پایان نامه با کلید واژگان دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

در مقياس مادر 92/0 و در مقياس پدر 94/0 بدست آمد.
نتيجه: با توجه به ضرايب بدست آمده آزمون از پايايي و تجانس دروني قابل قبول برخوردار است.

جدول 4-5 : ضرايب همبستگي سؤالات آزمون رضايت از ارتباط با مادر با نمرة كل سؤالات
همراه شاخصهاي توصيفي در صورت حذف سؤال

شمارة سؤال
ميانگين مقياس اگر سؤال حذف شود
واريانس مقياس اگر سؤال حذف شود
همبستگي سؤال با مجموع سؤالات آزمون
ضريب آلفا اگر سؤال حذف شود
MD1
38.72
908.855
.410
.955
MD2
38.78
899.257
.527
.954
MD3
38.96
902.857
.478
.954
MD4
38.63
900.844
.446
.955
MD5
38.92
904.894
.448
.955
MD6
38.99
908.518
.371
.955
MD7
39.10
905.894
.414
.955
MD8
38.88
901.300
.454
.955
MD9
38.81
902.528
.481
.954
MD10
39.04
897.912
.583
.954
MD11
39.14
903.953
.499
.954
MD12
38.70
893.512
.563
.954
MD13
38.63
897.336
.478
.954
MD14
38.36
882.602
.555
.954
MD15
39.17
904.092
.463
.954
MD16
39.05
895.330
.602
.954
MD17
38.82
886.977
.638
.954
MD18
38.75
897.051
.542
.954
MD19
39.05
900.396
.583
.954
MD20
38.73
895.239
.546
.954
MD21
39.15
906.917
.496
.954
MD22
38.97
898.821
.553
.954
MD23
39.17
901.999
.548
.954
MD24
38.82
890.305
.632
.954
MD25
39.27
905.289
.545
.954
MD26
38.95
913.040
.305
.955
MD27
38.98
896.413
.581
.954
MD28
39.02
896.002
.610
.954
MD29
39.34
906.574
.523
.954
MD30
39.49
912.144
.473
.954
MD31
39.27
897.772
.634
.954
MD32
39.32
901.802
.559
.954
MD33
39.47
910.859
.437
.955
MD34
39.36
905.160
.528
.954
MD35
39.37
909.097
.506
.954
MD36
39.29
911.665
.397
.955
MD37
39.28
902.629
.564
.954
MD38
38.77
893.657
.528
.954
MD39
39.05
896.508
.570
.954
MD40
38.94
897.327
.484
.954
MD41
39.06
897.887
.550
.954
MD42
38.85
898.045
.495
.954
MD43
38.98
902.705
.436
.955
MD44
38.98
900.812
.491
.954
MD45
39.01
902.013
.480
.954
MD46
38.94
886.454
.661
.954
MD47
38.68
883.102
.667
.953
MD48
38.64
883.967
.602
.954
MD49
38.84
899.356
.483
.954
MD50
38.84
887.722
.590
.954
MD51
38.95
897.523
.501
.954
MD52
39.37
911.609
.411
.955
MD53
39.04
901.801
.510
.954
MD54
39.28
901.676
.597
.954
MD55
39.29
905.459
.526
.954

جدول 4-6 : ضرايب همبستگي سؤالات آزمون رضايت از ارتباط با پدر با نمرة كل سؤالات
همراه شاخصهاي توصيفي در صورت حذف سؤال

