پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، رشد جمعیت، فضاهای داخلی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

دمای بیشینه:
الف-بزرگتر از حد فوقانی منطقه آسایش روز باشد، روزهای ماه مورد مطالعه گرم
ب_در میان دو محدوده منطقه آسایش روز باشد، روزهای ماه مورد مطالعه معتدل
ج_کمتر از حد تحتانی منطقه آسایش روز باشد، روزهای ماه مورد مطالعه سرد

جدول شماره 3-2. ماهونی منطقه آسایش شب و روز
معادل دمای سالانه
معادل رطوبت نسبی به درصد
گروه اقلیمی
کمتر از 15
20 -15
بیشتر از 20

شب
روز
شب
روز
شب
روز

21-12
30-21
23-14
32-23
25-17
34-26
30 – 0
1
20-12
27-20
22-14
30-22
24-17
31-25
50 – 30
2
19-12
26-19
21-14
28-21
23-17
29-23
70 – 50
3
18-12
24-18
20-14
25-20
21-17
27-22
100- 70
4

ماهونی علاوه بر تفکیک ماههای سرد وگرم وراحت از یکدیگر، بین ماههای غیر راحت نیز تفاوتهایی قایل شده است. وبرای ناراحتی های ناشی از شرایط اقلیمی مختلف، شاخص هایی به شرح زیر معرفی می کند.
الف-شاخص های مربوط به وضعیت مرطوب:
1: H این شاخص نماینده وضعيتي است كه گرمای روز همراه با رطوبت نسبی زیاد، ویا گروه رطوبت نسبی متوسط ونوسان شبانه روزی دما کمتر از10 درجه سانتی گراد باشد. در اینگونه موارد جریان هوا برای احساس آسایش ضروری است.
2: Hاین شاخص نماینده وضعیتی است که دمای هوا مطابق با معيار ماهوني در داخل منطقه راحت قراردارد. لیکن رطوبت نسبي زياد محيط، ايجاد ناراحتي مي كند. دراین گونه موارد جريان هوا( باد) مطلوب است.
3H: این شاخص نماینده وضعیتی است که باران و نفوذ آن به داخل ساختمان ايجاد ناراحتي ميكند. در جايي كه ميزان بارندگي از 200ميليمتر تجاوز ميكند، پيش بيني براي جلوگيري ازخطرات احتمالي ضروري است. که در شهر کرج دارای این شرایط نمی‌باشد.
شاخص هاي A3 , A2 , A1 در معيار ماهوني شاخصهاي وضعيت خشك هستند.
1: Aاین شاخص نماینده وضعیتی است که اختلا ف دمای شب و روز بیش از 10 درجه ایجاد ناراحتی می کنددر شرایطی که روزها گرم ورطوبت نسبی هوا کم یا متوسط باشد، شبها سرد می شود وهمین امر مستلزم تطبیق سریع انسان با محیط و تعویض لباس است.
2A: این شاخص نماینده وضعیتی است که گرمای شب همراه رطوبت کم در داخل ساختمان ایجاد ناراحتی می کند. .
A3: این شاخص نماینده وضعیتی که دمای روز از حداقل دمای منطقه آسایش در معیار ماهونی پایینتر است و در نتیجه سرمای زیاد ایجادناراحتی می کند.

3-5. روش زیست اقلیم اولگی
این روش براساس ميانگين دماي ماهانه وسالانه و رطوبت نسبي ماهانه و سالانه هوا، مشخص می شود که بر اساس آن نقاط آسایش منطقه یا مکان مورد مطالعه تعیین می گردد که این نقاط بر روی منحنی جدول آسایش زیست اقلیم اولگی قرار می گیرد و مناطقی را که در شرایط آسایش انسانی است را به ما نشان می‎دهد.

3-6. روش بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی
این روش براساس میانگین دمای ماهانه و سالانه و میانگین رطوبت نسبی ماهانه و سالانه هوا مشخص می‎شود و نقاط آسایش انسان در ساختمان در روز و شب بر روی جدول بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی مشخص می شود. این روش به منظور طراحی ساختمان بر اساس آسایش انسانی صورت می گیرد.
جدول شماره 3-3. مشخصات جغرافیایی ایستگاه منطقه مورد مطالعه
نام ایستگاه
موقعیت جغرافیایی

نوع ایستگاه
رشت
طول
عرض
ارتفاع
دوره
تعدادسال
سینوپتیکی

39 49
12 37
7/36
1383-1392
10

شکل شماره 3-1. نقشه موقعیت بخش کوچصفهان

4-1. نگاهی اجمالی به آموزش وپرورش گیلان
استان گیلان دارای 30منطقه آموزشی وپرورشی است که جمعیت دانش آموزی آن درجدول زیر دسالهای مختلف مشاهده می شود.

جدول شماره 4-1. تعداد دانش آموزان استان گیلان( 83-92)
سال
تعداد
1384-1383
662904
1385-1384
660233
1386-1385
656502
1387-1386
648112
1388-1387
621836
1389-1388
595305
1390-1389
568596
1391-1390
546589
1392-1391
524356
1393-1392
433037

چنانچه نتایج حاصله نشان می دهد پس از افزایش نسبتأ بالا برجمعیت دانش آموزی از دهه هشتاد الی تا دهه نود روند تحولات جمعیت دانش آموزی خیلی کاهش یافته است براساس آمار اطلاعات ارائه سده تعداد آموزشگاه های فعال در مقاطع مختلف 4976آموزشگاه که در مقطع ابتدائی 2692 راهنمائی 1300 متوسطه عمومی 654 بیش دانشگاهی 238، کارودانش 132، آموزش فنی حرفه ای 52، فنی37، کشاورزی 10آموزشگاه را به خود اختصاص داده است.

4-1-1. تغییروتحولات جمعیت دانش آموزان کوچصفهان
بخش کوچصفهان شهرستان رشت در سال 1383 دارای 14345نفر دانش آموز درمقاطع مختلف تحصیلی بوده است که تعداد دانش آموزان این بخش درسال 1392 به 11272نفر کاهش یافته است با توجه به تغییروتحولات صورت پذیرفته که ناشی از کاهش زادوولد واز سوی دیگر وجود زمینه های ترک تحصیل می باشد نرخ رشد جمعیت دانش آموزی ابتدائی معادل5/6 – درصد وجمعیت دانش آموزی مقطع راهنمایی 3. /3 – درصد ومقاطع متوسط 6/0درصد بوده است کل نرخ رشد جمعیت دانش آموزی بخش کوچصفهان برابر 3/3- درصد می باشد. روند مذکور بیانگرکاهش جمعیت دانش آموزان بخش کوچصفهان در طول 10 سال گذشته است.
جدول شماره 4-2. جمعیت دانش آموزی بخش کوچصفهان سالهای( 1383-1392)
مقاطع
1383
1392
شرح

تعداد
درصد
تعداد
درصد
جمعیت دانش آموزی
پیش دبستانی


422
5/30

ابتدائی
4828
5/53
3369
5/45
6/5-

4-1-2. پراکندگی فضای آموزشی کوچصفهان براساس توپوگرافی
براساس نقشه توپوگرافی کوچصفهان 88 درصد از مدارس کوچصفهان تاارتفاع 100متر قرار دارند و11درصد از مدارس در ارتفاع 200-100 مترواز ارتفاع 200متر به بالا هیچ گونه فضای آموزشی وجود ندارد.
جدول شماره 4-3. پراکندگی فضای آموزشی براساس ارتفاع
ردیف
تعداد
ارتفاع
درصد
1
38
100 متر
88
2
5
200- 100
11
جمع
43

100

نمودارشماره 4-1.پراکندگی فضای آموزشی براساس ارتفاع

از 43 ساختمان آموزشی 90/27 درصد در دهستان بلسبنه، 60/18 درصد در دهستان کنارسر، 94/20 درصد در دهستان لولمان، کوچصفهان پراکنده شده اند، و بیشترین تعداد مدارس در دهستان کوچصفهان با55/32 درصد می باشد.

جدول شماره 4-4. پراکندگی فضای آموزشی درسطح کوچصفهان
دهستان
تعداد
درصد
بلسبنه
12
90/27
کنارسر
8
60/18
لولمان
9
94/20
کوچصفهان
14
55/32
جمع
43
100

نمودار شماره 4-2. پراکندگی فضای آموزش درسطح دهستان کوچصفهان

4-1-2-1- طبقه بندی به روش دومارتن
دومارتن معتقد بود که مقدار خشکی با میانگین درجه حرارت سالانه متناسب است وی رابطه زیررا ارائه نمود.
دراین رابطه P مقداربارندگی سالانه( برحسب میلی متر) T میانگین درجه حرارت سالانه برحسب Ic0 ضریب خشکی می باشد.
P/( T+10) =I

جدول شماره 4-5. تعیین نوع اقلیم براساس روش دمارتن
عاملی
مقدار
متوسط سالیانه بارندگی 10 سال
69/1238
متوسط سالیانه درجه حرارت 10 سال
61/16
ضریب خشکی
69/125
نوع اقلیم
بسیار مرطوب

4-1-2-2. طبقه بندی به روش کلیماتیک آمبرژه
این روش که بوسیله آمبرژه ابداع شده دراین طبقه بندی تقریبأ مشابه طبقه بندی دمارتن با احتساب معادل حرارت ماکزیمم، گرمترین ماه سال M ومعادل حرارت مینیم سردترین ماه سال m ضریب رطوبت آمبرژه وکلیموگراف تهیه وتنظیم گردیده است.
(100P )/M^(2- m^2 ) = Q
M=31/52= 92720/27
M=2/62= 75955/36
=125/69 P=123869/98549

ضریب آمبرژه تقریبأ معادل 0126 را نشان می دهد براساس کلیموگراف منطقه مورد مطالعه دارای اقلیم خیلی مرطوب می باشد.

نمودارشماره 4-3. اقلیم نمای آمبرژه منطقه مورد مطالعه

4-1-2-3. روشها وتقسیمات اقلیمی در طراحی ساختمان
گذشته عملکرد عناصر حرارت زای موجود در فضاهای ساختمان شرایط حرارتی ایجاد شده در این فضاها حاصل تأثیر شرایط اقلیمی برکالبد ساختمان است. بنابراین در وضعیتی مفروض شرایط حرارتی فضاهای داخلی، به ویژگی حرارتی اجرائی کالبدی ساختمان بستگی دارد وبا فرض عناصری ثابت برای اجزاء شرایط حرارتی فضاهای داخلی بستگی کاملی به شرایط اقلیمی حاکم بر محیط پیرامون ساختمان، اجزاء عناصر کالبدی متفاوت مورد نیاز است بنابراین با استفاده از روشهایی میتوان جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در طراحی ساختمانهای هماهنگ با اقلیم استفاده نمود. ( کسمائی، 1376) که در این تحقیق از روشهای اولگی، گیونی، ماهونی، نمودارلنگستر- کارستن( وضعیت شرجی) استفاده شده است.

4-1-2-4. روش اولگی
تمام اطلاعات درمورد تأثیر عوامل اقلیمی برانسان در نموداری مشخص شده که نمودار زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک می نامند. با استفاده از این نمودار میتوان به شرایط اقلیمی مناطق گوناگون از نظر آسایش انسان پی برد واین مناطق را برحسب نوع اقلیم تقسیم بندی کرد در این نمودار حدود آسایش انسان براساس تغییرات دو عنصر اقلیمی دما ورطوبت نسبی هواتعیین شده است. با انتقال دما، رطوبت نسبی ایستگاه رشت در دوره آماری (1383-1392) این نتیجه بدست می آید. دوازده ماه این ایستگاه درمحدوده منطقه معتدل ومرطوب قرار دارد وهر دوازده ماه آن خارج از منطقه آسایش می باشد.
جدول شماره 4-6. میانگین دمای روزانه ودرصد رطوبت نسبی رشت( 1383-1392)
ماه
دمای روزانه
رطوبت نسبی درصد
فروردین
7/14
79
اردیبهشت
83/17
81
خرداد
24/23
77
تیر
14/25
78
مرداد
4/24
77
شهریور
93/23
81
مهر
16/20
83
آبان
86/14
84
آذر
08/10
82
دی
08/7
83
بهمن
57/6
84
اسفند
72/9
81
میانگین سالانه
64/16
81

نمودار شماره 4-4. نمودار زیست اقلیمی اولگی ایستگاه سینوپتیک رشت
اصول ومعیارهایی که در معیاری بومی ساختمان طبق تقسیم بندی در نمودار اولگی در نوع معتدل ومرطوب به شرح زیر است (کسمائی، 1372)
نوع مصالح: ظرفیت حرارتی کم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، دریای خزر، فضاهای آموزشی، استان گیلان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، محل سکونت، سابقه بیماری، منابع فارسی