پایان نامه با کلید واژگان خودمدیریتی، بیماران مبتلا، برنامه آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

گروه مداخله و کنترل قرارگرفتند، انجام شد .ابزار کار شامل پرسشنامه womacو کیفیت زندگی ومقیاس دیداری درد بود. گروه مداخله تحت برنامه آموزش خودمدیریتی ( آموزش بیماری – ورزش- اطلاعات مفید در مورد سبک زندگی سالم ) قرار گرفتند و گروه کنترل مراقبت روتین ارتریت را دریافت کردند .پرسشنامه درد ، عملکرد و کیفیت زندگی قبل از مداخله ،۸ هفته ، ۶ و ۱۲ ماه بعد از مداخله بررسی شد و از طریق مصاحبه پر شدند .نتایج مطالعه نشان داد که برنامه آموزش خودمدیریتی باعث کاهش درد، ارتقاءعملکرد و ارتقاء وضعیت سلامت بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در کوتاه مدت و میان مدت میشود(۱۷).
۲-مطالعه توسط ییپ ورا35 و همکارانش در ۲۰۰۹ با هدف بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی آرتریت بر بیماران مبتلا به استئوآرتریت انجام شد.این مطالعه از نوع تصادفی کنترل شده بر روی ۱۲۰ نفر از بیماران در هنگ کنگ انجام شده است و شرکت کنندگان بطور تصادفی در دو گروه مداخله (۶۷ نفر) و کنترل (۵۳ نفر) تقسیم شدند.سپس گروه مداخله، دریک دوره ۱۶ هفته تحت برنامه آموزشی خود مدیریتی قرار گرفتند. برآیند های قابل اندازه گیری شامل: خود کارامدی ارتریت ، استفاده از تکنیک های خود مدیریتی،شدت درد و فعالیت فیزیکی بود. نتایج نشان داد که درمدت ۱۶ هفته ، افزایش قابل توجهی در سطح خودکارآمدی،مهارتهای خود مدیریتی وکاهش درد و توانایی انجام فعالیتهای روزانه درگروه مداخله نسبت به گروه کنترل ایجاد شد(۹۶).

