پایان نامه با کلید واژگان دوره نوجوانی، ساختمان ذهنی، انعطاف پذیری، تحول شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻬﺎ وﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﻪ‬اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻫﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽرا دوره ای از ﻃﻮﻓﺎن و ﺗﻨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‬. (جمهری، 1385 )
ميلر نيوتون41 در كتاب نوجواني (1995)، نوجواني را دوره فرايندهاي رشدي انتقال از كودكي به بزرگ سالي مي داند. اين فرايندها جنبه هاي گوناگوني دارند:
اول، رشد و نمو سازمان عصبي مغز كه نمود آن در تحوّل فرايندهاي شناختي، عاطفي و رفتارها مشاهده مي شود; دوم، رشد فيزيكي كه شامل رشد اندازه هاي بدني و تغيير در نيم رخ جسمي است; سوم، رشد نظام جنسي يا توليد مثل، شامل جسمي و رفتاري؛ چهارم، رشد احساس «خود» به عنوان يك بزرگ سال يا يك انسان مستقل و خود راهبر؛ پنجم، كسب موقعيت بزرگ سالي در گروه اجتماعي يا فرهنگ؛ ششم، رشد كنترل رفتاري خود در تعامل با جامعه. (حسينخاني، 1385)
به نظر اسلام، نوجوانی دوره قوت و توانایی است که در بین دو دوره ضعف و ناتوانی (کودکی و پیری) قرار گرفته: «الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبة یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر.»42 محمدی، 1379)
اسلام نسبت به نوجوانان و جوانان عنایت خاصی داشته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اُوصیکُم بِالشُّبّانِ خَیرا فَاِنَّهُمْ اَرَقُّ اَفْئِدَةً»؛ به شما سفارش می کنم که به نوجوانان و جوانان نیکی کنید؛ زیرا آنان نازک دل هستند و زود رنجیده خاطر می شوند.
نوجوانان نسبت به رفتار و گفتار والدین حسّاسند و زود برافروخته می شوند. اگر والدین با آنان به ملایمت رفتار نکنند و تاب تحمل آنان را نداشته باشند، اعتبار خود را نزد آنان از دست می دهند. امام صادق علیه السلام به مردی از اهل بصره چنین فرمود:
«عَلَیْکَ بِالاَحْداثِ، فَاِنَّهُم اَسْرَعُ الی کُلِّ خیر»؛ بر تو باد که به نوجوانان توجه داشته باشی؛ زیرا آنان پیش قدم تر از سایران در انجام کارهای نیکند. (مطهری،1380)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این مرحله تازه را زمان مشورت و رای زنی با نوجوان می دانند و می فرمایند: «اَلْوَلَدُ سیِّدٌ سَبْعَ سنین و عَبْدٌ سَبْعَ سِنین و وزیرٌ سبعَ سنین»؛ فرزند در هفت سال اول، آقای خانه (دوره سیادت) و در هفت سال دوم، مطیع والدین (دوره اطاعت) و در هفت سال سوم، مشاور خانواده (دوره مشورت) است. در دوران نوجوانی، دیگر نمی توان تحکُّم نمود و با سلطه و اقتدار از او چیزی خواست. نوجوانان خود را همردیف با سایر اعضای خانواده می بینند و انتظار دارند که از احترام لازم برخوردار باشند.
دوره بلوغ و نوجوانی زمان ابهام، سردرگمی و اشتباه کاری هاست. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نوجوانی را نوعی جنون دانسته، فرموده اند:
«الشَّبابُ شُعْبَةٌ مِنَ الجُنون» نوجوانی شعبه و شاخه ای از جنون است. (مطهری،1380)
در دیدگاه گزل43، نوجوانی در مرحله هشتم و نهم تحوّل رفتار بین سن یازده تا سیزده سالگی و سن سیزده تا شانزده سالگی واقع شده است. مرحله یازده تا سیزده سالگی مرحله ای است که می توان در آن از اولین دوره نوجوانی سخن گفت.
این دوره از مشکل ترین دوره هاست. والدین متوجه می شوند که کودک سازش یافته قبلی بکلی تغییر کرده و رفتار او متفاوت شده است. وی ترش رو و گوشه گیر می شود و از خود واکنش نشان می دهد؛ سعی می کند دیگران را عصبانی کند یا متوجه رفتار خود گرداند و اگر این مرحله را یک مرحله توجه به جوانب درونی بدانیم، راه اغراق نرفته ایم؛ زیرا در این مرحله، ساختمان ذهنی و مسائل اخلاقی ذهنی با بعد جدیدی شروع می شوند. در این مرحله، در نظام گزل، فهرستی از رفتارهایی که به نظر دیگران نیامده است و جنبه توجیهی ندارد، ولی در حقیقت حاکی از همان بعد جدیدی است که در ذهن نوجوان ایجاد شده، فراهم آمده است. البته این حالت گرفتگی و تضاد با محیط در سن دوازده، سیزده سالگی طبق نیم رخ های روانی گزل، دایم بهترمی شود ومادرها رضایت بیش تری حاصل می کنند؛ زیرا بیش تر با رفتار کودک خود آشنا می شوند.
