پایان نامه با کلید واژگان حسابرس مستقل، حسابرسان مستقل، اظهار نظر حسابرس

دانلود پایان نامه ارشد

در جريان حسابرسي است.
مطلبي كه اينجا قابل بحث مي‌باشد اين است كه آيا كسب شناخت مناسب و كافي به عقيده حسابرسان از محيط و نوع فعاليت واحد مورد رسيدگي مي‌تواند تأثيري بر كارايي حسابرسي صورت‌هاي مالي داشته باشد؟

2-2-3- كسب شناخت از سيستم كنترل داخلي صاحبكار
آغاز هر كار حسابرسي كسب شناخت از سيستم كنترل هاي داخلي صاحبكار است. در هر حسابرسي، حسابرس موظف به كسب شناخت از سيستم كنترل داخلي است تا بتواند برنامه ريزي صحيحي انجام دهد. اين كسب شناخت از طريق محيط كنترلي، سيستم حسابداري و روشهاي كنترل حاصل مي شود. كسب شناخت از كنترل هاي داخلي شامل ارزيابي طراحي يك كنترل و تعيين اجرا يا عدم اجراي آن است (استانداردهاي حسابرسي، بخش 315 ).
دومين استاندارد اجراي عمليات حسابرسي بيان مي‌دارد: «براي برنامه‌ريزي حسابرسي و تعيين نوع، زمان‌بندي و ميزان آزمون‌هايي كه بايد اجرا شود، شناختي كافي از ساختار كنترل داخلي بايد كسب گردد» شناخت حسابرسان از سيستم كنترل داخلي صاحبكار خود، مبنايي هم براي برنامه‌ريزي حسابرسي و هم براي برآورد احتمال خطر كنترل فراهم مي‌آورد (والتر بي ميگز و همكاران، 1379). پس از انجام ارزيابي اوليه از سيستم كنترل داخلي صاحبكار، حسابرس مي‌تواند براي انتخاب روش‌هاي بهينه حسابرسي تصميم‌گيري كند. اگر ارزيابي اوليه حاكي از آن بود كه سيستم كنترل داخلي صاحبكار به طرز صحيحي طراحي شده و اجرا مي‌گردد، در اين شرايط حسابرس وقت بيشتري براي آزمون كنترل‌هاي داخلي اختصاص خواهد داد و متعاقب آن از ميزان انجام آزمون‌هاي محتوا خواهد كاست.
در صورتي كه حسابرس وضع طراحي و اجراي سيستم كنترل داخلي صاحبكار را مطلوب ارزيابي كند، خطر كنترلي را در سطح پايين برآورد خواهد كرد و در نتيجه به سيستم كنترل داخلي صاحبكار براي كسب اطميناني منطقي از صحت اطلاعات مالي ارائه شده و نبود سوء استفاده‌هاي ديگر، اتكا خواهد كرد. آيا ميزان اتكاي حسابرسان بر ساختار كنترل داخلي صاحبكار اثري بر كاهش زمان مورد نياز براي انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي و كارايي حسابرسي صورت‌هاي مالي خواهد داشت؟ اين موضوعي است كه در اين تحقيق به بررسي آن خواهيم پرداخت.

2-2-4- استفاده از خدمات حسابرس داخلي
استاندارد بخش 610 ، حسابرسي داخلي را وظيفه ارزيابي تعريف نموده است كه در داخل واحد مورد رسيدگي و توسط كاركنان آن به منظور ارائه خدمت به آن واحد به وجود مي آيد و يكي از اركان اصلي محيط كنترلي آن محسوب مي شود.
از جمله وظايف اصلي واحد حسابرسي داخلي ارزيابي و بررسي كفايت و اثر بخشي سيستم هاي حسابداري و كنترل داخلي واحد تجاري است. گرچه حسابرس مستقل به تنهايي مسئول ارائه نظر درباره صورتهاي مالي و تعيين و نوع و ماهيت، زمانبندي، اجرا و حدود روشهاي حسابرسي است. امّا بخشهاي معيني از كار واحد حسابرسي داخلي مي تواند مورد استفاده حسابرس مستقل نيز قرار گيرد واحد حسابرسي داخلي هر چه مستقل و بيطرف باشد باز هم نمي تواند به اندازه حسابرس مستقل به هنگام اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، استقلال داشته باشد. مسئوليت اظهار نظر حسابرسي، تنها با حسابرس مستقل است. و با هر ميزان استفاده از نتايج كار واحد حسابرسي داخلي هرگز از اين مسئوليت كاسته نمي شود.
بند 9 استاندارد بخش 610 اشاره مي كند كه حسابرس مستقل بايد چنان شناختي از فعاليتهاي واحد حسابرسي داخلي به دست آورد كه براي كمك به برنامه ريزي حسابرسي و تدوين رهيافت (طرح كلي) مؤثر حسابرسي، كافي باشد. كار حسابرسان داخلي نمي تواند جايگزين كار حسابرس مستقل شود. حسابرس مستقل بايد وجود كيفيت واحد حسابرسي داخلي را هنگام ارزيابي سيستم كنترل داخلي صاحبكار مورد توجه قرار دهد. از آنجا كه كار حسابرسان داخلي بر كنترل هاي داخلي اثرگذار است، ممكن است بر ميزان آزمونهاي محتوا (كاهش آن) نيز تأثير داشته باشد. حسابرسان بايد صلاحيت و بيطرفي حسابرسان داخلي را ارزيابي نمايند. براي ارزيابي بي طرفي حسابرسان داخلي بايد به رده اي كه در سازمان حسابرسي داخلي به آن گزارش مي دهد توجه نمود. صلاحيت حسابرسان داخلي نيز از طريق رسيدگي آزمايشي كار آنان با توجه به عواملي همچون دامنه، كيفيت روشهاي رسيدگي، ميزان مستندات موجود در كاربرگ ها و متناسب ديدن نتيجه گيري آنان، ارزيابي مي شوند. امّا موضوع قابل بحث اين است كه آيا استفاده از خدمات حسابرس داخلي اثر معني داري بر كارايي حسابرسي و كيفيت آن خواهد داشت يا خير؟ يعني در نهايت استفاده از خدمات حسابرس داخلي مي تواند باعث افزايش كارايي حسابرسي صورتهاي مالي شود يا خير؟

