پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، دریای خزر، فضاهای آموزشی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه
ماه

ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
رشت
2/10
3/8
6/9
9/8
2/10
9/8
1/9
7/8
2/9
6/8
8
3/9

جدول شماره 2-18. متوسط حداقل وحداکثر، درجه حرارت
ماه
ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
رشت حداکثر
5/18
22
28
6/29
5/31
4/28
7/24
2/19
7/14
4/11
6/10
4/14
رشت حداقل
3/8
7/13
4/18
7/20
3/21
5/19
6/15
5/10
5/5
8/2
6/2
1/5
جدول شماره 2-19. میزان ماهانه وسالانه بارندگی ایستگاه رشت به میلیمتر
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین سالانه
متوسط بارندگی
15/95
53/56
98/40
63/80
17/48
9/138
175
9/199
38/152
17/122
79/121
96/89
69/1238

2-19-9-1. رطوبت نسبی
رطوبت نسبی از دیگر عناصر اقلیمی است که عمومأ در ارتباط مستقیم با نوسانات درجه حرارت وبارش قرار دارد ودر فصول مختلف سال وساعات مختلف روز با تفاوت همراه است بر اساس داده های موجود ایستگاه های مورد نظر که از میزان رطوبت نسبی بندرت از 70درصد پائین تر می آید ودر بسیاری موارد حتی به 90 درصد نیز بالغ می گردد وجود دریای خزر وجریانهای محلی که از طرف دریای به خشکی جاری است موجب تراکم رطوبت در این نقاط می شود تا جائیکه میزان رطوبت در نزدیکی صبح( 6صبح) به بیش از 90درصد می رسد ودربسیاری موارد به اشباح نزدیک می گردد. دراین مناطق همچنین رطوبت نسبی در پائین ترین حد خود از 60درصد پائین تر نمی آید این حد عمدتأ به فصل تابستان مربوط است بدین ترتیب نوسانات نم نسبی در طول سال در این نقاط هماهنگی خاصی را نشان می دهد وحدود تغییرات آن به 10تا 15درصد می رسد. وقوع چنین تغییراتی با درجه حرارت، بارش وجریانهای محلی بستگی مستقیم دارد. میزان رطوبت نسبی در فصل زمستان، بهار، پاییز، در بالاترین حد خود قرار دارد وبندرت از 80درصد پایین تر می آید ودامنه تغییرات آن از 10درصد تجاوز نمی کند.

جدول شماره 2-20. میزان رطوبت نسبی در ایستگاه مورد مطالعه واحد درصد
ماه
ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین سالانه
رشت
79
81
77
78
77
81
83
84
83
83
84
81
94

این جدول نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه بیشترین درصد رطوبت درماههای مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، واسفند کمترین درصد رطوبت مربوط به ماههای خرداد و تیر ومرداد است.
2-19-10. طبقه بندی اقلیمی
برای طبقه بندی اقلیمی ایستگاه های موجود در محدوده مورد مطالعه از دو روش طبقه بندی اقلیمی دمارتن، آمپرژه استفاده شده که نتایج آن در جدول مربوطه ارائه شده است. حوزه مورده مطالعه که شدیدأ تحت تأثیر شرایط اقلیمی خزری قراردارد وبه رابطه نزدیکی به دریا، ارتفاع ناچیز از سطح دریا و وجود جریانهای مختلف محلی وفرامنطقه ای از ویژگیهای منحصر به فرد برخوردار است. این حوزه در برگیرنده نواحی ساحلی، جلگه ای ودامنه هایی شمالی البرز است که براساس طبقه بندی دمارتن جزء اقلیم خیلی مرطوب با ضریب رطوبتی 54/46 می باشد. وبراساس روش آمبرژه رشت در حوزه اقلیمی خیلی مرطوب ومعتدل قرار دارد.

جدول شماره 2-21. طبقه بندی اقلیمی ایستگاه رشت
نوع اقلیم
ضریب رطوبتی
روش طبقه بندی
بسیار مرطوب
54/46
دمارتن
خیلی مرطوب ومعتدل
388/7
آمپرژه

2-19-11. خاک وکاربری اراضی
خاک مناطق جلگه ای وسواحل دریای خزر از رسوبات رودخانه ها بوجود آمده است. دارای پستی وبلندی اندکی می باشد. به علت مواد آلی وجود درختان جنگلی درگذشته وریزش سالها برگ درختان خاک به رنگ قهوای متمایل به خاکستری بوده وبهترین محل برای کشت محصولات غذایی از جمله برنج است. خاک کوهپایه ای نیز این منطقه را شامل می شود این نوع خاک دردامنه های کوههای البرز قرار داشته که عمق خاک نسبتأ متناسب بوده است. ناهمواری های کم وآب ماندگی دراراضی تشتکی درفصل زمستان از جمله محدودیتهای خاک این منطقه می باشد که با عملیات عمرانی واصلاحی از جمله احداث سیستم زهکشی وتسطیع، استعداد زیاد برای شالی کاری واستعداد متوسط برای دیم کاری دربعضی قسمتها چنین مشکلی برطرف خواهد شد. (حیدری، 1382)
ستهای رسوبی رودخانه سفید رود، که از دوقسمت شامل رسوبهای کناره ای با خاک سبکتر ورسوبهای تشتکی با خاک رسی وسنگین تر تشکیل شده وهر نوع خاک آهکی بوده دارای خاصیت قلیایی کم هستند درکنارشهرها و روی رسوبهای کناره ای اراضی مزبور درختان بید وتبریز کشت شده است. (اصلاح عربانی، 1373)

