پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بشر اسلامی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، 1372.
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران،
1388.
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا و دیگران، آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستري، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، 1387.
– عسکري، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشري، انتشارات شهردانش، چاپ اول، تهران، 1390.
– فلسفی، هدایت ا…، حقوق بین الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشرنو، چاپ دوم، تهران، 1383.
– زمانی، سید قاسم و دیگران، نهادها و ساز و کارهاي منطقه اي حمایت از حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، تهران، 1386.
– کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، جلد اول، چاپ اول، تهران، 1382.
– موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بین المللی، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران، 1389.
– مهرپور، حسین، نظام بین الملل حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم، تهران، 1387.
. – میرعباسی، سید باقر، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، 1389.
– میرعباسی، سید باقر و رزي میرعباسی، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، انتشارات جنگل، جاپ دوم، تهران، 1388.
– والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، انتشارات شهردانش، چاپ سوم، تهران،1390.
مقالات
– امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی، «بررسی حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه سازه انگاری»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، مرداد 1390.
– امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی، «تحلیل حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تهران، بهمن 1389.
– براونلی، یان، «نظری به حقوق معاهدات»، ترجمه احمد حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره پنجم، بهار 1365.
– فضائلی،مصطفی، «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد بر آن». مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره سی و چهارم، بهار و تابستان 1385.
– قربان نیا، ناصر، «ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مساله شرط»، مجله حقوق اسلامی، شماره بیست و یکم، تابستان 1388.
– رجول، کاترین، «حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر»، ترجمه توکل حبیب زاده، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره سی و دوم، بهار و تابستان 1384.

پایان نامه
– دادرس جوان، عذرا، «حق شرط بر معاهدات بین المللی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1373.
منابع انگلیسی
Books
– Brierly, J. L., The Law of Nation, Oxford University Press, Oxford, 1963.
– Brownlie, Ian, Principle of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 1982.
– Provost, Rene, International Human Rights and Humanitarian Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
– Sondaal, H.H.M, “Some Features of Dutch Treaty Practice”, Netherland Yearbook
of International Law, Vol. 19, T.M.C.Asser Press, Hague,1988.

Documents
– UN Doc. A/49/38.
– UN Doc. A/49/10.
– UN Doc. A/39/45.
– UN Doc. A/52/10.
– UN Doc. A/48/10.
– UN Doc. A/64/10.
– UN Doc. A/67/628.
– UN Doc. A/49/537.
– UN Doc. A/CN.4/647.
– UN Doc. A/CN.4/647/Add. 1.
– UN Doc. A/CN. 4/470.
– UN Doc. A/CN. 4/558.
– UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 November 1994.
– UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/25.
– German Interest in Polish Upper Silesia, PCIJ, Series A, No.7, 1926.
– Case of Reparation For Injuries Suffered in the Service of the United Nation, advisiory
Opinion, ICJ Reports, 1949.
– Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of
Genocide, Summaries of Judgments, ICJ Advisory Opinion, 1951.
– Barcelona Traction Case, Judgment, ICJ Report, 1970.
– Contineta Shelf Case, Judgment, ICJ Report, 1985.
– Temeltasch V.Switzerland, DR31. 120, 1982.
– Belilos V.switzerland, ECHR, Series A, No.132, 1988.
– Loizidou V.Turkey, Preliminary Objections, ECHR, series A, No, 310, 1995.
– Eur.Ct.H.R.Doc.Cour/Misc(87)237.

webSites
– http://europa.eu.int/abc/doc/off/ball/en/9901/p104009.htm
– http://www.un.org/law/ilc
– http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/index.htm
– http://www.icj-cij.org
– http://www.ejiltalk.org
– http://www.cila.ir/Portal/Home/Default.aspx
– http://kluwerarbitrationblog.com
– http://www.bayefsky.com
– http://www.unchs.org/categories.asp?catid=9
– http://www.unchr.ch/tbs/doc.nfs
– http://www.oas.org/en
– http://www.iranwomen.org
– http://treaties.un.org/pages/Showmtdsgdetails.aspx
– http://treaties.un.org/pages/untsonline.aspx
– http://iauns.org/
– http://www.idi-iil.org/
– http://www.internationallaw.ir
– http://internationallawinfo.blogfa.com
– http://www.unic-ir.org/
– http://www.echr.coe.int/echr/

ضمایم

عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌
عهدنامه 1969 وین‌ در خصوص حقوق معاهدات‌
کشورهای طرف عهدنامه حاضر
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط‌ بین ‌المللی‌ ، با تشخیص اهمیت روز افزون معاهدات به‌ عنوان یکی از منابع حقوقی بین ‌الملل و به عنوان وسیله ‌ای‌ برای توسعه همکاری مسالمت ‌آمیز بین ملتها قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آنها ، با درک این که اصل ‌رضایت آزادانه واصل حسن‌ نیت و قاعده الزام آور بودن ‌تعهدات به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است‌ ، باتایید این که اختلافات مربوط به معاهدات ، حل و فصل‌ شود ، با به خاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل‌برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به ‌تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد.
با در نظر گذاشتن اصول حقوق بین ‌الملل منعکس درمنشور سازمان ملل متحد ، مانند اصل تساوی حقوق ملتهاو حق آنها در تعیین سرنوشت خود ، اصل تساوی حاکمیت‌کشورها و استقلال آنها ، اصل مداخله در امور داخلی‌کشورها و استقلال آنها ، اصل عدم مداخله در امور داخلی ‌کشورها ، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور ، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه افراد ، با اعتقاد به این که تدوین و توسعه ‌مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته ‌است‌ ، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی‌ ، توسعه روابط دوستانه و دستیابی به همکاری بین ملتها ، کمک خواهد کرد ، و با تایید این نکته که قواعد حقوق بین ‌الملل عرفی در مورد مسایلی که مشمول مفاد این‌ عهدنامه نمی‌شود همچنان جاری خواهد بود ، به شرح زیر توافق کرده‌اند
 
