پایان نامه با کلید واژگان درصد تجمعی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

آگاه
22
56
20
2
 
توجه به تقویم زمانی مناسبتها
22
34
24
8
12
انسجام در برنامه
52
44
4
 
 
پرهیز از پرداخت کلیشهای به موضوع
38
54
6
2
 
داشتن هدف مشخص برای هر برنامه
52
48
 
 
 

جدول شماره 4- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان درباره انتخاب سوژه
باتوجه به اینکه یکی از مهمترین اقدامات برای برنامه سازی خلاق انتخاب سوژه مناسب و نگاه تهیه کننده به موضوع است این گویه ها در ارتباط با دانش برنامه ساز و نگاه برنامه ساز به سوژه ها انتخاب و نظر سنجی شد.

مولفه ها
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
استفاده از موضوعات سالهای قبل
44
56
 
 
 
مصاحبه با افراد متخصص و آگاه
22
56
20
2
 
استفاده از منابع مکتوب
6
16
54
16
8
استفاده از موضوعاعهای شبکههای رادیویی دیگر
22
50
18
8
2
مشورت كردن با عوامل برنامه ساز
28
48
12
8
4
استفاده از نظرها و پیشنهادهای مخاطبان.
6
32
38
12
12
موضوعات از طرف سازمان تعیین میشود.
4
46
40
8
2
قبول انتقاد و پیشنهاد دیگران
8
26
46
14
6
ایجاد زمینه برای پیشنهاد از سوی تیم برنامه ساز
20
60
16
4
 
توجه به تقویم زمانی مناسبتها
22
34
24
8
12

جدول شماره 5- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان درباره نظر برنامهسازان درباره برنامه سازی
مولفه ها
کاملاً موافق
موافق
بدون نظر
مخالف
کاملاً مخالف
استقبال برنامهسازان رادیو از روشهای جدید برنامهسازی
36
50
14
 
 
وضعیت فعلی برنامهسازی رادیو نیاز به تغییر و تحول دارد.
6
8
18
58
10
عواملی که در برنامه سازی رادیو فعالیت میکنند از تخصص لازم برخوردارند
24
24
1
1
 
تخصصی شدن عوامل برنامه ساز در ایجاد برنامهسازی خلاق تأثیر دارد.
30
56
8
4
2
تجربهی تهیه کننده در برنامهسازی رادیو در حوزههای مختلف منجر به ایجاد برنامهسازی خلاق میشود.
16
50
30
4
 
معمولاً با مدیر تولید بر روی موضوعهای برنامه بحث و جدل لازم است.
10
48
20
10
12
معاونت برنامهریزی بر روی خلاقیت و برنامهسازی خلاق تاثیر دارد.
30
46
22
2
 

جدول شماره 6- 4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنس

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زن
14
28
28
28
مرد
36
72
72
100
جمع
50
100
100

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع 50 نفر پاسخگو 14 نفر برابر با 28 درصد كاركنان زن و 36 نفر برابر با 72 درصد تهیه کنندگان مرد هستند.

جدول شماره 7-4 بررسی توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کار در سازمان

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
حدود 6 سال
6
12
12
12
7 تا 12 سال
18
36
36
48
13 تا 18 سال
15
30
30
78
19 سال به بالا
11
22
22
100
جمع
50
100
100

با توجه به دادههای جدول شماره 4 میتوان گفت سابقه کار 6 نفر برابر با 12 درصد حدود 6 سال است که کمترین گروه است همچنین 15 نفر برابر با 30 درصد 13 الی 18 سال سابقه کار دارند که بیشترین گروه است.

جدول شماره 8-4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره ميزان قدم زدن در پارک در طي يك هفته

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از1 ساعت
8
16
16
16
1 تا 2 ساعت
18
36
36
52
2 تا 3 ساعت
11
22
22
74
3 تا 4 ساعت
6
12
12
86
بيش از 4 ساعت
7
14
14
100
جمع
50
100
100

با توجه به جدول فوق میتوان گفت که بیشتر پاسخگویان یعنی 18 نفر برابر با 36 درصد1 تا 2 ساعت در هفته در پارك قدم مي زنند 8 نفر كمنر از يك ساعت و 7 نفر نيز بيش از 4 ساعت در هفته در پارك قدم مي زنند. (به عنوان شاخصي از تحرك، اجتماعي بودن و با ديگران برخورد داشتن)

جدول شماره 9- 4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : مطالعه

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از1 ساعت
8
16
16
16
1 تا 2 ساعت
11
22
22
38
2 تا 3 ساعت
21
42
42
80
3 تا 4 ساعت
6
12
12
92
بيش از 4 ساعت
4
8
8
100
جمع
50
100
100

همانگونه که جدول نشان میدهد بیشتر پاسخگویان یعنی 21 نفر برابر با 42 درصد 3 تا 2 ساعت در هفته در مطالعه مي كنند 8 نفر كمتر از يك ساعت و 4 نفر نيز بيش از 4 ساعت در هفته مطالعه مي كنند. (به عنوان شاخصي از به روز بودن، و نوآوري)

جدول شماره 10- 4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : بازدید از اماکن فرهنگی

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کمتر از1 ساعت
37
74
74
74
1 تا 2 ساعت
7
14
14
88
2 تا 3 ساعت
1
2
2
90
3 تا 4 ساعت
4
8
8
98
بيش از 4 ساعت
1
2
2
100
جمع
50
100
100

جدول شماره 6 نشان میدهد که اکثر پاسخگویان یعنی حدود 37 نفر برابر با 74 درصد كمتر از يك ساعت در هفته از اماكن فرهنگي بازديد مي كنند.

جدولهاي شماره 11 تا جدول شماره20 درباره اهميت موارد مطرح در انتخاب موضوع برنامه از سوي تهيه كنندگان است.

جدول شماره 11- 4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : استفاده از موضوعات سالهای قبل

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خيلي زياد
22
44
44
44
زياد
28
56
56
100
جمع
50
100
100

اطلاعات جدول بالا نشان میدهد که اکثر پاسخگویان براي انتخاب موضوع 22 نفر در سطح خيلي زياد و 28 نفر در سطح زياد به استفاده از موضوعات سالهای قبل اهميت مي دهند.(این آمار نشان می دهد که سوژه های برنامه ها تکراری است).

جدول شماره 12-4 بررسی توزیع نظر پاسخگویان درباره : مصاحبه با افراد متخصص و آگاه

فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
خيلي زياد
11
22
22
22
زياد
28
56
56
78
متوسط
10
20
50
98
كم
1
2
2
100
جمع
50
100
100

اطلاعات جدول گویای آن است که براي انتخاب موضوع 28 نفر از پاسخگویان برابر با 56 درصد در سطح زياد، و 11 نفر برابر با 22 درصد در سطح خيلي زياد به مورد مصاحبه با افراد متخصص و آگاه اهمیت داده میشود(به عنوان شاخصی ازاستفاده از نیروی پشتیبانی فکری در تولی برنامه خلاق).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، فرد جامعه، شناخت علم Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نهج البلاغه، امام علی (ع)، پیامبر (ص)