۳-مطالعه ای توسط پارلار36 و همکارانش در سال۲۰۱۰ با عنوان بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی درد بر شدت درد بیماران مبتلا به آرتریت انجام شد . این مطالعه از نوع تجربی بود بدین منظور ۶۰ فرد مبتلا به استوآرتریت انتخاب شدند.در این مطالعه بیماران به روش تصادفی در دو گروه مداخله(۳۰) و کنترل(۳۰) تقسیم شدند ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش اطلاعات دموگرافیک، مقیاس دیداری درد می باشد. گروه مداخله، دریک دوره ۴ هفته تحت برنامه آموزشی قرار گرفتند . برنامه شامل : تمرینات ورزشی و روشهای کنترل درد بود. نتایج نشان داد بعد از آموزش بهبود قابل توجهی در شدت درد(p<0/05 (بیماران ایجاد شد و برنامه آموزش خودمدیریتی درد ، باعث تسکین درد بیماران مبتلا به آرتریت می شود(۴۲).
۴-مطالعه ای توسط هانسون37 و همکارانش در سال ۲۰۱۰ با عنوان بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی بر عملکرد بیماران مبتلا به استوآرتریت انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بصورت گروه مداخله و کنترل و مقایسه قبل از آموزش و بعد از آموزش بر روی ۴۴ داوطلب شرکت کننده در گروه مداخله و ۴۶ نفر در گروه کنترل بودند. جلسات آموزشی شامل ارائه اطلاعات در مورد بیماری و عوارض، توصیه ورزش بود.داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه womac جمع آوری شد. نتایج نشان داد که گروه مداخله تفاوت معنی داری(p<0/001 (در دانش و عملکرد بعد از مداخله داشت (۴۱) .
۵-مطالعه ای توسط کلمن38 و همکاران در سال ۲۰۱۰ با هدف تعیین تاثیر برنامه خودمدیریتی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو انجام شد . این مطالعه از نوع تصادفی یک سو کور بر روی ۱۴۶ بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو که بصورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند،انجام شد .ابزار کار شامل پرسشنامه WOMACو پرسشنامه SF-3639 جهت کیفیت زندگی و مقیاس دیداری درد بود. شرکت کنندگان در گروه آزمون ، برنامه خود مدیریتی(آموزش روشهای کاهش درد- تمرینات ورزشی) و گروه کنترل ، مراقبت روتین آرتریت را دریافت کردند و دو گروه برای ۶ ماه تحت بررسی قرار گرفتند بررسی ها بلافاصله قبل و بعد از مداخله و ۶ ماه بعد از مداخله انجام شد .نتایج نشان داد که برنامه خود مدیریتی در گروه آزمون باعث افزایش کیفیت زندگی ، ارتقاء عملکرد و کاهش درد درمقایسه با گروه کنترل شده است(1).
۶- مطالعه ای توسط کائو40 و همکاران در سال ۲۰۱۲ با هدف تعیین تاثیر برنامه خودمدیریتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو انجام شد. این مطالعه از نوع شبه تجربی بوده که بر روی ۲۵۹ بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانوکه به روش نمونه گیری آسان ،بطور تصادفی به دو گروه مداخله (۱۱۴ نفر) و کنترل(۹۱ نفر) قرار گرفتند، انجام شد . ابزار کار شامل پرسشنامهSF-36 جهت کیفیت زندگی و پرسشنامه WOMAC بود. گروه مداخله به مدت ۴ هفته برنامه اموزش خودمدیریتی( آموزش بیماری ، روشهای کاهش درد و آموزش رژیم غذایی مناسب) را دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت مراقبت های روتین را دریافت کردند .پرسشنامه های کیفیت زندگی و عملکرد قبل از شروع مداخله ،در طی مداخله و یک هفته بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل از طریق مصاحبه پر شدند .نتایج مطالعه نشان داد برنامه خودمدیریتی استئوآرتریت باعث ارتقاء وضعیت روانی در بین شرکت کنندگان میشود ولی اثر قابل توجهی در سطح عملکرد بیماران ندارد(۱۳) .
۷-مطالعه ای توسط کشتکاران و همکاران در سال ۱۳۸۹ با هدف تعیین تاثیر آموزش خودمراقبتی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت در مراکز توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد .این مطالعه از نوع شبه تجربی بوده که بر روی ۱۱۰ بیمار مبتلا به استئوآرتریت که به روش نمونه گیری آسان، بطور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل (۵۵ نفر در هر گروه) قرار گرفتند،انجام شد.مشخصات بیمار و پرسشنامه 36 گزینه ای مشتمل بر هشت حیطه و نمره گذاری۰-۱۰۰ بود که برای هر دو گروه پرسشنامه تکمیل شد.به گروه مداخله در فاصله زمانی بین دو مرحله اندازه گیری کیفیت زندگی، آموزش تدوین شده از طریق چهره به چهره و دفترچه آموزشی داده شد.یافته های آماری نشان داد در گروه مداخله میانگین تغییرات کیفیت زندگی تفاوت آماری معنی داری نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (p:0/0001).نتایج مطالعه نشان داد اموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی مبتلایان به استئوآرتریت تاثیر مثبت دارد و با آموزش خودمراقبتی می توان نحوه مدارا و تطابق با بیماری را به نحو موثرتری فراهم کرد و در بهبود کیفیت زندگی فرد و سطح سلامت جامعه نقش مهمی را ایفا نمود(۹) .
۸-مطالعه ای توسط ندریان و همکاران در سال 1390 با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی ، وضعیت سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در شهر یزد انجام شد.این مطالعه از نوع مقطعی بر روی 181 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئیدمراجعه کننده به مطب روماتولوژی که طی نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند انجام شد .ابزارکار یک پرسشنامه شامل سازه های کیفیت زندگی ،وضعیت سلامت 41و رفتارهای خودمراقبتی بود که از طریق مصاحبه پرگردید .یافته های پژوهشی نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی،وضعیت سلامت و رفتارهای خودمراقبتی مشاهده شد (P<0/01). نتایج مطالعه نشان داد رفتار خود مراقبتی بطور غیر مستقیم واز طریق وضعیت سلامت بر روی کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید ، موثر است (۴۴).
۹-مطالعه ای توسط شایسته و همکارانش در سال ۱۳۹۰ با عنوان رابطه درد و ناتوانی بیماران دچار استوآرتریت زانو با ضعف عضلانی،دفورمیتی وتغییرات رادیوگرافیک انجام شد. این مطالعه بصورت توصیفی بر روی ۶۰ بیمار مبتلا به استوآرتریت زانو انجام شد بیماران مبتلا به استوآرتریت زانوبراساس معیارهای درد زانو و وجود تغییرات رادیوگرافیک از بین مراجعه کننده به درمانگاه های ارتوپدی یک بیمارستان ریفرال آموزشی انتخاب شدند.برای بررسی شدت ناتوانی از پرسشنامه WOMAC استفاده شد.نتایج نشان داد درد و کاهش قدرت عضلات اطراف زانو رابطه مستقیم با شدت ناتوانی بیمار دارد(۷۳).
۱۰-مطالعه ای توسط حیدری و همکاران در سال 1391 با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان انجام شد.این مطالعه از نوع کارآزمایی تصادفی کنترل شده بر روی 60 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مرکز مراقبتی سالمندان امید بروجن انجام شده است .شیوه نمونه گیری در دسترس بوده و شرکت کنندگان بطور تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل(30 نفر)تقسیم شدند.سپس ،گروه مداخله ،در یک دوره سه ماهه تحت برنامه آموزشی مراقبت از خود قرار گرفتند.یافته های آماری نشان دهنده افزایش کیفیت زندگی سالمندان پس ازمداخله نسبت به قبل از آن می باشد . نتایج مطالعه نشان داد اگر سالمندان در مورد شیوه های صحیح تغذیه ورزش،خواب و استراحت و مصرف صحیح داروها اطلاعات درستی داشته باشند ، می توان از بسیاری ازمشکلات آنان پیشگیری نمود یا در صورت ایجاد ، به نحو مطلوبی انها را کنترل کرده و در جهت ارتقای کیفیت زندگی آنان گام برداشت( ۶۷).
۱۱-مطالعه ای توسط ‍‍شمسی پوردهکردی و همکاران در سال۱۳۹۱ با عنوان بررسی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ انجام شد. در این مطالعه شاهد-موردی ۱۶۰ سالمند مبتلا به استوآرتریت(۸۰ سالمندفعال و۸۰ سالمند غیرفعال) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻳﺎل و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ۳۶ سوالی بود. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ( ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ،ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، درد ﺑﺪن و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ (در دو ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎل وﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ، ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ (P<0/05) (۱۲).
۱۲-مطالعه ای توسط مهرابیان و همکارانش در سال۱۳۹۱ با هدف ، بررسی تأثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر شدت درد زانو، ميزان علائم و مشكلات عملكرد حركتي در فعالیت‌های روزانه، ورزشي، تفريحي و کيفيت زندگي زنان سالمند انجام شد.در این مطالعه 12 زن سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو با ميانگين و انحراف استاندارد سن 70/4±52 سال، قد 45/6±17/163 سانتيمتر، وزن 69/6±83/67 کيلوگرم به صورت هدفمند، به عنوان آزمودني انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه جهانی و بومی سازی شده پیامد صدمات زانو و استئوآرتریت42 استفاده شد. نمونه‌ها برنامه تمرینی ورزش در آب را به مدت 8 هفته زیر نظر مربی آب درمانی انجام دادند. نتايج نشان داد که برنامه تمرینی ورزش در آب، می‌تواند به عنوان یک روش تمرینی ایمن و موثر در بهبود درد، عملکرد و کیفیت زندگی زنان سالمند داراي استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد(۷۲).
۱۳-مطالعه ای توسط براتی و همکارانش در سال۱۳۹۱ با هدف اثر تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر درد و عملکرد بیماران زن مبتلا به استوآرتریت زانو انجام شد.تعداد۲۲ بیمار غیرورزشکار مبتلا به استوآرتریت زانوانتخاب و بطور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.در ابتدا میزان درد بیماران از طریق مقیاس دیداری درد و عملکرد آنها از طریق پرسشنامهWOMAC اندازه گیری شد .سپس گروه مداخله برای مدت ۸ هفته،هفته ای ۳جلسه،هرجلسه ۳۰ دقیقه تحت تمرینات ثبات دهنده مرکزی قرار گرفتند.بیماران گروه کنترل به روال عادی زندگی خود ادامه دادند.نتایج نشان داد که تمرینات ثبات دهنده مرکزی در بهبود درد و عملکرد مفصل زانوتاثیر شایانی داشته است(۵۰).
با توجه به مطالعات فوق و نظر به اینکه :
1- این مطالعات توسط تیم پزشک و فیزیوتراپ طراحی شده بود(۱و۱۲و۱۳و۴۱و۵۰و۷۲و۹۶) و پرستاران در این مطالعات نقشی نداشتند به همین دلیل مطالعه حاضر توسط پرستار انجام خواهد شد تا رویکرد جدیدی در مداخلات پرستاری کشور فراهم شود.
2- در این مطالعات مداخله فقط در بیمارستان انجام شده بود(۱و۱۳و۱۷و۴۱) در حالیکه در این مطالعه افراد سالمند در بستر جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند.
3- در مطالعات (۱و۱۷و۴۱و۴۲و۴۴و۵۰و۷۳و۹۶) نمونه های مورد بررسی افراد میانسال بودند ولی در مطالعه حاضر سالمندان مورد بررسی قرار گرفتند.
۴- مطالعات اندکی(۹۶) روی خودکارآمدی بیماران انجام شده است ولی در مطالعه حاضر خودکارآمدی به عنوان مفهوم مرکزی خودمدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است.
۵- در مطالعات داخل کشور، خودمدیریتی روی بیماران سالمند مبتلا به استئوآرتریت انجام نشده است .
۶-در مطالعات فوق، برنامه آموزشی خودمدیریتی ۳ جزء : روشهای کاهش درد، آموزش رژیم غذایی وتمرینات ورزشی بطور کامل آموزش داده نشده بود و در هر مطالعه ۱ یا ۲ جزء آن مورد آموزش قرار گرفته شده بود . در مطالعه حاضر هر ۳ جزء بطور کامل آموزش داده شده است.
برآن شدیم که مطالعه ای مداخله ای با هدف بررسی تاثیراجرای برنامه خودمدیریتی بر درد زانو ،عملکرد و خودکارآمدی بیماران سالمند مبتلا به استئوآرتریت طراحی کنیم که ارائه دهندگان آن پرستاران و نمونه های مورد بررسی افراد سالمند باشند که از بستر جامعه انتخاب شده و پیگیری تلفنی نیز جزئی از برنامه مداخله ای باشد.