2-19-12. زمین شناسی
محدوده مورد مطالعه دربخش غربی البرز واقع شده است که در دوران سوم زمین شناسی دراثر دوناحیه حرکات کوهزایی یکی درالیگوسن ودیگری در دوران میوسن چین خوردگیهای عمده ای که به حرکت تکتونیک آلپ – هیمالیا معروف است. سلسله جبال البرز ایجاد وباعث بالا آمدن وظهور دشتهای ایران شده و آب درحوزه های وسیعی مثل خزر وآرال باقی مانده که در اثر چین خوردگیهای قفقاز باعث جدایی دریای خزر از دریای سیاه ودریاهای آزاد شده است.
بعداز دوره میوسن، حد جنوبی آرال ودریای خزر را دامنه های البرز تشکیل می داده قسمت اصلی جلگه رشت وبندر انزلی کاملأ مغروق بوده است. عقب نشینی دریای خزر در دوران چهارم شروع واین دریا بتدریج وسعت خود را از دست داده است ورسوبات باعث پیدایش جلگه جدید می باشد، درتشکیل جلگه رشت عملأ عقب نشینی دریا و واریزه رسوبات سیلاب ها وآبهای جاری مؤثر بوده اند دشت ساحلی وجلگه ای در دوران چهارم تغییرات عمومی وعمده ای نکرده ورسوبات آوردشده از دامنه های شمالی البرز در اثر فرسایش سنگهای سخت مثل سنگ ماسه، سنگهای آتشفشانی وآندریتی وآهکی بتدریج در دشت شمال رسوب کرده وبواسطه سختی سنگهای فوق الذکر، فرسایش آبهای پراکنده در دامنه ها وارتفاعات شدید نبوده واز این رو شیب در دامنه کوهها خیلی تند باقی مانده است. در دشتها بواسطه کمی شیب رسوبات دانه ریز مانند رس، معادن شن، به آرامی گسترده شده تخته سنگهای بزرگ سیلابی فقط در نزدیکی کوهها دیده می شود وعمل فرسایش دریا در سواحل تشکیل رسوبات جدید وماسه های دریایی مواد ریز دانه را باعث شده است. این منطقه از رسوبات رودخانه سفید رود تشکیل شده است. که خاک آن برای زراعت وکاشت برنج مناسب است به جز نهشته های سیلابی وکناری فقط رسوبات دلتایی تفکیک نشده در بخش وسیعی از این منطقه رخنمون دارند، نهشته های دریایی عصر حاضر ورسوبات دریایی پلیوسن تقریبأ درجنوب شرقی دهستان اسلام آباد دیده می شود که آبگیرها واستخرهای زیادی در این قسمت وجود دارد. (حیدری، 1382)

3-1. داده ها و روش ها
به منظور بررسی نقش اقلیم در استقرار مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان از ایستگاه سینوپتیکی رشت در محدود موردمطالعه استفاده گردید. در این بررسی از عناصراقلیمی مورد استفاده در این بررسی دما، بارش، رطوبت، ساعت آفتابی، باد، وابرناکی است که قبل از تجزیه وتحلیل درجداول خاص ثبت وبصورت نمودار آماری نشان داده شده است. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی وتحلیلی( مشاهدات مستقیم، کتابخانه‎ای) است که درمبحث توصیفی به ارائه اطلاعات وداده های حاصل ازبرداشت های میدانی درقالب جداول توصیفی (فراوانی، درصد) نمودار ومباحث کلامی بهره گرفته شده است، درسطح تحلیلی پس از تهیه استانداردهای اقلیمی به انطباق ومقایسه آن باویژگیهای فضاهای آموزشی پرداخته میشود، به منظور حصول به نتیجه ای مطلوب پیرامون همسازی اقلیمی فضای آموزشی بخش کوچصفهان شهرستان رشت گامهای به شرح زیر برداشته شده است.
گام اول: ابتدا به بررسی همه جانبه شرایط اقلیمی محدوده موردمطالعه به تفکیک اجزاء عناصر تشکیل دهنده اقلیمی مؤثربرساخت وسازچون بارندگی، رطوبت، درجه حرارت پرداخته شد.
گام دوم: درگام دوم بررسی ویژگیهای فضایی کالبدی اجزاء وعناصر در رابطه با اقلیم پرداخته شده وسپس به بررسی انواع استانداردهای ارائه شده درحصول ارتباط بین اقلیم وفضاهای آموزشی مبادرت گردید.
گام سوم: دراین مرحله پس ازجمع بندی یافته های تجربی ونظری پیرامون فضاهای آموزشی واقلیم به تدوین وطراحی پرسشنامه اقدام گردید وبرای توزیع پرسشنامه ها پس از هماهنگی با آموزش وپرورش منطقه مورد مطالعه لیست کلیه مدارس به تفکیک مقطع دریافت شده.
گام چهارم: درمرحله چهارم مبادرت به برداشت میدانی وتهیه داده های مورد نیاز درخصوص فضاهای آموزشی مبادرت شده درمرحله نهایی پس از استخراج اطلاعات میدانی وپیمایشی وجمع بندی وتجزیه وتحلیل اطلاعات اقدام گردید.

