پایان نامه با کلید واژگان داراییهای نامشهود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، نگهداری وجه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

ا است.
سرمایههای انسانی شرکتها: در این پژوهش قابلیتهای مدیران شرکتها به عنوان معیاری از سرمایههای انسانی آنها استفاده‌شده است.
محدودیت در تأمین مالی: برای تمیز شرکتهای محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی کاپلن30 و زینگالس31 (1997) (KZ) بومی شده بهوسیله تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده‌شده است.
1-7-2-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته پژوهش حاضر میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود بهوسیله شرکتها است. در این پژوهش مشابه پژوهشهای پیشین (به عنوان نمونه، آریقتی و همکاران، 2014) از معیار نسبت کل داراییهای نامشهود شرکتها به‌کل داراییهای آنها برای اندازهگیری میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود استفاده‌شده است. این معیار استفاده‌شده در این پژوهش، به عنوان معیاری برای اندازهگیری شدت سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود است.

1-7-2-3 متغیرهای کنترلی
در پژوهش حاضر، مطابق با پژوهش آریقتی و همکاران (2014) از متغیرهای عمر شرکتها، نقدینگی کوتاه مدت به‌کل داراییها و میزان سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته‌شده‌اند.
1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش
دوره موردمطالعه یک دوره زمانی ده‌ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1382 تا 1391 است. شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند. در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نمیشود؛ اما شرایط زیر برای انتخاب نمونه قرار داده شد:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای 1382 تا 1391، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی موردنیاز به منظور استخراج دادههای موردنیاز در دسترس باشد.
جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
تا پایان سال مالی 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده باشد.
با توجه به بررسیهای انجام‌شده، تعداد 161 شركت در دوره زماني 1382 الي 1391 حائز شرایط فوق بوده و موردبررسی قرارگرفته است.
1-7-4- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار و …) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون خطی چندمتغیره و …) استفاده شده است. در این پژوهش در خصوص تجزیه و تحلیل دادهها، ابتدا با استفاده از نرمافزار Excel-2007 متغیرهای پژوهش از روی‌داده‌های خام آماده و سپس با استفاده از نرمافزارهای SPSS نسخه 20 و Eviews نسخه 7 تجزیه و تحلیل انجام‌شده است.
1-8- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که میتواند توسط گروه کثیری از استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری جهت سرمایهگذاری در بازار سرمایه و درنتیجه تخصیص بهینه منابع، مورداستفاده قرار گیرد. بنابراین، انتظار بر اين است كه در صورت تحقق اهداف موردنظر در اين پژوهش، نتايج آن براي سازمان‌ها و اشخاص زير قابل‌استفاده باشد:
دولت و سیاستگذارانی که قادر به تأثیرگذاری بر جهت و ماهیت محیط تجاری کشور هستند، میتوانند از یافتههای این پژوهش برای تعیین تغییرات احتمالی لازم در سیاستهای کنونی استفاده کنند.
سازمان و بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نهاد ناظر بر شركتهاي پذیرفته‌شده در بورس.
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
مدیران شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سهامداران، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکتها.
تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس.
دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشگران.
1-9- تعريف واژه‌هاي كليدي
داراییهای نامشهود: داراییهای نامشهود عبارت‌اند از موجودی منابع غیر از منابعی که وارد فرآیند تولید میشوند و لزوماً خاص تولید و فروش محصولات و تولیدات جدید و بهبودیافته میباشند. به عبارت دیگر، دارایی نامشهود يك‌ دارايي‌ قابل‌تشخیص غیر پولی‌ و فاقد ماهیت عینی است. يک دارايي هنگامي معيار قابليت تشخيص را در تعريف دارايي نامشهود احراز مي‌کند که يکي از شرايط زير را داشته باشد:
جداشدنی باشد؛ يعني بتوان آن را به‌طور فروش، انتقال، اعطاي حق‌ امتياز، اجاره يا مبادلـه (به صورت جداگانه يا همراه با يک قرارداد، دارايي يا بدهي مرتبط) از واحد تجاري جدا کرد، يا
از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شود؛ صرفنظر از این‌که آيا چنين حقوقي قابل‌انتقال يا جداشدنی از واحد تجاري يا ساير حقوق و تعهدات باشد يا خير (استاندارد حسابداری شماره 17، 1387: بندهای 6 و 10).
