پایان نامه با کلید واژگان خودمدیریتی، خودکارآمدی، بیماران مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

تعویق انداختن و کاهش خطرابتلا به پیشرفت این بیماری حائز اهمیت است .از آنجاییکه انجام هر چه بیشتر مطالعاتی جهت ارتقای زمینه های خودمدیریتی از ضرورتهای بخش بهداشت محسوب می گردد(۴۵) و با توجه به روند صعودی افزایش سن در جمعیت کشور و عوارض انکارناپذیر درد و محدودیت عملکرد در این بیماران، طراحی و ارائه مطالعه ی اثربخشی برنامه خودمدیریتی در بیماران استئوآرتریت میتواند با ارائه برنامه برای توانمند کردن بیماران و خانواده آنها زمینه ی ارتقاء نقشهای حرفه ای پرستاران را نیز به همراه داشته باشد . از آنجایی که در مراکز آموزشی درمانی کشورما، تقریبا برنامه مدونی برای بیماران مبتلا به استئوآرتریت گزارش نشده است ،لذا پژوهشگر برآن شد،تا با انجام چنین پژوهشی به اهمیت این امر تاکید کند و برای پرستارانی که با بیماران مبتلا به استئوآرتریت کار می کنند راه های مناسب عملی ارائه کند.
۱-۳. هدف كلي پژوهش
تعیین تاثیر اجرای برنامه خودمدیریتی بر درد زانو ، خودکارامدی مراقبت از خود و عملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳
۱-۴. اهداف اختصاصي:
۱- مقایسه میانگین درد زانو سالمندان مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از اجرای برنامه خودمدیریتی در و بین گروههای مداخله و کنترل
۲- مقایسه میانگین خودکارآمدی سالمندان مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از اجرای برنامه خودمدیریتی در و بین گروههای مداخله و کنترل
۳-مقایسه عملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از اجرای برنامه خودمدیریتی در و بین گروههای مداخله و کنترل