مرحله سیزه تا شانزده سالگی مرحله ای است که از سن 14 سالگی شروع می شود، سن شکفته شدن است و کودک متوجه امور عقلانی و مذهبی و هنری می شود و نوعی رابطه فعّال با دیگران برقرار می کند و حدّ نهایی این مرحله طبق ملاک هایی که در دست است، شانزده سالگی می باشد. (مطهری، 1380 )
آﻧﺎ ﻓﺮوﯾﺪ44 ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺻﺮف ﮐﺮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﻮﺟﻮان اﺣﯿﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ‬ «ﺧﻮد» و «ﻧﻬﺎد» اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و در دوران ﺑﻠﻮغ ﻣﺠﺪد دﺳﺘﺨﻮش‬ اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺷﻮد. وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد در اﯾﻦ دوران ﻧﻬﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮان وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﻞ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او دوران‬ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻋﻘﺪه ادﯾﭗ و اﻟﮑﺘﺮا اﺳﺖ. (ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد در دوره آﻟﺘﯽ، ﮐﻮدﮐﺎن‬ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ واﻟﺪ ﻏﯿﺮﻫﻢﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ). ﺑﯿﺪاری ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻮﺟﻮان را دﭼﺎر‬ﺗﻌﺎرضﻫﺎی دروﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد‬ ‫را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ، دﭼﺎر رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (جمهری، 1385 )
در دیدگاه آنا فروید، نوجوانی در مرحله هشتم تحوّل روانی واقع شده است. از نظر آنا فروید، نوجوان علیه رشته هایی که او را با موضوع های دوره کودکی وی مرتبط می سازند، با انکار کردن آن ها، با تضاد ورزیدن نسبت به آن ها، با جدا شدن از آن ها و با ترک گفتن آن ها مبارزه می کند. بدین سان، او در مقابل جنبه پیش تناسلی از خود دفاع می کند و حاکمیت تناسلی را بر کرسی می نشاند. بدین روست که سرمایه گذاری لیبیدویی به موضوع های جنس مخالف در خارج از خانواده انتقال می یابد.
آنا فروید از این توصیف روان پویشی، نشانه هایی درباره اثرات کم و بیش آسیب رساننده جدایی ها بیرون می کشد. اثرهایی که کم تر به سن واقعی کودک بستگی دارد تا به واقعیت روانی او، واقعیتی که بر حسب مرحله ای که در طول این خط تحوّل بدان دست یافته است، فرق می کند. (مطهری، 1380 )
از نظر نگرش و رفتار جنسي، برخي از تحقيقات (كُول و كُول، 1993، ص 604) نشان مي دهد كه پسران در آغاز عمدتاً متمركز بر جنبه هاي جسمي رفتار جنسي هستند و به تدريج متوجه جنبه هاي عميق تر ارتباط اجتماعي و عاطفي مي شوند، در حالي كه براي دختران هدف هاي مربوط به تعلق عاطفي و ارتباط اجتماعي اهميت بيشتري دارد و در مراحل بعدي است كه جنبه هاي جسمي رفتار برايشان اهميت پيدا مي كند. اين تفاوت جنسيت در شكل گيري هويت را مي توان به شكل هاي مختلف تبيين كرد. اگر بخواهيم نظريه تحليل رواني را اساس اين تبيين قرار دهيم، بايد بگوييم كه انرژي پسران عمدتاً جهت گيري خارجي دارد و به كنترل و تسلّط بيروني متمركز است، در حالي كه انرژي رواني دختران عمدتاً متوجه دنياي دروني و عاطفي است. (لطف آبادى، 1380)
2- 2- 2 ) بحران هویت:
نام ارﯾﮏ ارﯾﮑﺴﻮن45 اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺤﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.ارﯾﮑﺴﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ، ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ، و ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ‬ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺤﺚ او درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ، اﻫﻤﯿﺖ‬ وﯾﮋه ای دارد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او، ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻮﺟﻮان ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬‫و ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ارﯾﮑﺴﻮن، ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال «ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟»، ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ‬ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﻐﻞ، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻌﻬﺪات‬اﻗﺘﺼﺎدی، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺤﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ‬ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد، ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺴﺠﺎم و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ‬دﺳﺘﺨﻮش ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﻞ ﺑﺤﺮان اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺻﻔﺖ وﻓﺎداری ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. (جمهری، 1385 )