مقدمه:
دراین فصل به روش شناسی تحقیق می پردازیم که شامل نوع پژوهش، جامعه پژوهش ،محیط پژوهش، نمونه پژوهش ، روش نمونه گیری و تعداد نمونه، مشخصات نمونه ها ، روش انجام کار، ابزارهای گردآوری اطلاعات ، روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ،نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، ملاحظات اخلاقی است .
۱-۳. نوع پژوهش
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی پیش و پس آزمون با گروه کنترل از نوع کاربردی است که با هدف کلی تعیین تاثیر برنامه خودمدیریتی بر درد زانو، خودکارآمدی مراقبت از خود و عملکرد سالمندان مبتلا به استئوآرتریت مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ انجام شده است.
۲-۳. جامعه پژوهش
جامعه پژوهش شامل تمام مراجعین مبتلا به استوآرتریت زانو(۲۰۰ نفر) که در سال ۱۳۹۳ به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد مراجعه نمودند و ۸۸ نفر واجد شرایط بودند.
۳-۳ . محیط پژوهش:
مکانی است که تحقیق در آن انجام می گیرد و محیطی است که می توان به نمونه ها دسترسی داشت (۹۹).
در این مطالعه محیط پژوهش درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد وابسته به بیمارستان شهدای عشایر می باشد.که علت انتخاب این محیط در دسترس بودن بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو بود .
۴-۳. نمونه پژوهش
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت و معرف جامعه بوده ،از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند .از این رو نمونه گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشد ،انجام می پذیرد(۱۰۰).
در این پژوهش نمونه ها بر اساس معیارهای ورود ، از میان جامعه پژوهش بر اساس حجم نمونه محاسبه شده و به روش تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند.
۵-۳. روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه :
با توجه به مقاله ییپ ورا و همکارانش با عنوان تاثیر برنامه خودمدیریتی آرتریت با ترکیب ورزش در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو که در بین بیماران اهل هنگ کنگ انجام شد (۹۶) و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ۹۵ درصدی و توان آزمون ۸۰ درصدی و نیز با در نظر گیری واریانس برابر با ۸۹/۳ واحد و دقتی معادل با ۶ واحد ، حجم نمونه ای برابر با ۳۹ نفردر هر گروه محاسبه شد که با در نظر گرفتن احتمال ریزش حجم نمونه ها برای هر گروه ۴۴ نفر در نظر گرفته شد و بدین ترتیب با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۸۸ بیمار واجد شرایط از میان مراجعین به درمانگاه انتخاب و سپس بصورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .
فرمول(۱-۳)
۳۹= n1=n2=

