پایان نامه با کلید واژگان خارج از خانه، سلامت و رفاه، کودکان کار

دانلود پایان نامه ارشد

بين 0 تا 100 هزار تومان براي خانوار – خيلي فقير
• ميزان در آمد بين 100 تا 200 هزار تومان- فقر متوسط
• ميزان درآمد بيش از 200 هزار تومان (تا 250 ) فقر كم
افرادي كه به عنوان نمونه مورد تحقيق و پرسش قرار مي گيرند،علاوه بر داشتن درآمد در اين محدوده بايد ساكن مناطق فقير مورد تحقيق باشند.

3- 3 – روش نمونه گيري و حجم نمونه
در اين تحقيق علاوه بر مطالعه موردي چند خانواده به طور دقيق و شرح وضعيت آنها پرسشنامه هاي موجود براي تمام افراد نمونه ،پر گرديده و مورد تحليل قرار مي گيرد:
روش نمونه گيري در اين تحقيق،نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده است. حجم كل نمونه در ميان تعداد محلات به طور مساوي تقسيم شده و از هر محله نمونه ها به صورت تصادفي انتخاب مي گردند.
در ميان محلات نامبرده شده،محلاتي هستند كه لحاظ بافت و ساختار مشابه اند،لذا در صورت مطالعه يك محله مي توان درباره محلات مشابه نيز اظهار نظر نمود. لذا نمونه گيري را در بين محلات زير محدود مي سازيم:
1-مولوي
2- دروازه غار
3- خاك سفيد
4- فرحزاد
در برآورد حجم نمونه،مراحل زير بايد طي شود(منبع 28 )
1-تعيين دقت احتمالي مطلوب
2- پيدا كردن فرمولي براي برآورد n
3- پيش برآورد واريانس
4-برآورد حجم نمونه
5- ارزيابي n برآورده شده در پرتو امكانات
براي تعيين حجم نمونه،از فرمول كوكران استفاده مي شود:
متغير مورد نظر ما دو ارزشي است،يعني فرهنگ فقر يا وجود دارد و يا ندارد.لذا p را به عنوان نسبتي از جمعيت كه صفتي معين را دارد تعريف مي كنيم و 1-p ‌را به عنوان q مي گيريم، خواهيم داشت:

در اين تحقيق با استناد به سخنان آقاي يارمند مديركل وقت دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى در فروردين 84 (150هزار تومان به عنوان خط فقر) “درصد افراد زير خط فقر مطلق را ۱۵ درصد جمعيت کشور” در نظر مي گيريم، با توجه به جمعيت تهران(12 ميليون نفر)،يك ميليون و هشتصد هزار نفر زير خط فقر مطلق را تخمين مي زنيم.اگر در نظر بگيريم كه يك سوم از اين افراد ساكن محلات فقير نشين مد نظر ما باشند و هر خانواده ر ابه طور متوسط در اين محلات 5 نفر در نظر بگيريم(كه به احتمال زياد بيشتر است)،120 هزار خانوار جمعيت ما را تشكيل مي دهند.
3- 4- اطلاعات مناطق نمونه برداري شده
منطقه 12 – ( شامل شوش و مولوي)
مشخصات جغرافيائي منطقه 12 : منطقه 12 يكي از مناطق قديمي شهر تهران به محسوب مي شود  كه در مركز اين شهر واقع گرديده است.اين منطقه با مساحتي 91/16 كيلومتر مربع  شامل 6 ناحيه و 31 محله مي باشد.
از مهمترين ويژگي هاي اين منطقه قرار گرفتن بازار تهران و بسياري از مراكز و نهادها دولتي،
وزارتخانه ها و سفارتخانه ها  مي باشد. منطقه از سمت شمال به خيابان انقلاب اسلامي از جنوب به خيابان شوش از شرق به خيابان 17 شهريور- از غرب به خيابان وحدت اسلامي محدود مي باشد.
تعداد خانوار ساكن در منطقه 000/91 خانوار است. ميزان رشد جمعيت5/2 در سال مي باشد.
منطقه از لحاظ جمعيتي با توجه به اينكه قلب تجاري – اقتصادي شهر مي باشد ؛ به دو بخش جمعيتي دسته بندي مي شوند .
 جمعيت ساكن : جمعيتي كه بطور دائم در منطقه سكونت دارند اين بخش از ساكنين در حدود 361500 نفر مي باشند.
جمعيت شناور : جمعيتي كه به واسطه موقعيت منطقه و سفرهاي درون شهري در محدوده منطقه حضور مي يابند اين بخش از ساكنين در حدود 1400000مي باشد.
2/89 در صد از جمعيت اين منطقه باسواد و 8/10 درصد از جمعيت اين منطقه  بي سواد هستند.
با توجه به پر جمعيت بودن منطقه خاك سفيد، ميزان جمعيت اين منطقه را نيز مشابه مولوي ميگيريم و نظر به كم جمعيت تر بودن منطقه 4 كه فرحزار را شامل مي شود در اين منطقه حجم جامعه را سه چهارم شوش مي گيريم. بدين ترتيب تخميني از كل جمعيت چهار منطقه خواهيم داشت:
1717125 كه با احتساب تعداد هر خاوار معادل با 5 نفر،كلا 343425 نفر ساكن مناطقند.در بالا نسبت ميزان فقرا به كل جمعيت ايران، 15% اعلام گرديد كه با توجه به فقير بودن محلات، اين ميزان را 25% مي گيريم.
با اين حساب كل خانوار فقير در محلات رقمي در حدود 85800 خانوار خواهد شد.