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده،‬ ﻫﻢﺳﺎﻻن و اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺎز‬ﺑﻪ زﻣﺎن دارﻧﺪ. ارﯾﮑﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی‬دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ. درواﻗﻊ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد، ﺑﺪون اﺣﺴﺎس اﺟﺒﺎر ﯾﺎ اﻟﺰام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از‬ راه ﺣﻞﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.‬
‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺒﻬﻢ‬ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. روانﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را اﺑﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﻤﯽداﻧﺪ‬ﮐﯿﺴﺖ، ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ارﯾﮑﺴﻮن وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ‬اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ دﺳﺖ‬‫ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ، ﻫﻨﻮز راهﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.‬ (جمهری، 1385 )
در دیدگاه والن46 ، نوجوانی در مرحله چهارم تحوّل روانی یعنی دوره بلوغ که از یازده، دوازده سالگی آغاز می شود، واقع شده است. در این دوره، کودک در وضعی قرار دارد که در اولین مرحله دوره سوم بود؛ یعنی درست حالی را دارد که از 3 سالگی به بعد، به صورت بحران شخصیت در او ایجاد شده بود. به عبارت دیگر، در سنین یازده، دوازده سالگی، دستگاه روانی با بزرگ ترین تشویش روبه روست و اشتغالاتش مسائل مربوط به شخصیت است؛ چون نوجوان مرتّب می خواهد وجود خود را اثبات کند و آنچه را فکر می کند، به کرسی بنشاند…. در این دوره آخر، همان پدیده ای مطرح است که در زمینه نظام فرویدی به عنوان «تجدید طبع عُقده اُدیپ» از آن یاد شد؛ یعنی همان گونه که تعارضات مربوط به مرحله اُدیپ در دوره بلوغ تجدید طبع می شدند، در این جا نیز والن معتقد است که یک بار دیگر بحران شخصیت پدیدار می گردد. این بحران شبیه بحرانی است که در مرحله تضاد و وقفه در سن سه تا پنج سالگی به وقوع می پیوندد. (مطهری،1380)
آلبرت ﺑﻨﺪورا47، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺗﺠﺎرب اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ‬واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺟﻮان، ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، در دوران ﮐﻮدﮐﯽ زﻣﯿﻨﻪای‬ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺤﺮان وﯾﺎ ﻋﺪم آن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪورا ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻟﺰوﻣﺎً و ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن و‬ﺗﻨﺶ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ. او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک را در ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﺎ درﻣﻌﺮض اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺎرض و ﺑﺤﺮان در‬ﻧﻮﺟﻮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﮏ‬زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ، ﺗﻌﺎرض دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. (جمهری، 1385 )
2- 2- 3 ) تحول شناختی:
رشد عملیات صوری48 باعث می شود که نوجوانان نحوه ای که خود، دیگران و دنیا را در نظر می گیرند، بازنگری کنند. اما درست به همان صورتی که گاهی نوجوانان برداشت ناشیانه ای از بدن تغییر شکل یافتۀ خود دارند، در آغاز از نظر تفکر انتزاعی مردد و ناپخته هستند. والدین و معلمان باید مراقب باشند که خیلی از واکنشهای عادی نوجوانان، مانند جرو بحث، به خود پرداختن، اظهار نظرهای بی احساس، و دودلی را جدی نگیرند و آنها را صرفاً بی تجربگی در تواناییهای استدلال نویافته بدانند. (برک49، ترجمة سید محمدی، 1384)
زمانی که نوجوانان عملیات صوری کسب می کنند، دوست دارند آنها را به کار برند. آنها که زمانی کودک انعطاف پذیری بودند، اکنون بدخلق واهل جرو بحث می شوند و حقایق و عقایدی را برای ایجاد مرافعه ردیف می کنند (الکایند50، 1994). (به نقل از برک، ترجمة سید محمدی، 1384)
از نظر دانيل كيتينگ51 (1980) پنج ويژگي اساسي تفكر اين دوره عبارتند از:
الف. تفكر درباره ممكنات: بر خلاف كودكان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ابراز وجود، مهارتهای ارتباطی، کودک و نوجوان، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان آرمان گرایی، دنیای آرمانی، زندگی روزمره، ارتباط نوجوان با والدین