پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، حقوق مالکیت، مالکیت معنوی، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

آكادميك ايرانی مورد غفلت قرار گرفته است.
نتايج اين پژوهش این حقیقت را كه چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهاي آژانس‌هاي فضايي ايجاد شده و هنوز در مرحله‌ي اوليه‌ي تجربي و ابتدايي خود قرار دارد و ارزيابي مهم قوانين آن نه تنها فرا رسيده بلكه بسيار ضروري نيز مي‌باشد را مورد توجه قرار داده است.
يك گزارش كلي از مفاهيم قضايي و مسائل عملي مربوطه ممكن است اساسي را براي تدوين قوانين جديد، براي تسهيل در فرايند رو به پيشرفت بهره‌برداري از فضا تشكيل دهد. چنين پيشرفتي بر فعاليت‌هاي فضايي در آينده تأثير خواهد گذاشت. به طوري كه سود تجاري در اين موضوع يكي از عوامل بسيار مؤثر مي‌باشد.

1- فصل اول : تاريخ حقوق فضا
فصل اول خوانندگان را با زمينه‌ي قوانين فضايي آشنا مي‌سازد كه گزارش مختصري از تاريخ توسعه‌ي تدوين قوانين بين‌المللي فضا، در چارچوب همكاري سراسري در بخشهاي مربوط به فضا ارائه مي‌دهد. در اينجا يك فعاليت سخت و پيش‌رونده در قانونگذاري بين‌المللي طي دهه‌هاي گذشته را نشان مي‌دهيم.
نهايتاً بيشتر تمركز بر مسائلي شده است كه با موارد توافقات جهاني در زمينه‌ي فعاليتهاي فضايي، مسائل ناشي از موارد مهم استراتژيكي و ژئوپليتيكي فضا در ارتباط با امنيت ملي مواجه است و به علاوه بهره‌برداري از روشهاي بسيار سودآور در اين منبع جديد مي‌باشد.
در آخر، اين فصل حاوي فهرستي از سازمانهاي عمده‌ي دولتي و غيردولتي در خانواده‌ي ملل متحد با ويژگيهاي اقدامات مربوطه در بخش فضا مي‌باشد.
2-فصل دوم-اقدامات تجاري سازی فضا تحت شرايط اساسی قانون فضايي (حقوق حاکم بر فضا)
فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاري‌سازي فعاليتهاي فضايي را في‌نفسه و وضعيت آن در شرايط و قابليتهاي حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار مي‌دهد. مشخص است شتابي كه تحت تأثير قابليتهاي تجاري و توسعه‌ي فني در فضا قرار دارد، نياز به بروز شدن چارچوب فضايي متداول را تحميل مي‌كند: با اين وجود اين فصل يك بازبيني از قوانين بين‌المللي فضا ارائه مي‌دهد كه براي ارزيابي اصولي است كه موقع ظهور سياستهاي فضايي مبني بر جنبشهاي مختلف احراز شد، و يا اصولي است كه بر انتظارات عمده‌ي يك بخش و محيط جديد تمركز داشته و همچنين بر احراز شرايط قانوني پايه متمركز شده و هم‌اكنون با تطبيق روندها در كارهاي فضايي مخصوصاً در فرايند تجاري‌سازي نيز سروكار دارند.