شمارة سؤال
ميانگين مقياس اگر سؤال حذف شود
واريانس مقياس اگر سؤال حذف شود
همبستگي سؤال با مجموع سؤالات آزمون
ضريب آلفا اگر سؤال حذف شود
FD1
38.68
1246.985
.573
.968
FD2
38.76
1239.769
.684
.967
FD3
38.91
1242.773
.669
.967
FD4
38.50
1236.634
.598
.968
FD5
38.69
1251.074
.486
.968
FD6
38.70
1249.578
.496
.968
FD7
39.17
1269.646
.334
.968
FD8
38.70
1249.097
.482
.968
FD9
38.67
1242.286
.618
.967
FD10
38.91
1237.961
.722
.967
FD11
38.90
1241.368
.651
.967
FD12
38.57
1238.688
.629
.967
FD13
38.69
1249.025
.510
.968
FD14
38.81
1241.846
.559
.968
FD15
39.00
1256.570
.482
.968
FD16
38.95
1245.550
.627
.967
FD17
38.80
1232.508
.696
.967
FD18
38.70
1235.807
.655
.967
FD19
38.83
1241.361
.667
.967
FD20
38.65
1238.179
.652
.967
FD21
39.02
1253.853
.573
.968
FD22
38.86
1245.696
.612
.967
FD23
38.68
1240.898
.610
.967
FD24
38.56
1224.088
.756
.967
FD25
39.13
1255.240
.594
.968
FD26
38.81
1270.210
.267
.969
FD27
38.79
1241.340
.644
.967
FD28
38.85
1242.543
.673
.967
FD29
39.20
1257.305
.567
.968
FD30
39.34
1268.724
.482
.968
FD31
39.23
1258.643
.585
.968
FD32
39.18
1250.928
.639
.967
FD33
39.32
1266.746
.467
.968
FD34
39.13
1248.942
.651
.967
FD35
39.19
1259.435
.534
.968
FD36
38.88
1249.611
.550
.968
FD37
39.04
1250.832
.608
.968
FD38
38.32
1238.288
.559
.968
FD39
38.67
1240.887
.624
.967
FD40
38.90
1245.647
.576
.968
FD41
38.76
1238.844
.642
.967
FD42
38.79
1246.305
.582
.968
FD43
38.93
1261.515
.433
.968
FD44
38.66
1237.474
.621
.967
FD45
38.71
1247.483
.519
.968
FD46
38.66
1226.712
.734
.967
FD47
38.48
1224.569
.734
.967
FD48
38.92
1246.165
.595
.968
FD49
38.72
1248.352
.529
.968
FD50
38.72
1236.430
.623
.967
FD51
38.86
1244.956
.584
.968
FD52
39.11
1258.309
.535
.968
FD53
38.70
1235.106
.692
.967
FD54
39.03
1246.345
.665
.967
FD55
39.08
1255.197
.543
.968

4- 2- 2 ) سؤال دوم: آيا مقياس ساخته شده از روايي قابل قبولي برخوردار است؟
4- 2- 2 -1 ) روايي محتوا:
پرسشنامة ساخته شده فبل از تكثير جهت تعيين روايي محتوا به اساتيد گروه روان شناسي دانشگاهها از جمله تربيت مدرس و پيام نور داده شده و پس از حذف بعضي از سؤالات طبق نظر ايشان به مرحلة اجرا درآمده است..
4- 2- 2 -2 ) روايي سازه:
در ابتدا جهت تعيين مناسب بودن مقياس ها جهت تحليل عاملي از ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻛﺎﻱﺩﻭ ﻭ ﺑﺎﺭﺗﻠﺖ‪ استفاده گرديد. همانطور كه در جدول هاي زير نشان داده شده است، مقدار KMO در مقياس رضايت از ارتباط با مادر937/0 و در مقياس رضايت از ارتباط با پدر 956/0 است كه در سطح عالي قرار دارد. آزمون بارتلت نيز معني دار است، چون ضريب معني داري آزمون از ضريب معني داري ملاك يعني 01/0 خيلي كوچكتر است. بنابراين ماتريس همبستگي داراي اطلاعات معني داري است و روايي بيروني پژوهش كه حجم نمونة مكفي است مشاهده مي شود و نتيجتاٌ شرايط لازم براي تحليل عاملي وجود دارد.

جدول 4-7 : مقدار KMOو نتيجة آزمون كرويت بارتلت براي مقياس رضايت از ارتباط با مادر
/0937
KMO آزمون كفايت نمونه گيري
9991/343
مقدار خي دو
آزمون كرويت بارتلت
1431
درجة آزادي

0001/0
ضريب معني داري

جدول 4-8 : مقدار KMOو نتيجة آزمون كرويت بارتلت براي مقياس رضايت از ارتباط با پدر
/0956
KMO آزمون كفايت نمونه گيري
12571/631
مقدار خي دو
آزمون كرويت بارتلت
1431
درجة آزادي