۱-۵ . هدف كاربردي
تدوین و ارائه برنامه خودمدیریتی به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی به بیماران مزمن بویژه بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو جهت ارتقاء سلامت ،افزایش آگاهی و در نتیجه بهبود درد،ارتقاء عملکرد و خودکارآمدی سالمندان
۱-۶ . سوال های پژوهش:
1- میانگین درد زانو سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل چقدر است ؟
2- میانگین خودکارآمدی سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل چقدر است؟
3-عملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل چقدر است؟
4- آیا میانگین درد زانو سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل به طور معنی داری متفاوت است؟
5- آیا میانگین خودکارآمدی سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ بعداز مداخله در گروه مداخله و کنترل به طور معنی داری متفاوت است ؟
6- آیا عملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل به طور معنی داری متفاوت است؟
7- آیا میانگین درد زانو سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل بطور معنی داری متفاوت است ؟
8- آیا میانگین خودکارامدی سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل بطور معنی داری متفاوت است ؟
9- آیا عملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم اباد در سال ۱۳۹۳ قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل بطور معنی داری متفاوت است ؟
۱-۷ . فرضیه پژوهش
اجرای برنامه خودمدیریتی ، بر درد زانو سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو موثر است .
اجرای برنامه خودمدیریتی ، بر خودکارآمدی مراقبت از خود سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو موثر است .
اجرای برنامه خودمدیریتی ، بر عملکرد سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو اثر دارد .
۱-۸ .تعاریف کلید واژه ها
تعریف نظری: سالمند
افرادی که دارای سن ۶۰سال وبالاتر باشند سالمند شناخته می شوند(۴۶).
تعریف عملیاتی: سالمند
دراین پژوهش افرادی که سن تقویمی بالای ۶۰ سال داشته باشند.
تعریف نظری: استوآرتریت زانو
یک بیماری غیر التهابی مفصلی است که در مفاصل متحرک بوسیله تخریب غضروف مفصلی همراه با استخوان
سازی جدید در سطح و حاشیه مفاصل درگیر تظاهر می کند(4۷).
تعریف عملیاتی: استوآرتریت زانو
منطبق بر تعریف نظری است . تشخیص پزشکی مسجل استئوآرتریت که در پرونده پزشکی بیمار ثبت شده باشد.
تعریف نظری: خودمدیریتی
کسب مجموعه توانایی ها در بیماران مزمن می باشد که سبب مشارکت فعالانه و کنترل عوامل دخیل در بیماری می گردد و شامل :
– خودکنترلی علائم و فرایند فیزیولوژیک بیماری
– تصمیم گیری ، مدیریت بیماری و عوارض آن( از طریق خودکنترلی) میباشد(۴۸).
تعریف عملیاتی: خودمدیریتی
منظور از برنامه خودمدیریتی در برگیرنده آموزش نظری و عملی در حوزه خودمدیریتی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو به روش گروهی است که در طی 4 جلسه به صورت یک روز در هفته و هر جلسه به مدت ۷۰ دقیقه بصورت نظری و عملی ارائه شده و بیمار به مدت یک ماه آنرا اجراء و توسط محقق انجام آن بصورت تلفنی در منزل پیگیری میشود. آموزش شامل موارد زیر است:
1-توضیحات به زبان ساده در مورد بیماری
2- آموزش روشهای کنترل درد که شامل (استراحت دادن به زانو، استفاده از کمپرس آب گرم ،بالا نگه داشتن زانو، کاهش فعالیتهای سنگین)
3 – اصلاح روش زندگی: مانند (نشستن بر روی صندلی ، استفاده از عصا ، استفاده از تخت خواب بجای تشک بر روی زمین – استفاده از دستشویی به شکل صندلی )
4 – آموزش در مورد فواید ورزش و شیوه انجام تمرینات ورزشی مانند: (پیاده روی، تمرینات ورزشی برای تقویت عضلات زانو)
5 – آموزش رژیم غذایی مخصوص بیماری استئوآرتریت (استفاده از میوه و سبزیجات تازه،مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین سی ، ویتامین دی و کلسیم ، مصرف مواد غذایی حاوی امگا۳ ، سویا، روغن زیتون ،زنجبیل ، ،مصرف آب کافی- نوشیدن چای سبز )
تعریف نظری: درد زانو
درد یک احساس ذهنی است که در اثر محرکهای مضر در طبیعت ایجاد می شود و یکی از عمومی ترین علائم ناراحتی در افراد است و به عبارتی دیگر درد تجربه ای است احساسی و عاطفی که با آسیب های شدید بافتی و روانی توام است یا بر حسب چنین نیازی ارزیابی می گردد(۴۹).
تعریف عملیاتی: درد زانو
منظور از درد در این پژوهش امتیازی هست که از طریق بررسی با ابزار ارزیابی درد زانو در سالمندان کسب میکند. برای بررسی شدت درد از مقیاس آنالوگ دیداری درد7 استفاده می شود.بدین ترتیب که از بیماران خواسته میشود که به شدت درد زانو خود طبق خط کش مدرجی که از صفر تا ده درجه بندی شده نمره دهد.عدد صفر هیچگونه دردی را نشان نمی دهد، عدد ۱ تا ۳ درد خفیف ، عدد ۴ تا ۶ درد متوسط و و عدد ۷ تا ۱۰ درد شدید را بیان می کند.
تعریف نظری: خودکارآمدی مراقبت از خود
خودکارآمدی مراقبت از خود به معنی قضاوت فرددر مورد توانایی هایش برای انجام یک عمل میباشد(۴۰).
تعریف عملیاتی: خودکارآمدی مراقبت از خود
منظور از خودکارآمدی مراقبت از خود میزان نمره ای است که شرکت کنندگان از پرسشنامه خودکارآمدی بیماران مبتلا به استئوآرتریت که بر اساس پرسشنامه خودکارآمدی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید8 طراحی گردیده است،دریافت می کنند و کسب نمره بیشتر موید خودکارآمدی بیشتر بیماران است (۴۸).
تعریف نظری: عملکرد
توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند که قابل اندازه گیری به وسیله یک عدد یا یک ابزار می باشد(۵۰).
تعریف عملیاتی: عملکرد
منظور از عملکرد میزان نمره ای است که شرکت کنندگان از پرسشنامه عملکرد بیماران مبتلا به آرتریت9، دریافت می کنند و کسب نمره بیشتر موید عملکرد بالای بیماران است (۵۱).
۱-۹. محدودیتهای پژوهش:
۱- تفاوتهای فردی در پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه .
۲- توانایی های ذاتی افراد در پاسخ به مراقبتهای درمانی متفاوت بوده و این امر می تواند بر نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد که کنترل آن از عهده محقق خارج است .
۳-حمایت های روانی و انجام مراقبتها توسط اعضای خانواده در مورد هر بیمار کاملا فردی و متفاوت می باشد و این مورد میتواند بر نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد، که کنترل آن از عهده محقق خارج میباشد.
۴- شرایط محیط زندگی بر روی اجرای مداخلات در منزل موثر بود و همگون سازی آن برای محقق غیرممکن بود.

