پایان نامه با کلید واژگان رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمودنی ها بررسی خواهد شد. در بخش دوم با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی، هر یک از فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

4-1- یافته های توصیفی
تحلیل توصیفی، مقدمه‌ای بر انجام تحلیل استنباطی می‌باشد. با استفاده از تحلیل توصیفی، اطمینان حاصل می‌شود که نمونه‌ گرفته ‌شده، برای انجام آزمون استنباطی مناسب است.

تحلیل توصیفی متغیرهای زمینه‌ای
جدول شماره4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
مرد
161
53.7
زن
139
46.3
جمع
300
100

جنس: از مجموع 300 نفری که به عنوان نمونه در این بررسی انتخاب شده‌اند، حدود 53.7 درصد پاسخگویان مرد و حدود 46.3 درصد زن هستند. بنابراین هر چند تعداد مردان بیش از زنان است اما این تفاوت اندک است. بنابراین تعداد زن و مرد در این تحقیق تقریبا متعادل بوده است.

جدول شماره 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراواني
درصد
مجرد
139
45.3
متأهل
161
52.7
جمع
300
100.0

وضعیت تاهل: نتایج این بررسی: حدود 52.7 درصد پاسخگویان متأهل، 45.3 درصد مجرد ند.
بنابراین اکثر پاسخگویان متاهل هستند.

جدول شماره 4-3- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعيت اشتغال
وضعیت
فراوانی
درصد
شاغل
182
60.7
بیکار
112
37.3
بازنشسته
6
2.0
جمع
300
100.0

وضعيت اشتغال: در ارتباط با شغل شهروندان از آنها سوال شد که از مجمو ع پاسخگویان، 60.7 درصد شاغل و 37.3 درصد بیکار و 2 درصد بازنشسته هستند.

جدول شماره 4-4- توزیع پاسخگویان بر حسب سن
گروه سنی
فراوانی
درصد معتبر
30-15
56.0
57.1
31-46
29.7
30.3
47-60
14.3
12.6
جمع
300
100.0

سن: بررسی چگونگی توزیع سن پاسخگویان نشان می‌دهد، 56 درصد از پاسخگویان در گروه سنی 30-15 سال و همین میزان 29.7در رنج سنی 46-31سال هستند. 14.3 درصد گروه سنی 60-47 سال، حداقل سن پاسخگویان 15 سال و حداکثر 60 سال است. میانگین سن در این تحقیق 30 سال به دست آمده است.

جدول شماره 4-5- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصيلات
فراوانی
درصد
ابتدايي
6
2.0
سیکل
47
15.7
ديپلم
120
40.
فوق ديپلم
38
12.7
لیسانس
59
19.0
فوق لیسانس
30
10.0
جمع
300
100.0

میزان تحصیلات: نتایج جدول گویای آن است که بیشترین درصد (40 درصد) از پاسخگویان دارای تحصیلات دیپلم می‌باشند.19 درصد دارای تحصیلات لیسانس، 12.7 درصد فوق دیپلم، 15.7 درصد سیکل، 10 درصد فوق لیسانس و2 درصد دارای تحصیلات ابتدایی هستند. بنابراین از نظر تحصیلی تقریبا همه گروه ها در نمونه موجود بوده است.

جدول شماره 4-6- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مسکن
وضعیت مسکن
فراوانی
درصد
شخصي
217
72.3
رهن یا اجاره
81
27.0
سازمانی
2
7/0
جمع
300
100.0

مسكن: براساس یافته های جدول فوق، 72.3 درصد پاسخگويان در منازل شخصي، 27 درصد در منازل رهن یا اجاره ای و 7/0 درصد در خانه های سازمانی زندگي مي کنند. اکثرا در خانه های شخصی زندگی می کنند. ‬

جدول شماره 4-7- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع شغل

نوع شغل
فراوانی
درصد
آزاد
182
60.7
رسمی
112
37.3
هردو
6
2.0

نوع شغل: 60.7 از پاسخگویان دارای کار آزاد و 37.3 درصد بیکار و 2 درصد بازنشسته
هستند. بیشتر نمونه، شغل آزاد دارند.

جدول شماره 4-8- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد
وضعیت درآمد
فراوانی
درصد
کمتر از یک تومان
62
20.7
یک میلیون تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان
125
41.7
دو میلیون تا چهار میلیون
113
37.7
جمع
300
100.0

میانگین
1713667
میانه
1500000
مد
1000000
مینیمم
500000
ماکزیمم
4000000

درآمد: در مورد وضعیت درآمد پاسخگویان باید گفت که درآمد 20.7 درصد کمتر از یک میلیون تومان، 41.7 درصد درآمدشان یک میلیون تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان و 37.7 درصد دو میلیون تا چهار میلیون تومان است. مینیمم درآمد پاسخگویان 500 هزار تومان و ماکزیزمم درآمد آن ها 4000000 تومان ذکر شده است. میانگین درآمد که حدود 17136000 به دست آمده است نشان می دهد که نمونه مورد مطالعه از نظر وضعیت درآمد در شرایط متوسطی قرار دارد.

تحلیل توصیفی گویه های مهم
جدول شماره 4-9- توزیع پاسخگویان بر حسب رضایت از زندگی
موارد
فراوانی
درصد
اصلا
14
4.7
خیلی کم
26
8.7
کم
129
43.0
زیاد
99
33.0
خیلی زیاد
32
10.7
جمع
300
100.0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان میزان استفاده، متغیر مستقل، علوم اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درباره مواد غذایی، دینامیکی