پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه

دانلود پایان نامه ارشد

نظر تاريخي و فرهنگي ، مي‌توان در قسمت شمال بالکان مرزهاي مختلفي قائل شد. روميان خط دفاعي عمده خود را در دانوب با امتداد ديوارهاي ترايانوس (تراژان) ميان چرنا وودا و کنستانزا در دوبريجه ساختند. در زمان يوستي نيانوس (ژوستي نين) اول و باسيليوس دوم، مرزهاي امپراتوري روم شرقي در شمال تا رودهاي دانوب و دراوا رسيد. سرانجام عثماني‌ها و مجارها به موجب معاهده 848/1444 تعهد کردند که از عرض دانوب عبور نکنند و اين رود تا قرن يازدهم / هفدهم مرز شمالي ايالت روم ايلي عثماني باقي ماند. ايالت روم ايلي سراسر شبه جزيره بالکان واقع در جنوب دانوب را شامل مي‌شد.امپراتوري روم و عثماني هر دو مي‌کوشيدند تا نظارت خود را بر منطقه هموار هر دو ساحل رود دانوب برقرار سازند. قسمت پايين اين رود گذرگاه اقوام ترک و مغول بود که به ترتيب از قرن پنجم تا سيزدهم ميلادي به شبه جزيره بالکان حمله مي‌بردند. اين اقوام، هونها (هياطله) و آوارها و بلغارها و بجناکها (پچنکها) و کومانها و تاتار – قبچاقها بودند.گفته مي‌شود که هجوم آوارها سبب ورود و استقرار اقوام اسلاو در بالکان در قرن ششم ميلادي شده است. در نتيجه ولاخ ها و آلبانيايي‌هاي بومي ناگزير شدند به کوه‌ها عقب نشيني کنند و تا قرن‌ها بعد در آنجا زندگي شباني داشته باشند. در حدود سال 60/680 بلغارها که از اقوام ترک شمال درياي سياه بودند در کنار دانوب سفلي مستقر شدند و به عنوان طبقه اشراف جنگجوي حاکم بر اسلاوها نخستين دولت نيرومند را که توانست با دولت روم شرقي در بالکان رقابت کند به وجود آوردند. گرويدن آنان به مسيحيت (250/864) عواقب دامنه داري در تاريخ شبه جزيره بالکان پديد آورد زيرا کليساي روم شرقي و مفهوم رومي دولت نه تنها به حکومت تزاري بلغار بلکه به دولت‌هاي ديگري نيز که پس از آن در بالکان ظاهر شدند شکلي قطعي داد. (دولگر، ص 261- 282) .
نخستين جغرافي نويسان مسلمان که از بالکان سخن به ميان آورده‌اند در عصر اين تحولات مهم مي‌زيسته اند. ابن خردازبه که مانند ديگران اطلاعات او از گزارشات سه تن از ناظران اواخر قرن سوم / نهم و اواسط قرن چهارم / دهم گرفته شده (د.ا: ترک، ذيل “بالقان”) گفته است که ناحيه واقع در مغرب اعمال روم (بيزانس) ، يعني تافلا (تفله) و تراقيه (تراکيا) و مقدونيــه ، بلاد الصقالبه شمــرده مي‌شوند و اعمال واقع در شمال ارض برجان (بلغارها) . در حدود العالم ، رود دانوب “رود بلغاري” و کوه‌هاي بالکان “کوه بلغاري” ناميده شده است.

آشنايي کلي با کشورهاي شبه جزيره بالکان:

(نقشه3-2)
منبع اخذ: اطلس جغرافيايي
استاد راهنما: دکتر غلامحسن حيدري
استاد مشاور: دکتر عزت ا… عزتي
پژوهشگر: حسين جوادي
جمهوري آلباني :

(نقشه3-3)
منبع اخذ: اينترنت
استاد راهنما: دکتر غلامحسن حيدري
استاد مشاور: دکتر عزت ا… عزتي
پژوهشگر: حسين جوادي

موقعيت جغرافيايي: جمهوري آلباني کشوري است کوهستاني که در جنوب شرقي شبه جزيره بالکان درکنار درياي آدرياتيک قرار گرفته است اين کشور از شمال و شرق به جمهوري صربستان (کوزوو و مونته‌نگرو) و مقدونيه، از جنوب به يونان و از غرب به درياي آدرياتيک. اين کشور با ساحلي حدود 420 کيلومتر در درياي آيوني (بخشي از درياي مديترانه) و تنگه اوترانتو محدود مي‌باشد. مساحت آلباني، کوچک‌ترين کشور بالکان 28745 کيلومتر مربع مي‌باشد.
اقتصاد آلباني: واحد پول آلباني لک است که در سال 1994 هر دلار آمريکا برابر با 98 لک معامله مي‌شد ميزان در آمد ملي (سرانه) در سال 1990 برحسب توليد ناخالص ملي 47 دلار بوده است نرخ رشد اقتصادي آلباني در سال 1995 به 4/13% رسيد. نرخ تورم تا اوايل سال 1992 ماهانه 20 تا 40 درصد بود. تا سال 1990 دولت بدهي ارزي نداشت اما از آن سال دولت با 1/29 ميليون دلار بدهي شروع شد که تاکنون به 600 ميليون دلار رسيده است.
جمعيت و ترکيب پراکندگي آن: براساس آمار سرشماري در سال 1991 جمعيت آلباني 3 ميليون و سيصد هزار نفر است که 96% آن از قوم آلباني مي‌باشند تراکم جمعيت 1/131 نفر در هر کيلومتر مربع و رشد آن 1/2 درصد مي‌باشد از ميان کل جمعيت آلباني 6/48% زن و 4/51% مرد مي‌باشند.
جغرافياي سياسي: جمهوري آلباني با مساحتي حدود 28748 کيلومتر مربع کوچک‌ترين کشور شبه جزيره بالکان مي‌باشد اين کشور در جنوب غربي شبه جزيره بالکان در کنار درياي آدرياتيک با ساحلي حدود 420 کيلومتر و درياي آيوني که بخشي از درياي مديترانه است و تنگه اوترانتو قرار دارد.آلباني به لحاظ همين موقعيت حساس جغرافيايي در زمان رژيم کمونيستي از حساسيت ويژه‌اي نزد کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا و ناتو برخوردار بود آلباني به لحاظ برقراري روابط سياسي و نظامي نزديک با اتحاد جماهير شوروي سابق در دهه پنجاه چين در دهه شصت بعنوان پايگاه اردوگاه شرق تبديل شد پس از فروپاشي کمونيسم در شوروي سابق، اروپاي شرقي در آلباني از موقعيت استراتژيک اين کشور کاسته نشد و برعکس با شروع بحران بالکان و جنگ در بوسني و هرزگوين بر اهميت ژئوپوليتيک آلباني بخاطر هم مرز بودن با يوگسلاوي سابق افزوده گرديد.
شبه جزيره بالکان، که آلباني نيز شامل آن مي‌شود از طريق خاک آلباني به مهم‌ترين درياي منطقه يعني درياي آدرياتيک متصل مي‌گردد. موقعيت جغرافيايي مي‌تواند در برقراري راه ارتباطي و توسعه مناسبات بازرگاني و تجاري بين کشورهاي حوزه بالکان ايفاي نقش نمايد اين امر خود بر اهميت استراتژيک کشور آلباني مي‌افزايد.
عضويت آلباني در پيمان ورشو در سال 1955 توانست دامنه نفوذ اتحاد شوروي سابق را تا درياي آدرياتيک و محدوده همسايگي يکي از اعضاء و پايگاه مهم پيمان ناتو يعني ايتاليا گسترش دهد. همکاري دو کشور آلباني، شوروي در ابعاد مختلف سياسي، نظامي متأثر از عنصر جغرافيايي مؤثر بر سياست خارجي بود خروج آلباني از پيمان ورشو و نزديکي روابط پکن، تيرانا خود مؤيد اهميت جغرافيايي آلباني نزد رهبران پکن بود که چيني‌ها تلاش داشتند نظر به اختلافات ايدئولوژيک با روسيه جاي آنها را در آلباني پرنمايند.
آنچه که بر اهميت ژئوپوليتيک آلباني مي‌افزايد تلاش قدرتهاي بزرگ جهاني براي نزديکي بيشتر با اين کشور به منظور ايجاد پايگاه در سواحل طولاني درياي آدرياتيک بود اين موقعيت ژئوپوليتيک آلباني همچنان توانست جايگاه خود را حفظ کند، به طوريکه پس از شروع بحران بالکان در سال 1992 و اعلان استقلال بوسني و هرزگوين، بهترين مناسبات سياسي نظامي با تيرانا را برقرار کرد.
در ارتباط با عوامل جغرافيايي و تأثير آن بر موقعيت ژئوپوليتيک کشور بايد گفت که آلباني به دليل داشتن آب و هواي مديترانه‌اي در سراسر کشور داراي بارندگي مستمر و منابع آبي فراوان مي‌باشد. ميزان بارش کافي در اين کشور سبب گرديد تا اين کشور از نظر تأمين مواد غذايي و کشاورزي به حد خودکفايي برسد، گرچه به لحاظ سلطه چندين ساله رژيم کمونيستي بر اين کشور سرمايه گذاري خارجي در بخش‌هاي مختلف کشاورزي، دام‌پروري رشد قابل ملاحظه‌اي نداشت لکن به لحاظ بارندگي‌هاي مداوم از حيث جنگل داراي موقعيت خوبي براي صادرات انواع چوب بوده است. چندين رود بزرگ نظير رودهاي اديني، ماتي و انيري که برخي از آنها به درياي آدرياتيک مي‌زند اين کشور را به لحاظ منابع آبي ممتاز ساخته است.
تاريخچه سياسي اجتماعي: آلباني سرزميني است که در سال 1468 ميلادي به مدت پنج قرن تحت حکومت و سلطه ترک‌هاي عثماني بود قبل از آن از سال 1443 اسکندربيک به مدت 25 سال در اين سرزمين حکومت کرده و در برابر هجوم ترک‌هاي عثماني و ساير بيگانگان با انجام سي جنگ ايستادگي نمود.
با نفوذ 500 ساله ترک‌هاي عثماني اسلام در آلباني به تدريج رشد پيدا کرده و بر تمام خاک آن گسترش يافت آلباني در سال 1912 کمي قبل از شروع جنگ جهاني اول استقلال پيدا کرد. مرزهاي فعلي آلباني در سال 1913 به دنبال کنفرانس لندن تعيين شده که در آن بخشي از شمال شرق (کوزوو) به يوگسلاوي و بخشي در جنوب به يونان واگذار گرديد.
در طول جنگ جهاني اول ميدان مبارزه امپراتوري اتريشي و فرانسه بود، تا اين که در سال 1924 به دنبال انقلابي به رهبري خان تولي (کشيش آلباني و مترجم کتاب عمر خيام به زبان آلبانيايي) استقلال خود را مجدداً بدست آورد و بالاخره در سال 1928 شاه زوغو به سلطنت رسيده و حکومت پادشاهي برقرار مي‌گردد.
در سال 1939 و با شروع جنگ جهاني دوم آلباني توسط ايتاليا اشغال شده و زوغو فرار مي‌کند در سال 1941 حزب کمونيست با رهبري انور خوجه (در سه شهر تيرانا، اشکودرا و کورچا) تشکيل شده و همان سال مردم را عليه فاشيست‌هاي ايتاليا و نازي‌هاي آلمان بسيج مي‌کند و در طول جنگ نيز عرصه تاخت و تاز قدرتهاي زمان جنگ شده و احتمال مي‌رفت که آلباني تجزيه و تقسيم شود در نوامبر 1944، اواخر جنگ دوم، اين کشور آزاد شده و رژيم کمونيستي برقرار گرديد. که تا سال 1990 همچنان ادامه داشته است. آلباني که قبل از جنگ دوم با فرهنگ و سنن اسلامي تربيت يافته و شکل گرفته بود با آغاز رژيم کمونيستي به شدت محدود شده .
پس از فروپاشي شوروي و از بين رفتن نظام کمونيستي با تغييراتي (که در سال 1990) در آلباني به وقوع پيوست، حزب دمکراتيک پس از بدست آوردن پيروزي، فعاليت‌هاي ديني، مذهبي را آزاد اعلام مي‌کند. ولي واقعيت اين است که بر اثر عدم آشنايي نسل حاضر با حقايق و واقعيت‌هاي اسلامي و ناآگاهي از فرهنگ و آداب اسلامي که ثمره 50 سال حکومت کمونيستي مستبد در اين کشور است اسلام شکل نگرفته و مي‌توان گفت که تقريباً تازه متولد شده است. در آلباني 80% مردم مسلمان هستند و در شعبات مختلف تقسيم شده و در فرقه‌هاي موسوم به بکتاشي ها، خلوتي‌ها، رفايي ها و قادري‌ها فعاليت‌هاي مذهبي دارند.
بکتاشي ها به خدا و پيغمبر (ص) و اهل بيت معتقدند و عرق مذهب شيعه را داشته و براي خود تکيه‌هاي خاص دارند که تمثال حضرت علي (ع) در ديوارهاي آنها آويخته شده است به تناسب نفوذ فرق و تعداد افراد منتسب به آنها، در حال حاضر بکتاشي ها با اکثريت در رأس قرار داشته و رئيس آنان موسوم به باربار شاط (پدربزرگ) رهبريت مذهبي را بعهده داشته و با نفوذ است.(ميرزايي ، 1379)

