پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، استان گیلان، دریای خزر، پیاده روی

دانلود پایان نامه ارشد

مناطق معتدل مرطوب برجدول بیوکلیماتیک ساختمان مشاهده می گردد که مشکل عمده در این مناطق رطوبت زیاد هوا در تمام فصول سال است. لذا مهمترین عامل ایجاد آسایش در ساختمانهای این مناطق خصوصأ مدارس و فضای آموزشی بر قراری وتداوم کوران در فضای داخلی است. بنابراین در طراحی ساختمان برای اینگونه مناطق باید ایجاد کوران در داخل ساختمان مورد توجه کامل قرار گیرد. در این رابطه توجه به نکات زیر حائز اهمیت است
ارتفاع ساختمان از سطح زمین یکی از عوامل تعیین کننده میزان فشار باد بر ساختمان ودر نتیجه تعیین کننده میزان استفاده ازباد در ایجاد تهویه طبیعی در آن ساختمان است ساختمانهایی که بلندتر از درختان وساختمانهای اطراف خود هستند. شرایط بهتری از نظر ایجاد تهویه طبیعی نسبت به سایر ساختمانها دارند،
بطور کلی در مناطق مرطوب به دلیل اهمیت ایجاد کوران، جهت ساختمانها باید در رایطه با جهت وزش بادهای مطلوب وبه طریقی که حداکثر استفاده از جریان باد در ایجاد کوران بعمل آید تعیین گردد.
در مناطق مرطوب، طرح ساختمان باید امکان ایجاد کوران در تمام اتاقها را بوجود آورد.
ازدیاد اندازه پنچره ها بیش از یک حد مشخص تا آنجا که بطور مؤثری در برابر تابش آفتاب محافظت شوند، اهمیت چندانی ندارند حتی با داشتن پنچره هایی کوچک در صورتیکه در رابطه با وزش باد در محل مناسبی قرار داشته باشند می توان در داخل ساختمان کوران ایجاد نمود. اما هنگامیکه امکان ایجاد کوران وجود نداشته باشد پنچره های بزرگ در خنک نمودن هوای داخلی در موقع عصر مفید هستند.
در رابطه با ایجاد تهویه طبیعی وکوران در داخل اتاقها باید به این نکته نیز توجه داشت که جریان اصلی هوا به منطقه ای که ساکنین در آن قرار گرفته اند هدایت شود.

2-19. بارندگی رطوبت
رطوبت در ساختمان عاملی باالقوه در به مخاطره انداختن دوام ومقاومت وسلامت ساختمان وارد می آید. دیوارهای نم دار ومرطوب ممکن است در سلامتی انسان نیز اثر داشته باشد. وباعث تعدد وشدت یافتن امراض چون سرما خوردگی و رماتیسم گردد. مقاومت حرارتی دیوارهای مرطوب نیز بدلیل آب موجود در آنها کاهش یافته ودر نتیجه دمای سطوح داخلی دیوارهای، پایین آمده وامکان بروز تعرق بر روی چنین سطوحی افزایش می یابد که این خود می تواند باعث ناراختی از نظر شرایط گرمایی هوا داخلی ساختمان و یا افزایش میزان سوخت مصرفی سیستمهای مکانیکی گردد،
همچنین رطوبت موجود در دیوارهای مرطوب باعث می شود اطلاع نمک، موجود در مصالح حل شده، سپس بصورت شوره ویا سفیدک در سطح این دیوارها ظاهر گردد. این رطوبت امکان مناسبی برای رشد قارچ بوده وبوی ناخوشایندی نیز تولید می نماید. خساراتی که در اثر رطوبت به مصالح ساختمانی وارد می‎شود شامل تغییر ابعاد وپوسیدگی چوب، زنگ زدگی فلزات نرم شدن گچی وآهکی وهمچنین جدا شدن صفخات چوبی بهم چسبانیده شده می باشد.

2-19-1. راههای نفوذ رطوبت به ساختمان
رطوبت در ساختمان ممکن است نتیجه عواملی چون نفوذ باران در دیوارهه وسقف، نفوذ باران در سطوح داخلی از درز پنچره ها، ایجاد تعرق ناشی از وسایل رطوبت زا به روی سطوح داخلی ویا رطوبت نسبی هوا و همچنین نفوذ آبهای تحت الارض از کف ودیوارها باشد.

2-19-2. نفوذ آب باران
عمل نفوذ آب باران در دیوارها، نتیجه اثرات گوناگون از قبیل فشار اسمزی، وزش باد و نیروی جاذبه می‎باشد که نسبت اهمت هریک از این عوامل بر روی دیوارهای مختلف متفاوت است در دیوارهای آجری یابلوک سمیانی نفوذ آب باران به داخل دیوار به ترکیب منافذ مصالح بستگی دارد هنگامی که مصالح دیوار داری منافذ وتارهای متعددی باشند، مانند آجرهای ماسه آهکی یاخشت ها، نیروی مکش از تارهای مویی عمده می باشد. اما در دیوارهای بلوک تبنی که درزهای بزرگتری دارند، نفوذ آب به داخل دیوار بیشتر از طریق فشار ناشی از وزش باد به دیوار صورت می گیرد. عمده ترین و بیشترین مقدار نفوذ آب به داخل به داخل مصالح ساختمانها هنگامی روی می دهد که باد وباران با یگدیگر توآم شوند. در چنین حالتی شدت نفوذ آب باران به داخل دیوارهایی که رو به یاد هسنتد بسیار از بقیه دیوارها می باشد.

2-19-3. تعرق
یکی از عوامل رطوبت زا در ساختمان تعرق می باشد. در رطوبت نسبی کمتر از 100% مقدار مشخص ازبخار دیوار تعریق می شود ودر اثر کشش بویی موجود در سطوح منافد، از تبخیر مجدد عرق ایجاد شده در سطوح جلو گیری به عمل آمده ودر نتیجه آب حاصل از این تعرق بداخل مصالح نفوذ می نماید. در یک رطوبت نسبی ثابت نیز مقدار نم به دما بستگی داشته وبا افزایش دما میزان رطوبت به تدریج بالا می رود. البته تأثیر رطوبت می شود. مقدارآب موجود در مصالح دیوار یکباره به مقدار زیادی افزایش یابد عمدترین عواملی که در ایجاد وایجاد ودوام تعرق در یک ساختمان تأثیر دارند عبارتند از. فشار بخار هوا داخلی، دما و نفوذ پذیری سطوح داخلی وقابلیت انتقال بخار در دیوارها نسبت بین فشار بخار هوای داخلی وخارج یک ساختمان به شرایط تهویه طبیعی در داخل آن ساختمان بستگی دارد.
جدول 2-12. میزان تعرق نسبت به دمای محیط وفعالیت های انسانی
دما( درجه سانتیگراد)
نوع فعالیت
7/26
2/32
8/37
2/43
پیاده روی (نسبت میزان تعرق)
4/0
75/0
1
5/1
رانندگی (نسبت میزان تعرق)
25/0
4/0
75/0
1
استراحت در حالت نشسته در سایه (نسبت میزان تعرق)
5%
1/0
25/0
6/0

این جدول نشان می دهد که میزان تعرق به نوع فعالیت و درجه حرارت بستگی دارد یعنی هرچه فعالیت عضلانی بدن بیشتر باشد و درجه حرارت بیشتر باشد میزان تعرق افزایش می یابد. مثلأ موقع پیاده روی در دمای 7/26 درجه سانتیگراد میزان تعرق 4/0 است اما در دمای 2/43 درجه سانتیگراد میزان تعرق 5/1 برابر می شود. ودر موقع استراحت در سایه میزان تعرق بسیار پایین است. پس میزان تعرق بدن به فعالیت بدن ودمای محیط بستگی دارد.

2-19-4. تابش آفتاب
بیشترین ساعات آفتابی در استان گیلان تیرماه وکمترین آن در بهمن واسفند است که بعلت ابری بودن وبارندگی گیلان میزان ساعات آفتابی استان گیلان در مقایسه با استانهای دیگر بسیار کم است. مثلأ ساعات آفتابی شهر شیراز در سال 2/2 برابر رشت است وتبریز 9/1 برابر رشت است ودر نتیجه متوسط ماهانه روزهای صاف در رشت( گیلان) بسیار کمتر از شهرها واستانهای دیگر است.

جدول 2-13 متوسط ساعات آفتابی شهر رشت مرکز گیلان در فصول مختلف سال
دوره فصل
متوسط ساعات آفتابی روزانه
بهار
5 ساعت
تابستان
6 ساعت
پاییز
3، 2/1 ساعت
زمستان
2 ساعت

2-19-5. فشار هوا
اندازه گیری فشار هوا که با استفاده از ایستگاههای سینوپتیک انجام می گیرد در استان گیلان بعلت پائین بودن ارتفاع در سطح ساحل وجلگه، فشار جو بسیار زیاد است ودر کوهستانها با افزایش ارتفاع، فشار هوا کاهش می یابد فشار جوگیلان در طول زمستان زیادتر از ماههای تابستان است. زیرا زمستان هوا سرد است و در نتیجه هوا منقبض تر وسنگین تر است.

2-19-6. باد
نتیجه مستقیم اختلاف وتغییر فشار هوا جابجائی هوااست هوای پرفشار یا سنگین سعی می کند جای هوای کم فشار وسبک را بگیرد در استان گیلان بعلت مجاورت دریا وخشکی از طرف همجواری جلگه های ساحلی وکوهستانها از طرف دیگر توأم با مزارع سر سبز وجنگلهای انبوه زمینه های لازم برای حرکت هوا وباد همیشه فراهم است. همچنین گیلان مانندمناطق دیگر کشور در معرض توده ها وجریانهای حرکت هوا وباد همیشه فراهم است. همچنین گیلان مانند مناطق دیگر کشور در معرض توده هخای وجریانهای هوای قاره ای قرار دارد که به نوبه خود در ویژگیهای اقلیمی آن مؤثر است. بادهایی که مناطق دیگر استان گیلان را تحت تأثیر قرار می دهد بعنوان بادهای عمومی استومثلأ در زمستان آنتی سیکلون سیبری ودر تابستان هسته های پرفشار آزور به سمت ایران وگیلان می وزند.
بادهای محلی گیلان عبارتند از الف: نسیم و حرکت هوا( باد) از دریای خزر به سمت گیلان که روز از دریا به سمت گیلان می وزد، ب: بادفون که در دامنه های روبه شمال استان به سمت جلگه می وزد ویا گرم شدن ناگهانی هوا همراه است که از نظر کشاورزی زیان آور است واغلب آتش سوزیهایی را درجنگل ها و به دنبال دارد. ج: سیاوا( باد از کوه برخاسته) ودریا وا: خزری وا، رشت وا، گیل وا، کویتم وا، منجیل وا، کرمش، بیرون وا، سرتوک وا، و… از دیگر بادهای محلی گیلان است. برخلاف استانهای دیگر ایران خصوصأ استانهای نواحی خشک وکویری ومراکز ایران که باد اگر شدید باشد وباگردوخاک توأم است ودر هواغبار ایجاد می کند در گیلان به خاطر شرایط اقلیمی آن فقدان یا کمبود کردوغبار در هوای استان است.

