پایان نامه با کلید واژگان حسابرسي، تعيين، تحقيقات، كارايي

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه نهايي كليه تحقيقات قبلي دانست كه به آنها اشاره شد. زيرا در اين تحقيق از نتايج بسياري از تحقيقات انجام شده پيشين استفاده شده است. در اين تحقيق كه تحت عنوان «كارايي حسابرسي انجام شده توسط مؤسسات حسابرسي پذيرفته شده» منتشر شده است، ابتدا به تعيين سطح نسبي كارايي حسابرسي صورت‌هاي مالي پرداخته شده است. اين مرحله از تحقيق با استفاده از مدل برنامه‌ريزي خطي تحليل پوشش داده‌ها انجام شده است.
لازم به ذكر است كه مزاياي مدل تحليل پوششي داده‌ها نسبت به ساير مدل‌ها همچنان كه در قبلاً ذكر شد توسط داپوچ در سال 2003 به اثبات رسيد و برتري آن براي تعيين سطح كارايي نسبي صورت‌هاي مالي مشخص شد.
در اين تحقيق براي تعيين ورودي‌ها و خروجي‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌ها محققان با پيروي از اغلب تحقيقات قبلي كل ساعات كار حرفه‌اي صرف شده براي انجام كار را به عنوان ورودي مدل انتخاب كردند. پس از آن، انتخاب خروجي‌هاي مدل از طريق نظرسنجي از مديران و صاحب‌نظران حسابرسي در مورد مهمترين عوامل مؤثر بر ميزان ساعات مورد نياز براي انجام حسابرسي انجام شد، كه اين عوامل در تحقيقات قبلي به ويژه در تحقيق سال 2003 بلودي جك مشخص شده بودند. بعد از اين مرحله كه به كمك تحليل پوششي داده‌ها كارايي نسبي تعيين شد، در مرحله بعد محققان به تعيين عوامل مؤثر بر سطح كارايي نسبي حسابرسي صورت‌هاي مالي پرداختند كه اين كار به كمك تعيين رگرسيون و ضريب همبستگي بين اين عوامل و سطوح كارايي تعيين شده در مرحله قبل شد.
نتايج حاصل از تحقيق فوق و همچنين ساير تحقيقات پيشين براي رشد و تعالي حرفه حسابرسي بسيار مفيد و مثمر باشد. زيرا با بررسي و تعيين عوامل تأثيرگذار بر كارايي حسابرسي صورت‌هاي مالي، حسابرسان مي‌توانند با تغييراتي هرچند جزئي به رشد و تعالي حرفه و كاهش هزينه‌هاي زمان ارائه خدمات بپردازند. در تحقيق حاضر نيز با الگو گرفتن از تحقيقات فوق به بررسي مفهوم كارايي حسابرسي و عوامل مؤثر بر كارايي حسابرسي بپردازيم.
اميد است نتايج اين گونه تحقيقات بتواند اثر مثبتي بر روند انجام حسابرسي صورت‌هاي مالي در ايران و جهان و همچنين راهگشايي براي انجام تحقيقات بيشتر در اين زمينه و تكميل كار آغاز شده، داشته باشد.

فصل سوم
روش‌شناسي و طرح تحقيق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حسابرسان مستقل، حسابداران، حسابرس مستقل، انتقال اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان