پایان نامه با کلید واژگان حوزه عمومی، نیازهای فردی، افکار عمومی، شبکه های اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

در شکل گیری سیاست های دولتی و رشد جامعه در مفهوم کلی اش موثر می افتد. به عبارت بهتر افراد در حوزه عمومی از طریق مفاهمه و استدلال و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، اضطرار یا اجبار درونی (خودخواسته) یا بیرونی (قهری) و بر مبنای آزادی و آگاهی تعاملی و در شرایط برابر، برای تمام طرف های مشارکت کننده در حوزه عمومی مذکور، مجموعه ای از رفتارها، مواضع و جهت گیری های ارزش و هنجاری را تولید می کند که در نهایت به صورت ابزاری موثر برای تاثیر
گذاردن بر رفتار و عملکرد دولت به ویژه در عقلانی ساختن قدرت دولتی عمل می کند(مهدی زاده،1383).
حوزه عمومی مورد نظر هابرماس77، فضایی است که در آن: 1. افراد به شیوه عقلانی به بحث می پردازند 2. این بحث به توافق منجر می شود. 3. قدرت در این بحث ها دخالتی ندارد 4. افراد همگی می توانند در این بحث ها به طور برابر شرکت کنند. 5. هر موضوعی بتواند در این بحث ها مطرح شود 6. در این بحث ها علنی بودن وجود دارد یعنی افراد می توانند حتی مسائل خصوصی خود را مطرح نمایند. 7. این بحث ها همیشه باز است و می توان به آن رجوع کرد و درباره درباره آن بحث کرد. یعنی همیشه احتمال خطا وجود دارد و هیچ نتیجه ای قطعی نیست(آزاد ارمکی و امامی،1383: 65). محیط اینترنت توانسته این فضا را فراهم کند و شرایط حوزه عمومی مورد نظر هابرماس را تا حدودی داراست.
اگر مولفه های اساسی حوزه عمومی را گفتگو، افکار عمومی و واکنش بدانیم؛ شبکه های اجتماعی به مثابه یک رسانه جدید، بستر مناسبی برای ظهور و تجلی هر یک از آنهاست. افراد می توانند از طریق شبکه های اجتماعی به گفت و گو و تعامل پیرامون مسائل و موضوعات مورد علاقه خود بپردازند و از این طریق افکار عمومی به عنوان صدای مردم شکل بگیرد و هر یک می توانند در مخالفت با یک مساله و موضوعی اجتماعی و سیاسی دست به کنش مناسب بزنند.
ورود به فضای گفتگوی عقلانی تعامل برابر بحث های علنی وباز مطرح شدن دیدگاه های گوناگون استدلال فعالانه توافق شکل گیری افکارعمومی شکل گیری سیاست های دولت و رشد جامعه
2-2- 18- گربنر (کاشت) 78
نظريه کاشت يا پرورش گربنر79، بر کنش متقابل ميان رسانه و مخاطباني که از رسانه استفاده مي کنند و نيز بر چگونگي تأثيرگذاري رسانه ها بر مخاطبان تأکيد دارد. فرض اساسي نظريه اين است که بين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعيت پنداري در محتوا و برنامه هاي آن رسانه ارتباط مستقيم وجود دارد. به اين صورت که ساعت هاي متمادي مواجهه با رسا نه هاي خاص باعث ايجاد تغيیر نگرش و ديدگا ه هاي موافق با محتواي رسانه می شود. در واقع نظريه پرورش با تعيين ميزان و نوع برنامه هاي مورد استفاده از رسانه ها، ميزان تأثير را مطالعه می کندتا به نحوه تأثير دست پيدا کند(عباسی قادي وخليلی کاشاني، 1390:81)
نظريه کاشت يکي از اشکال اثر رسانه ها در سطح شناختي بوده است و مربوط به اين موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه ها، تا چه حد مي تواند به باورها و تلقي عموم از واقعيت خارجي، شکل دهد؟ نظريه کاشت با اشاعه براي ارائه الگويي از تحليل، تبيين شده است؛ تا نشان دهنده تأثير بلندمدت رسانه هايي باشد که اساسا در سطح برداشت اجتماعي، عمل می کنند(احمدزاده کرماني، 1390 :336)
در واقع، محور بحث گربنر اين است که اهميت تاريخي رسانه ها بيشتر در ايجاد شيوه هاي مشترک در انتخاب مسائل و موضوعات و چگونگي نگريستن به رخدادها و وقايع است. اين شيو ه هاي مشترک محصول استفاده از تکنولوژي و نظام ارائه پيام است که نقش واسطه را به عهده دارد و به ديدي مشترک و درک مشترک از جهان اطراف منجر می شود.