2-2-5- تأثير كاهش در هزينه‌ و زمان اجراي حسابرسي بر كارايي حسابرسي
همواره دو پارامتر تعيين كننده در مشخص كردن كارايي حسابرسي عامل زمان و عامل هزينه است. اين دو پارامتر خود متأثر از عوامل مختلفي از جمله تجربه حسابرسان، صلاحيت حرفه‌اي، ميزان تحصيلات آنان و … هستند. مسئله قابل توجه كه در اين تحقيق به آن پاسخ داده خواهد شد اين است كه اين دو پارامتر آيا نقش تعيين كننده‌اي در تعيين كارايي حسابرسي از منظر حسابرسان دارند يا خير؟

2-2-6- استفاده از خدمات كارشناسي خارج از مؤسسه
حسابرس ضمن رسيدگي‌هاي خود ممكن است به كسب شواهد حسابرسي از طريق كارشناس نياز داشته باشد. شواهد مزبور مي‌تواند به شكل‌هاي گوناگوني چون گزارش، نظرخواهي يا ارزيابي باشد كه از طريق واحد مورد رسيدگي يا به طور مستقل از كارشناس دريافت شود.
حسابرس در برنامه‌ريزي براي استفاده از نتايج كار كارشناس مي‌تواند صلاحيت حرفه‌اي وي را ارزيابي كند.
حسابرس بايد شواهد كافي و قابل قبولي بدست آورد تا از كفايت دامنه فعاليت كارشناس براي مقاصد حسابرسي اطمينان يابد. شواهد حسابرسي مي‌تواند از طريق بررسي دستور كاري بدست آيد كه واحد مورد رسيدگي اغلب به صورت كتبي به كارشناس مي‌دهد (استانداردهاي حسابرسي، 1390).
طبيعتاً حسابرسان در تمام زمينه ها كارشناسان خبره نيستند، و مشورت گروه حسابرسي با افراد خارج از مؤسسه، گاه ضرورت مي يابد؛ فرضاً در خصوص صاحبكاري كه قطعات الماس به عنوان موجودي هاي وي است با استفاده از نظر كارشناس سنگ هاي قيمتي، ارزش آن را تعيين و با مراجعه به يك كارشناس بيمه ارزش بيمه تعيين شده براي آن را مورد تحليل قرار مي دهند (استاندارد حسابرسي، بخش 620).
كارشناس در قبال مناسب و منطقي بودن مفروضات و روش‌هاي مورد استفاده خود و چگونگي كاربرد آنها مسئوليت دارد. از آنجا كه حسابرس تخصص كارشناس را ندارد، هميشه نمي‌تواند مفروضات و روش‌هاي كارشناس را ارزيابي كند. اما حسابرس بايد شناختي از مفروضات و روش‌هاي مورد استفاده كارشناس بدست آورد و با توجه به شناخت خود از فعاليت واحد مورد رسيدگي و نتايج حاصل از اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، مناسب و منطقي بودن آنها را بسنجد. با توجه به مطالب پيش گفته آيا مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه استفاده از خدمات كارشناس از نظر حسابرسان مستقل در اجراي فرايند حسابرسي نقشي تعيين كننده در كارايي حسابرسي بازي مي‌كند يا خير؟

2-2-7- كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي
هر مؤسسه حسابرسي مكلف به استقرار يك سيستم كنترل كيفيت طراحي شده براي كسب اطمينان معقول از اين موضوع است كه مؤسسه و كاركنان آن، الزامات استانداردهاي حرفه‌اي و قانوني و مقرراتي را رعايت مي‌كنند و گزارش‌هاي حسابرسي، مناسب شرايط موجود توسط مؤسسه يا مدير مسئول كار صادر مي‌شود.
مدير مسئول كار در همه مراحل كار حسابرسي الگويي را درباره كيفيت حسابرسي براي ساير اعضاي گروه تدوين مي‌كند. اين الگو، معمولاً از طريق اقدامات مدير مسئول كار و پيام‌هاي مناسب وي به اعضاي گروه ارائه مي‌شود. اين گويه اقدامات و پيام‌ها به موارد زير تأكيد دارد:
الف- اهميت اجراي كار طبق الزامات استانداردهاي حرفه‌اي، قانوني و مقرراتي.
ب- اهميت رعايت سياست‌ها و روش‌هاي كنترل كيفيت مؤسسه متناسب با شرايط كار.
پ- اهميت صدور گزارش حسابرس، مناسب شرايط موجود.
ت- اين واقعيت كه كيفيت، براي انجام كار حسابرسي، اساسي است.
اجراي سياست‌هاي كنترل كيفيت يك معيار مناسب براي ارزيابي مفيد بودن هر كار حسابرسي است. يعني هر كار حسابرسي كه با اين معيار انجام شود مي‌تواند يك كار با كيفيت مناسب تلقي شود (استانداردهاي حسابرسي، 1390).
در اين تحقيق به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم كه آيا از نظر حسابرسان اجراي سياست‌هاي كنترل كيفيت مي‌تواند در نهايت باعث افزايش كارايي حسابرسي شود يا خير؟

2-2-8- حسابرسان مستقل
در اين تحقيق جامعه حسابرسان مستقل به مديران و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسي و اشخاص حقيقي مورد تأييد هيئت نظارت سازمان حسابرسي محدود شده است. مي‌توان گفت انجام خدمات حسابرسي در ايران در انحصار سازمان حسابرسي قرار دارد. تبصره 2 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي وظايف سازمان حسابرسي را به شرح زير مقرر كرده است:
1. انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركت‌ها و مؤسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود ملزم به حسابرسي مي‌باشند، وظيفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسي است.
2. ارائه خدمات مالي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در صورت درخواست آنها.
3. تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز.
4. تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي.
بنابراين سازمان حسابرسي بزرگترين و مهمترين ارگان حسابرسي مستقل در ايران است و حسابرس شركتهاي بزرگ و مهم است. شركت‌هاي دولتي كه در ايران در بخش‌هاي اصلي اقتصادي فعاليت دارند توسط سازمان حسابرسي رسيدگي مي‌شوند و به همين دليل تعداد گزارش‌هاي سازمان حسابرسي چشم‌گير و قابل مقايسه با ديگر مؤسسات حسابرسي نيست و از طرفي سازمان حسابرسي مسئوليت تدوين و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري را بر عهده دارد لذا نگرش و برداشت‌هاي اين سازمان و افراد حقيقي مورد تأييد از اهميت بالايي برخوردار است و منعكس كننده ديدگاه‌هاي جامعه حسابرسي مستقل ايران مي‌باشد.

2-2-9- استفاده كنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان ديوان محاسبات)
از آنجا كه گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهاي مالي صادر مي‌شود، استفاده كنندگان گزارش حسابرسي همان استفاده كنندگان اطلاعات صورتهاي مالي مي‌باشند. بر اساس مفاهيم نظري گزارش‌گري مالي در ايران استفاده كنندگان از صورتهاي مالي به افرادي گفته مي‌شود كه به جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي متفاوت خود از صورتهاي مالي استفاده مي‌كنند، تأمين نيازهاي اطلاعاتي تمام استفاده كنندگان توسط صورتهاي مالي امكان‌پذير نيست، ولي نيازهايي وجود دارد كه براي همه استفاده كنندگان مشترك است. بالاخص همه استفاده كنندگان به نوعي وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري علاقه‌مند هستند. اعتقاد بر اين است كه هر گاه صورتهاي مالي معطوف به تأمين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه‌گذاران باشد، اكثر نيازهاي ساير استفاده كنندگان را نيز در حد توان برآورده مي‌كند. استفاده كنندگان صورتهاي مالي به شرح زير هستند:
سرمايه‌گذاران، اعطاكنندگان تسهيلات مالي، تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران، مشتريان، كاركنان واحد تجاري، دولت و مؤسسات دولتي، جامعه به طور اعم. استفاده كنندگاني كه ما را در اين تحقيق به بررسي برداشت‌ها و تصوراتشان مي‌پردازيم حسابرسان و پرسنل ديوان محاسبات كشور به عنوان يكي از استفاده كنندگان در زمره دولت و مؤسسات دولتي (دولت به معناي حكومت) مي‌باشند.
اگر چه استفاده كنندگان صورتهاي مالي طيف وسيعي را پوشش مي‌دهند اما ماهيت اين تحقيق ايجاب مي‌كند كه دامنه گروه‌هاي استفاده كننده محدود شود و گروهي به عنوان جامعه آماري استفاده كنندگان انتخاب شده‌اند كه با موضوع مورد تحقيق در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حسابداران، حسابرسان مستقل، صاحبان سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حسابرسان مستقل، حسابداران، حسابرس مستقل، انتقال اطلاعات