پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری، وفاداری مشتری، اعتماد برند، مصرف كننده

دانلود پایان نامه ارشد

كالاها نسبت به كل يك شركت و نسبت به كاركناني كه با آنها در تعامل است متفاوت باشد چنانچه در شكل پايين مشخص است اين تفاوت موجب اثرگذاري متفاوتي روي وفاداري نگرشي و رفتاري مي گردد به اينصورت كه رضايت از كاركنان با وفاداري رفتاري و اعتماد با وفاداري نگرشي در ارتباط است. در برخي از الگوها گرچه اين تفكيك به نوعي بين سازمان و كاركنان صورت گرفته ولي برآيند آنها بر رضايتمندي مشتري تاثيرگذار است. البته در مواردي هم چنين تصور شده است كه وفاداري نسبت به كارکنان مي تواند بر وفاداري نسبت به شركت تاثيرگذار مي باشد كه البته اين امر منطقي هم به نظر مي‎رسد شايد دليل اين رابطه تاثيرگذاري رضايت از كاركنان بر رضايت از شركت باشد در هر حال با توجه به الگوهاي ارائه شده به نظر مي رسد وفاداري نسبت به كاركنان از اهميت خاصي نسبت به وفاداري نسبت به شركت برخوردار باشد. (شاهين و همکاران، 1387: 144)
* الگوهاي ملي: هدف از معرفي الگوهاي ملي رضايت مشتري، بررسي جايگاه رضايت و وفاداري مشتري بر آنها و حتي تاكيد بر استفاده از الگوهاي ملي رضايت مشتري به عنوان ساير الگوهاي وفاداري و رضايت مي باشد. (شاهين و همکاران، 1387: 145)
* شاخص رضايت مشتري آمريكا102: شاخص رضايت مشتري آمريكا يك معيار ملي است براي رضايت مشتري از كيفيت كالاها و خدمات عرضه شده در ايالات متحده مي باشد اين شاخص در سال 1994 تدوين شده است هم به عنوان يك معيار روند و هم به عنوان مهيا (ترازيابي براي كارخانجات و صنايع و بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي يا خصوصي قابل استفاده است تحقيقات نشان داده است كه شاخص رضايت مشتري آمريكا از قابليت پيش بيني سود مالي سازمان و عملكرد تجاري سازمان در بازار سهام برخوردار است (كاوسي و همکاران، 1384)
سه سازمان اصلي در آمريكا فرآيند تهيه توزيع و پشتيباني شاخص رضايت مشتري آمريكا را برعهده دارند مركز تحقيقات ملي كيفيت در دانشكده كسب و كار دانشگاه سيگان بعنوان يك موسسه تحقيقاتي در زمينه تهيه و تحليل داده هاي مرتبط با شاخص فعاليت مي كند جامعه كيفيت آمريكا وظيفه توزيع گزارشات و نتايج تحقيقاتي را برعهده دارد و موسسه تحقيقاتي سي اف اي در زمينه خدمات نرم افزاري وظيفه پشتيباني و مشاوره اي را عهده دار مي باشد.
به عنوان يك تاريخچه مختصر درباره شاخص رضايت مشتري آمريكا بايد به تحقيقاتي موسسه كيفيت آمريكا در اوايل دهه 90 اشاره كرد.
در سال 1991 جامعه كيفيت آمريكا ملي يك پروژ تحقيقاتي به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا تدوين يك شاخص ملي در زمينه كيفيت امكان پذير است يا خير اين تحقيقات با ارائه حدود 60 رويكرد مختلف جهت اندازه گيري كيفيت براي فرآورده هاي مختلف اعم از كالا و خدمات منجر شد اما شكل اصلي اين روشها عدم سبب مي شد تا شاخصهاي كيفيت براي محصولات مختلف و صنايع متعدد قابل مقايسه با يكديگر نباشند از سوي ديگر اين امكان وجود نداشت كه به هر يك از اين شاخص ها ارزشي اختصاص داده شود و از اين طريق يك شاخص يكپارچه براي كيفيت در سطح ملي عرضه نمود.
بررسي فعاليتهاي تحقيقاتي در كشور سوئد موجب شد تا شاخص رضايت مشتري در كشور سوئد در سال 1989 توسط پروفسور فورنل براساس يك الگوي ساخت يافته و استفاده از نظرسنجي مشتريان طراحي شده بود جامعيت الگوي رضايت مشتري سوئد براي اندازه گيري كيفيت كالا و خدمت امكان استفاده از آن جهت ارزيابي كيفيت در يك مقياس وسيع و مرتبط ساختن شاخص كيفيت با رفتار مشتري سه ويژگي برتر الگوي سوئد محسوب مي شود كه كشور آمريكا را براي تبعيت از اين رويكرد جهت تهيه شاخص ملي رضايت مشتري ترغيب نمود الگوي اصلي سوئد در شكل پايين آورده شده است.
الگوي سوئد از جهان به الگوهاي ديگر شبيه است و از اين نظر مي توان نتيجه گرفت كه شايد الگوهاي ملي كشورهايي مانند سوئد بعنوان مبنايي براي تحقيق محققيني چون بیلی تال (2004) قرار گرفته است (شاهين و همکاران، 1387: 146).

شکل 2-8- ساختار کلان الگوی شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد
منبع: (کاوسی و همکاران، 1384)

در هر حال الگوي شاخص رضايت مشتري آمريكا نوعي مستقيم اندازه گيري رضايت مشتري محسوب مي گردد كه از قابليت تشريح روابط علي مابين محرك ها و پيامدهاي رضايت مشتري برخودار است.
هدف اصلي شاخص رضايت مشتري برآورد ميزان تاثير شاخص رضايت مشتري آمريكا بر وفاداري مشتري است وفاداري مشتري متغيري است كه به منظور ارزيابي عملكرد تجاري سازمان در حال و آينده از اهميتي ويژه برخوردار است به منظور آشنايي بيشتر با الگوي اندازه گيري رضايت مشتري آمريكا متغيرهاي الگو به همراه روابط آنها به صورت شماتيك در شكل صفحه بعد ترسيم گرديده است.
اين الگو شامل تعداد متغير پنهان و روابط علي مابين آنها مي باشد كه عبارتند از: (شاهين و همکاران، 1387: 147)
1- انتظارات مشتري 2- ارزش درك شده 3- استنباط مشتري از كيفيت محصول
4- رضايت مشتري 5- شكايات مشتري 6- وفاداري مشتري

شکل 2-9 الگوی شاخص رضایت مشتری آمریکا
منبع: (اوزکان و همکاران، 2007).

همانگونه که در شکل مشخص است تمایل در برابر افزایش قیمت بعنوان بهترین شاخص های اندازگیری میزان وفاداری مشتری مطرح می باشد ورودی ها یا همان علل عمده رضایت مشتری در این الگو شامل انتظارات کیفیت درک شده و ارزش درک شده می باشد خروجی با پیامدهای اساس رضایت مشتری شامل ندای علاوه بر تعیین مقدار ی رضایت مشتری تاثیر آنرا بر وفاداری مشتری اندازه گیری کرد متغیرهای پنهان این گونه مستقیماً قابل اندازه گیری نیستند.
بنابراین هریک از آنها به کمک معیارهای متعدد ارزیابی می شوند برای تخمین این الگو متغیرهای الگو و ثبات روابط آماری درون آن نیاز به انجام تحقیقات وسیع میدانی و مطلالعات مقدماتی درباره رفتار مشتریان می باشد. (همان منبع 147)

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-4-1-پیشینه داخلی
باصری و همکاران (1391) در مقاله ای تحت عنوان ايجاد وفاداري مشتريان از طريق سفارشي سازي خدمات بانكي (مطالعه ي موردي: بانك مسكن) در چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی به این موضوع پرداخته و دریافتند تأثير مثبت سفارشي سازي خدمات بانكي بر وفاداري مشتريان بانك مسكن مي باشد. البته سفارشي سازي با تأثير بررضايت مندي، اعتماد و كيفيت و ارزش درك شده توسط مشتري باعث افزايش وفاداري مشتريان مي شود.
مشبكي و همكاران (1389) در تحقيقي تحت عنوان ” ارائه مدل تأثير ديدگاه مصرف كننده بر ارزش كلي درك شده محصولات سفارشي سازي شده انبوه ” عنوان نمودند ارزش محصولات سفارشي سازي شده از ديدگاه مصرف كننده در سه بعد منعكس مي شود كه عبارتند از:ارزش مفيد بودن، ارزش تفاوتهاي فردي و ارزش خود معني دار كردن. نتايج پژوهش نشان مي دهد افراد با نياز به ارزش مفيد بودن بالا، ارزش بيشتري به محصولات سفارشي سازي شده مي دهند، همچنين مشتريان با نياز به بهينه سازي بالا تصميماتي اتخاذ مينمايند كه ستاده هاي مورد انتظارشان را افزايش دهند و مصرف كنندگان با تمركز بالا
بر زيبايي محصول، تاكيد بيشتري روي زيبايي محصول دارند و سفارشي سازي مي تواند برايشان ارزشمند باشد. همچنين سفارشي سازي باعث مي شود نياز به منحصر به فرد بودن افراد ارضاء شود. دهدشتي و همكاران (1389) در مطالعه اي بر روي مشتريان بانك هاي ملت و پارسيان تأثير قابليت اعتماد برند بر وفاداري مشتريان را مورد بررسي قرار داده كه نتايج آن حاكي از اين مي باشد كه قابليت اعتماد برند نقش بسيار مهم و كليدي در بهبود تمايلات رفتاري مشتريان ايفاء مي نمايد. بدين معني كه افزايش رضايت مشتريان باعث مي گردد تا به تبليغ و توصيه بانك خود به ديگران اقدام نمايند و نيز گرايش آنها به تغيير بانك كاهش يابد.
حميدي زاده و همكاران (1388) در پژوهشي تحت عنوان ” طراحي و تبيين مدل فرايندي وفاداري
مشتريان” به بررسي عوامل تأثيرگذار بر وفاداري مشتريان بانك هاي خصوصي پرداخته و در نهايت يك مدل بر مبناي وفاداري مشتريان ارائه مي دهندكه درآن هم راستا با رضايت مشتري، تعهد رابطه اي و اعتمادمشتري نقش اساسي دردستيابي به مشتريان وفادار دارد.
پیک، مرجان (1388) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسي تاثير عوامل محصول و قيمت بر وفاداري مشتريان به برند (مورد پژوهي:فرش مشهد) به راهنمایی دکتر محمود شیرازی دریافت كه از هشت عامل مورد بررسي در اين تحقيق، پنج عامل آن بر وفاداري مشتريان به برند فرش مشهد موثر بوده است كه به ترتيب اهميت عبارت بودند از: رنگ بندي (بالاترين رتبه)، قيمت، كيفيت توليد، شهرت برند و تنوع محصولات (كمترين رتبه) و ضمنا” متغيرهاي طرح و نقش، تراكم بافت و خدمات جانبي در ايجاد وفاداري مشتريان به برند مذكور بي تاثير بوده است.

2-4-2-پیشینه خارجی
كوئلو و هنسلر103 (2012) در پژوهشي تحت عنوان” وفادارسازي مشتري از طريق ارائه خدمات سفارشي ” با بررسي نظرات مشتريان در دو صنعت بانكداري و كابل تلويزيوني با استفاده از پرسشنامه شاخص رضايت مشتري در اروپا دريافتند كه سفارشي سازي در هر دو صنعت اثرات مثبت مشخصي را بر كيفيت، رضايت و وفاداري مي‎گذارد.
اوسترام و لاکوبوکسی (1995) در پژوهشی که در این زمینه انجام دادند دریافتند که سفارشی سازی خدمات در شکل‌دهی رضایت مشتری نقش دارد، اگر چه تاثیرش تا حدودی نسبت به کیفیت خدمات پائین‌تر است.
موديتا و ديگران104) 2010) در پژوهشي به تأثير سفارشي سازي در صنعت پوشاك در آمريكا پي برده و اعلام نمودند سفارشي سازي را بايد قبل از توليد، حين توليد وبعد از توليد به كار برد؛كه نتيجه آن افزايش فروش مي باشد.
ربكا 105 (2002) در مطالعه اي پي بردندگياهاني كه به روش سفارشي سازي انبوه توليد مي شوند نسبت به بقيه گياهان كه با استفاده از توليد سنتي به دست مي آيند فروش بيشتر و توليدكنندگانشان عملكرد مالي بهتري دارند.
سين و ويي106 (2011) در تحقيقي دريافتند كه خدمات الكترونيكي با كيفيت بر ارزش درك شده توسط مشتري اثر مثبتي دارد كه اين نيز به نوبه خود بر رضايت مشتري و وفاداري آن نيز اثر دارد.
در پژوهشي برروي مشتريان سازمانهاي مالي در تايوان تأثير خدمات مالي با كيفيت را بر روي رضايت مشتري اندازه گيري نموده و به وجود رابطه مثبت بين اين دو پي برده شد همچنين دريافتند كه كيفيت خدمات در تعيين اعتماد مشتري و ارزش درك شده توسط مشتري و همچنين رضايت مشتري تأثير دارد (هان-جی و دیگران107، 2012).
مطالعه اي كه در هندوستان انجام گرفته و اثر اعتماد را بر وفاداري مشتريان بانك آزموده است و نتايج آن بر مثبت بودن رابطه اين دو دلالت دارد (شانش108، 2012).
در مطالعه اي که لین و دیگران109 (2012) بر روي اعتماد مشتريان خرده فروشي مواد غذايي دريافتند كه در صورت افزايش اعتماد مشتريان مصرف آنها نيز افزايش مي يابد و اين خود نيز باعث افزايش وفاداري مشتريان مي شود.
ملودنا110 (2011) در تحقيقي تحت عنوان “استفاده بيشتر از بازاريابي در راه وفادار كردن مشتريان” بر رابطه مثبت بين ارزش درك شده، رضايت و وفاداري مشتري اذعان نمودند.
بال و همكارانش111 (2006) در تحقيقي بر تأثير شخصي سازي خدمات بر روي وفاداري مشتريان پي برده و اعلام نمودند كه اين اثر از طريق بهبود خدمات، رضايت و اعتماد بوجود مي آيد.
تام و هوو112(2005) در مطالعه ي خود بيان نمودند كه سفارشي سازي بر روند تصميم گيري مشتريان تأثير ميگذارد.
در مطالعه اي بر روي مشتريان يك هتل در آمريكا در مورد ميزانرضايت آنها و كيفيت خدمات دريافتي اعلام شد يك اثر مثبت بين رضايتمندي مشتري و وفاداري او وجود دارد (جان و شینگ113، 2001).
بلومر و همكارانش114( 1998) در مطالعه خود علاوه بر رضايت عوامل ديگري از جمله كيفيت و تصوير
شركت را نيز بر وفاداري مشتريان بانك ها مؤثر دانسته اند.
فورنل و همكاران115 (1996) در مطالعه خودبر اثر مثبت سفارشي سازي بر رضايت مشتريان با استفاده از شاخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رضایت مشتری، رضایت مندی مشتری، وفاداری مشتری، رضایت مندی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان معادلات ساختاری، توزیع فراوانی، رگرسیون، کمترین مربعات جزئی