گربنر محصول چنين فرآيندي را کاشت الگوهاي مسلط ذهني مي نامد. از نظر وي رسانه ها متمايل به
ارائه ديدگاه های مشکل و کم وبيش يکسان از واقعيت اجتماعي هستند و مخاطبان آنها براساس اين چنين مکانيسمي فرهنگ پذير می شوند.گربنر تا آنجا پيش می رود که می گويد: رسانه ها به دليل نظم و هماهنگي که در ارائه پيام در طول زمان دارند قدرت تأثيرگذاري فراواني دارند؛ به طوري که بايد آنها را شکل دهنده جامعه دانست.گربنر بعدها در پاسخ به انتقادات وارده بر نظريه کاشت مبني بر لحاظ نکردن ساير متغيرهاي متداخل بر کاربران، اين نظريه را مورد تجديد نظر قرار داد. وي دو مفهوم «جريان اصلي» و«تشديد»را به اين نظريه اضافه کرد. با اين مفاهيم اين واقعيت ها در نظر گرفته می شود که ميزان مواجهه با رسانه هاي خاص، نتايج متفاوتي را براي گرو ه هاي اجتماعي مختلف در بردارد.جريان اصلي هنگامي رخ می دهد که ميزان مواجهه با رسانه، به تقارن ديدگا ه ها در گرو هها منجر شود و تشديد، زماني روي مي دهد که اثر کاشت درگروه خاصي از جمعيت بيشتر شود(سورين و تانکارد80،392:1384 ).
اکنون داعيه اين نظريه اين است که استفاده از رسانه با متغيرهاي ديگر در تعامل قرارمي گيرد؛ به شيوه اي که مواجهه با رسانه هاي خاص، بر برخي از افراد و گرو ه ها اثر قوي خواهد داشت و بر برخي از گروه ها تأثيري نخواهد گذاشت. گربنر معتقد است زماني که شخص متغيرهاي ديگر (ميزان، نوع، مدت و ويژگي هاي فردي و اجتماعي) را همزمان کنترل کند، اثر باقیمانده که قابل انتساب به رسانه هاي خاص باشد، نسبتا کم است.
با شدت زیاد
میزان ومدت استفاده ، نوع مواجهه وتلقی کردن محتوای رسانه ایجاد تغیر نگرش و دیدگاه
با شدت کم
2-2-19- استوارت هال81 ( بازنمایی)
فرایند ثبت ایده ها، دانش یا پیام به شکل فیزیکی را در نظریه نشانه شناسی« بازنمایی»می گویند. بازنمایی را می توان به شکلی دقیق تر استفاده از «نشانه ها» ( تصاویر، صدا ها و غیره) برای گفتن، تصور، ترسیم یا بازتولید چیزی که به شکل فیزیکی درک، احساس، تصویر یا لمس شده تعریف کرد.(دانسی82،1387: 20).
به عقیده استوارت هال بازنمایی استفاده از زبان برای بیان چیز های معنا دار درباره ی جهان پیرامون ماست. و زبان ابزار است که با استفاده از آن می شود معنا را ساخت. و این معنا را به سایر افراد جامعه انتقال داد و با آنها مبادله کرد. این که گفتگویی میان افراد در می گیرد و از طریق آن به فهم مشترک در باب تفسیر جهان خود می رسند، فقط با زبان ممکن است؛ چرا که زبان در این جا، مانند نظام بازنمایی عمل می کند. از طریق زبان ما از نشانه ها، نماد های تصویری، متنی و صوتی استفاده می کنیم. زبان یکی از رسانه هایی است که از طریق آن افکار، احساسات و ایده های ما در فرهنگ منعکس می شود.( قبادی، مهری ،184:1392)به عقیده هال، شیوه استفاده از فضا در تعامل تا حدزیادی موضوعی فرهنگی است. در فرهنگ های مختلف، احساسات متفاوتی اهمیت دارد. مردم یک فرهنگ خاص از فضا به شیوه ای مشخص استفاده می کنند(لیتل جان83،1384: 192).
استفاده از زبان ساخت معنا انتقال و مبادله معنا فهم مشترک ایجاد نظام بازنمایی بازنمایی از طریق فناوری ها بازنمایی افکار وایده ها در فرهنگ

2-3-چارچوب نظری
مقدمه:
انتخاب چارچوب نظری برای تحقیق دو کارکرد مهم دارد: اول اینکه اجازه می دهد سوال آغازین تحقیق مجزا فرمول بندی شده یا به صورت دقیق تری بیان گردد. دوم اینکه چارچوب نظری تحقیق به عنوان شالوده برای فرضیه هایی به کار می رود که به اعتبار آن ها، محقق پاسخ منسجمی به سوال آغازین خواهد داد(کیوی وکامپنهود84،88:1370).
با توجه به این که تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران می باشد لذا به علت اعتقاد به وجود روابط پیچیده میان پدیده های اجتماعی و انسانی، بر رویکرد نظری واحدی تکیه ندارد. بلکه تلفیقی از نظریه استفاده و خشنودی، نظریه کاشت یا پرورش و نظریه ساخت یابی گیدنز است.
