پایان نامه با کلید واژگان حقوق شهروندی، روزنامه نگاران

دانلود پایان نامه ارشد

انجمن
10.6%
8.1%
19.6%
26.3%
21.4%
12.1%

خیلی کم
% پیش بینی مشارکت
4
14
1
1
1
21

% احیای انجمن
19.0%
66.7%
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%

2.6%
10.3%
2.0%
5.3%
7.1%
5.7%
جمع

%پیش بینی مشارکت
151
136
51
19
14
371

% احیای انجمن
40.7%
36.7%
13.7%
5.1%
3.8%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Chi-Square Tests 4-51

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
41.472a
16
.000
Likelihood Ratio
44.262
16
.000
Linear-by-Linear Association
14.854
1
.000
N of Valid Cases
371

50-4 بین مشارکت خبرنگاران و روزنامه نگاران و احیای مجدد انجمن صنفی

بین میزان مشارکت خبرنگاران و روزنامه نگاران و احیای مجدد انجمن صنقی رابطه معنا داری وجود دارد.

52-4 توجه به جایگاه حقوقی و میزان پاسخگویی به نیازها

پاسخ به نیازها
جمع

خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم

taveghoh be jaegah hoghoghy
خیلی زیاد
شمارش
3
6
9
4
5
27

% توجه به جایگاه حقوقی
11.1%
22.2%
33.3%
14.8%
18.5%
100.0%

% پاسخگویی به نیازها
8.8%
14.0%
5.7%
4.3%
11.1%
7.3%

زیاد
شمارش
9
11
7
9
3
39

% توجه به جایگاه حقوقی
23.1%
28.2%
17.9%
23.1%
7.7%
100.0%

% پاسخگویی به نیازها
26.5%
25.6%
4.5%
9.8%
6.7%
10.5%

تاحدودی
شمارش
12
24
80
26
3
145

% توجه به جایگاه حقوقی
8.3%
16.6%
55.2%
17.9%
2.1%
100.0%

% پاسخگویی به نیازها
35.3%
55.8%
51.0%
28.3%
6.7%
39.1%

کم
شمارش
6
2
46
42
3
99

% توجه به جایگاه حقوقی
6.1%
2.0%
46.5%
42.4%
3.0%
100.0%

% پاسخگویی به نیازها
17.6%
4.7%
29.3%
45.7%
6.7%
26.7%

خیلی کم
شمارش
4
0
15
11
31
61

% توجه به جایگاه حقوقی
6.6%
0.0%
24.6%
18.0%
50.8%
100.0%

% پاسخگویی به نیازها
11.8%
0.0%
9.6%
12.0%
68.9%
16.4%
جمع
شمارش
34
43
157
92
45
371

% توجه به جایگاه حقوقی
9.2%
11.6%
42.3%
24.8%
12.1%
100.0%

% پاسخگویی به نیازها
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
بین توجه به جایگاه حقوقی حرفه ای روزنامه نگاران با میزان پاسخگویی به نیازهای حقوقی در قانون فعلی مطبوعات رابطه معنا داری وجود دارد
53-4 Chi-Square Tests

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
169.543a
16
.000
Likelihood Ratio
150.845
16
.000
Linear-by-Linear Association
42.407
1
.000
N of Valid Cases
371

54-4 بین جنس و چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات رابطه معنا داری وجود دارد.

Cases

معتبر
بی جواب
جمع

N
Percent
N
Percent
N
Percent
حقوق شهروندی و جنس
385
99.7%
1
0.3%
386
100.0%

55-4حقوق شهروندی و جنس

جنس
جمع

زن
مرد

حقوق شهروندی
موافقم
شمارش
86
192
278

% حقوق شهروندی
30.9%
69.1%
100.0%

جنس
62.3%
77.7%
72.2%

مخالفم
شمارش
24
22
46

حقوق شهروندی %
52.2%
47.8%
100.0%

جنس %
17.4%
8.9%
11.9%

بی نظر
شمارش
28
33
61

% حقوق شهروندی
45.9%
54.1%
100.0%

% جنس
20.3%
13.4%
15.8%
جمع
شمارش
138
247
385

% حقوق شهروندی
35.8%
64.2%
100.0%

% جنس
100.0%
100.0%
100.0%

Chi-Square Tests 4-56

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)

57-4 بین جنس و احیای انجمن های صنفی روزنامه نگاران رابطه معنا داری وجود ندارد.

قالب

معتبر
بی جواب
جمع

N
Percent
N
Percent
N
Percent
احیای انجمن * جنس
374
96.9%
12
3.1%
386
100.0%
احیای انجمن *سن
374
96.9%
12
3.1%
386
100.0%
احیای انجمن * تحصیلات
374
96.9%
12
3.1%
386
100.0%
احیای انجمن * سابقه فعالیت
268
69.4%
118
30.6%
386
100.0%

58-4 احیای انجمن صنفی و جنس

جنس
جمع

زن
مرد

احیای انجمن
خیلی زیاذ
شمارش
50
101
151

%احیای انجمن
33.1%
66.9%
100.0%

% جنس
37.6%
41.9%
40.4%

زیاد
شمارش
43
93
136

% احیای انجمن
31.6%
68.4%
100.0%

% جنس
32.3%
38.6%
36.4%

تا حدودی
شمارش
27
27
54

% احیای انجمن
50.0%
50.0%
100.0%

% جنس
20.3%
11.2%
14.4%

کم
شمارش
8
11
19

% احیای انجمن
42.1%
57.9%
100.0%

% جنس
6.0%
4.6%
5.1%

خیلی کم
شمارش
5
9
14

% احیای انجمن
35.7%
64.3%
100.0%

% جنس
3.8%
3.7%
3.7%
جمع
شمارش
133
241
374

% احیای انجمن
35.6%
64.4%
100.0%

% جنس
100.0%
100.0%
100.0%
Chi-Square Tests 4-59

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
6.586a
4
.159
Likelihood Ratio
6.388
4
.172
Linear-by-Linear Association
2.114
1
.146
N of Valid Cases
374

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.98.

60-4 بین سن و احیای مجدد انجمن صنفی های روزنامه نگاران رابطه معنا داری وجود ندارد.
احیای انجمن صنفی * سن

sen
جمع

20تا 30
30تا40
40 تا 50

احیای انجمن
خیلی زیاد
شمارش
27
75
49
151

احیای انجمن %
17.9%
49.7%
32.5%
100.0%

سن %
39.7%
38.1%
45.0%
40.4%

زیاد
شمارش
24
75
37
136

احیای انجمن %
17.6%
55.1%
27.2%
100.0%

سن %
35.3%
38.1%
33.9%
36.4%

تا حدودی
شمارش
12
26
16
54

احیای انجمن %
22.2%
48.1%
29.6%
100.0%

سن %
17.6%
13.2%
14.7%
14.4%

کم
شمارش
4
14
1
19

احیای انجمن %
21.1%
73.7%
5.3%
100.0%

سن %
5.9%
7.1%
0.9%
5.1%

خیلی کم
شمارش
1
7
6
14

احیای انجمن %
7.1%
50.0%
42.9%
100.0%

سن %
1.5%
3.6%
5.5%
3.7%
جمع
شمارش
68
197
109
374

احیای انجمن %
18.2%
52.7%
29.1%
100.0%

سن %
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Chi-Square Tests 4-61

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
9.144a
8
.330
Likelihood Ratio
11.025
8
.200
Linear-by-Linear Association
.271
1
.603
N of Valid Cases
374

a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.55.

تحصیلات
جمع

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

خیلی زیاد
شمارش
11
38
62
38
2
151

% احیای انجمن
7.3%
25.2%
41.1%
25.2%
1.3%
100.0%

% تحصیلات
50.0%
44.7%
35.8%
41.8%
66.7%
40.4%

زیاد
شمارش
8
31
60
37
0
136

% احیای انجمن
5.9%
22.8%
44.1%
27.2%
0.0%
100.0%

% تحصیلات
36.4%
36.5%
34.7%
40.7%
0.0%
36.4%

تا حدودی
شمارش
0
13
30
10
1
54

% احیای انجمن
0.0%
24.1%
55.6%
18.5%
1.9%
100.0%

% تحصیلات
0.0%
15.3%
17.3%
11.0%
33.3%
14.4%

کم
شمارش
0
2
16
1
0
19

% احیای انجمن
0.0%
10.5%
84.2%
5.3%
0.0%
100.0%

% تحصیلات
0.0%
2.4%
9.2%
1.1%
0.0%
5.1%

خیلی کم
شمارش
3
1
5
5
0
14

% احیای انجمن
21.4%
7.1%
35.7%
35.7%
0.0%
100.0%

% تحصیلات
13.6%
1.2%
2.9%
5.5%
0.0%
3.7%
جمع
شمارش
22
85
173
91
3
374

% احیای انجمن
5.9%
22.7%
46.3%
24.3%
0.8%
100.0%

% تحصیلات
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
4-62 بین میزان تحصیلات پاسخگویان با احیاء مجدد انجمن صنفی رابطه معنا داری وجود دارد.
Chi-Square Tests 4-63

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
29.460a
16
.021
Likelihood Ratio
33.426
16
.006
Linear-by-Linear Association
.191
1
.662
N of Valid Cases
374

a. 12 cells (48.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .11.

64-4 بین سابقه فعالیت مخاطبین و احیای مجدد انجمن های صنفی روزنامه نگاران رابطه معنا داری وجود دارد.

سابقه فعالیت
جمع

1تا 5
5تا 10
10تا 15
15 تا 20

احیای انجمن
خیلی زیاد
شمارش
30
21
39
30
120

% احیای انجمن صنفی
25.0%
17.5%
32.5%
25.0%
100.0%

% سابقه فعالیت
34.9%
45.7%
51.3%
50.0%
44.8%

زیاد
شمارش
27
21
20
16
84

% احیای انجمن صنفی
32.1%
25.0%
23.8%
19.0%
100.0%

% سابقه فعالیت
31.4%
45.7%
26.3%
26.7%
31.3%

تا حدودی
شمارش
22
1
8
9
40

% احیای انجمن صنفی
55.0%
2.5%
20.0%
22.5%
100.0%

% سابقه فعالیت
25.6%
2.2%
10.5%
15.0%
14.9%

کم
شمارش
6
0
4
3
13

% احیای انجمن صنفی
46.2%
0.0%
30.8%
23.1%
100.0%

% سابقه فعالیت
7.0%
0.0%
5.3%
5.0%
4.9%

خیلی کم
شمارش
1
3
5
2
11

% احیای انجمن صنفی
9.1%
27.3%
45.5%
18.2%
100.0%

% سابقه فعالیت
1.2%
6.5%
6.6%
3.3%
4.1%
جمع
شمارش
86
46
76
60
268

% احیای انجمن صنفی
32.1%
17.2%
28.4%
22.4%
100.0%

% سابقه فعالیت
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

احیای انجمن صنفی و سابقه فعالیت

Chi-Square Tests 4-65

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
26.306a
12
.010
Likelihood Ratio
30.503
12
.002
Linear-by-Linear Association
1.438
1
.231
N of Valid Cases
268

a. 8 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.89.

66-4بین انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران و سیاسی بودن انجمن صنفی ها رابطه معنا داری وجود دارد

محتوی

معتبر بودن
بی جواب
جمع

N
Percent
N
Percent
N
Percent
انحلال انجمن * سیاسی بودن انجمن *
371
96.1%
15
3.9%
386
100.0%

انجمن سیاسی
جمع

موافقم
مخالفم
بی نظر

enhelal anjoman
خیلی زیاد
شمارش
11
16
0
27

%انحلال انجمن
40.7%
59.3%
0.0%
100.0%

% سیاسی بودن انجمن صنفی
7.9%
8.9%
0.0%
7.3%

زیاد
شمارش
25
29
5
59

%انحلال انجمن
42.4%
49.2%
8.5%
100.0%

% سیاسی بودن انجمن صنفی
18.0%
16.2%
9.4%
15.9%

تا حدودی
شمارش
21
24
12
57

%انحلال انجمن
36.8%
42.1%
21.1%
100.0%

% سیاسی بودن انجمن صنفی
15.1%
13.4%
22.6%
15.4%

کم
شمارش
30
39
23
92

%انحلال انجمن
32.6%
42.4%
25.0%
100.0%

% سیاسی بودن انجمن صنفی
21.6%
21.8%
43.4%
24.8%

خیلی کم
شمارش
52
71
13
136

%انحلال انجمن
38.2%
52.2%
9.6%
100.0%

% سیاسی بودن انجمن صنفی
37.4%
39.7%
24.5%
36.7%
جمع
شمارش
139
179
53
371

%انحلال انجمن
37.5%
48.2%
14.3%
100.0%

% سیاسی بودن انجمن صنفی
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Chi-Square Tests 4-67

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
19.892a
8
.011
Likelihood Ratio
22.673
8
.004
Linear-by-Linear Association
.783
1
.376
N of Valid Cases
371

a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.86.
68-4 جدول متغیرها (فصل 3)
این جدول نشان می دهد که هر سوال پرسشنامه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، فراوانی تجمعی، قانون کار، رشته تحصیلی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، امور مالی، روزنامه نگاران