دو نكته‌ي تعيين كننده مورد بررسي قرار گرفته است:
1: معاهدات فضاي ماورای جو فعاليتهاي فضايي تجاري را مجاز کنند .
2: معاهدات فضاي ماورای جو در شكل فعلي‌اش قادر به سروكار داشتن با نتايج قانوني فعاليتهاي فضايي تجاري باشند. در وهله‌ي اول قوانين بررسي شده اجازه‌ي كلي براي فعاليتهاي تجاري ماورای جو را نشان مي‌دهند. به هر حال، چارچوب بسيار عمده‌ي قوانين فضايي بين‌الملل، دستورالعملها (قوانين) كافي را فراهم نمي‌آورند. بنابراين، براي فراهم آوردن يك اساس امن و قانونيدر اين فعاليتها، نياز به قانونگذاري جديد بين‌المللي وجوددارد.
3- فصل سوم- حقوق فضا، تشكيلات خصوصي و مالکیت خصوصي
فصل سوم پديده‌ های محض فرايند تجاري‌سازي را كه در فعاليتهاي اقتصادي فضا وجود داشته، با افزايش نقش تشکیلات خصوصي در زمينه‌هاي مختلف فعاليتهاي فضايي ارائه مي‌ کند. گرچه تجاري‌سازي فضا كه با تشكيلات خصوصي انجام مي‌گيرد، در اصل يك موضوع قانونگذاري ملي است كه توسط قانونگذاران ملي اداره شده و با مقررات ناحيه‌اي/ملي اجرا مي‌شود. با اين وجود اين امر در همه‌ي سطوح بر حقوق فضا تأثير مي‌گذارد.
در واقع، توافقات بين‌المللي آشكار مي‌سازند كه هيچ دولتي نمي‌تواند ادعاي مالكيت فضاي ماورای جو يا اجرام سماوي در ماورای جو را داشته باشد، در حالي كه شركتهاي خصوصي و اپراتورهاي تجاري اميد به سرمايه‌گذاري در تشكيلات فضايي بالقوه را دارند كه مكرراً اشاره مي‌شود اين قوانين يكي از موانع عمده در توسعه‌ي تجاري فضا براي آينده را ايجاد مي‌كنند.
حقيقت اين است كه فقدان حمايت كافي از حقوق اموال، مانع سرمايه‌گذاريهاي بالقوه براي بدست آوردن وجوهات كافي، حمايت مخفيانه از سرمايه‌گذاريهاي مربوطه و محروم‌سازي آنها از تضمين درآمد كافي در نتيجه سرمايه‌گذاريهايشان مي‌باشد. به بياني ديگر عدم وجود حاكميت در فضا، قابليت ايجاد منفعت از سرمايه‌گذاري خصوصي را افزايش مي‌دهد چرا كه بخش خصوصي متعهد خطر توسعه تكنولوژي و سرمايه‌گذاري منابع،‌در صورتي كه نتواند منافع كارش را تضمين كند، نخواهد بود.
اين فصل چگونگي امضاء ماهيت سودكرايانه‌ي معاهدات ماورای جو را در 50 سال قبل كه هنوز مانع شخصي‌سازي آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضاي ماورای جو نمي‌باشد، مي‌شود را شرح مي‌دهد. يك آناليز عيني از معاهده ی فضاي ماورای جو(و معاهده ماه) نشان مي‌دهد كه حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌اي است كه ممكن است بسياري از عاملين تجاري را راضي نكند. دو معاهده، حاكميت بر اموال موجود در فضا، اموال توليد شده در فضا و منابع گرفته شده از مكانشان در فضا را به رسميت مي‌شناسد، اما هرگونه ادعاي حاكميت توسط كشورها را ممنوع ساخته است. از سوي ديگر، حقوق بين‌الملل اين تحريم را براي افراد نيز بسط مي‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ي ماه براي شراكت «منصفانه» منافع براي همه‌ي كشورها، مي‌باشد اما مشخص است كه كشورهاي پيشرفته از لحاظ تكنولوژي، مخالفت شديدي را در برابر هزينه‌هاي ارائه شده، و كسب منافع بيشترشان مطرح مي‌نمايند. همچنين اين فصل كه با تشكيلات خصوصي در فضا سرو كار دارد، نشان مي‌دهد كه چگونه از درگيري غيرمستقيم آغاز عصر فضا به سناريويي گذر كنيم كه بخش خصوصي را به طور مستقيم در فعاليتهاي فضايي مشاركت دهيم. با بررسي مواد قانوني 6 و 9 از معاهده‌ي فضاي ماورای جو، ما مي‌توانيم اظهار كنيم كه نهادهاي غيردولتي مي‌توانند عاملين بالقوه‌ي فعاليتهاي فضاي ماورای جو باشند و صراحتاً هيچ ممانعتي در مشاركت تشكيلات خصوصي را نمي‌توان به طور منطقي بي‌اعتبار شمرد. با اين حال، اين اظهارات با تأييدي همراه است كه فعاليتهاي انجام شده توسط نهادهاي خصوصي اداره شده ودر نتيجه با همان موانع و شرايط كلي كه براي معاهده‌ي ماورای جو با توجه به كشورهاي عضو فراهم آمده محدود مي‌شود.

4-فصل چهارم-ارتباطات ماهواره ای
فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌اي فضا مي‌پردازد و اشاره دارد كه چگونه اين امر اولين و موفق‌ترين كاربري فضايي در مفهوم تجاري و محصول فرعي در زمين مي‌باشد. بسياري از موضوعات مربوط به اين جنبه از حقوق فضا در برابر زمينه‌ي قوانين بين‌المللي به واسطه‌ي اتحاديه ارتباطات بين‌المللي (ITU) و كميته‌ي ملل متحد براي استفاده ی صلح‌آميز از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.
اين فصل يك بازبيني از چارچوب قانونگذاری بين‌المللی،مخصوصاً در زمينه‌ي فني از فعاليت اقتصادي فضافراهم آورده است، که رابطه‌ي نزديكي را بين حقوق بين‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بين‌المللي نشان مي‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بين‌المللي را معرفي مي‌كنیم كه با مقررات ارتباطي توسط ماهواره سرو كار دارند :
اتحاديه‌ي ارتباطات بين‌المللي (ITU) و كميته‌ي ملل متحد براياستفاده ی صلح‌آميز ازماورای جو (UNCOPUOS).
همچنين اين فصل رژيم قانوني به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ي روزافزون از مدار ثابت زميني براي ارتباطات ماهواره‌اي، از يك سو و تضمين يك مشاركت منصفانه توسط كشورهاي مختلف دنيا در این خصوص، از سوي ديگر را نشان میدهد.
همچنين جنبه‌ي ديگري را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضايي توسط ماهواره‌هایيکه در محورهاي ثابت زميني بوجود امده اند و به خطرات آسيبهاي ناشي از تداخل امواج راديويي توجه دارند،مورد بررسي قرار خواهد داد .

5-فصل پنجم-حمل و نقل فضايي
گرچهتشكيلات خصوصي در اروپا، آسيا و ايالات متحده در فعاليتهاي فضايي مثل ارتباطات و سنجش از راه دور بسيار درگير هستند، تاكنون تنها دولت ها توانسته اند به حمل و نقل ماورای جو دست پيدا كند. هر چند، طي تاريخ اين سناريو تغيير كرده است چرا كه همه‌ي دولتهاي اصلي از بازار حمل و نقل فضايي تجاري صرفنظر كردند. و همانطور كه بازیگران خصوصي به ترك بي‌اعتبار چنين دولتهايي قدم خواهند نهاد، چارچوب قانوني كه خدمات حمل و نقل خصوصي فضايي را اداره خواهد كرد، بسيار مهم خواهند بود. اين فصل براي تعاريف «حمل و نقلفضايي و موضوعات فرعي قضايي در زمينه‌ي قوانين و توسعه هاي عملي موجود، فراهم آمده است. سؤالات بحث‌انگيزي مورد بررسي قرار گرفتند و حوزه‌ي موارد ويژه نيز مشخص شده‌اند. در زمره‌ي آنها: رژيم قانوني حمل و نقل فضايي در سطح زمين به علاوه رژيم قانوني درياهاي بزرگ در مقايسه با رژيم قانوني فضا هوا مي‌باشد. در ماهیت رژيم قانوني هوا فضا، موضوع چالش برانگیز و نگران كننده ای که با آن روبرو هستیم،‌ تحديد حدود در فضاي ماورای جو می باشد. به علاوه اين فصل با بررسي رژيم قانوني ماورای جو سرو كار دارد. نهايتاً يك پاراگراف ويژه به بررسي موضوع مسئوليت و تعهدات كشورها براي فعاليتهاي ملي در فضا اختصاص يافته كه اين مسئوليت را به طور مساوي بر فعاليتهاي دولتي به علاوه فعاليتهاي انجام شده در نهادهاي غيردولتي اعمال مي‌كنند.

6-فصل ششم-حقوق مالکیت معنوی و فعاليتهاي فضاي ماورای جو
اين فصل موضوع اصلي حمابت از حقوق مالکت معنویرا در مضمون كارهاي فضايي شرح مي‌دهد. با وجود اينكه اين موضوع تنها توجه كمي را در سالهاي گذشته به خود اختصاص داده، انتظار مي‌رود كهكپي رايتها و حقوق بر اختراعات در فعاليتهاي فضايي، نقش مهمي را در توسعه‌ي بيشتر تجاري سازي فضايي ايفا كنند. مشخص است كه فرايند توسعه و ايده‌هاي ابتكاري در بخش فضا به فراورده‌ي بشري با هر امكان روبه‌رشد در بهره‌وري از فرصتهاي ويژه كه توسط محيط فضايي ارائه مي شود، تداوم بخشد. هر چند، از نقطه نظر بازیگرانی كه با اين بخش سروکار دارند، آماده‌سازي افراد به انگيزه‌هاي كافي در انتقال پتانسيل هوشي‌شان ضروری است. از لحاظ نظريات بالا، حقوق اموال هوشمند در ارتباط با فعاليتهاي فضايي،اعتبار و مقررات عمده ای را براي حمايت كافي از آنها فراهم آوردند . با افزايش امتياز تجاري حمل و نقل بين‌المللي، نياز به ايجاد يك سيستم قانوني در حمايت بين‌المللي از حقوق اموال صنعتي و معنوی بيشتر مي‌شود. بنابراين،‌به موازات تكوين قوانين ملي، همكاري بين كشورها تحت مقررات بين‌المللی با توجه به اين موارد قانوني مورد توافق قرار گرفته است.
با توجه به پيشرفت در فعاليتهاي فضايي تجاري كه با علاقه‌ي روزافزون تشكيلات خصوصي همراه است، توجه به اين امر كه آيا تدابير بيشتري را بايد در سطح بين‌المللي براي اطمينان از حمايت كافي براي حقوق اموال صنعتي و معنوی مربوط به موارد فضايي داشته باشيم، ضروري بنظر مي رسد. اين فصل با موارد و موضوعات مختلفي سروكار دارد كه:
الف)مربوط به كاربري تكنولوژي ارتباطاتي ماهواره‌اي، ب) حق بر اختراعات شامل محصول نامرئي اطلاعاتي، ج) سنجش از راه دور.

8–فصل هفتم – ملاحظات نهايي
در شروع «عصر فضا»،توجه جهاني به فعاليتهاي اقتصادي ماورای جو به شدت افزايش يافته است به طوري كه نتايج موجود توسط دو ابرقدرت اتحاد جماهير شوروي و ايالات متحده بدست آمده‌اند. اين اشتياق به حدی رسيد كه سفر به ماه در سال 1969 رخ داد. چرا كه فضا خارج از تمركز رسانه‌ها و عموم بوده و تنها وقايع غيرعادي توسط مطبوعات تحت پوشش قرار گرفته و توسط مردم مورد توجه قرار مي‌گرفت. با اين وجود، هم‌اكنون ما تجربه كرده‌ايم كه توسعه‌هاي غيرالقايي آنهايي هستند كه تغيير كرده و هنوز سعي در تغيير زندگي‌مان دارند. در واقع، بسياري از توسعه‌ها براي اكتشافات فضايي و بهره‌برداري از فضاي ماورای جو تمدن ما را مي‌سازند كه به طور مطلق بسته به فعاليتهاي انجام شده در ماورای جو است. براي مثال مي‌توان: ماهواره‌ها را براي ارتباطات، تلويزيون، نظارت بر زمين، پيش‌بيني آب و هوا، دريانوردي (جهت‌يابي) و حتي آنچه توسط عموم ناشناخته است، ترقي داد اما حداقل تغيير زندگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، حقوق بین الملل، شگفت انگیز Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مالکیت معنوی، سازمان ملل متحد، حقوق مالکیت، سازمان ملل