پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، حقوق بین الملل، حقوق جهانی، مالکیت خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

بين‌المللي براي حل مسائل بالقوه‌ي حقوق بین الملل خصوصی مربوط به اقدامات فضاي ماورای جو، به طور وضوح در رشد تجاري آينده، جالب توجه است.1

فصل سوم
حقوق فضا، تشکیلات خصوصی
و مالکیت خصوصی

بخش اول : مقدمه
يك پديده‌ي مهم از فرايند تجاري در اقدامات فضايي وجود دارد كه نقشي است كه توسط تشكيلات خصوصي در تعدادي از شاخه‌هاي فعاليتهاي فضايي ايفا مي‌شود. مشخص خواهد بود كه اين امر در اختصاص يك فصل جداگانه در پديده براي اداره‌ي مفاهيم قانوني مربوطه، حتي با وجود مسائلي كه در ارتباط با بررسي گسترش تجاري و نتايج آن در كاربردپذيري حقوق بین الملل فضا وجود دارد، مناسب باشد.
تجارت ضرورتاً با شركت بخش خصوصي درگير نمي‌باشد. چنين شركتي به ساختار مالي سياسي از ملت ويژه‌اي تكيه دارد به طوري كه به معني استفاده براي بدست آوردن اشتياق تجاري آن خواهد بود. به هر حال، در سيستم خصوصي مالي ملتها، در جائي كه سودهاي مالکي مورد توجه هستند، حداكثر موقع پيگردي افراد خصوصي بدست مي‌آيد و تجارت يك بخش عمده با خصوصي‌سازي اتوماتيك سروكار دارد.
اين سؤالي از دولت های درگیر است كه همه‌ي اين روش های خصوصي سازي که به طور كلی توسط سياستهاي داخلي هدايت شده و اجراي قانونگذاران را در پی دارد بر حقوق فضايي در همه‌ي سطوح تأثير مي‌گذارد. آشكارا، روابط جهاني به حقايقي تمايل دارد كه اقدامات فضايي با ماهيت آن ويژگي‌هاي جهاني بسياري را داراست.
بنابراين تداوم خصوصي‌سازي همانطور كه در بسياري از كشورها ناچار به بررسي آناليزي نتايج براي روابط و تأثير بر حكم قانوني جهاني مي‌باشند، وجود دارد.
در صورت مقايسه، چنين گرايشهايي را بايستي از نظر بررسي (تحقيقي) مورد توجه قرار داد خواه ساختار قانوني براي اقدامات فضاي ماورای جو در توسعه‌ي بيشتر توسط بخش خصوصي در آن اقدامات مطلوب باشد يا نه. در ارتباط با اين، بايستي به فرضيه‌اي توجه كرد كه آيا چنين توسعه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرد و حتي آيا ضرورتي براي سيتم‌مالي خصوصي كشورها وجود دارد؟ در جائي كه، به عنوان يك قانون، دولتها مسئوليت را به بخش‌هاي خصوصي براي پريايي شاخه‌هاي اقدامات بشري واگذار مي‌كنند و به سمت توسعه‌ي مالي و پيشرفت بشري سوق مي‌يابند.
مشاركت رو به رشد شركتهاي خصوصي و تأثير آن بر مسير موضوعات فضايي مي‌تاند به دو سطح مجزا تقسيم شود، كه ناشي از روش مربوطه‌اي است كه درگيري مستقيم يا غيرمستقيم با هم دارند. 1

بخش دوم : مشارکت هاي غيرمستقيم
صنايعي كه در اقدامات فضايي مشاركت دارند به عنوان توليد كننده‌ي كالا و خدمات لازم براي رشد كارهاي فضايي، از آغاز عصر فضا مي‌باشند.
چنين صنايعي مي‌توانند يك گروه دولتي و به علاوه يك گروه غيردولتي يا بعضي از اهداف واسطه‌اي، به عنوان يك مورد عملي باشند كه بر مدار سياسي يك ملت ويژه و تركيب اقتصادي-اجتماعي آن ملت تكيه دارند.
بسياري از شركتهاي خصوصي با اين نقطه‌نظرات، با اقدامات فضايي درگير هستند در حالي كه به شدت در خارج از مدار اقدامات مقيد شده توسط حقوق بين‌الملل فضا قرار دارند.
Boeckstiegel، اين نوع از درگيري در اقدامات فضايي را تحت مشاركت غيرمستقيم شركتهاي خصوصي در فعاليتهاي فضايي، بيان مي‌دارد. او نه تنها درباره‌ي وضعيت صنايع خصوصي به عنوان يك فراهم كننده خدمات يا مقاطعه‌كاران فرعي كشورها صحبت مي‌كند، بلكه چندين زمينه‌ي ديگر را در مشاركت غيرمستقيم بيان مي دارد كه مثل بيمه و امور مالي، كنار آمدن با بسياري از اشكال به اصطلاح مشاركت غيرمستقيم توسط بخش خصوصي در امور فضايي، مي‌باشد.
مثال ديگري از مشاركت غيرمستقيم توسط شركت خصوصي در اقدامات فضايي، مي‌تواند يكي از مواقعي باشد كه صنعت خصوصي به عنوان يك خريدار از اقدامات فضايي انجام شده توسط يك كشور يا تأسيسات كشوري، عمل مي‌كند.
عمدتاً قانون داخلي روابط ميان هيأت خصوصي و كشور مورد نظر را در همه‌ي مثالهاي بالا، تعيين مي‌كند كه به هر حال ناچار به توافق با شرايط فراهم آمده براي قراردادهاي حقوق بين‌الملل فضاي مي‌باشند.

بخش سوم : مشارکت هاي مستقيم
به طور متداول سطح ديگري از مشارکتهاي اقدامات خصوصي در فضا وجود دارد كه بسيار مراجعه‌ي مستقيم به قواعد حقوق فضای جهانی دارد و بنابراين توجه ويژه‌اي را به موازات نوع مشارکت غيرمستقيم اشاره شده در بالا دربردارد.
بسيار منطقي است تا خود شخص در يك روش بسيار محدود شده‌اي، محدود شود و سعي در شناخت اساسي بخش‌هاي خصوصي داشته‌باشد كه براي مشارکت مستقيم فضايي واقع شده‌اند و در نتيجه، احتمال پيشرفت تحقيقات مربوط به سيستم فعلي حقوق بين‌الملل فضا وجود داشته باشد، حتي با وجودي كه بررسي‌هاي بسيار جذابي براي همه‌ي صورتهاي متفاوت در خصوصي سازي انواع ملل فعال در زمينه‌ي فضايي وجود داشته باشد.
به علاوه‌ي تعداد متنوع سرويس‌هاي كاربري فضايي مثل سنجش از راه دور و توزيع مواد در تسهيلات فضايي حول محور زمين، توجه روبه افزاينش توسط بخش‌هاي خصوصي در اقدامات مستقيم فضايي نشان داده شده كه مي‌توان مشاركت، آن را در بخش‌هاي حمل و نقل فضايي، ارتباطات فضايي شامل پخش تلويزيوني مستقيم و انواع ديگر سرويس هاي ارتباطي تخصصي، مشاهده كرد.
به علاوه ، راهها و سطوح مشارکت های مختلف از مالكيت كامل عناوين محدود حقوق يا روابط، وجود دارد كه، محتوياتش مي‌تواند بسته به ساختار قانون كشورها تغيير كند، همه‌ي اين مشارکت های مستقيم در فضا، توسط هيأتهاي خصوصي صورت مي‌پذيرد. 1

بخش چهارم : پذيرش اقدامات خصوصي در فضاي ماورای جو
با توجه به بررسي هايي كه مربوط به پرسش در مورد پذيرش اقدامات فضايي از لحاظ اقتصادي است، حكم داده شد كه شرايط بيان شده در مواد 6و9 در معاهده‌ي فضاي ماورای جو، آشكارا با به رسميت شناختن هيأتهاي غيردولتي به عنوان اعضاء اصلي اقدامات فضايي ماورای جو، سروكار دارد. با توجه به زمينه‌هاي ماده‌ي6، كه توسط traveaux preparatiores شرح داده شد، تنها مي‌توان اين نتيجه را مورد حمايت قرارداد.
آنچه بيشتر با بيان پديده‌ي درگيري هيأتهاي غيردولتي در امور فضايي و صدور آن به اصطلاحات ويژه صورت مي‌پذيرد، به رسميت شناخت مشروعيت آن توسط معاهد است. بنابراين حضور فزاينده‌ي اين ماده‌ي قانوني به طور ويژه‌ مي‌تواند تنها عدم ممنوعيت مشاركت بخش‌ خصوصي را كه مي‌تواند به طور قانوني مورد حمايت قرار بگيرد را شامل شود.
بررسي‌هاي زياد ديگري بر قابليت پذيرش مصارف تجاري فضايي انجام شده كه مي‌توانند بطور همزمان براي حمايت از پذيرش اقدامات فضايي توسط شركتهاي خصوصي مورد استفاده قرار بگيرند.
هرچند، بيشتر ترديدي وجود دارد كه اقدامات انجام شده توسط هيأتهاي خصوصي مورد اداره قرار گرفته و در نتيجه توسط همان شرايط عملي و محدوديتهاي ارائه شده توسط معاهده‌ي فضاي ماورای جو محدود مي‌كردند، كه عمدتاً كشورهاي تحت قرارداد مي‌باشند.
يك مثال از اين مورد، محدوديتهاي مشخص شده در شرايط ماده‌ي 4 است كه در اصل در رابطه با اقدامات فضايي دولتي و يا خصوصي پذيرفته شده است.
با توجه به ماده‌ي قانوني 2 در مقايسه با معاهده‌ي فضاي ماورای جو، كه دستورالعمل غيرتحضيفي را براي فضاي ماورای جو تصريح مي‌نمايد ، يك مدرسه‌ي مشاوره‌اي وجود دارد كه حتي عدم قطعيتهاي زيادي را بيان مي‌دارد مثل كاربردپذيري اين دستورالعمل وقتي كه اقدامات غيردولتي مورد توجه باشند. اين روش به نتيجه‌اي سوق مي‌يابد كه هيأتهاي خصوصي و در صورت امكان حتي مؤسسه‌هاي جهاني، به وسيله‌ي دستورالعمل تحريمي تحت پوشش قرار نگيرند. با توجه به همه‌ي معاهده‌ي فضاي ماورای جو و تقويت آن توسط محركها و فرضيات دريافت شد، از ماده‌ي قانوني 2 در چنين مسيري، هيچ مجوزي را صادر نمي كند.
بايستي توجه شود كه حقوق بين‌الملل فضايي هيأتهاي غيردولتي يا شركتهاي خصوصي را از انجام اقدامات در فضاي ماورای جو، مطابق با آناليز بالا، ممنوع نمي‌كند.
يك مورد ديگر سوالي است درباره‌ي شرايطي كه هيأتهاي خصوصي تحت حقوق بين‌الملل فضا، در آن تحت كنترل قرار مي‌گيرند.
شرايط ويژه با اقدامات غيردولتي فضايي كه بايستي متحمل آن شوند، توسط شرايط ماده‌ي6 به علاوه‌ي شرايط كلي بالا و محدوديتهاي معاهده‌ي فضاي ماورای جو، مشخص مي‌گردد.
به طور آشكار طي بررسي مؤسسه‌هاي قانوني مسئوليت كشورها در فصل بعدي، اين قانون يك حق عمومي و مسئوليت قانوني در رابطه با هر اقدامي در فضاي ماورای جو را نشان مي‌دهد كه از نظر تشكيل يك كار داخلي است، خواه توسط گروه دولتي انجام شود يا يك هيأت خصوصي. شرط ويژه‌ي تصويب و تداوم مقررات توسط كشور مناسب، از تفكر تنظيم حداقل شرايط لازمه براي انجام وظايفش مخصوصاً در موارد غيردولتي در فضاي ماورای جو است.(لاچس)

بخش پنجم : اقدامات در سطح ملي
يك چالش عمده در مورد تعيين ضوابط مناسب براي ایجاد اقدامات واجد شرايط در سطح ملي وجود داردو آن مسئوليت جهاني براي اقدامات فضاي ماورای جو در سطح ملي، می باشد.
عامل تعيين كننده براي كشوري كه محل پرتاب موشك است، همانطور كه در معاهده‌ي مسئوليت و ثبت اشیا شرح داده شده، بعد از ارزيابي دقيق همه‌ي نظريات مختلف، از نظر ما، بهترين امكان براي تأمين وظايف كشورها در اجراي اقدامات فضايي مخصوصاً توسط شركتهاي خصوصي، مي‌باشد.
شرايط مشخص تصويب و داشتن قدرت بر كشور مسئول و پتانسيل واقعي آن در انجام يك چنين كاري براي اجازه‌ي تكميل دستورالعمل مسئوليت كشوري، به شدت تدابير كشور پرتاپ كننده را به عنوان شرايطي براي اقدامات ملي، مورد حمايت قرار مي‌دهد.
سياست و مقررات ملي امریکا بخاطر وضعيت پيشرفته‌ي‌شان در قلمرو تجارت فضايي، مثالي از زمينه‌اي است كه توسط ديگر كشورهاي فعال در زمينه‌ي فضايي كه آماده‌ي كنترل شركتهاي خصوصي شركت كننده در اقدامات فضايي هستند، مورد پيگردي قرار گرفتند.
پس، در بخش بعدي و بخش هاي فرعي آن بسياري از جوانب سياست امریکا براي تجاري‌سازي اقدامات فضايي تحت فشار قرار خواهند گرفت، از آنجائي كه شركتهاي خصوصي اغلب توسط تدابير دولتي مورد حمايت قرار مي‌گيرند، نقش مهمي در امور فضايي ايفا مي‌كنند و در واقع به عنوان ابزاري براي تجاري سازي بخش فضايي عمل مي‌كنند.(بورلی ، 1988)1

بخش ششم : سياستهاي امریکا و قانونگذاري
در ميان قلمروهاي معين تعدادي از حقایق عمده وجود دارد كه درباره‌ي موارد بالا در برابر پشت صحنه‌ي روابط جهاني و گرايشهاي تجاري صحبت مي‌كند. به هر حال، هميشه كنار آمدن نمي تواند اداره كننده باشد اگر شخص نشان دهد براي اجراي حقوق ين‌الملل فضا و رشد قدرتش در فرايند تجاري به اين امر اهميت مي دهد.
1-6)سرويس‌هاي پرتاپ موشك
يك روش مجاز براي وسايل پرتاپ موشك (ELV)، آشنايي با روشهاي درگير است كه حمايت دولتي را براي اجراي عملي جهاني وعده مي‌دهد، به طوري كه در ماده‌ي6 از معاهده‌ي فضاي ماورای جو بيان شده، تا آنجا كه سرويس‌هاي پرتاپ موشك مورد توجه قرار دارند. اين روش متعهد مي‌شود كه براي ارائه‌ي يك مفهوم عملي مخصوصاً نظريه‌ي «اختيار و تداوم نظارت» بيان شود. با این حال،چندين بار مقامات رسمی دولت امریکا و ماده ای را بيان كردند كه حقوق جهانی فضا برآورده ساختن اين وظايف را طبق صلاحديد در هر كشور، اجازه مي‌دهد.
هرچند، تلاشهاي ايجاد شده در مسير روشهاي مجاز، يك تصميم و عزم رو به پيشرفتي را در اجراي وظايف جهاني نشان مي‌دهند. اين تصميم راسخ به شرايط قانون پرتاپ موشك تجاري به فضا تغيير مي‌يابد كه به دبير حمل و نقل ارائه مي‌شود.
به عنوان يك شرط براي بدست آوردن يك مجوز، يك متصدي از منطقه‌ي پرتاپ موشك بايستي آماده براي اجازه‌ي دستيابي توسط مأمورين دولتي امریکا، در كنار سري شرايطي باشند كه مجوز پرتاپ موشك يا كار در منطقه‌ي پرتاپ موشك را داشتند و اين شرايطي هستند كه براي كنترل اقدامات مجاز مشخص شده اند.
با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بین الملل، مالکیت معنوی، حقوق مالکیت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصي، صنايع، فضايي، INTELSAT