2-19-7. دما
ارتفاعات البرز نقش مهمی در تقسیم بندی استان به دومنطقه گرم وسرد دارند. منطقه گرم با دارا بودن متوسط گرمای سالانه بیشتر از 15درجه سانتیگراد که شامل تمام جلگه های ساحلی وکم ارتفاع استان گیلان است ومنطقه سرد که متوسط گرمای سالانه آن کمتر ار 15درجه است که شامل بخش کوهستانی گیلان است گرم شدن هوای زمستان در استان از بهمن ماه آغاز وتا تیر ماه ادامه پیدا می کند با این تفاوت که مقدار افزایش ماهانه در بهمن واسفند کم ودر فروردین واردیبهشت زیاد ودر خرداد وتیرومرداد مجددأ افزایش می یابد هجوم هواهای سرد آنتی سیکلون سیبری از دمای هوای منطقه می کاهد. از جمله آمارها نشان می دهد که در رشت در برخی سالها دماهای 19تا 16درجه زیر صفر ثبت شده است وتعداد در روزهای یخبندان حدود 35روز ودر انزلی 10روز ودی وبهمن سردترین ماههای سال هستند. متوسط درجه حرارت سالانه شهررشت 4/15 درجه ثبت شده است

جدول شماره 2-14. روند تغییرات دمای ماهانه در ایستگاه رشت( میانگین 10ساله 1382-1392)
ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
دمای متوسط ماهانه
7/14
83/17
24/23
6/25
4/26
93/23
16/20
86/14
08/10
08/7
57/6
72/9
افزایش وکاهش ماهانه به ماه قبل
8/3
17/4
76/4
4/4
1/5
47/4
54/4
34/4
9/3
32/4
03/4
68/4

جدول شماره 2-15. دمای متوسط ماهانه در ایستگاه رشت دوره آماری( 1382-1392)
نام ایستگاه
متوسط دمای بهمن درجه سانتیگراد
متوسط دمای مرداد درجه سانتیگراد
تفاوت درجه سانتیگراد
رشت
57/ 6
4/26
83/19

2-19-8. رطوبت نسبی
همجواری سواحل شمالی استان با دریای خزر از طرفی وپوشش گیاهی فوق العاده غنی آن از طرف دیگری باعث می شود که همواره مقدار زیادی بخار آب درهوای استان وجود داشته باشد که مهمترین مشخصه اقلیم استان به شمار می رود وخود وجه اختیار بزرگی دراقلیم گیلان در مقام مقایسه با اقلیم نقاط دیگر ایران محسوب می شود. میزان رطوبت نسبی از ایستگاههای هواشناسی بدست آمده نشان می دهدکه درصد رطوبت نسبی در ماههای آبان، آذر، دی، بهمن، بیسار بالا است.

جدول شماره 2-16. درصد رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه رشت( میانگین 10ساله)
ماه
ایستگاه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
میانگین سالانه
رشت
79
81
77
78
77
81
83
84
82
83
84
81
80. 83

چنانچه جدول فوق نشان می دهد تفاوت نم نسبی در دماههای تابستان وزمستان در سراسر گیلان بسیار اندک است در حالیکه این تفاوت در مراکز فلات ایران 50تجاوز می کند در حالیکه این تفاوت دربیشتر نقاط گیلان خصوصأ بخش جلگه ای ارز 12تجاوز نمی کند

2-19-9. نزولات جوی
گیلان یکی از پربارانترین استانهای ایران است تداوم بارندگی در این استان بصورتی است که گاهی از 45تا 60روز متوالی نزولات جوی به ثبت رسیده است از نظر مقدار بارش حدود 39درصد بارش در پائیز و24درصد در تابستان و22درصد در زمستان و14درصد دربهار است.
میانگین بارندگی سالانه در انزلی 1950میلیمتر، در رشت 1350میلیمتر، میانگین بارش سالانه در گیلان حدود 1270میلیمتر است که 4برابر میانگین بارش ایران است.

جدول شماره 2-17. نوسانات درجه حرارت ماهیانه در منطقه مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان پیاده روی، معماری بومی، ظرفیت حرارتی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، رشد جمعیت، فضاهای داخلی، استان گیلان