3-2. داده ها
داده های متوسط بارندگی، درجه حرارت ورطوبت، ساعت آفتابی، به صورت ماهانه وسالانه وفصلی در ایستگاه مورد مطالعه دریک دوره آماری 10ساله( 1383-1392) مورد بررسی وانتخاب شدند. وهمچنین از نقشه توپوگرافی1: 50000جغرافیایی ارتش جمهوری اسلامی سال 1370نقشه زمین شناسی 1: 250000 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1370نقشه فرهنگ وآبادیهای استان گیلان 1: 50000سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان گیلان 1375تهیه گردید. و برای ترسیم نقشه ونمودارها از نرم افزازGIS وEXcel استفاده شده است.
جدول شماره 3-1. آمار میانگین ماهانه پارامترهای اقلیمی ایستگاه رشت( 1383-1392)
ماه
پارامتر
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
حداکثردما( سانتیگراد)
18/5
22
28
29/6
31/5
28/4
24/7
19/2
14/7
11/4
10/6
14/4
حداقل دما
8/3
13/7
18/4
20/7
21/3
19/5
15/6
10/5
5/5
2/8
2/6
5/1
متوسط دما
14/7
17/83
23/24
25/14
24/4
23/93
20/16
14/86
10/08
7/08
6/57
9/72
بارندگی( میلی متر)
95/15
56/53
40/98
80/93
48/17
138/7
175
100
152/38
133/7
127/19
89/96
ساعت آفتابی
165/2
206
212/5
117/5
142/3
114
93/8
85/9
155/4
90/2
75/9
118/8
حداقل رطوبت
61
65
58
61
58
65
68
70
68
68
71
65
حداکثر رطوبت
97
97
96
95
96
97
98
98
97
98
98
97
میانگین رطوبت (درصد)
79
81
77
78
77
81
83
84
82
83
84
81
سرعت باد (متر برثانیه)
/08
0/8
0/7
0/8
0/8
0/8
1/1
1/3
1/6
1/7
1/6
0/9

3-3. روش کار
بررسی محدوده موردمطالعه با استفاده از روش ماهانی که بصورت جدول بیان شده است وبرای ارزیابی وضعیت گرمایی ماه ها وتشخیص مسایل استقرار آن قرار می گیرد که دراین روش برای شاخص وضعیت دمایی از معدل ماهیانه دمای ماکزیمم ومعدل ماهیانه دمای منیمم ونوسان ماهیانه وهمچنین برای شاخص وضعیت رطوبتی از معدل ماهیانه حداکثر ومعدل ماهیانه حداقل ومعدل کل وهمچنین بارندگی ماهیانه استفاده شده است.

3-4. روش ماهونی
نخستین بار در سال 1971 توسط کارل ماهونی عرضه و سپس تکمیل شده است و برای ارزیابی وضعیت گرمایی یک منطقه و تشخیص مسائل معماری آن استفاده می شود که بوسیله این معیار منطقه آسایش شب و روز هر ماه را با توجه به معدل سالیانه دما و معدل رطوبت نسبی همان ماه تعیین شده است. در روش ماهوني، پس از بررسي شرايط اقليمي دررابطه با آسايش انسان، با توجه به نيازهاي حرارتي مدارس، شاخص هاي حرارتي هر ماه گردآوري وجمع سالانة آنها تعيين مي شود.
جدول ماهونی منطقه آسایش شب و روز هرماه را با توجه به معدل سالیانه دمای محل مورد مطالعه و معدل رطوبت نسبی همان ماه تعیین می کند. برای ارزیابی وضعیت گرمایی یک مکان به وسیله این جدول باید مطابق دستور العمل زیر رفتار کرد.
1. معدل سالیانه دما و معدل بیشینه و کمینه هر ماه منطقه یا مکان مورد مطالعه را تعیین کرد.
2. معدل رطوبت نسبی هر ماه راحساب کرد.
3. به ازا معدل سالیانه دما و رطوبت نسبی هر ماه د به کمک جدول زیر گروه اقلیمی ماه مورد مطالعه را تشخیص داده و سپس محدوده منطقه آسایش شب و روز آن ماه از همان جدول استخراج می گردد.
4. معدل دمای بیشینه هر ماه با منطقه آسایش روز سنجیده میگردد و اگر معدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان پیاده روی، معماری بومی، ظرفیت حرارتی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، رشد جمعیت، فضاهای داخلی، استان گیلان