پایان نامه با کلید واژگان حقوق داخلی، منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

پذیرفتن متن معاهده لازم الرعایه خواهندبود.
ماده 25 اجرای موقت‌
1 ـ یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم‌الاجرا شدن آن موقتا اجرا خواهد شد که‌
الف ـ معاهده خود چنین امری را مقرر نماید ، یا
ب ـ کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این موردتوافق کرده باشند.
2 ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق‌کرده باشند ، در صورتی که کشوری به کشورهای دیگری‌که مابین آنها معاهده موقتا اجرا می‌شود اطلاع بدهد که‌قصد پیوستن به معاهده را ندارد ، اجرای موقت معاهده یاقسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.
 
فصل سوم‌-  لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات‌
ماده 24 لازم الاجرا شدن معاهدات‌
1 ـ یک معاهده به صورت و در تاریخی که در معاهده مقررشده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق‌کرده باشند ، لازم الاجرا می‌گردد.
2 ـ در صورتی معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی دراین مورد نشده باشد ، معاهده به محض آن که تمام‌کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن رااعلام کنند لازم الاجرا می‌گردد.
3 ـ در صورتی که اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال‌یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن‌معاهده صورت گیرد ، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ‌موخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده‌نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.
4 – مقررات معاهده ناظر بر تایید اعتبار متن آن‌ ، ثبوت‌رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده‌ ، نحوه و تاریخ‌لازم الاجرا شدن‌ ، تحدید تعهد ، وظایف امین و سایرموضوعاتی که لزوما قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح‌می‌شود ، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرعایه خواهندبود.
ماده 25 اجرای موقت‌
1 ـ یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم‌الاجرا شدن آن موقتا اجرا خواهد شد که‌
الف ـ معاهده خود چنین امری را مقرر نماید ، یا
ب ـ کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این موردتوافق کرده باشند.
2 ـ به جز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقررنماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق‌کرده باشند ، در صورتی که کشوری به کشورهای دیگری‌که مابین آنها معاهده موقتا اجرا می‌شود اطلاع بدهد که‌قصد پیوستن به معاهده را ندارد ، اجرای موقت معاهده یاقسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.
 

بخش سوم‌ رعایت‌ ، اجرا و تفسیر معاهدات‌
فصل اول‌ رعایت معاهدات‌
ماده 26 الزام آور بودن معاهدات‌
هر معاهده لازم الاجرایی برای طرفهای آن تعهدآور است‌و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گردد.
ماده 27 حقوق داخلی و رعایت معاهدات‌
یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به‌عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استنادنماید. این قاعده تاثیری بر ماده 46 نخواهد داشت‌.
فصل دوم‌ اجرای معاهدات‌
ماده 28 عطف به ماسبق نشدن معاهدات‌
به استثنای مواردی که از معاهده و یا از طرق دیگر قصددیگری استنباط شود ، مقررات یک معاهده برای یک‌طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعه‌ای که قبل از تاریخ‌لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیتی که قبل‌از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد ، تعهدآورنیست‌.
ماده 29 قلمرو سرزمینی معاهدات‌
به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصددیگری استنباط شود معاهده برای هر طرف در تمامی‌قلمرو وی تعهدآور است‌.
ماده 30 اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند.
1 ـ با رعایت ماده 103 منشور ملل متحد ، حقوق وتعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر ودر خصوص موضوع واحدی منعقد می‌گردد طبق بندهای‌زیر تعیین خواهد شد.
2 ـ در موردی که معاهده‌ای تصریح کند که مشمول یک‌معاهده قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهده‌قبلی یا بعدی محسوب شود ، مقررات آن معاهده دیگر(قبلی یا بعدی‌) ملاک خواهد بود.
3 ـ در موردی که همه طرفهای معاهده قبلی طرفهای‌معاهده بعدی نیز باشند ولی معاهده قبلی فسخ نشده و یااجرای آن به موجب ماده 59 معلق نشده باشد ، معاهده‌قبلی فقط تا حدودی اجرا می‌شود که مفاد آن با معاهده‌بعدی منطبق باشد.
4 در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همه‌طرفهای معاهده قبلی نباشد
الف ـ بین کشورهای طرف هر دو معاهده‌ ، قاعده مذکور دربند 3 رعایت خواهد شد.
ب ـ بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که‌فقط طرف یکی از آنها است‌ ، معاهده‌ای که هر دو کشورطرف آن هستند ، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنهاخواهد بود.
5 ـ بند 4 فوق تاثیری بر ماده 41 یا بر هر مسأله مربوط به‌مسوولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یااجرای معاهده‌ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشوردر قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده‌ای دیگرباشد ، پیش آید ، نخواهد داشت‌.
 