بخش اول‌-  مقدمه‌
ماده 1 قلمرو عهدنامه حاضر
عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولتها است‌.
ماده 2 کاربرد اصطلاحات‌
1 ـ از نظر عهدنامه حاضر
الف ـ ( معاهده‌ ) عبارت است از توافق بین ‌المللی که بین‌کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین ‌الملل باشد ، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از این که‌در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس‌شده باشد ،
ب ـ ( تنفیذ ) ، ( قبول‌ ) ، ( تصویب‌ ) و ( الحاق ) به معنای آن ‌اقدام بین ‌المللی است که به حسب مورد واجد یکی ازعناوین مزبور بوده و به وسیله آن‌ ، کشوری در عرصه ‌بین ‌المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ‌ابراز می‌کند.
ج ـ ( اختیارات تام‌ ) به معنای سندی است که به وسیله ‌مرجع صالح یک کشور صادر می‌شود و طبق آن شخص یااشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره ، قبول‌ ، یاتایید اعتبار متن یک معاهده‌ ، یک جهت اعلام رضایت آن‌دولت به التزام در قبال یک معاهده‌ ، و یا جهت انجام هراقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین می‌گردد.
د ـ ( تحدید تعهد ) عبارت است از بیانیه یک جانبه‌ای که‌یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا ، تنفیذ ، قبول‌ ، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کندو به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل‌آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان‌می‌دارد.
ه ـ ( کشور مذاکره کننده‌ ) عبارت است از کشوری که درتنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد.
و ـ ( کشور متعاهد ) عبارت است از کشوری که رضایت‌خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد ، اعم‌از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر.
ز ـ ( طرف‌ ) معاهده عبارت است از کشوری که رضایت‌خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده‌در ارتباط با او لازم الاجرا باشد.
ح ـ ( کشور ثالث‌ ) عبارت است از کشوری که طرف معاهده‌نباشد.
ط ـ ( سازمان بین ‌المللی‌ ) عبارت است از یک سازمان‌بین‌الدولی‌.
2 ـ مفاد بند 1 راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه‌ ، تاثیری در استفاده از آن اصطلاحات‌ ، یا در معانی آنها درحقوق داخلی هر کشور ندارد.
ماده 3 توافقهای بین ‌المللی که داخل در قلمرو عهدنامه‌ حاضر نیستند.
این واقعیت که عهدنامه حاضر ناظر بر توافقهای بین ‌المللی ‌منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین ‌الملل‌ ، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع‌حقوق بین ‌الملل و یا توافقهای بین ‌المللی غیرکتبی نیست‌ ، تاثیری در موارد ذیل نخواهد داشت‌
الف ـ ارزش حقوقی توافقهای مذکور
ب ـ شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامه حاضر برتوافقهای مذکور ، در مواردی که توافقهای مورد بحث به‌موجب حقوق بین ‌الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن‌قواعد باشند.
ج ـ شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به‌موجب توافقها بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایراشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقهاهستند.
ماده 4 عطف به ماسبق نشدن عهدنامه حاضر
بدون تاثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضرکه معاهدات موجود ، به موجب حقوق بین ‌الملل و مستقل‌از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود ، عهدنامه خاص‌فقط شامل معاهداتی می‌شود که به وسیله کشورها پس ازلازم‌الاجراشدن این‌عهدنامه نسبت به‌آنها منعقدشده باشد.
ماده 5 معاهدات تشکیل دهنده سازمانهای بین ‌المللی ومعاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان‌ بین ‌المللی‌
این عهدنامه بر هر معاهده‌ای که سند تاسیس یک سازمان‌بین المللی باشد و هر معاهده‌ای که در چهارچوب یک‌سازمان بین ‌المللی پذیرفته شود ، اعمال خواهد شد بی آن‌که به هیچکدام از مقررات مربوط به آن سازمان‌ ، لطمه‌ای‌وارد کند.
 
بخش دوم‌ انعقاد معاهدات و لازم‌الاجرا شدن آنها
فصل اول‌ انعقاد معاهدات‌
ماده 6 اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات‌ ، هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده 7 اختیارات تام‌
یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظورپذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظوراعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده‌شمرده می‌شود که‌
الف‌) مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن‌خود ارایه کند ، و یا
ب‌) از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگرمعلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص رابرای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده‌ ، و (ازلزوم ارایه مدارک‌) اختیارات تام صرف نظر نمایند.
2 ـ اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت‌هایی که دارندو بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تام الاختیار بودن ارایه‌دهند ، نماینده کشور خویش محسوب می‌شوند
الف‌) روسای کشورها ، روسای حکومت‌های و وزرایامور خارجه‌ ، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقادیک معاهده‌.
ب‌) روسای هیاتهای سیاسی (دیپلماتیک‌) به منظورپذیرفتن متن یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حل و فصل اختلافات، نهادهای قضایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق داخلی، منشور ملل متحد