۶-۳. مشخصات واحدهای پژوهش:
۱-۶-۳. معیارهای ورود به مطالعه:
1- سن بالای 60 سال
2- درد زانو به مدت 6 ماه یا بیشتر
3- تائید داشتن علائم رادیولوژیک استئوآرتریت در زانو به نظر پزشک
4- عدم مصرف داروی تزریقی داخل مفصلی از سه ماه قبل
5- عدم سابقه جراحی و ترومای شدید زانو
6- بیمارانی که به گفته خود در مراقبت از خود به دیگران وابسته نباشند
۲-۶-۳. معیارهای خروج از مطالعه:
1- عدم شرکت بیمار در یکی از جلسات آموزشی
2- عدم تمایل بیمار به ادامه شرکت در برنامه آموزش خودمدیریتی بعد از شروع مداخله
3 – از آنجا که بروز درد شدید عاملی برای تغییر مداخله درمانی می شود و انجام فعالیت ورزشی در این مرحله ممانعت دارد افرادی که در حین مطالعه دچار درد شدید زانو و عوارض شدید جسمی می شدند از مطالعه خارج می شوند.
۷-۳. ابزار گردآوري داده ها
پرسشنامه بعنوان يكي از متداولترين ابزار جمع آوري اطلاعات در تحقيقات پيمايشي ،عبارت است از مجموعه اي از پرسش هاي هدف مدار،كه با بهره گيري از مقياسهاي گوناگون ،نظر ، ديدگاه و بينش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دهد(۱۰۱).
۱-پرسشنامه محقق ساخته مشخصات دموگرافیک(اطلاعات فردی): که مشتمل بر ۱۲ سوال و شامل اطلاعات دموگرافیک(سن – جنس- میزان تحصیلات- وضعیت تاهل – شغل) و اطلاعات مربوط به بیماری (مدت ابتلا به بیماری-سایر بیماری های همراه-نوع داروی مسکن مورداستفاده-تعداد افرادی که بیمار با آنها زندگی میکند-استفاده منظم از داروها-مراقبین بیمار در منزل) بود(پیوست ب).
۲-مقیاس آنالوگ دیداری درد: برای بررسی شدت درد از مقیاس آنالوگ دیداری درد استفاده شد که توسط جانسون43 و همکارانش در سال 2001 طراحی شده است(۱۰۲) .بدین ترتیب که از بیمار خواسته شد که به شدت درد خود طبق خط کش مدرجی که از صفر تا ده درجه بندی شده نمره دهد.عدد صفر هیچگونه دردی را نشان نمی دهد، عدد 1 تا 3 درد خفیف ، عدد 4 تا 6 درد متوسط و و عدد 7 تا 10 درد شدید را بیان می کند(پیوست ج).
۳-پرسشنامه خودکارآمدی : پرسشنامه خودکارآمدی بیماران مبتلا به استئوآرتریت که بر اساس پرسشنامه خودکارآمدی آرتریت روماتویید که توسط هولت44 و همکارانش در سال2001 طراحی شده است(۴۸) . این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال است. در این پرسشنامه از بیماران خواسته شده درجه اطمینان خود را در هر سوال مطرح کنند. نحوه امتیاز دهی در قالب درجه لیکرت پنج درجه ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) می باشد که واحدهای مطالعه نظرات خود را در مورد هر ماده تعیین نموده و امتیازی برابر پنج تا یک را دریافت می کنند.مجموع امتیاز این بخش ۲۸ تا ۱۴۰ می باشد و نمره بیشتر موید خودکارآمدی بیشتر بیماران است(پیوست د).
۴-پرسشنامه عملکرد: پرسشنامه عملکرد توسط بلامی45 و همکارانش در سال1988 طراحی شده است(۵۱) .این پرسشنامه متشکل از ۳۳ سوال است که 5 سوال در رابطه با علائم بالینی ، 2 سوال در رابطه با سفتی مفصل زانو، 9 سوال در رابطه با دردزانو و 17 سوال در رابطه با عملکرد زانو و انجام کارهای روزانه بیماران مبتلا به استئوآرتریت می باشد. هر سوال از ۰ تا ۴ با افزایش شدت علائم و مشکل بیمار نمره بیشتری داده میشود ، نداشتن مشکل نمره صفر ، مشکل خفیف نمره ۱ ، مشکل متوسط نمره۲، مشکل شدید نمره۳ و مشکل بسیار شدید نمره ۴ میگیرد و نمره خام هر قسمت مجموع نمرات آن می باشد ، سپس امتیازدهی خام توسط فرمول زیر به ۰ تا ۱۰۰ تبدیل می شود و هر چه امتیاز بالاتری بدست آید بیمار مشکل کمتری دارد(پیوست ه)
فرمول(۲-۳)
تغییر یافته score : ۱۰۰ – (بیمار خام نمره ×۱۰۰)/(گروه هر در ممکن خام نمره بالاترین )

۸-۳.اعتبار علمی(روایی)46 و اعتماد علمی (پایایی)47 ابزار گردآوری اطلاعات
مقیاس دیداری درد:
اعتماد و اعتبار علمی مقیاس آنالوگ دیداری درد توسط محققان و پژوهشگران بارها تأیید شده است(۱۰۳-۱۰۴) . پایایی داخلی آن توسط ابراهیم زاده و همکارانش بین 85% تا 95% گزارش شده است(۱۰۴).
پرسشنامه خودکارآمدی :
در این مطالعه پرسشنامه خودکارآمدی توسط مترجم متخصص در علوم پزشکی از انگلیسی به فارسی ترجمه و به لحاظ واژه پردازی تعدیل شدو جهت بررسی شاخص اعتبار محتوا48، از روش والتس و باسل49 استفاده شد(۱۰۵). بدین منظور ابزار در اختیار ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه( ۳ نفر متخصص ارتوپدی ، ۱ نفر دکتری فیزیوتراپی، ۶ نفر دکتری پرستاری ) قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا براساس شاخص اعتبار محتوایی والتس و باسل میزان مربوط بودن ، ساده بودن و واضح بودن هر یک از عبارات پرسشنامه را تعیین نمایند. این معیار بصورت مجزا در یک طیف لیکرتی ۴ قسمتی برای هر آیتم توسط اساتید مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اساتید در اصلاح پرسشنامه وارد شدو آیتم های شماره ۱۲ ، ۲۴ ، ۲۵ زیر نظر استاد راهنما تغییر یافت. (جدول ۱-۳)

فرمول(۳-۳)
CVI =

جهت تعیین پایایی پرسشنامه خودکارآمدی بیماران مبتلا به استوآرتریت ،از روش بررسی ثبات درونی با محاسبه ضریب آلفا-کرونباخ50 استفاده شد . پرسشنامه مذکور در مورد۳۰ نفر از بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو(غیر از شرکت کنندگان در مطالعه ) به کار گرفته شد . بر این اساس برای پرسشنامه خودکارآمدی بیماران مبتلا به استوآرتریت آلفای کرونباخ ۰/۹۲۴ محاسبه گردید.
پرسشنامه عملکرد :
سوالات پرسشنامه عملکرد توسط بلامی و همکارانش در سال1988 (۵۱)طراحی شده است که در سال ۲۰۱۳ نسخه انگلیسی آن توسط ابراهیم زاده و همکارانش ترجمه و معادل سازی شده و روایی و پایایی این پرسشنامه توسط ایشان مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داد که پایایی این پرسشنامه ۰/۹۱۷ و روایی ۰/۹ است (۱۰۶).
جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه عملکرد بیماران مبتلا به استوآرتریت در مطالعه حاضر ،از روش بررسی ثبات درونی با محاسبه ضریب آلفا-کرونباخ استفاده شد . پرسشنامه مذکور در مورد۳۰ نفر از بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو(غیر از شرکت کنندگان در مطالعه ) به کار گرفته شد . بر این اساس برای پرسشنامه عملکرد بیماران مبتلا به استوآرتریت آلفای کرونباخ ۰/۸۶۵ محاسبه گردید.
۳-۹ روش اجرا:
۱-درابتدا معرفی نامه از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی دریافت و به مسول درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد ارائه شد و نظر مساعد مسئولین درمانگاه و متخصص ارتوپدی برای انجام تحقیق جلب گردید.
۲-سپس طی ۷ روز متوالی ازمیان بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو تحت درمان متخصص ارتوپدی(۲۰۰نفر) که دارای پرونده درمانی در درمانگاه بودند ازنظر معیارهای ورود بررسی شدند و ۸۸ نفر انتخاب شدند و بطور تصادفی و با استفاده از روش جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند(۴۴ نفر در هر گروه) . از این تعداد، ۸ نفر در طول فرایند اجراء مطالعه از مشارکت و ادامه طرح به دلایل زیر امتناع ورزیدند. ۳ نفر از گروه کنترل به علت عدم همکاری در پیگیری تلفنی و عدم مراجعه در زمان تکمیل پرسشنامه های بعد از مداخله و ۵ نفر از گروه مداخله به علت عدم همکاری در حین انجام مداخله از مطالعه خارج شدند و در نهایت ۸۰ بیمار باقی ماند.
۳-ازطریق تلفن و با همکاری متخصص ارتوپدی مربوطه و منشی ایشان، از دوگروه خواسته شد که در تاریخ های تعیین شده به درمانگاه مراجعه کنند .در جلسه توجیهی ، پس از معرفی خود به بیماران ، هدف از انجام تحقیق ، و چگونگی انجام کار توضیح داده شد . به شرکت کنندگان اطلاع داده شد که شرکت در این پژوهش جنبه اختیاری دارد.
۴-پس از اعلام رضایت شرکت در این پژوهش (پیوست الف)، ابزارهای پژوهش جهت پاسخگویی در اختیار گروه کنترل و سپس گروه مداخله قرار گرفت .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (پیوست ب) مقیاس دیداری درد(پیوست ج) ، پرسشنامه عملکرد بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو(پیوست د) و پرسشنامه خودکارآمدی بیماران مبتلا به استوآرتریت(پیوست ر) از طریق مصاحبه با بیماران توسط پژوهشگر تکمیل شد .
۵-این فرایند در عرض ۶ روز متوالی صورت گرفت که ۳ روز اول برای گروه کنترل و ۳ روز دوم برای گروه مداخله انجام شد .
۶-سپس برنامه کلاس ها به گروه مداخله اطلاع داده شد . مداخله فقط بر روی گروه مداخله صورت گرفت، و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد، فقط تحت درمان معمولی بودند.
۷-سپس گروه مداخله به ۴ گروه جهت برگزاری جلسات آموزشی تقسیم شدند. جلسات آموزشی گروه اول شامل ۱۰ نفر روزهای شنبه ساعت ۱۰-۱۱:۱۰ صبح و گروه دوم تعداد ۹ نفر روزهای یکشنبه ساعت ۱۰-۱۱:۱۰ صبح و گروه سوم تعداد ۱۰ نفر روزهای سه شنبه ساعت ۱۰-۱۱:۱۰ و گروه چهارم تعداد ۱۰ نفر روزهای چهارشنبه ساعت ۱۰-۱۱:۱۰ بودند. هر گروه ۴ جلسه بصورت یک روز در هفته ، بمدت ۴ هفته تحت آموزش قرار گرفتند.(چهار جلسه ۷۰ دقیقه جمعا ۲۸۰ دقیقه)
۸-فرایند آموزش در یک سالن ۶۰ متری در محل درمانگاه و یک میز در وسط سالن و صندلی در گرداگرد میز انجام گرفت .
۹-جلسات آموزشی به صورت بحث گروهی و از طریق فرایند حل مسئله برگزار شد. بیماران عملا با مثالهایی از زندگی واقعی مواجهه شدند و تحت نظر پژوهشگر با ذکر مثالهای عینی از وضعیت خودشان یا اینکه برای بهبود مشکل مشابه با دیگران ، آنها چه میکنند بحث و گفتگو شد. به این ترتیب در انتخاب راه حل ها عملا مشارکت داشتند، که جلب مشارکت شرکت کننده در جلسه از طریق پرسش و پاسخ ، تشویق آنها به ارائه تجارب مثبت و منفی در خصوص هر یک از موضوعات ، طرح مسائل مربوط به کنترل و تدبیر مشکلات احتمالی مربوط به بیماری و تخصیص زمان در جلسه برای حل آن توسط شرکت کنندگان ، آموزشهای عملی در کلاس تمرین شده ، و ایرادها با مشارکت دیگران رفع شد .
۱۰-برنامه های آموزشی به این شکل برگزار گردید :
در هر جلسه آموزشی مطالب یکسان آموزش داده شد . در مورد بیماری استوآرتریت زانو ، علل ایجاد ، علائم بیماری، روشهای درمانی ، راه های تشخیصی و عوارض آن ، روشهای کنترل و کاهش درد ، آموزش رژیم غذایی صحیح و تمرینات ورزشی مفید برای این بیماران در کلاس بصورت کامل به زبان ساده آموزش داده شد و بصورت عملی در کلاس اجرا شد و از بیماران خواسته شد تمرینات ورزشی را در کلاس اجرا کنند و اشکالات بیماران رفع گردید. . نمونه های عینی از زندگی و تجارب در هر جلسه مطرح و پس ازتبادل نظر بیماران به ارائه راه های موثر بر کنترل و مدیریت مشکل تشویق شدند.
روشهای کنترل درد شامل : استراحت دادن به زانو، استفاده از کمپرس آب گرم ،بالا نگه داشتن زانو، کاهش فعالیتهای سنگین و اصلاح روش زندگی مانند نشستن بر روی صندلی ، استفاده از عصا ، استفاده از تخت خواب بجای تشک بر روی زمین، استفاده از دستشویی به شکل صندلی
آموزش رژیم غذایی مناسب بیماران شامل : استفاده از میوه و سبزیجات تازه،مصرف مواد غذایی حاوی ویتامینc ، ویتامین D و کلسیم ، مصرف مواد غذایی حاوی امگا۳ ، سویا، روغن زیتون ،زنجبیل ، ،مصرف آب کافی- نوشیدن چای سبز .
آموزش در مورد فواید ورزش و شیوه انجام تمرینات ورزشی مانند: پیاده روی، تمرینات ورزشی برای تقویت عضلات زانو
۱۱-در پایان هر جلسه جزوه آموزشی همان جلسه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت .
۱۲-بیماران به مدت یکماه با تماس تلفنی پیگیری شدند و به سوالات و مشکلات آنها پاسخ داده شد .
۱۳-پرسشنامه ها یک ماه بعد از انجام مداخله ، از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل گردید.
۱۴ -کتابچه آموزشی در پایان مداخله در اختیار گروه کنترل قرار گرفت .

جدول(۲-۳) خلاصه مراحل انجام کار
مراحل اجرا
عنوان جلسه
مدت زمان
گروه درگیر
فعالیتهای انجام شده
مرحله قبل از مداخله
قبل از مداخله
گروه کنترل:۳روزمتوالی ساعت ۸-۱۰
گروه مداخله و کنترل
توجیه شرکت کنندگان ،تکمیل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک،پرسشنامه درد ،پرسشنامه عملکرد و پرسشنامه خودکارآمدی از طریق مصاحبه با بیماران

گروه مداخله : ۳ روز متوالی ساعت ۸-۱۰

مراحل آموزش
جلسه اول
۵ دقیقه آشنایی اعضا، ۵۰ دقیقه آموزش نظری و عملی ،۱۵ دقیقه پذیرایی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ وانجام تمرینات ورزشی توسط بیماران
گروه مداخله
آموزش نظری: ارتقاء سطح دانش و آگاهی در مورد فرایند بیماری ،درمان و علاپم آن ،آموزش روشهای کنترل درد، آموزش رژیم غذایی
آموزش عملی: آموزش تمرینات ورزشی

جلسه دوم

۱۰ دقیقه یادآوری جلسه قبل- ۴۵ دقیقه آموزش نظری و عملی – ۱۵ دقیقه پذیرایی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ وانجام تمرینات ورزشی توسط بیماران

گروه مداخله

آموزش نظری:آموزش روشهای کنترل درد، آموزش رژیم غذایی
آموزش عملی: آموزش تمرینات ورزشی
مراحل آموزش
جلسه سوم
۱۰ دقیقه یادآوری جلسه قبل- ۴۵ دقیقه آموزش نظری و عملی – ۱۵ دقیقه پذیرایی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ وانجام تمرینات ورزشی توسط بیماران
گروه مداخله.
آموزش نظری:آموزش روشهای کنترل درد، آموزش رژیم غذایی
آموزش عملی: آموزش تمرینات ورزشی

جلسه چهارم
۱۰ دقیقه یادآوری جلسه قبل- ۴۵ دقیقه آموزش نظری و عملی – ۱۵ دقیقه پذیرایی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ وانجام تمرینات ورزشی توسط بیماران
گروه مداخله
آموزش نظری:آموزش روشهای کنترل درد، آموزش رژیم غذایی
آموزش عملی: آموزش تمرینات ورزشی
پیگیری مداخله در منزل 4 هفته
بعد از مداخله


گروه مداخله
فرصت جهت اجرای الگوی خودمدیریتی در منزل و پیگیری تلفنی بیماران توسط محقق
پس آزمون
بعد از مداخله
گروه کنترل:۳روزمتوالی ساعت ۸-۱۰

گروه مداخله و کنترل
تکمیل کردن پرسشنامه های درد،عملکرد و خودکارآمدی توسط پژوهشگر از طریق مصاحبه با بیماران

گروه مداخله : ۳ روز متوالی ساعت ۸-۱۰

۳-۱۰ روش تجزيه و تحليل داده ها:
پس از جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه ها و کد بندی آنها، داده ها جهت تجزیه و تحلیل تحت برنامه spss نسخه ۱۶ قرار گرفت.برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنف51 استفاده شد و برای بررسی همگنی بیماران از نظر متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکوئر52 و برای متغیرهای کمی از آزمون تی مستقل 53و آزمون برابری واریانس لون استفاده شد.
۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی
۱-معرفی خود به واحد مورد مطالعه
۲-توضیح مراحل انجام کاربه بیماران
۳-اخذ فرم رضایت آگاهانه از واحدهای پژوهش
۴-جمع آوری داده ها با موافقت و همکاری بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو
۵-محرمانه بودن اطلاعات گردآوری شده به منظور رعایت قوانین و اصول اخلاقی
۶-اطلاع به آزمودنی ها ، تحقیقی که شرکت کرده اند ممکن است بطور تصادفی در یکی از دو گروه مداخله و کنترل قرار گیرند.
۷-بندهای ۱۷، ۱۲، ۵، ۱ کدهای اخلاقی مورد نظر کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی رعایت گردید.
۸-تائیدیه کمیته اخلاق با کد: USWR.REC.1393173
۸-نامه ی تائیدیه در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی با شماره ی : IRCT2015010120526N1

مقدمه:
پس ازاتمام مرحله گردآوری اطلاعات ، محقق انبوهی ازاطلاعات رادراختیار داردکه بایدازآن برای انجام دادن اقدامات بعدی استفاده کند؛ یعنی باید اطلاعات موجود را استخراج وطبقه بندی نماید تابرای مرحله اساسی تجزیه وتحلیل آماده شود (۱۰۷).
پس ازآنکه محقق داده ها راگردآوری ، استخراج و طبقه بندی نمود ، باید مرحله جدیدی ازفرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف است ، آغازشود . این مرحله درتحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاشها وزحمات فراوان گذشته است(۱۰۸) . دراین مرحله محقق با استفاده ازروش های مختلف وبا تکیه برمعیارعقل سعی می کند اطلاعات وداده ها رادرجهت آزمون فرضیه وارزیابی آن مورد بررسی قراردهد . درمرحله تجزیه وتحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها رادرمسیرهدف تحقیق ، پاسخگویی به سؤال وسؤالات تحقیق ونیز ارزیابی فرضیه های خودجهت داده ، موردتجزیه وتحلیل قراردهد (۱۰۹).
در اين فصل، اطلاعات مربوط به 80 سالمند که نمونه آماري مطالعه را تشکيل دادند در دو گروه مداخله و کنترل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. تحليل داده‌ها در بخش آمار توصيفي مانند جداول فراوانی و نمودارها و آمار استنباطی مانند آزمون T برای گروه های مستقل استفاده شده است. مبناي استنباط از روي سطح معناداري يا سطح خطا54 بوده است بدين گونه که هر گاه مقدار احتمال يا سطح معناداري آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد اطمينان رد ميشود.
شاخص های توصیفی متغیرها
معمولا برای شناخت بهترجامعه پژوهشی و در جهت آشنا شدن با متغیرهای پژوهش ، توصیف داده ها قبل ازتجزیه وتحلیل داده های آماری انجام می شود . همچنین توصیف آماری داده ها ، گامی درجهت تشخیص الگوی حاکم برآنها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که درپژوهش به کار می رود(۱۱۰).
۱-۴ . یافته های مربوط به متغیرهای زمینه ای
جدول (۱-۱-۴ ) فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ سن در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

گروه
جمع

مداخله
کنترل

سن
بین ۶۰ الی ۶۵ سال
تعداد
6
6
12

درصد
15.38
14.63
15.00

بين 65 الي 70 سال
تعداد
5
5
10

درصد
12.82
12.20
12.50

بين 70 الي 75 سال
تعداد
11
8
19

درصد
28.21
19.51
23.75

بين 75 الي 80 سال
تعداد
3
10
13

درصد
7.69
24.39
16.25

بالاي 80 سال
تعداد
14
12
26

درصد
35.90
29.27
32.50
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

با توجه به جدول بالا در گروه مداخله بیشترین سن، بالای ۸۰ سال(۳۵.۹۰ ٪ ) و کمترین سن، بین ۷۵ تا ۸۰ سال (۷.۶۹ ٪ ) می باشد و گروه کنترل نیز بیشترین سن ،بالای ۸۰ سال(۲۹.۲۷ ٪ ) و کمترین سن ، بین ۶۵ تا ۷۰ سال(۱۲.۲۰ ٪ ) می باشد.

نمودار(۱-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی سن در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
جدول (۲-۱-۴) مقایسه میانگین سن در دو گروه (مداخله و کنترل) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

گروه
تعداد
میانگین
سن
انحراف معیار
آزمون برابری واریانس لون
آزمون برابری میانگین T مستقل

آماره F
سطح معنی داری
آماره T
درجه آزادی
سطح معنی داری
سن
مداخله
39
75.05
8.15
0.16
0.686
-0.053
78
0.958

کنترل
41
75.15
7.78

با توجه به جدول بالا و آزمون برابری واریانس دو گروه و P=0/686مربوطه ، فرض صفر مبنی بر برابر بودن واریانس دو گروه پذیرفته میشود . نتیجه آزمون برابری میانگین تی مستقل با P=0/985 نشان می دهد که بین گروه های مورد مطالعه از نظر سن تفاوت معنی داری وجود ندارد لذا دو گروه از نظر سن همسان می باشند.

جدول(۳-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ جنسیت بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

گروه
جمع

مداخله
کنترل

جنسيت
زن
تعداد
21
26
47

درصد
53.85%
63.41%
58.75%

مرد
تعداد
18
15
33

درصد
46.15%
36.59%
41.25%
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00%
100.00%
100.00%

P=0/۳۸۵ df=1 x^2=0/755

براساس جدول( ۳-۱-۴) در هر دو گروه مداخله و کنترل 47 نفر ( 58.75 درصد) از بیماران زن و 33 نفر( 41.25 درصد) آنها مرد می باشند.
بر اساس یافته ها ، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان نداد و دو گروه از لحاظ جنسیت همسان بودند (P>0/05 (.

نمودار(۲-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی جنسیت در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
جدول (۴-۱-۴) توزیع فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ وضعیت تاهل در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

گروه
جمع

مداخله
کنترل

تاهل
متاهل
تعداد
16
14
30

درصد
41.03
34.15
37.50

مجرد
تعداد
23
27
50

درصد
41.03
65.85
62.50
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
41.03
100.00
100.00

P=0/525 df=1 x^2=0/404

براساس جدول (۴-۱-۴)، در دو گروه مداخله و کنترل 30 نفر ( 37.5درصد) از بیماران متاهل و 50 نفر( 62.5 درصد) آنها مجرد می باشند.
بر اساس یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان نداد بنابراین دو گروه از نظر وضعیت تاهل همسان بودند(P0/05).

نمودار(۳-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی وضعیت تاهل در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
جدول(۵-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ وضعیت اشتغال در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

 
گروه
جمع

مداخله
کنترل

شغل
خانه دار
تعداد
21
26
47

درصد
53.85
63.41
58.75

بيکار
تعداد
12
12
24

درصد
30.77
29.27
30.00

بازنشسته
تعداد
6
3
9

درصد
15.38
7.32
11.25
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P= 0/476 df=2 x^2=1/483

براساس جدول (۵-۱-۴)، در هر دو گروه مداخله و کنترل 47 نفر ( 58.75درصد) بیماران خانه دار و 24 نفر (30 درصد) بیکار و مابقی 9 نفر( 11.25 درصد) بازنشسته می باشند.
طبق یافته ها ، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر وضعیت اشتغال همسان هستند(P0/05).

نمودار(۴-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی وضعیت اشتغال در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

جدول(۶-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ تعداد افراد خانواده در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

 
گروه
جمع

مداخله
کنترل

تعداد
افراد
خانواده
1
تعداد
12
7
19

درصد
30.77
17.07
23.75

2
تعداد
11
9
20

درصد
28.21
21.95
25.00

3
تعداد
4
11
15

درصد
10.26
26.83
18.75

4
تعداد
8
10
18

درصد
20.51
24.39
22.50

5
تعداد
3
4
7

درصد
7.69
9.76
8.75

6
تعداد
1
0
1

درصد
2.56
0.00
1.25
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P=0/296 df=5 x^2=6/101
بر اساس جدول(۶-۱-۴)، در هر دو گروه مداخله و کنترل ،۲۵ ٪ بیماران در خانواده ای با تعداد ۲ نفر و ۲۳/۷۵ ٪ در خانواده با تعداد ۱ نفر زندگی میکنند.
طبق یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر تعداد افراد خانواده همسان بودند(P0/05).

نمودار(۵-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی تعداد افراد خانواده در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
جدول(۷-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ برخورداری از سواد در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

 
گروه
جمع

مداخله
کنترل

تحصيلات
بيسواد
تعداد
26
31
57

درصد
66.67
75.61
71.25

باسواد
تعداد
13
10
23

درصد
33.33
24.39
28.75
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P=0/377 df=1 x^2=0/780

براساس جدول فوق در هر دو گروه مداخله و کنترل، ۵۷ نفر (۷۱/۲۵ درصد ) از بیماران بیسواد و ۲۳ نفر(۲۸/۷۵ درصد) از آنها باسواد می باشند.
طبق یافته ها ، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر میزان تحصیلات همسان بودند(P0/05).

نمودار(۶-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی برخورداری از سواد در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
جدول(۸-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ سابقه بیماری در اقوام در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
 
گروه
جمع

مداخله
کنترل

سابقه بيماري در اقوام
بله
تعداد
27
29
56

درصد
69.23
70.73
70.00

خير
تعداد
12
12
24

درصد
30.77
29.27
30.00
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P=0/884 df=1 x^2=0/021

براساس جدول فوق در هر دو گروه مداخله و کنترل، ۵۶ نفر (۷۰ درصد ) از بیماران سابقه بیماری استوآرتریت در اقوام خود دارند و ۲۴ نفر(۳۰ درصد) از آنها سابقه این بیماری را در اقوام ندارند.
طبق یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر سابقه بیماری در اقوام همسان هستند(P0/05).

نمودار(۷-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی سابقه بیماری در اقوام در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

جدول(۹-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ مدت ابتلا در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳
 
گروه

مداخله
کنترل
جمع
مدت زمان بيماري
بين 6 ماه تا 3 سال
تعداد
5
7
12

درصد
12.82
17.07
15.00

بين 3 الي 5 سال
تعداد
8
8
16

درصد
20.51
19.51
20.00

بين 5 الي 10 سال
تعداد
11
9
20

درصد
28.21
21.95
25.00

بيشتر از 10 سال
تعداد
15
17
32

درصد
38.46
41.46
40.00

جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P=0/894 df=3 x^2=0/61

براساس جدول فوق در هر دو گروه مداخله و کنترل،بیشترین تعداد بیماران ( ۴۰درصد ) بیشتر از ۱۰ سال به بیماری استوآرتریت مبتلا هستند و کمترین تعداد بیماران (۱۵ درصد) بین ۶ ماه تا ۳ سال به این بیماری مبتلا هستند.
طبق یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر مدت ابتلا به بیماری همسان هستند(P0/05).

نمودار(۸-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی مدت ابتلا در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

جدول(۱۰-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ درمان منظم در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

 
گروه
جمع

مداخله
کنترل

تحت درمان منظم
بله
تعداد
39
41
80

درصد
100
100
100

خیر
تعداد
0
0
0

درصد
0
0
0

جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100
100
100

با توجه به جدول (۱۰-۱-۴) ، هر دو گروه مداخله و کنترل تحت درمان منظم پزشک می باشند.

جدول(۱۱-۱-۴)فراوانی دو گروه (مداخله و کنترل ) از لحاظ سایر بیماریها در بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

مداخله
کنترل
جمع
مشکل ریوی
تعداد
14
13
27

درصد
35.90
31.71
33.75
فشار خون
تعداد
7
8
15

درصد
17.95
19.51
18.75
دیابت
تعداد
8
9
17

درصد
20.51
21.95
21.25
مشکل پروستات
تعداد
10
11
21

درصد
25.64
26.83
26.25
جمع
تعداد
39
41
80

درصد
100.00
100.00
100.00

P=0/917 df=3 x^2=0/507
با توجه به یافته های فوق ، در هر دو گروه مداخله و کنترل بیشتر بیماران ۳۳/۷۵ درصد مشکل ریوی و کمترین تعداد بیماران ۱۸/۷۵ درصد دارای مشکل فشار خون می باشند.
طبق یافته ها، آزمون کای دو اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل مشاهده نمی شود و دو گروه از نظر سایر بیماری ها همسان هستند(P0/05).

نمودار(۹-۱-۴)توزیع فراوانی نسبی سایر بیماری ها در دو گروه (مداخله و کنترل ) بیماران مبتلا به استوآرتریت زانو

پایان نامه
Previous Entries مهارت های زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارت های زندگی Next Entries مهارت های زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارت های زندگی