فصل سوم‌-  تفسیر معاهدات‌
ماده 31 قاعده کلی تفسیر
1 ـ یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ای‌که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتوموضوع و هدف معاهده داده شود ، تفسیر خواهد شد.
2 ـ به منظور تفسیر یک معاهده‌ ، سیاق عبارت‌ ، علاوه برمتن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می‌شود مشتمل است بر
الف ـ هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیه طرفهای‌معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است‌.
ب ـ هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط باانعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان‌سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است‌.
3 ـ همراه با سیاق عبارت‌ ، به موارد زیر نیز توجه خواهدشد
الف ـ هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص‌تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن‌
ب ـ هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده که موید توافق‌طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد.
ج ـ هر قاعده مرتبط حقوق بین ‌الملل که در روابط بین‌طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.
4 ـ در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای‌خاصی از یک اصطلاح بوده است‌ ، همان معنی به اصطلاح‌مزبور داده خواهد شد.
ماده 32 وسایل تکمیلی تفسیر
از وسایل تکمیلی تفسیر ، منجمله کارهای مقدماتی واوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده می‌توان به منظورتایید معنای متخذ از اجرای ماده 31 ، و یا تعیین معنای‌معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده 31.
الف ـ معنایی مبهم یا بی‌مفهوم القا کند ، یا
ب ـ منجر به نتیجه‌ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول‌باشد ، استفاده نمود.
ماده 33 تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند.
1 ـ وقتی که اعتبار معاهده‌ای به دو یا چند زبان تصدیق‌شده باشد ، متن آن در هر یک از آن زبانها به نحو یکسان‌معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرر نماید ، یا طرفهای‌معاهده توافق کنند در صورت اختلاف متن معینی ملاک‌خواهد بود.
2 ـ متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار متن‌معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبرخواهد شد که معاهده آن را پیش بینی کرده باشد ، یاطرفهای متعاهد آنگونه توافق کرده باشند.
3 ـ اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامیان‌ ، دارای معنای واحدی هستند.
4 ـ به جز موردی که متن خاصی به موجب بند یک ملاک‌قرار می‌گیرد ، چنانچه مقایسه متون معتبر معاهده اختلافی‌را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال مواد (31) و (32)قابل رفع نباشد ، معنایی برگزیده خواهد داشت که نظر به‌موضوع و هدف معاهده بهتر تلفیق را بین متون مزبوربرقرار می‌سازد.
 
فصل چهارم‌ معاهدات و کشورهای ثالث‌
ماده 34 قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث‌
یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یاحقوقی ایجاد نمی‌کند.
 
ماده 35 معاهداتی که برای کشور ثالث تعهداتی ایجاد می‌کند.
مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث‌ایجاد تعهد می‌نماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهدبرای آن کشور از طریق مقررات مزبور باشد و کشور ثالث‌کتبا و به طور صریح آن را بپذیرد.
ماده 36 معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد می‌کند.
1 ـ مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث‌ایجاد حق می‌نماید که قصد طرفهای معاهده از مقررات‌مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث‌ ، یا به گروهی ازکشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد ، یا به همه کشورهاباشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید ، تا زمانی‌که خلاف آن احراز نشود ، اصل رضایت کشور ثالث است‌مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.
2 ـ کشوری که در اجرای بند یک حقی را اعمال می‌کندباید در این خصوص شرایط پیش بینی در معاهده یاشرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است‌ ، رعایت کند.
 
ماده 37 رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث‌
1 ـ در موردی که به موجب ماده 35 تعهدی برای یک‌کشور ثالث ایجاد شده باشد ، تعهد مزبور تنها با رضایت‌طرفهای معاهده و کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل‌خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب‌دیگری توافق کرده‌اند.
2 ـ در موردی که طبق ماده 2 حقی برای یک کشور ثالث‌ایجاد شده باشد چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده‌است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشورثالث جرح و تعدیل نشود ، طرفهای معاهده نمی‌تواند از آن‌حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نماید.
ماده 38 قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین ‌المللی‌ برای کشور ثالث الزام آور می‌شوند
هیچ کدام از ترتیبات مواد 34 و 47 مانع از آن نیست که یک‌قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان قاعده عرفی درحقوق بین ‌الملل شناخته شده است‌ ، برای کشور ثالث الزام‌آور گردد.
 
بخش پنجم‌ بی اعتباری‌ ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اعتبار بخشی Next Entries مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، اجرای عین تعهد، عین تعهد