ناهمگونی شرکتها: در این پژوهش منظور از ناهمگونی شرکتها ویژگیهای خاصی از شرکتها است که در هر یک از آنها متفاوت میباشد. مهمترین این موارد عبارت از بزرگی یا کوچکی شرکت، شرکت‌های دارای ساختار پیچیده سازمانی و شرکت‌های دارای محدودیت در تأمین مالی می‌باشد.
محدودیت در تأمین مالی: شرکتهایی دچار محدودیت در تأمین مالی هستند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده‌شده با یک شکاف روبهرو باشند (فازاری و همکاران32، 1988). به عبارت دیگر، شرکتهایی را واجد محدودیت در تأمین مالی مینامند که دارای دسترسی پایین و پرهزینه به منابع تأمین مالی برونسازمانی باشند.
1-10- ساختار پایاننامه
در اين فصل كلياتي درباره پژوهش شامل مقدمه‌، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش و روش انجام پژوهش بيان شد. در بخش مربوط به روش انجام پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه پژوهش، محدوده زمانی، روش گرد‌آوري داده‌ها و روش‌هاي آماري مورداستفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات تشریح شد. در ادامه به تعريف واژه‌هاي كليدي مورداستفاده در اين پژوهش پرداخته شد.
به منظور انعکاس چارچوب پژوهش حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان‌شده در هر یک از فصول آتی مطرح میشود:
موضوع فصل دوم، بيان مباني نظري پژوهش و بررسی پژوهش‌هاي گذشته است. در ابتدا به تشريح مفاهیم ناهمگونی شرکتها و همچنين معیارهای آن در شرکتها پرداخته‌شده است. در ادامه، مفهوم داراییهای نامشهود تشریح و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکتها عرضه‌شده است. درنهایت، در بخش آخر فصل نيز، خلاصه‌اي از پژوهش‌هاي انجام‌شده در اين زمينه ارائه میشود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضيه‌هاي پژوهش، تعريف متغيرهاي مستقل، وابسته و کنترلی و نحوه محاسبه آنها، جامعه و نمونه آماري، روش جمع‌آوري اطلاعات و روش آماري مورداستفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات بيان مي‌شود.
موضوع فصل چهارم تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي پژوهش و تفسير نتايج حاصل با استفاده از نرم‌افزارهای DEA Frontier، SPSS نسخه 20 و Eviews نسخه 7 است.
در فصل پنجم، پس از ارائه یافتههای پژوهش، محدوديت‌هاي پژوهش بیان‌شده و درنهایت پيشنهادهای پژوهش بيان مي‌شود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
فصل اول به بيان كليات پژوهش اختصاص داشت. بدين صورت كه پس از بيان مقدمه، مسأله پژوهش، اهميت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش اجرای پژوهش (شامل روش پژوهش و گردآوري داده‌ها، جامعه و نمونه آماري و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها) و متغيرهاي پژوهش تشريح شد.
در اين فصل، مباني نظري و پيشينه پژوهش تشريح ميشود. در بخش مباني نظري، ابتدا به تبیین ناهمگونی شرکتها به‌تفصیل پرداخته می‌شود. سپس، موضوع سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود تبيين و تشريح مي‌شود. در ادامه، نقش ناهمگونی شرکتها در تعیین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود ارائه‌شده است. درنهایت، خلاصهاي از پژوهشهاي داخلي و خارجي پيشين مرتبط با موضوع پژوهش بيان ميشود.
2-2- مبانی نظری پژوهش
جان ديويي33 (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان يکي از مراحل اساسي پژوهش علمي موردبحث قرار داده و معتقد است که انجام اين مطالعه، به پژوهشگر کمک ميکند تا بينش عميقي در موردپژوهش و حوزهاي کسب کند که پژوهش به آن تعلق دارد. بنابراين، مطالعه منابع مرتبط با موضوع موردپژوهش، مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي پژوهشها و مشاهدههاي علمي گزارششده، عقايد و ديدگاههاي صاحبنظران در ارتباط با موضوع موردپژوهش، بخش عمدهاي از روش علمي پژوهش است که انجام آن در کليهي پژوهشها، ضروري است. مطالعهي منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهشگر اين فرصت را ميدهد که در رشتهي موردعلاقه‌ی خود در حد بضاعت، پيشقدم بوده و به بينش وسيعتري در ارتباط با آن دست يابد. اين کار موجب بنيان‌گذاري مستحکم پايهي علمي پژوهش ميشود و به نظر ميرسد، اگر بنيان مذکور ضعيف باشد، پژوهش انجام‌شده، خام، سطحي و تکراري خواهد بود (نقل از دلاور، 1384). بنابراین، در این بخش، ابتدا ناهمگونی شرکتها و معیارهای مورداستفاده آن در این پژوهش به‌تفصیل موردبررسی قرار می‌گیرد و سپس موضوع سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود و چگونگی تأثیرپذیری آن از ناهمگونی شرکتها تبيين و تشريح ميشود.