۲-۱ .چهارچوب پنداشتی:
چهارچوب پنداشتی این پژوهش بر اساس مفاهیم : بیماری استوآرتریت زانو‍‍، سالمندان، خودمدیریتی ، دردزانو ، خودکارآمدی مراقبت از خود ، عملکرد وابسته به زانو بنا شده است.
استوآرتریت :
استوآرتریت شایعترین بیماری مفاصل در سراسر دنیا و درگیری زانو شایعتر از بقیه مفاصل است.این بیماری بیشتر در افراد مسن دیده می شود. در برخی جوامع از جمله ایران ، به علت عادات خاص که سبب فشار بیشتر به مفصل زانو میشود، استوآرتریت زانو شایعتر بوده و در سنین پایین تر تظاهر می کند. تعداد زیادی از مراجعین به درمانگاه ها یا مطب پزشکان را بیماران با درد زانو تشکیل می دهند که رادیوگرافی انجام شده از آنها یا طبیعی است و یا تغییرات دژنراتیو10 را نشان می دهد. استوآرتریت (آرتریت دژنراتیو11 ، آرتروز12 ) بیماری پیشرونده ای است که مفاصل سینویال را مبتلا می کند . اکثر بیماران ، سن بالای ۶۵ سال دارند و در زنها شایعتر است (۵۲).
انواع استوآرتریت :
نوع اولیه ( ایدیوپاتیک13 ) : که در آن هیچ بیماری زمینه ای که در ایجاد بیماری نقش داشته باشد ، یافت نمی شود. درگیری مفاصل متعدد بوده و معمولا سیر آهسته تری دارد و پیش آگهی آن بهتر است.
نوع ثانویه : وقتی که یک فاکتور مستعد کننده زمینه ای به صورت موضعی یا عمومی در ایجاد بیماری نقش داشته باشد. درگیری تک مفصلی دارد .عوامل مستعد کننده در ایجاد بیماری شامل : علل متابولیک (دیابت) علل آناتومیک14 (تغییر شکل مفاصل )،علل تروماتیک15 ( شکستگی ، دررفتگی ،ضایعه رباط ) و علل التهابی ( آرتریت روماتویید16 ، آرتریت چرکی ) می باشند(۵۳). با پیشرفت پاتولوژی تدریجا علایم رادیولوژی ظاهر می شود. سیر بیماری آهسته است و معمولا چندین سال طول می کشد. در این مدت بیمار حملات چند روزه تا چند ماهه بروز علایم دارد و ارتباط مستقیمی بین علایم بالینی و رادیوگرافی وجود ندارد(۵۴).
استوآرتریت زانو :
زانو شایعترین مفصل درگیر در بدن می باشد . از نظر تشریحی، زانو به سه قسمت جداگانه تقسیم می شود که شامل تیبیوفمورال داخلی17 ، تیبیوفمورال خارجی18 و پاتلوفمورال19 است . درگیری قسمت داخلی و پاتلوفمورال به صورت جداگانه و یا توام شایعتر است . در زانوی طبیعی محور وزن بدن از مرکز مفصل تیبیوفمورال میگذرد اما در ضمن فعالیت که ۲-۳ برابر وزن بدن از زانو عبور میکند قسمت داخلی زانو بیشترین فشار را تحمل می کند و در خم شدن زانو فشار پاتلوفمورال به ۷-۸ برابر وزن بدن می رسد که دلیل گرفتاری بیشتر این دو قسمت از زانو در استئوآرتریت می باشد(۵۵).

بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو در دو گروه قرار میگیرند :
جوانها ، درگیری یک زانو که به دلیل صدمات قبلی یا اعمال جراحی است.
افراد میانسال و مسن ، اغلب چاق و اکثرا زنها که درگیری قرینه مفاصل دیگر مثل دست دارند(۵۶).
عوامل مستعدکننده :
عواملی نظیر سن و جنس ، سابق

پایان نامه
Previous Entries آموزش مهارت، مهارت های زندگی، آموزش مهارت های زندگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی، استئوآرتریت زانو