فرضيات:
d = 0/176
t=1/96
s2=p*q=3/7
n=
لذا حجم نمونه ما به تعداد 240 خانواده مي باشد كه براي مناطق مد نظر در تحقيق،براي هر منطقه در حدود 60 نمونه را شامل خواهد گرديد.
3- 5- نحوه جمع آوري داده ها
جمع آوري داده ها هم به صورت پرسشنامه و هم مشاهده است كه به صورت جداگانه در هر منطقه مورد بررسي قرار مي گيرد
نحوه انتخاب بيشتر خانواده هاي انتخاب شده از خانواده هاي تحت پوشش جمعيت دانشجويي امداد امام علي (ع) مي باشند.لذا مشخصات به دست آمده ممكن است نماينده كل جامعه نباشد،ليكن در زمينه اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق اطلاعات جامع و كافي را به دست مي دهد
علاوه بر پرسشنامه ها كه به روش ميداني پر گرديده است، طي سالها ارتباط با برخي از اين خانواده ها،محقق سابقه اي از عملكرد خانواده در طي 3 سال (پرونده خانواده در يك خيريه)‌و نيز مشاهدات ناشي از حضور در كنار خانواده ها دارد كه در تحليل داده ها ذكر و مورد تحليل محتوايي قرار خواهند گرفت.
همچنين بخشي از بررسي فرهنگ فقر متعلق به وضعيت محلات و خارج از خانه هاست كه با مراجعه به محلات،وقايع اتفاقيه ثبت و در موارد ممكن،فيلم يا عكس تهيه شده است كه برخي از اين عكس ها در پايان تحقيق آورده شده است.
3-6- نحوه انجام تحقيق
هدف از اين تحقيق بررسي وجود فرهنگ فقر درميان خانواده هاي فقير ساکن محلات مولوي، شوش(دروازه غار)، فرحزاد و خاک سفيد بوده است.براي اين منظور تعداد 11 شاخص براي پرسشنامه ها و تعدادي شاخص جهت مطالعه و مشاهده ومصاحبه در محل طراحي شده است. اين سوالات طبق پرسشنامه به ترتيب عبارتند از:
1- وضعيت شغل که شامل سه گزينه بيکار،شغل کاذب و شاغل بوده و 10 % وزن کل پرسشها را شامل مي گردد.
2- تمايل به پس انداز درخانواده که شامل دو گزينه دارد و ندارد است و 5% وزن کل پرسشها ر اشامل مي شود.
3- وجود کودکان کار در خانواده که شامل دو گزينه وجود دارد و ندارد که در حدود 15% وزن کل راشامل مي شود.
4- ميزان نيازبه تخصص شغل سرپرست که شامل سه گزينه بالا متوسط و پايين بوده و 10% وزن کل را شامل مي شود.
5- برنامه ريزي براي اوغات فراغت در خانواده که دو گزينه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل مي گردد.
6- وجود برتري مردان در خانواده که دو گزينه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 5% وزن کل را شامل مي گردد.
7- اعتياد به الکل در خانواده که دو گزينه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل مي گردد.
8- اعتياد به مواد مخدردر خانواده که دو گزينه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل مي گردد.
9- گرايش به خشونت در خانواده که سه گزينه دارد اين گزينه با عکس العمل پاسخگو در مقابل فحاشي،توهين و هتک حرمت است که سه گزينه برخورد مسلحانه(با چاقو)، کتک کاري و برخورد منطقي و آرام را شامل مي گردد و 10% وزن کل را شامل مي گردد.
10- ميزان گرايش به خشونت در خانواده که دو گزينه وجود دارد و ندارد را شامل گشته و 10% وزن کل را شامل مي گردد.
11- وجود تقديرگرايي در خانواده، داراي 2 گزينه هست و در حدود 5% وزن را شامل مي شود.
لازم به ذکر است که وزن دهي ها با توجه به تئوري فرهنگ فقراسکار لوئيس و ميزان تاکيد وي بر هر يک از خصوصيات و ويژگي هاي آن ميباشد.
دامنه وجود فرهنگ فقر بين فقرا يعني بيشينه و کمينه امتيازات در اين محلات به طور مساوي به 3 بخش تقسيم شده است که داراي فرهنگ فقر کم متوسط و زياد است.

– رابطه متغيرها

فقر فرهنگ فقر تداوم فقر
متغير هاي مستقل و وابسته:

الف- متغير وابسته: الف- متغير وابسته:
فرهنگ فقر تداوم فقر
ب – متغير مستقل : ب- متغير مستقل :
فقر فرهنگ فقر
در اين تحقيق تمركز بيشتر بر روي بخش اول اين رابطه است يعني :
فرهنگ فقر فقر

فصل چهارم
نتايج و تحليل داده ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان سلامت و رفاه، بهشت زهرا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، اوقات فراغت