2-2-1- ناهمگونی شرکتها
مقصود از ناهمگونی ویژگیهای اساسی خدمترسانی است که باعث ایجاد تغییر در شکلهای خدمت دهی به سایرین میشود و یا باعث ایجاد تغییر در خدمات مشابه از روزی به‌روز دیگر و یا از مشتری به مشتری دیگری میشود. ناهمگونی باعث این موضوع میشود که یک شرکت برای استاندارد کردن کیفیت خدمات با مشکل مواجه شود. پژوهشهای نظری در تجارت بینالمللی بهطور فزایندهای بر تصمیمگیری در سطح شرکتها برای درک علل و پیامدهای تجاری متمرکزشده‌اند (میلیتز34 و ردینگ35، 2014). تحقیقات انجام‌شده در دهه گذشته، نشان دادهاند که بر طبق مدل اسب بارکش36 بهرهوری کل عاملی است که از ناهمگونی شرکتها تأثیر بسیاری میپذیرد.
درزمینه ناهمگونی شرکتها پژوهشهای تجربی با استفاده از دیدگاههای موجود در پژوهشهای نظری ناهمگونی شرکتها را از منظرهای بهرهوری (میلیتز و ردینگ، 2014)، اندازه شرکتها (میلیتز و ردینگ، 2014؛ آریقتی و همکاران، 2014)، سرمایه انسانی شرکتها (آریقتی و همکاران، 2014)، پیچیدگی سازمانی شرکتها (آریقتی و همکاران، 2014) و سایر ویژگیهای آنها حتی در صنایع خاص موردبررسی قرار دادهاند. در این پژوهش ناهمگونی شرکتها از سه دیدگاه اندازه شرکتها، سرمایههای انسانی شرکتها و محدودیت در تأمین مالی شرکتها موردبررسی قرارگرفته است. در ادامه هر یک از این معیارها موردبحث و بررسی قرارگرفته است.
2-2-1-1- محدودیت در تأمین مالی
موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل‌توجهی از دارایی‌های شرکت‏ها را به خود اختصاص داده‏اند. وجه نقد از اين حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت‏هايی را جستجو کند که ارزش سهام را افزايش دهد. معمولاً مديران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد بايد در سطحی نگهداری شود که بین هزينه نگهداری وجه نقد و هزينه ناکافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت ديگر، شرکت‏ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدينگی هستند که به دلیل کمبود نقدينگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیايد و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‏ها از دست نرود و اين مورد، همان سطح نقدينگی هدف در شرکت‌ها است که البته با توجه به ويژگی‏های گوناگون شرکت‏ها و دوره‏های زمانی مختلف، متفاوت است (بادآورنهندی و درخور، 1392). هرگاه مدیران به فرصتی جهت سرمایه‏گذاری در پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت دست یابند، باید قادر به تأمین مالی آن باشند. هوبارد37 (1998) بیان نموده است که بخش عمده‏ای از ادبیات موجود در حوزه مالی بیانگر این مطلب است که محدودیت تأمین مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می‏سازد. بنابراین می‏توان استنباط نمود، شرکت‏هایی که دچار محدودیت در تأمین منابع مالی هستند، به دلیل هزینه زیاد تأمین مالی از قبول و انجام پروژه‏های باارزش فعلی خالص مثبت صرفنظر نمایند که این اقدام منجر به کم‏سرمایه‏گذاری می‏شود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان داراییهای نامشهود، آزمون فرضیه، تحلیل واریانس، رگرسیون Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اندازه شرکت، سرمایه انسانی، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی