادار با رفتار خرید آنی دارد ولی، سازه فرهنگ فقط رابطه معنی داری با خرید آنی دارد.

2-3) توسعه فرضیهها و ارائه مدل تحقیق
انگیزه لذتجوئی ، شامل ارزشهایی است که به جنبه احساسی و روانی خرید آنلاین مربوط می شود. انگیزه لذت گرایی به ارزش اجتماعی و احساسی که طی فرآیند خرید حاصل میشود، اطلاق میگردد (تو وهمکاران، 2007: 778)188. برخی منابع روانشناسی به آنیگرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره میکنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. چایه و همکاران (2012) 189 استدلال میکنند که آنیگرایی به طور مفهومی، متفاوت از ویژگیهای شخصی است، بنابراین مناسب است تا به عنوان نشانگر رفتار خرید آنی استفاده شود که تحت تأثیر اثرات مثبت و ارزیابی هنجاری در یک وضعیت خرید قرار گرفته شود. کار بیتی و فرل (1998) و راک (1987) نشان داد که احساسات مثبت و منفی بطور قوی رفتار آنی را تحت تأثیر قرار میدهد. کوفاریس و همکاران (2002 ) استدلال کردند که لذت خرید تأثیر مثبتی بر روی خرید آنی دارد و در واقع انگیزه لذتجوئی بر آنیگرایی که متفاوت از ویژگیهای شخصی است تأثیر مثبت دارد. بنابراین فرضیه یک را پیشنهاد میشود:
فرضیه 1) انگیزه لذتجوئی بر آنیگرایی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
وبگردی منفعتگرایانه روشی که در آن فرد درصدد کسب محصولات از طریق استفاده از روشهای جستجوگرایانه، رفتار هدف-محور، استراتژیهای کاهش ریسک و بدست آوردن اطلاعات در مورد اهداف مورد جستجو است (پارک و همکاران، 2012: 1584). در تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرفکننده، تصمیمات خرید و الگوهای رفتاری مختلفی برای انعکاس ابعاد منفعت گرایانه و لذتجویانه وبگردی نشان داده شدهاند (ووس و همکاران، 2003: 315). برای مثال، خرید کردن میتواند از دیدگاه سرگرمی و کاربردی مشاهده شود. همچنین رفتارهای وبگردی را میتوان بر اساس رفتار وبگردی با هدف و بدون هدف نیز در نظر گرفت. حس کنجکاوی، علافه به موارد جدید، به کاربران کمک میکند تا اهداف جستجوی اطلاعاتی را مشخص کرده و این امر منجر به جستجوی مستقیم اطلاعات میشود. به عبارت دیگر،حس کنجکاوی، ابتدا باعث وبگردی لذت جویانه و سپس باعث پیدا کردن اطلاعات خاص در مورد موضوع مورد نظر (وبگردی کابردی) میشود (چونگ و همکاران، 2008: 237). وبگردی لذتجویانه به دیدن صفحات وب سایتها توسط مصرفکنندگان براساس تفریح، سرگرمی اشاره دارد و بیشتر به جنبههای لذت گرایانه وبگردی میپردازد (پارک و همکاران، 2012: 1584). بنابراین،کاربران آنلاین برای جستجوی اطلاعات و انجام فعالیتهای اقتصادی بر وب سایت ها متکیاند (مو، 2003). وبگردی همیشه منجر به خرید نمیشود. مشتریانی که جستجوهای اکتشافی را انجام میدهند میتوانند خشنودی را از فرایند جستجوی خودشان به دست آوردند، مشابه آنچه که از تجربه خرید کردن بدست آوردهاند ( بلوچ و همکاران، 1986؛هیریشمن، 1980؛ پانج و استالین، 1983). در واقع ابزارهای وبگردی هم پشتیبانیهای لازم را فراهم میکند و درک جنبههای نظری و فنی وبگردی، محققان را قادر خواهد ساخت تا ابزارها و فناوریهای بهتری را ایجاد کرده و تجربه استفاده انبوهی از کاربران آنلاین را در سرتاسر جهان بهبود بخشند. بنابراین با توجه به موارد فوق فرضیات دو و سه را پیشنهاد میگردد:
فرضیه 2) انگیزه لذتجوئی بر وبگردی لذتجویانه تأثیر مثبت و معنادار دارد
فرضیه 3) انگیزه لذتجوئی با وبگردی منفعتگرایانه رابطه معناداری دارد.
برخی منابع روانشناسی به آنیگرایی به عنوان یک ویژگی اصلی فرد اشاره میکنند که میزان و درجه آن در افراد مختلف، متفاوت است. روک و فیشر (1995)190 این دیدگاه را با زمینه رفتار خرید سازگار کردند. خريد آنی يك رفتار خريد بي مقدمه، ناگزير و از لحاظ لذت جويي پيچيده است كه در آن سرعت تصميم خريد، از هرگونه تفكر، ملاحظات و بررسي ساير گزينه ها جلوگيري مي كند. روك و فیشر (1995)191 وقوع يك خريد آني را اين گونه تعريف ميكند: «وقتي يك مصرف كننده تمايلي ناگهاني، غالباً قوي و پايدار به خريد آني يك كالا پيدا ميكند. اين انگيزه ناگهاني پيچيده است و ممكن است تعارض احساسي ايجاد نمايد. شارما و همکاران (2010) در مطالعهشان به همبستگی سه ویژگی مصرفکننده (آنیگرایی، سطح تحریک بهینه و خود کنترلی) با خرید آنی و تنوع طلبی پرداختند. آنیگرایی مصرفکننده و سطح بهینه تحریک به طور مثبت با خرید آنی و تنوع طلبی همبستگی دارد. آنی گرایی مصرف کننده همانند تنوع طلبی تأثیر چشمگیری بر خرید آنی دارد. به طور مشابه، سطح بهینه تحریک تأثیر چشمگیری بر تنوع طلبی نسبت به خرید آنی دارد. بنابراین، هر دو این رفتارها در روانشناسی دیده شدهاند ولی در شدت تحریک متفاوت هستند در نتیجه آنیگرایی مشتری رابطه نزدیکی با خرید آنی آنلاین دارد. با توجه به مطالب فوق فرضیه چهارم را به صورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه 4) آنیگرایی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
وبگردی منفعتگرایانه روشی که در آن فرد درصدد کسب محصولات از طریق استفاده از روشهای جستجوگرایانه، رفتار هدف-محور، استراتژیهای کاهش ریسک و بدست آوردن اطلاعات در مورد اهداف مورد جستجو است (پارک و همکاران، 2012: 1584). برای مثال، خرید کردن می تواند از دیدگاه سرگرمی و کاربردی مشاهده شود. همچنین رفتارهای وبگردی را میتوان بر اساس رفتار وبگردی با هدف و بدون هدف نیز در نظر گرفت. حس کنجکاوی، علاقه به موارد جدید، به کاربران کمک می کند تا اهداف جستجوی اطلاعاتی را مشخص کرده و این امر منجر به جستجوی مستقیم اطلاعات میشود. به عبارت دیگر، حس کنجکاوی، ابتدا باعث وبگردی لذتجویانه و سپس باعث پیدا کردن اطلاعات خاص در مورد موضوع مورد نظر( وبگردی کابردی) میشود (چونگ و همکاران، 2008: 237). وبگردی لذتجویانه به دیدن صفحات وبسایتها توسط مصرفکنندگان براساس تفریح، سرگرمی اشاره دارد و بیشتر به جنبههای لذتگرایانه وبگردی میپردازد (پارک و همکاران، 2012: 1584). بنابراین، کاربران آنلاین برای جستجوی اطلاعات و انجام فعالیتهای اقتصادی بر وب سایتها متکیاند (مو، 2003). وبگردی همیشه منجر به خرید نمیشود. تأثیر وبگردی و رفتار خرید وابسته به ماهیت فرآیند خرید است. اگرچه جستجوی اکتشافی در یک فروشگاه برای یک خرید لازم نیست ( بلوچ و همکاران، 1989؛ هیریشمن، 1980؛ پانج و استالین 1983) احتمالاً خرید آنی با افزایش وبگردی بیشتر میشود (بلوچ و همکاران 1989؛ بلنگر و همکاران1977). این رابطه مثبت که بطور عمیق توسط چندین مطالعه دیگر مورد بررسی و تایید قرار داده شده، نشاندهنده این است که افراد در حال انجام یک جستجوی اکتشافی می توانند محرکهای محیطی را بیشتر بپذیرند، و همچنین ممکن است بیشتر در فروشگاه بمانند و تمایل به خرید آنی یا برنامهریزی نشده بیشتری در مقایسه با خریداران کاربردی یا جستجوگرهای با هدف خاص میباشند، داشته باشند (جانیز وسکی، 1998؛ جاربو و مک دنیل، 1987؛ مو، 2003). مطالعات تجربی بیتی وفرل (1998) و بلوچ وهمکاران (1986) بطور موفق اعتبار فرضیههای ارائه شده را نشان دادند. بنابراین فرضیات پنجم و ششم را با توجه به موارد فوق به صورت زیر پیشنهاد میگردد:
فرضیه 5) وبگردی لذتجویانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه6 ) وبگردی منفعتگرایانه بر خرید آنی آنلاین تأثیر منفی و معنادار دارد.
یک فروشگاه اینترنتی، وب سایت یا مجموعهای از وبسایتها است که محصولاتی (کالا یا خدمات) را در بستر اینترنتی، به کاربرانی منتخب یا عمومی ، معرفی کرده و با فراهم آوردن یک سبد خرید آنلاین و درگاه های پرداخت اینترنتی ، امکان خرید را برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رفتار خرید، مادی گرایی، خرید آنی آنلاین، مصرف کننده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان فروشگاه اینترنتی، خرید آنی آنلاین، جامعه آماری، روش تحقیق