جمهوري اسلووني:

(نقشه3-4)
منبع اخذ: اينترنت
استاد راهنما: دکتر غلامحسن حيدري
استاد مشاور: دکتر عزت ا… عزتي
پژوهشگر: حسين جوادي

جغرافيا: جمهوري اسلووني همچون جمهوري کرواسي در پايان جنگ جهاني اول از سرزمين‌هاي قبلي امپراتوري هابسبورگ جدا شده است. خانواده شاهزاده آلماني هابسبورگ از سال 1278 تا 1918 ميلادي در اتريش و اسپانيا و از سال 1516 تا 1700 در ساير ممالک اروپايي سلطنت مي‌کرده‌اند.
اسلووني اصيل بيش از 90 درصد جمعيت 2015000 نفري اين کشور را تشکيل مي‌دهند و با يکديگر ارتباط و وابستگي‌هاي قومي دارند شمال اسلووني با مرزهاي اتريش در ايالت کارينتيا، منطقه کشمکش و تشنجات مابين اقليت اسلوون و حزب آزاد شيم فاشيست مي‌باشد.
اسلوونها تنها 10% قلمرو و جمعيت يوگسلاوي سابق را تشکيل داده بوده‌اند ولي نزديک به بيست درصدآلباني آآاانمنتنتن
از دارايي اين کشور را فراهم مي‌نموده اند که عمدتاً به واسطه اشتغالشان به صنايع بوده و اين اشتغال بالاترين درآمد سرانه را در کل جمهوري‌هاي يوگسلاوي سابق براي آنها به همراه داشته است.
جمهوري اسلووني از نظر ژئوپوليتيکي، منطقه‌اي است که ارتباط قسمت اعظم قاره اروپا با شبه جزيره ايتاليا و بالکان قطع مي‌نمايد و کوتاه‌ترين مسير ممکن از اروپاي مرکزي (حدود دامنه‌هاي شرقي آلپ) به مديترانه را فراهم مي‌نمايد.
حوضچه‌هاي ماريبور و لوبليانا، از نقاط با اهميت و استراتژيک در طول اين مسير ارتباطي مي‌باشند شبکه‌هاي راه آهن و جاده‌هاي آسفالته همانطوريکه در اين سرزمين کهن با حکومت سلطنتي مجاري اتريش انتظار آن مي‌رفته به خوبي توسعه يافته است. اين کشور داراي 32 کيلومتر خطوط ساحلي مي‌باشد که قلمرو دريايي و آبي آن 22 کيلومتر معادل 12 مايل دريايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سپتامبر 2001، موانع توسعه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه، اعلان جنگ