2-3-1-رویکرد استفاده و رضامندی
نظریه استفاده ورضامندی که به«روابط مخاطب رسانه ها» نیز شهرت دارد؛ اولین بار در مقاله ای از الیهو کاتز توصیف شد و به جای پیام بر مخاطب تاکید می کند و مخاطبان را افراد فعالی می داندکه از مفهوم و محتوای رسانه ها استفاده می کنند؛ نه افرادی که منفعل و تحت تاثیر رسانه هستند. بنابراین رویکرد« استفاده و رضامندی» بین پیامهای رسانه و تاثیرات، رابطه مستقیمی فرض نمی کند. (لیتل جان85،1384).و معتقد است مخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به وی عرضه می شود؛ براساس نوعی ملاک، دست به انتخاب آگاهانه و انگیزه دار می زند. کاتز معتقد است که مخاطب محتوای رسانه را باتوجه انگیزه روشن و مصرانه، آگاهانه انتخاب می کند. (مهرداد، 1388).
گزینشگری هدفمند، عقلانی و منجر به رضایت مصرف کنندگان رسانه ها در باب رسانه و نیز محتوای
آن، آگاهی کامل مخاطبان از نیازهای فردی و اجتماعی شان که به انگیزش های متفاوتِ قابل بیان می انجامد، مفروض های اساسی این رویکرد هستند که در کنار انگیزه ها، خرسندی کسب شده یا مورد انتظار و متغیرهای زمینه ای از بعد نظری قابل تحلیل می باشند (شهابی و قدسی،1391).
خرسندی هایی که مخاطب در پی آن از رسانه استفاده می کند ممکن است«خشنودی فوری» یا «خشنودی تاخیری»باشد. برخی خشنودی را اطلاعاتی، آموزشی و تخیلی، فراغتی، تفریحی می دانند .
مک کوییل، بلامر و براون86 (1972) مقوله های زیر را پیشنهاد کرده اند:
فراغت (گریز از امور روزمره و مشکلات ،آسایش عاطفی)؛ روابط شخصی(سودمندی اجتماعی اطلاعات در صحبت ها؛ رسانه را جایگزین دوستی ها کردن)؛ هویت شخصی یا روان شناسی فردی(تقویت ارزش، خود شناسی،کشف واقعیت و غیره)؛ نظارت(اطلاعات راجع به چیزهایی که ممکن است بر شخص اثر بگذارد یا به شخص برای انجام کاری کمک کند)(دهقان،424:1386).
رویکرداستفاده ورضامندی در ارزیابی پیامدهای انسانی فناوری های نوین ارتباطی کاربرددارد.و به دلیل ماهیت مخاطب محور آن، یکی از موفق ترین رویکردها در فضای مجازی محسوب می شود. (ذوالقدر،1392).
رسانه مخاطبان فعال آگاهی ازنیازهای فردی واجتماعی گزینشگری هدفمند وعقلانی انتخاب آگاهانه وانگیزه دار خرسندی ورضایت مخاطب
2-3-2- نظریه کاشت 87
نظريه کاشت يا پرورش گربنر88، بر کنش متقابل ميان رسانه و مخاطباني که از آن رسانه استفاده مي کنند و نيز بر چگونگي تأثيرگذاري رسانه ها بر مخاطبان تأکيد دارد. فرض اساسي اين نظريه اين است که
بين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعيت پنداري در محتوا و برنامه هاي آن رسانه ارتباط مستقيم وجود دارد. به اين صورت که ساعت هاي متمادي مواجهه با رسانه هاي خاص باعث ايجاد تغيیر نگرش و ديدگاه هاي موافق با محتواي رسانه می شود. در واقع نظريه پرورش با تعيين ميزان و نوع برنامه هاي مورد استفاده از رسانه ها، ميزان تأثير را مطالعه می کند تا به سازوکار و نحوه تأثير دست پيدا کند (عباسی قادي وخليلی کاشاني، 1390 :81).
این نظريه يکي از اشکال اثر رسانه ها در سطح شناختي می باشد و مربوط به اين موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه ها، تا چه حد مي تواند به باورها و تلقي عموم از واقعيت خارجي شکل دهد؟ نظريه کاشت با اشاعه براي ارائه الگويي از تحليل، تبيين شده است؛ تا نشان دهنده تأثير بلندمدت رسانه هايي باشد که اساسا در سطح برداشت اجتماعي، عمل می کنند )احمدزاده کرماني، 1390 :336).
در واقع، محور بحث گربنر اين است که اهميت تاريخي رسانه ها بيشتر در ايجاد شيوه هاي مشترک در انتخاب مسائل، موضوعات و چگونگي نگريستن به رخدادها و وقايع است. اين شيوه هاي مشترک محصول استفاده از تکنولوژي و نظام ارائه پيام است که نقش واسطه را به عهده دارد و به ديدي مشترک و درک مشترک از جهان اطراف منجر می شود. وی محصول چنين فرآيندي را کاشت الگوهاي مسلط ذهني مي نامد. از نظر وي رسانه ها متمايل به ارائه ديدگاه های مشکل و کم و بيش يکسان از واقعيت اجتماعي هستند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان برجسته سازی، شبکه های اجتماعی، نظریه وابستگی، افکار عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هویت اجتماعی، شبکه اجتماعی، ساخت یابی، نیازهای فردی