0001/0
ضريب معني داري

‫در مرحلة بعد يك ماتريس همبستگي از سؤالات آزمون تهيه شد كه با استفاده از تحليل عوامل اوليه، تعداد يازده عامل در مقياس مادر و هشت عامل در مقياس پدر داراي ارزش ويژة اولية بالاتر از يك بدست آمدند. اين تعداد پس از چرخش به روش متعامد (واريماكس) به ده عامل براي مادر و شش عامل براي پدر تقليل يافتند. نتايج در جدول 4-9 و 4-10 مشاهده مي شود.
جدول 4-9: شاخص هاي آماري بدست آمده با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي مقياس رضايت از ارتباط با مادر
عامل
مقدار ارزش ويژة اوليه
مجموع مجذور بارهاي عاملي هر عامل قبل از چرخش
مجموع مجذور بارهاي عاملي هر عامل بعد از چرخش

ارزش ويژه
درصد تبيين كنندگي واريانس
درصد تجمعي
ارزش ويژه
درصد تبيين كنندگي واريانس
درصد تجمعي
ارزش ويژه
درصد تبيين كنندگي واريانس
درصد تجمعي
1
16.531
30.613
30.613
15.768
29.200
29.200
4.963
9.190
9.190
2
2.998
5.552
36.165
2.559
4.739
33.938
4.188
7.756
16.945
3
2.006
3.714
39.879
1.604
2.970
36.909
3.768
6.979
23.924
4
1.768
3.275
43.153
1.129
2.090
38.999
2.297
4.253
28.177
5
1.515
2.805
45.959
1.245
2.306
41.305
2.137
3.958
32.135
6
1.408
2.608
48.567
.728
1.349
42.654
2.098
3.885
36.020
7
1.276
2.364
50.930
.859
1.591
44.244
1.765
3.269
39.289
8
1.151
2.131
53.061
.726
1.345
45.590
1.561
2.891
42.180
9
1.097
2.031
55.092
.577
1.068
46.657
1.499
2.776
44.956
10
1.071
1.984
57.076
.618
1.144
47.802
1.326
2.456
47.413
11
1.021
1.890
58.966
.540
1.000
48.802
.750
1.389
48.802
12
.998
1.849
60.814

13
.929
1.721
62.535

14
.895
1.657
64.193

15
.871
1.613
65.806

16
.815
1.508
67.314

17
.789
1.462
68.776

18
.780
1.444
70.220

19
.750
1.389
71.609

20
.735
1.360
72.969

21
.703
1.302
74.271

22
.675
1.250
75.521

23
.670
1.241
76.762

24
.657
1.217
77.979

25
.624
1.155
79.134

26
.618
1.144
80.279

27
.599
1.110
81.388

28
.577
1.068
82.456

29
.563
1.043
83.499

30
.555
1.029
84.528

31
.537
.994
85.521

32
.504
.933
86.454

33
.498
.922
87.376

34
.492
.912
88.288

35
.470
.871
89.159

36
.446
.827
89.986

37
.421
.780
90.766

38
.399
.738
91.504

39
.376
.697
92.201

40
.370
.685
92.886

41
.358
.663
93.549

42
.347
.643
94.192

43
.342
.634
94.826

44
.334
.619
95.445

45
.317
.586
96.032

46
.311
.576
96.608

47
.280
.518
97.126

48
.266
.492
97.617

49
.248
.460
98.077

50
.240
.444
98.521

51
.220
.407
98.928

52
.211
.390
99.318

53
.202
.375
99.693

54
.166
.307
100.000

جدول 4-10: شاخص هاي آماري بدست آمده با استفاده از روش مؤلفه هاي اصلي براي مقياس رضايت از ارتباط با پدر
عامل
مقدار ارزش ويژة اوليه
مجموع مجذور بارهاي عاملي هر عامل قبل از چرخش
مجموع مجذور بارهاي عاملي هر عامل بعد از چرخش

ارزش ويژه
درصد تبيين كنندگي واريانس
درصد تجمعي
ارزش ويژه
درصد تبيين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کارشناسی ارشد، استقلال طلبی، جمع آوری اطلاعات، بحران هویت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اسكري، واريانس، .844، تعيين